Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti

Pravidla

pro udílení Cen Olomouckého kraje v oblasti kultury

1. Obecná ustanovení

1.1. V rámci veřejného ocenění a prezentace kulturního života v Olomouckém kraji uděluje Zastupitelstvo Olomouckého kraje Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury.

1.2. Pro tento účel se oblastí kultury rozumí především souhrn různých forem uměleckých aktivit, zajišťování jejich prezentace, různé formy péče o hmotné i nehmotné kulturní dědictví, využívání výtvorů živého umění i kulturního dědictví pro kultivaci člověka, různé formy činnosti zaměřené na poznávání a popularizaci kulturních výtvorů atd.

1.3. Ocenění je udělováno každoročně v následujících kategoriích:

a) Cena za celoživotní přínos (dvorana slávy)

b) Ceny za výjimečný počin roku v oblasti umění,

tj. v následujících oblastech umělecké tvorby:

  • hudby
  • výtvarného umění
  • divadla
  • filmu, rozhlasu a televize
  • literatury

c) Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot

d) Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury

1.4. V kategorii Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) může být oceněna fyzická osoba s vazbou na Olomoucký kraj (např. trvalé bydliště, místo narození, působení na území kraje atd.), která dosáhla dlouhodobě významných výsledků v některé z oblastí kultury či památkové péče nebo přispěla mimořádným způsob k rozvoji některé z oblastí kultury v Olomouckém kraji.

1.5. V kategorii Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění budou oceněny mimořádné umělecké aktivity v oblastech umělecké tvorby uvedených v bodě č. 3. písm. b), které byly organizačně zajišťovány či uskutečňovány fyzickou nebo právnickou osobou s vazbou na Olomoucký kraj.

1.6. V kategorii Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot bude oceněna mimořádná kulturní aktivita. V kategorii Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot bude oceněna mimořádná kulturní aktivita

1.7. O udělení ceny v kategorii Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury nerozhoduje ZOK, ale veřejnost hlasováním formou emailu, případně jinou formou o udělení ceny. Rozhodování o udělení ceny bude probíhat následujícím způsobem: na základě došlých návrhů veřejnosti na ocenění v jednotlivých kategoriích sestaví hodnotící komise soubor kandidátů na udělení Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury. S tímto souborem bude seznámena veřejnost a svým hlasováním rozhodne o udělení ceny. Předložený soubor bude obsahovat minimálně deset kandidátů na udělení ceny. V případě formy e-mailového hlasování se hlasuje prostřednictvím internetu, a to uvedením preference na webu ankety a následnou autorizací hlasu prostřednictvím emailové pošty. Z každé emailové schránky je možné hlasovat pouze jednou a pro jedinou osobnost nebo aktivitu. V případě jiné formy hlasování může ROK rozhodnout o jiném typu omezení.

8.Ocenění ve všech kategoriích je spojeno s veřejným předáním výtvarného symbolu. Ceny budou předány oceněným v jednotlivých kategoriích obvykle do konce dubna příštího roku na slavnostním večeru.

2. Podávání návrhů

2.1. Návrhy na ocenění v jednotlivých kategoriích předávají odboru sportu, kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje písemnou formou všechny právnické a fyzické osoby. Informace o možnosti podávat návrhy na ocenění ve všech kategoriích za příslušný kalendářní rok bude zveřejňována každý rok, obvykle k 31. 12. na webových stránkách Olomouckého kraje a ve vybraných médiích a dalšími formami medializace. Termín podání návrhů je upřesňován ve výzvě k podávání návrhů. K později podaným návrhům nebude přihlíženo.

2.2. Návrh na ocenění v kategorii Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) může být podán opakovaně pouze tehdy, nebylo-li ocenění této osobě podle návrhu předloženého v předchozích letech již uděleno.

2.3. V případě, že se jedná o návrh na ocenění fyzické osoby, musí návrh obsahovat údaje potřebné pro identifikaci dané osoby, to je vedle jména a příjmení také např. adresu jejího bydliště nebo pracoviště atd. a dále charakteristiku jejího přínosu pro Olomoucký kraj.

2.4. V případě, že se jedná o návrh na ocenění výjimečných počinů v jednotlivých kategoriích, musí tento návrh obsahovat název realizované aktivity, údaje o místě a času její realizace, údaje o jejich organizátorech (jedná-li se o fyzické osoby stejné údaje jako v předcházejícím bodě, jedná-li se o právnické osoby název právnické osoby a její adresu) a dále charakteristiku přínosu realizované aktivity pro Olomoucký kraj.

2.5. Návrhy na ocenění v kategoriích výjimečný kulturní počin roku v oblasti kultury, může být podán pouze ve vztahu ke kulturní aktivitě, která byla uskutečněna v průběhu sledovaného kalendářního roku.

3. Pravidla pro vyhodnocení

3.1. Došlé návrhy vyhodnotí 7 členná komise jmenovaná Radou Olomouckého kraje, ve které budou zastoupeni 3 členové komise pro kulturu a památkovou péči ROK a 4 další členové určení ROK. Nehlasujícím členem hodnotící komise je tajemník komise ROK pro kulturu a památkovou péči a zapisovatelka. Komise po projednání vyhodnotí došlé návrhy a předloží Radě Olomouckého kraje návrh na udělení Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury v jednotlivých kategoriích. O udělení cen rozhoduje Zastupitelstvo Olomouckého kraje na návrh Rady Olomouckého kraje. V každé kategorii cena nemusí být udělena vůbec. Tato ustanovení se netýkají udělování Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury, zde je postup udělování ceny upraven v ustanovení bodu čl. I. bodu 8 těchto pravidel.

3.2. V jednotlivých kategoriích může být každoročně udělena pouze jedna cena.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Pravidla ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu - Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury v uvedeném znění nabývají účinnosti dnem následujícím po dni schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

4.2. Tato Pravidla nahrazují Pravidla schválená Zastupitelstvem Olomouckého kraje pod č. UZ/13/38/2006 ze dne 13. 9. 2006 ve znění schváleném pod č. UZ/2/29/2012 ze dne 21. 12. 2012.

V Olomouci dne 18. 12. 2017

Pravidla ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu – Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury byla schválena usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 18. 12. 2017 číslo UR/8/52/2017.

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Forsberg TK plus Moravské divadlo Omnis

Partneři:

Rádio Haná Hdev