Vážené dámy a pánové,

lidská mysl funguje zvláštním způsobem. Některé věci můžete zažít jen jednou v životě a vsadím se, že si je hravě dokážete znovu vybavit. Třeba vůni konvalinek nebo šumění lipové aleje, křišťálovou průzračnost horské bystřiny nebo ranní zpěv ptáků nad vaší vzorně uklizenou rodnou vsí nebo ulicí.

Jsou ale věci, na které lidský mozek zapomíná rychleji, než by se slušelo. Třeba na lidi, kteří se zasadili o to, aby v lesích vznikla bohatá druhová rozmanitost, bez které by konvalinky neměly šanci vyklíčit. Někomu muselo dát spoustu práce zmiňovanou lipovou alej vysadit a další neznámí odborníci zase vymysleli způsob, jak efektivně nakládat a třídit komunální odpad, aby vzpomínané ulice nevypadaly jako jedno velké smetiště.

Na ty všechny naše paměť zapomněla. Abychom si je znovu připomněli, vznikly Ceny Olomouckého kraje za životní prostředí. Díky vám a vašim hlasům si posvítíme na lidi, bez kterých by příroda skomírala a trpěla. A možná, že za pár let se díky tomu rozsvítí úplně všem a lidé se budou o životní prostředí starat stejně svědomitě, jako naši ocenění. Moc bych si to přál.

hejtman

Ladislav Okleštěk,hejtman Olomouckého kraje

Kategorie,
pro které jste mohli hlasovat

VodaVoda

Povodí Moravy, s. p. Brno

místoZávod Horní Morava, U Dětského domova 263
772 11 Olomouc

telefon+420 585 711 217

emailsekretariatZHM@pmo.cz

www.pmo.cz

Povodí Moravy, s. p. uskutečnilo revitalizaci několika nádrží v blízkosti Plumlova na řece Hloučele. V celém jejím povodí vedla zemědělská činnost spolu s nevyhovující likvidací odpadních vod ke zvýšenému přísunu živin do vody a jeho ukládání do sedimentů na dně Plumlovské nádrže. Tato takzvaná eutrofizace způsobila v létě masivní výskyt sinic, což v sezóně prakticky znemožňovalo rekreační využití této oblíbené lokality.

V roce 2008 zahájilo Povodí Moravy, s. p. přípravu projektu Čištění vodního díla Plumlov. Po předchozím snížení hladiny v přehradě a obnažení co největší plochy dna se odtěžily sedimenty, které obsahovaly živiny pro přemnožené sinice. Pro zlepšení vody v Plumlovské nádrže předcházela těžba sedimentů na Bidelci a Podhradském rybníce. Kvalita vody v dílech nad přehradou se totiž velmi výrazně podepisuje na kvalitě vody v nádrži Plumlov.

Byla zrealizována řada opatření v povodí nádrže Plumlov, zejména technických opatření na Plumlovské přehradě, Podhradském rybníku a Bidelci. Vybudovány tak byly například mokřady a sedimentační nádrže na Podhradském rybníku i přehradě Plumlov a dokončena byla také výstavba nádrže na Čubernici.

Projekt s názvem Opatření na zlepšení jakosti vody VD Plumlov zahrnuje celkem čtyři stanice, ve kterých je v závislosti na průtoku dávkován koagulant, síran železitý, který omezuje přísun živin do vodní nádrže. Obsluhu a údržbu těchto stanic zajišťuje Povodí Moravy, s. p.

Stav na zdejších vodních plochách však nelze trvale zlepšit, dokud neklesne znečištění, přicházející do nádrže z celého povodí. Proto je nezbytně nutné zajistit u všech obcí nad nádrží důsledné čištění odpadních vod, doplněné odbouráváním fosforu. Napojení na čistírnu odpadních vod je přitom potřebné i u zbývajících částí Plumlova, které dosud vlastní kanalizaci nemají.

ČEZ, a.s. – Obnovitelné zdroje

místoČEZ, a. s., Vodní elektrárny, provoz Dlouhé stráně
788 11 Loučná nad Desnou

telefon+420 583 235 777

emailvitezslav.chmelar@cez.cz

www.cez.cz

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně vyrábí a akumuluje ekologickou energii z obnovitelných zdrojů. Příkladná je také dlouhodobá spolupráce se Správou CHKO Jeseníky při ochraně přírody s minimalizací dopadů provozu na životní prostředí. V posledním roce prošly Dlouhé stráně významnou modernizací za více než 200 milionů korun, která přinesla další zvýšení bezpečnosti a efektivity výroby elektřiny a zároveň prodloužila životnost elektrárny.

Českomoravský štěrk, a.s. – provoz Tovačov

místoČeskomoravský štěrk, a.s. - pískovna Tovačov (mokrá těžba)
751 01, Tovačov

telefon581 705 200

emailprodej@cmcem.cz

www.heidelbergcement.cz/cs/o-nas/cms

Když je těžba v souladu s přírodou

Tovačovská těžební jezera jsou nejen zdrojem písku a štěrku pro stavební účely v širokém okolí, ale i územím, kde dlouhodobě dochází k cílené druhové a biotopové ochraně, zjednodušeně řečeno k ochraně přírody.

Od roku 2008 byly postupně navrženy, vyvíjeny a nakonec postaveny umělé plovoucí ostrůvky pro rybáka obecného, což je silně ohrožený druh, který kvůli úpravám toků ztratil původní hnízdní prostředí. V současnosti na pěti ostrůvcích na Skašově a Troubkách hnízdí průměrně okolo 30 až 50 párů rybáků. Monitoring a kroužkování je prováděno ve spolupráci s MOS – ornitologickou stanicí v Přerově. Dále se od roku 2016 na pěti lokalitách chrání přeslička různobarvá, kriticky ohrožený druh, který tam byl ve spolupráci s CHKO Litovelské Pomoraví v drnech transferován.

V roce 2016 také proběhl ve spolupráci s Českou společností ornitologickou projekt „Birdlife“, jehož cílem byl průzkum a návrh dalších opatření na podporu biodiverzity. Tato opatření, především na podporu bezobratlých na výpěrkovištích, jsou postupně realizována v rámci rekultivačních a sanačních prací. Na podporu hnízdění se od roku 2019 realizuje vznik izolovaného „ptačího“ ostrova – Remízek.

Co se týče ostatních aktivit v oblasti ochrany přírody, od roku 2016 probíhá včelařský kroužek na včelínech ČMŠ ve spolupráci se základní školou v Tovačově a Českým svazem včelařů. Za účelem podpory komunitní spolupráce vznikl v roce 2007 také Spolek pro Tovačovská jezera, jehož členové jsou všechny zainteresované strany, které se územím zabývají v širším kontextu.

OvzdušíOvzduší

Regitas s.r.o.

místoV Poli 235/1
751 24 Přerov XI – Vinary

telefon+420 778 410 012

emailregitas@regitas.cz

http://www.regitas.cz

Inovativní přístup k řešení pachové problematiky využíváním technologií a produktů šetrných k životnímu prostředí.

Ing. Richard Neoral

místo

telefon

email

Čtvrtstoletí práce v ochraně životního prostředí na funkci podnikového ekologa ve firmě regionálně tak významné a veliké jako je Siemens, výrobce elektromotorů v Mohelnici, představuje práci v širokém záběru ochrany jednotlivých složek životního prostředí a ochrany člověka. Požadavky na nakládání s odpady, ochranu vod, ochranu ovzduší, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, řešení nápravy starých ekologických škod, environmentální management – implementaci, udržování a rozvíjení systému EMS to je ten hrubý výčet oblastí, které práce na předmětné funkci zahrnuje. Plnění povinností evidenčních a ohlašovacích, žádosti a povolování změn s dopadem na životní prostředí, činnost kontrolní a auditorská, interní firemní Siemens-reporting k funkci neodmyslitelně patří.

Na základě nominace ze strany Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí se mi zdá a je pro mne potěšující, že odvedené výkony i po roce mého odchodu do penze nezapadly a zřejmě v paměti některých úředníků v OŽP zůstaly jako hodnotné, zasluhující si ocenění. Řada věcí se skutečně podařila, byť to není jen zásluhou ekologa, ale příslušných týmů a skupin, které je řešily, ... a samozřejmě ze strany vedení firmy zajištěného financování.

V oblasti ochrany ovzduší se před mnoha lety podařilo velmi výrazně snížit emise těkavých organických látek (VOC) přechodem na nátěrové hmoty vodou ředitelné. Také na posílení likvidace emisí styrénu na impregnacích (nejen původní přímé spalování = TNV) firma v posledních letech našla řešení.

Firma má poměrně nový centrální odpadový dvůr a zabezpečené šrotiště, zrekonstruovala dílčí úseky kanalizační sítě, s pomocí odborné firmy pak také zajistila sanaci staré ekologické zátěže a dále rozvíjí svůj environmentální a energetický management. Jsem rád, že jsem k dosaženým přínosům k OŽP za dobu výkonu funkce podnikového ekologa svým způsobem přispěl.

Renáta Medveďová

místoMORA MORAVIA, s.r.o.
783 66, Nádražní 50 Hlubočky- Mariánské Údolí

telefon+420 585 167 730

emailladislava.zamorska@mora.cz

www.mora.cz

Bývalá ekoložka firmy MORA MORAVIA, s.r.o. – profesionální přístup k řešení problematiky ochrany ovzduší z pozice podnikového ekologa.

Ekologie a životní prostředíEkologie a životní prostředí

Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení Iris

místoČSOP - RS Iris Husovo nám. 67
796 01 Prostějov

telefon582 338 278

emailiris@iris.cz

www.iris.cz

Naše organizace se věnuje praktické ochraně přírody i ekologické výchově. Vznikla v roce 1976. Dlouhodobě pečujeme o 20 přírodně cenných lokalit, které se nacházejí na Velkém Kosíři, v okolí Plumlova a na Kladecku. Staráme se o ovocné sady starých krajových odrůd, zachraňujeme studánky, vysazujeme stromy, vyrábíme a vyvěšujeme budky pro ptactvo, netopýry a hmyz. Pro veřejnost připravujeme osvětové akce na hlavním prostějovském náměstí, vycházky s hravými aktivitami pro rodiče s dětmi, odborné exkurze i tvořivé dílny. Školám a školkám nabízíme zajímavé ekologické výukové programy, a to se zaměřením na přímý kontakt dětí s přírodou a na šetrné chování ke svému životnímu prostředí. Pro seniory pravidelně pořádáme výlety, přednášky, setkávání v zahradě a mezigenerační aktivity. Vydáváme publikace o přírodě regionu a jsme autoři dvou naučných stezek na Prostějovsku (v biokoridoru Hloučela a na Velkém Kosíři).

Středisko ekologické výchovy při Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

místoVila Doris, 17. listopadu 2
787 01 Šumperk

telefon583 214 213

emailkamp@doris.cz

www.doris.cz

Zařízení provádí další vzdělávání pedagogických pracovníků formou seminářů, kurzů a praktických dílen a zabezpečení všech soutěží a olympiád. Bohatá letní činnost pro děti.

Naše příroda, z.s., Olomouc

místoNaše příroda, z.s., Lazecká 297/51
779 00 Olomouc

telefon585 204 862

emailredakce@nasepriroda.cz

www.nasepriroda.cz

Naše příroda je neziskovou organizací, která již dvanáctým rokem vydává stejnojmenný populárně naučný přírodovědný časopis. Dvouměsíčník Naše příroda vzniká především díky skupině dobrovolníků snažících se veřejnosti ukázat krásy domácí přírody a informovat o důležitosti její ochrany. Cílovou skupinou je laická i odborná veřejnost všech věkových kategorií se zájmem o přírodu, turistiku, fotografování, novinky ze světa ekotechnologií a ochrany životního prostředí. Bližší informace o časopise na www.nasepriroda.cz

Od roku 2015 spolek každoročně pořádá odborně‑vzdělávací konferenci Naše příroda. Program na aktuální témata z oblasti ochrany životního prostředí je koncipován primárně pro odborníky, ale cílí i na širo­kou veřejnost. Výstupy ze všech ročníků konference jsou dostupné formou on‑line videí zdarma na slideslive.com/nasepriroda.

Nyní je připravován 5. ročník, který bude věnován lesům. Kompletní informace a historie předchozích ročníků na konference-priroda

Odpadové hospodářstvíOdpadové hospodářství

ANTAKA a.s.

místoAdresa: Olomoucká 306
753 01 Hranice

telefon739 283 386

emailinfo@plasticunion.cz

www.plasticunion.cz

ANTAKA, člen skupiny Plastic Union, vrací plasty do života. Přináší ekologické inovace v oblasti recyklace plastových odpadů za účelem maximálního využití všech typů plastů, které lidé třídí do žlutých kontejnerů. V Hranicích na Moravě provozuje unikátní recyklační linku, která přeměňuje tvrdé plasty na regranulát – druhotnou surovinu, která se používá na výrobu nových produktů. Ročně odkloní na 150 kamionů plastů od skládek.

Unikátnost recyklační technologie skupiny Plastic Union spočívá v tom, že jako jediná v České republice zpracovává vícedruhové tvrdé plasty ze žlutých popelnic, které je schopna od sebe oddělit na jednodruhové materiály. Výstupem je tak jednodruhová, homogenizovaná drť a regranulát o čistotě až 99 %, tj. obsahuje jen zanedbatelné stopy jiných materiálů. Vzhledem k vysoké čistotě regranulátu se některé méně náročné výrobky dají vyrábět jen z něj, v ostatních případech se smíchává v určitém poměru se surovinou primární.

Statutární město Olomouc

místoMagistrát města Olomouce Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
Hynaisova 10 | 779 11 Olomouc

telefon+420 588 488 330

telefon+420 724 206 547

emailjana.matzenauerova@olomouc.eu

www.olomouc.eu

Statutární město Olomouc - dlouhodobé budování úspěšného systému odpadového hospodářství založeného na aktivním zapojení občanů města a spolupráci s okolními obcemi, podporu předcházení vzniku odpadů a jejich třídění, efektivní přepravu odpadů s využitím moderní překládací stanice a upřednostnění energetického využívání směsných komunálních odpadů před jejich skládkováním.

Jan Jílek

místop. č. 1097/55 v k. ú. Hanušovice

telefon731 975 968

emaildaniel.jilek@centrum.cz

Provozování kompostárny, k. ú. Hanušovice - příkladná spolupráce s okolními obcemi.

Kompostárna Hanušovice byla postavena svépomocí v roce 2016. Stěna, před níž se umísťují zakládky, byla postavena ve tvaru U. Tento tvar byl zvolen pro úsporu místa, snazší zavlažování, odvádění kapalin a pro snazší udržení teploty zakládek. Stroje, potřebné k provozu kompostárny, byly získány pomocí dotace z Evropské unie. Kompostárna je v provozu od roku 2017. Chod celé kompostárny zajišťuje rodina. Je zde přijímán bioodpad od okolních obcí: Jindřichov, Kopřivná a Ruda nad Moravou, pod kterou spadají obce Hrabenov, Bartoňov, Radomilov, Hostice a Štědrákova Lhota. Kapacita kompostárny činí 830 t za rok.

VodaVoda

Juraj Grňo, Silezika, z.s.

místoSupíkovice 2, okr. Jeseník
790 51 Supíkovice

emailsilezika@silezika.org

www.silezika.org

Juraj Grňo, Silezika, z.s. - v roce 2018 vybudoval na 25 lokalitách patnácti katastrů Jesenicka a Javornicka přes 70 tůní o celkové rozloze přes 9 000 m². Tůně mají průměrnou plochu cca 130 m². Při průměrné hloubce 1 m se jedná o zachycení a akumulaci přes 10 000 m³ vody. Část tůní zachytává povrchový odtok z utužených povrchů (např. lesních cest), většina tůní vodu z trubkových meliorací. Z ekologického hlediska akce vytváří síť reprodukčních stanovišť pro kriticky ohrožené druhy (podpora metapopulací). To je důležité z hlediska dlouhodobého přežití lokálních populací. Objekty jsou spolkem využívány při programech environmentálního vzdělávání pro místní školy, lesnické a zemědělské podniky i pro státní správu a samosprávy.

Spolek připravuje další projekty pro zlepšení schopnosti krajiny zadržovat srážky. To v souladu s hlavním cílem spolku - ochranou vodních zdrojů.

Ing. František Sekanina

místoŽerůvky č.p. 1
Bystročice 779 00

emailzeruvky@seznam.cz

Čtvrtstoletí práce v ochraně životního prostředí na funkci podnikového ekologa ve firmě regionálně tak významné a veliké jako je Siemens, výrobce elektromotorů v Mohelnici, představuje práci v širokém záběru ochrany jednotlivých složek životního prostředí a ochrany člověka. Požadavky na nakládání s odpady, ochranu vod, ochranu ovzduší, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, řešení nápravy starých ekologických škod, environmentální management – implementaci, udržování a rozvíjení systému EMS to je ten hrubý výčet oblastí, které práce na předmětné funkci zahrnuje. Plnění povinností evidenčních a ohlašovacích, žádosti a povolování změn s dopadem na životní prostředí, činnost kontrolní a auditorská, interní firemní Siemens-reporting k funkci neodmyslitelně patří.

Na základě nominace ze strany Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí se mi zdá a je pro mne potěšující, že odvedené výkony i po roce mého odchodu do penze nezapadly a zřejmě v paměti některých úředníků v OŽP zůstaly jako hodnotné, zasluhující si ocenění. Řada věcí se skutečně podařila, byť to není jen zásluhou ekologa, ale příslušných týmů a skupin, které je řešily, ... a samozřejmě ze strany vedení firmy zajištěného financování.

V oblasti ochrany ovzduší se před mnoha lety podařilo velmi výrazně snížit emise těkavých organických látek (VOC) přechodem na nátěrové hmoty vodou ředitelné. Také na posílení likvidace emisí styrénu na impregnacích (nejen původní přímé spalování = TNV) firma v posledních letech našla řešení.

Firma má poměrně nový centrální odpadový dvůr a zabezpečené šrotiště, zrekonstruovala dílčí úseky kanalizační sítě, s pomocí odborné firmy pak také zajistila sanaci staré ekologické zátěže a dále rozvíjí svůj environmentální a energetický management. Jsem rád, že jsem k dosaženým přínosům k OŽP za dobu výkonu funkce podnikového ekologa svým způsobem přispěl.

Lesy ČR, s.p. Správa toků-oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku

místoU Skláren 781
755 01 Vsetín

telefon956 957 111

emailost57@lesycr.cz

www.lesycr.cz

Lesy české republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry zrealizovaly stavbu malé vodní nádrže nacházející se v komplexu lesních porostů v Rychlebských horách.

Na Hoštickém potoce, v katastrálním území Horní Hoštice, obec Javorník byla vybudována malá vodní nádrž „U Kamenného mostu“. Jedná se o obtočnou vodní nádrž s plochou maximální vodní hladiny 0,2 hektarů, objemem vody 2300 m3, délka hráze je 80 m. Vzhledem ke geologickým poměrům lokality je hráz heterogenní, s těsnícím jádrem a těsnícím jílovým kobercem. Součástí stavby je opevnění koryta toku v místě nátoku. Jako doplnění krajinotvorného prvku jsou v místě stavby zbudovány dvě mokřadní tůně.

Cena stavby je cca 1,8 mil. Kč a byla v plném rozsahu hrazena z dotačního programu staveb sloužících k hospodaření v lese, dle § 35 lesního zákona.

Hlavním důvodem výstavby vodní nádrže bylo zvýšení retence vody v krajině a zajištění druhové rozmanitosti lesních biotopů pro vodní a na vodní ekosystém vázané živočichy. Akce je součástí celostátního programu státního podniku Lesy České republiky „Vracíme vodu lesu“, jehož hlavním cílem je zadržení vody v krajině.

OvzdušíOvzduší

Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice

místoNádražní 395/25
789 85 Mohelnice

telefon+420 583 471 111

emailsiemens.cz@siemens.com

w5.siemens.com/web/cz/cz

Projekt na zvýšení energetické efektivity EEP

Program na zvýšení energetické efektivity EEP (Energy Efficency Programs), který jsme v Mohelnici v minulých letech zrealizovali, řešil modernizaci některých zastaralých zařízení, jejichž výměnou došlo k efektivnějšímu využívání energií. Za rok 2018 tak závod Elektromotory Mohelnice ušetřil díky EEP projektu celkem 4584 tun CO2. Největší část celého projektu představovala výměna osvětlení v našich výrobních halách. Použili jsme LED technologii, za současného doplnění o MaR (měření a regulace). Každý jednotlivý zdroj světla má svou unikátní IP adresu, což umožňuje nejen včasnou diagnostiku, ale také flexibilní programování do časových zón. Nový systém navíc umožňuje řízení intenzity osvětlení v závislosti na intenzitě denního světla a zaměstnancům poskytuje optimální světelné podmínky. Další aktivitou, kterou jsme v rámci programu zrealizovali, je použití rekuperace tepla, u vybraných výrobních zařízení. V současné chvíli připravujeme další fázi projektu EEP2, která bude spuštěna v červenci 2019 a dokončena v říjnu téhož roku. I v tomto případě se bude jednat o výměnu stávajícího osvětlení za inteligentní LED osvětlení a předpokládaná roční redukce emisí CO2 je v tomto případě 1927 t.

Ing. Vladimír Lollek

místoMrštíkova 883/3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

telefon+420 596 124 070

emailinfo@e-expert.eu

www.e-expert.eu

Jednatel společnosti E-expert, spol. s r.o., která se spolupracovníky z řad nezávislých odborníků a specialistů zpracovává podle potřeb zákazníků environmentální studie a posouzení technických, ekonomických a ekologických problémů v komunální i průmyslové oblasti. V oblasti enviromentálního poradenství se společnost E-expert pohybuje od roku 2002.

E-expert, spol. s r.o. disponuje praktickými zkušenostmi v oblasti integrované prevence (IPPC), dále v oboru poskytuje posuzování vlivů staveb na životní prostředí (EIA), povolování zdrojů znečišťování ovzduší a zná problematiku emisí skleníkových plynů i dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Luděk Plachký

telefon+420 777 737 772

emailludek.plachky01@upol.cz

Student 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého, který se dlouhodobě věnuje výzkumně-popularizační činnosti v oblasti ochrany ovzduší, a to i s podporou Nadačního fondu Univerzity Palackého.

V rámci výzkumu se věnuje koncepčním nástrojům ochrany ovzduší, o kterých napsal i svou diplomovou práci, kterou letos obhájil. Vedle toho zkoumá limity právní ochrany ovzduší a své závěry konzultuje na jednáních Výboru pro udržitelnou energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj, jehož je členem.

Prezentaci jeho činnosti mohla veřejnost shlédnout na výstavě v Galerii Šantovka a v médiích. Přímo v Olomouci také uspořádal veřejnosti přístupnou odbornou konferenci s názvem Ochrana ovzduší: role práva, vědy a politiky. Osobně se účastnil odborné konference na Ústavním soudu v Paříži a jako spoluautor příspěvku vystoupil na konferenci v Newcastle upon Tyne (VB).

Ekologie a životní prostředíEkologie a životní prostředí

Sluňákov o.p.s.

místoSkrbeňská 669/70
783 35 Horka nad Moravou

telefon585 378 345

emailinfo@slunakov.cz

www.slunakov.cz

Sluňákov je obecně prospěšná společnost, která od roku 1992 nabízí poznání a prožitky rozvíjející uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě samému. Za svůj vznik i rozvoj vděčí Sluňákov především podpoře statutárního města Olomouce.

Sídlem společnosti je nízkoenergetický dům na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v Horce nad Moravou. Zde je nejen pro školy a učitele, ale i pro širokou veřejnost připravována řada aktivit a programů zaměřených na poznávání přírody a ekologické vztahy v ní. Dům obklopuje unikátní galerie v přírodě s názvem Dům přírody Litovelského Pomoraví, ve které návštěvníci i účastníci programů mohou prožívat nevšední zážitky setkání s lužní krajinou.

Od roku 1990 společnost každoročně na přelomu dubna a května organizuje Ekologické dny Olomouc, jehož hlavní náplní jsou besedy s odborníky, a to nejen na ekologická témata. Cílem festivalu je společná porada o pobývání lidí na Zemi a promýšlení otázek souvisejících s životním prostředím.

SLŠ Hranice a Lesy ČR

místoStřední lesnická škola, Jurikova 588
753 01 Hranice

telefon+420 581 601 231

emailjuran@slshranice.cz

www.slshranice.cz

Kořeny SLŠ Hranice sahají do roku 1852, kdy na zámku Úsově (dnes vyhledávané lesnické a myslivecké muzeum) byla založena první Spolková lesnická škola v historických zemích.

Pro praktické cvičení nabídl škole kníže Lichtenstein úsovské polesí. V roce 1867 bylo rozhodnuto o přeložení školy do hradu Sovince, kde bylo zajištěno i ubytování žáků. Starobylý hrad však přestal vyhovovat potřebám školy, a tak se v roce 1894 začalo jednat o jejím přeložení.

Z uvažovaných alternativ Šternberk, Šumperk a Hranice, získalo přednost město Hranice na Moravě. Rozhodla o tom poloha na hlavní železniční trati, blízkost okolních lesů, a zejména nejlepší podmínky, které poskytli hraničtí radní pro ubytování učitelů i žáků. Město nabídlo 3 ha pozemků k založení školního arboreta. Za dva roky od rozhodnutí, v říjnu 1896, se mohlo začít vyučovat v nové školní budově ve dvou formách studia, a to na Vyšším lesnickém ústavu a na Nižší lesnické škole.

Od té doby prošla škola mnoha proměnami, kdy se střídala období s lepšími nebo horšími podmínkami pro práci školy. V roce 1993 byla dána do provozu přístavba školy, která umožňuje studium třem třídám žáků v ročníku. Škola má dostatek učeben, kabinetů a laboratoří, velkou knihovnu a dobré vybavení vyučovací a výpočetní technikou.

Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk, matematika, fyzika, chemie, dva cizí jazyky - žáci volí mezi anglickým, německým a ruským jazykem, informační technologie, dějepis, výchova k občanství, tělesná výchova) jsou žáci vzděláváni v odborných předmětech, ke kterým patří pěstování lesů, ochrana lesů, lesní těžba, hospodářská úprava lesů, myslivost, ekonomika, nauka o lesním prostředí, lesnická botanika, lesnická zoologie, stroje a zařízení, motorová vozidla a další.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Řada absolventů odchází studovat na vysoké školy, zbývající odcházejí pracovat do středně technických funkcí lesnického provozu (Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky, církevní lesy, obecní lesy, akciové společnosti, soukromé lesy, pracoviště Lesprojektu, národní parky atd.).

Vedle vlastní výuky zabezpečuje škola i výchovu mimo vyučování v celé řadě zájmových kroužků.

Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

místoPavelkova 253/5, Bystrovany
779 00 Olomouc

telefon+420 585 126 501

emailinfo@koyobearings.cz

www.koyobearings.cz

Koyo Bearings: výroba světových ložisek v souladu s životním prostředím

V průběhu celého roku se olomoucká společnost, vyrábějící světová ložiska, věnuje bezpečnosti při práci a dopadu výroby na životní prostředí. Celkově za uplynulý rok investovala až 24 milionů Kč do projektů zaměřených na zaměstnance, jejich bezpečnost a pohodlí při práci a především na projekty zaměřené na životní prostředí, kam lze zařadit pořízení odsolovače, který ze solné lázně, používané pro kalení, separuje od vody sůl, takže může být sůl opětovně využita. Dále výměna starých světel za úspornější LED osvětlení, výměna starých klimatizací za adiabatické chlazení, pořízení nových referenčních vozů s hybridními motory. V letošním roce se v oblasti životního prostředí bude firma soustředit na instalaci fotovoltaických panelů na střechu závodu. Tato zelená energie bude následně využívána v olomouckém závodě. Dále bude realizována instalace kogenerační jednotky, která bude sloužit pro výrobu elektrické energie a tepla ze zemního plynu. Plynem poháněná kogenerační jednotka bude současně vyrábět teplo i elektrickou energii.

Odpadové hospodářstvíOdpadové hospodářství

Viktor Kohout

místoMěstský úřad Litovel Př. Otakara 778/1b
784 01 Litovel nám.

telefon+420 585 153 160

emailstarosta@mestolitovel.cz

www.litovel.eu

Starosta Litovle – realizace moderního systému odpadového hospodářství v Litovli (odpadový lev za rok 2018).

Mezi občany města Litovle a místních částí byly rozdány sběrné nádoby (plast, papír a bio odpad) a třídící tašky a jen díky jejich aktivitě s tříděním jsme dosáhli takto výborných výsledků. Díky intenzivní práci na odpadovém systému se nám podařilo dosáhnout výrazného zlepšení. V roce 2018 město Litovel získalo ocenění Odpadového Lva za hospodářský počin, 1. místo v soutěži obcí a měst v kategorii obec 2001 – 15000 obyvatel – O keramickou popelnici 2019.

Nyní se soustředíme na přípravu výstavby sběrného dvora a dále se aktivně zapojujeme do problematiky odpadového hospodářství.

RNDr. Jana Matzenauerová

místoMagistrát města Olomouce Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Hynaisova 10 | 779 11 Olomouc

telefon+420 588 488 330

telefon+420 724 206 547

emailjana.matzenauerova@olomouc.eu

www.olomouc.eu

Průkopnice budování systému odpadového hospodářství statutárního města Olomouc dle vzoru partnerského města Luzem ve Švýcarsku.

Statutární město Olomouc dosahuje dlouhodobě velmi dobrých výsledků v celém systému odpadového hospodářství, zejména v oblasti separaci odpadů., a to také díky RNDr. Janě Matzenauerové, která se se zasloužila o prosazení a následnou realizaci třídění nápojového kartonu, bioodpadu, kovů do samostatných nádob a také tzv. door to door systému sběru papíru a plastů.

RNDr. Jana Matzenauerová stála v popředí, kdy se statutárnímu městu Olomouc i v době neexistující legislativy podařilo docílit omezení skládkování odpadů a nahradit je jeho energetickým využitím. Díky svému úsilí v oblasti třídění město Olomouc opakovaně vítězí v krajské a celostátní soutěži obcí v třídění odpadů „O křišťálovou a keramickou popelnici“ společnosti EKO-KOM a.s. Všechny pozitivní i negativní zkušenosti a poznatky jsou následně prezentovány na odborných konferencích v České republice i zahraničí, které slouží jako dobrý zdroj informací pro zástupce jiných města a obcí, kteří chodí často do Olomouce konzultovat své problémy a hledat vhodný postup pro jejich řešení.

V letech 1997- 2018 RNDr. Jana Matzenauerová vedla oddělení odpadového hospodářství a nyní zastává funkci vedoucí odboru, který má v gesci odpadové hospodářství.

ASEKOL a.s.

místoČeskoslovenského exilu 2062/8
143 00 Praha 4

telefon234 235 111

emailinfo@asekol.cz

www.asekol.cz

Projekt KORUNA ZA KILO, který v roce 2015 spustil kolektivní systém ASEKOL, pomáhá také v Olomouckém kraji. Jeho hlavním cílem je podpora lidí se zdravotním postižením. Zapojit se a tím pomoci může každý, a to použitím červených kontejnerů sloužících ke sběru vysloužilých drobných elektrických a elektronických přístrojů.

Kontejnerů je aktuálně po celé České republice rozmístěných více než 3 600 kusů. V Olomouckém kraji lze elektro odložit prostřednictvím 133 kontejnerů v ulicích větších měst a obcí. Jejich umístění je dostupné online na adrese www.cervenekontejnery.cz.

Za každý kilogram drobného elektra, jakým je například starý mobilní telefon, fén, toustovač, kalkulačka nebo rádio, vybraný prostřednictvím červených kontejnerů, putuje jedna koruna Národní radě osob se zdravotním postižením. Za celou dobu spolupráce jí věnoval ASEKOL již více než 4 miliony korun. Peníze z projektu Koruna za kilo poskytují lidem se změněnou pracovní schopností podporu například při rekvalifikacích, které jim zvyšují šance na zaměstnání.

Sběr elektra přispívá i k úspoře energií a ochraně životního prostředí, neboť vysloužilé elektro obsahuje nebezpečné látky. Díky třídění a recyklaci starých spotřebičů se daří chránit životní prostředí před kontaminací nebezpečnými látkami a současně šetříme přírodní zdroje.

Cena hejtmanaCena hejtmana Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí.
osobnost

Michal Bartoš

Michal Bartoš

cena hejtmana

Duchovní idea Projektu Sluňákov a autor záměru stavby nízkoenergetického domu jako sídla TIC CHKO Litovelské Pomoraví a pobytového centra environmentálního vzdělávání v Horce nad Moravou.

Vážené dámy a pánové, příznivci Olomouckého kraje,

až příliš velká nabídka někdy přináší velké komplikace – je docela obtížné vybrat si ten nejvhodnější výrobek nebo službu. Člověk dlouho váhá, rozhoduje se, až nakonec přebere. Paleta míst, která můžete v rámci Olomouckého kraje navštívit, je také nepřeberná. Naštěstí rozhodnutí, kam vyrazit, je jednodušší, než se může zdát.

Ať už totiž v našem kraji vyrazíte kamkoli, nemůžete sáhnout vedle. Klidně si vytipujte hned několik cílů a postupně je navštivte během dovolené, nebo si cesty rozložte třeba na celý rok, abyste měli dostatek času si všechno do detailu prohlédnout a vychutnat.

Že je v našem regionu tolik turisticky atraktivních míst, není samo sebou. Je to zásluha lidí, kteří v cestovním ruchu podnikají. Bez jejich práce, nadšení a odhodlání by volba výletu nebyla tak jednoduchá a vždy správná, jak jsem před chvílí zmiňoval.

Zapojte se proto do hlasování o Ceny cestovního ruchu Olomouckého kraje a vyberte letošní vítěze. Je to stejně prosté, jako zvolit si tip na výlet – ať už dáte hlas jakékoli nominaci, nikdy neuděláte chybu.

hejtman

Ladislav Okleštěk,hejtman Olomouckého kraje

Kategorie,
pro které jste mohli hlasovat

Novinka v cestovním ruchuNovinka v cestovním ruchu

Cyklotratě Tulinka Šumperk

místoReissova 676/45
787 01 Šumperk

telefon+420 583 214 000

emailic@sumperk.cz

m.sumperk.cz/cyklotrate-tulinka

Podél naučné stezky pro děti, tzv. Čarovného lesa u Šumperka, vyrostly nové terénní tratě pro horská kola. Pod kopec Kokeš vystoupají cyklisté pozvolna vrstevnicovou trasou dlouhou 550 metrů. Dolů se pak můžou spustit třemi traily různé obtížnosti. Nejlehčí modrá, přezdívaná dubová, skvěle poslouží začínajícím bikerům, ale i dětem, které si potřebují osvojit základy techniky pro jízdu na horském kole v terénu. Zkušenější cyklisté, jenž své dovednosti již posunuli dále, jistě uvítají středně těžkou trasu přezdívanou tobogán, nebo nejtěžší černou „hřebenovou“. O tu správnou zábavu se postará velké množství klopených zatáček, terénních vln a pozvolných skoků.

Svou délkou se Cyklotratě Tulinka nemohou přiblížit rozsáhlým bike parkům, jsou však skvělým příkladem toho, jak lze využít potenciál příměstského lesa nejen pro rekreaci místních, ale i pro atraktivní projekty cestovního ruchu.

Formanské vozy - Olomouckem na koňském povoze

místoOkres Olomouc

telefon+420 603 779 309

emailformanskevozy@gmail.cz

www.formanskevozy.cz

Od léta 2019 mají návštěvníci Olomouckého kraje jedinečnou možnost využít poznávacích jízd Formanskými vozy. Interaktivní okruhy a trasy jsou doplněny o povídání o Hané, kvíz hanáčtiny i pikniky při zastávkách. Touto ekologickou a tradiční dopravou jsme propojili místa, která opravdu stojí za to navštívit u nás na Hané.

Jízdy vozem jsou variabilní podle vybrané trasy i požadavku skupiny účastníků a tak se můžete těšit na cesty od 90 minut až po celodenní výlet. Pravidelné víkendové okruhy propojují Jezera Poděbrady s Loveckou chatou v Horce nad Moravou.

TŌSH Distillery

místoTĚŠETICE 78
783 46 TĚŠETICE

telefon+420 606 602 036

emailtosh@toshnazdravi.cz

www.toshnazdravi.cz

Palírna TŌSH pokračuje v tradici od roku 1596, kdy opat olomouckého Klášterního Hradiska – Jiří Pavorin z Pavorinu nechal vybudovat v Těšeticích pivovar a lihovar …TŌSH, to jsme nevymysleli nic nového, ale je nám ctí v této tradici pokračovat.

Navazujeme na historii první československé whisky – King Barley, vyráběné přímo tady u nás v pálenici už od roku 1973. K její výrobě používáme původní vybavení i postupy.

Pokračujeme také ve výrobě legendárního českého bylinného likéru Jakamarus, jehož historie sahá až do roku 1916. Z Prahy do Dolan a teď k nám, ale pořád podle původní receptury a ve stejných dubových sudech pro jeho staření.

A kdo má rád ovoce v tekuté formě najde v naší nabídce jak tradiční slivovicu tak i méně obvyklou hroznovicu. A ještě pár dalších. V roce 2019 slavíme výročí 40. let od první výroby ginu v Tešeticích. Tehdy pod křídly olomouckého SELIKA. A oslavovat se bude, jak jinak, než novým ginem.

Historické prostory, ve kterých dodnes vyrábíme, prošly v roce 2018 modernizací. Vznikla malá expozice lihovarnictví na Hané a palírna se tak otevřela veřejnosti. Přijďte na prohlídku, kde se dozvíte o historii, současné výrobě a ochutnáte také spoustu vzorků. Prostory palírny je možné využít k malým firemním nebo společenským akcím.

A pokud se vám urodilo ovoce i na vaší zahradě tak vám můžeme nabídnout pěstitelské pálení. TŌSH na zdraví a stavte se!

Smarthotel Nezvalova Archa Olomouc

místoNezvalova 3
779 00 Olomouc

telefon+420 736 532 211

emailmanager@nezvalovaarcha.cz

www.nezvalovaarcha.cz

Na přízemním hranolu výměníkové stanice poblíž olomouckého hlavního nádraží přistála dvoupatrová Noezvalova archa. Její čistý dynamicky prohnutý trup jemně kontrastuje se solidním fundamentem přízemí a okolními paneláky. Čtyřicet vymazlených pasažérských dvoulůžkových kajut v nástavbě nad čarou ponoru doplňuje společné autentické podpalubí původního výměníku. Recepční hala+samoobslužná kuchyň s jídelnou+společenský salón jsou k dispozici všem hostům non stop. Obě hlavní hmoty archy pointuje vzdušné ocelové kormidlo únikového schodiště na zádi lodi.

Výměníková stanice, čerstvá padesátnice, je stále funkční, dnešní technologie zabírá jen třetinu původní plochy. Tři nosné podélné stěny vynášející původní železobetonový panelový strop byly nadezděny. Po injektáži základů a montáži ocelového roznášecího roštu byla jeřábem osazena dvě patra /rovných 40 kusů/ komplet vybavených prefabrikovaných buněk ubytovacích kajut. Poté bylo doplněno zateplené opláštění fasády z vlnitého plechu a fóliový plášť ploché střechy. Přízemí dostalo minerální kontaktní zateplení se strukturně vodorovně pruhovanou omítkou. Barevně je archa laděna do nevtíravých, noblesních tónů béžové perleti a světlé kávy s růžovými nádechy. Tepelná energie je na lodi zajištěna dvěma nástřešními tepelnými čerpadly, ostatní potřeby kryjí veřejné sítě /voda+kanalizace+elektro/.

Archou napříč prostupuje nespoutaný duch výtvarníka Jiřího Davida. Tekutý kubismus na fasádě + svůdné sirény a nebezpečné vázy v přízemí + vesmírné opice v kajutách.

Projekt Jesenické návraty

místoTV-VIDEOPRODUKCE, s.r.o. Zdeněk Juruš - jednatel
Krenišovská 2016
788 13 Vikýřovice

telefon+420 602 785 628

emailjurus@videoprodukce.cz

www.jesenickenavraty.cz

Turistický projekt “Jesenické návraty” Vás zavede do nádherných míst Jeseníků, na které se budete rádi vracet. Projekt se narodil vlastně náhodou a samotní autoři ani ve snu netušili, jaký bude mít dopad na turistiku v Jeseníkách. Myšlenky a samotný nápad nám vnuknuli vlastně turisté, kteří si často kladou otázku, kam se půjde na výlet?

Tato myšlenka se stala hlavním motorem Jesenických návratů. Jak ale udělat projekt, aby byl životaschopný? Bez pořádné práce a lásky k přírodě to ale nikdy nejde. Před samotným spuštěním projektu byl velmi důkladně vybrán kolektiv, bez kterého by se motor Jesenických návratů nikdy nerozjel. Společnost TV-VIDEOPRODUKCE s.r.o., která je majitelem projektu, pak celý provoz a výrobu filmů zastřešila a zaplatila.

Dne 21.11.2018 jsme oficiálně spustili projekt široké turistické veřejnosti. Turisté nás nezklamali a začali web a sociální sítě projektu navštěvovat, komunikovat, plánovat podle informací výlety a také se stávají našimi fanoušky, za což jim moc děkujeme.

V projektu se můžete také setkat s informacemi od Správy CHKO Jeseníky, horské služby Jeseníky, Děkanátu Šumperk a zajímavými turistickými tipy k výletům od Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu.

Věříme, že po osmi měsících provozu se Jesenické návraty dostávají turistům do povědomí a ti se podle našich videí nechávají inspirovat k výletům.

Ať žijí naše krásné Jeseníky.

Wellness zařízeníWellness zařízení

Wellness & Spa Sidonie v Zámeckém resortu Sobotín

místoSobotín 13 788 16

telefon+420 587 071 002

emailinfo@resortsobotin.cz

www.resortsobotin.cz

Dokonalý odpočinek zajišťuje Wellness & Spa hotel Sidonie v Zámeckém resortu Sobotín. Toto výjimečné wellness, které má rozlohu 1200 m2 se řadí mezi největší zařízení svého druhu na Moravě, bylo otevřeno 1. února 2018 a hosté si tak mohou vychutnat jedinečný zážitek a relax. Inspirací pro vznik tohoto wellness byla vnučka majitele sobotínské zámku Sidonie Nádherná, která celý svůj život věnovala cestování, životnímu stylu, umění a přírodě. Návštěvníci se mohou prohřát ve finské, solné nebo parní sauně. Jejich mysl uvolní vůně léčivých rostlin v bylinkové sauně. Wellness nabízí různé druhy masáží vycházejících ze znalostí mistrných masážních technik, alternativní medicíny i historie kraje Jeseníků. Výjimečná je exotická procedura Hammam. Rituální vodní lázeň se staletou tradicí v sobě spojuje očistu těla i ducha. Jedinečné jsou i zážitkové koupele v privátním spa s vanou z jednoho kusu kamene. V pivní lázni mohou návštěvníci hýčkat své tělo v pivě Albert z vlastní produkce zámeckého pivovaru.

Součástí wellness je rovněž patnáctimetrový bazén s lehátky, Kneippův chodník pro vodoléčebnou masáž nohou nebo vířivky. A v neposlední řadě hosté jistě také ocení privátní spa v tajemném zámeckém sklepení.

Wellness centrum Hotel Jana Přerov

místoKoliby 2824/2
750 02 Přerov

telefon+420 581 833 111

emailhotel@hotel-jana.cz

www.hotel-jana.cz

LH Hotel Jana se nachází v Přerově v blízkosti centra města v relaxační zóně plné zeleně. K hotelovým službám patří především komfortní ubytování, variabilní konferenční zázemí, cateringové a wellness služby. I pro neubytované hosty je v hotelu k dispozici restaurace Fontána, kde lze ochutnat jak tradiční českou kuchyni (certifikace projektu Czech Specials), tak mezinárodní speciality a pravidelné sezónní gastroakce.

Moderní wellness centrum nabízí 3 sauny (finská, bio a senná sauna), 2 parní lázně (aroma a solná pára), whirlpool, Kneippův chodník, sluneční louku a v neposlední řadě nový venkovní bazén s ohřevem až 26 °C. Wellness centrum je otevřeno každý den a lze jej rezervovat i privátně.

Naprostý relax lze dovést k dokonalosti při jedné z nabízených masáží nebo aktivně u bowlingu, lezecké stěny, billiardu či šipek. Na recepci se hosté mohou informovat o možnosti zapůjčení jízdních kol a koloběžek, které mohou využít přímo za hotelem na vyhlášené cyklostezce Bečva. Díky své poloze ve středu Moravy, v srdci UNESCA, je LH Hotel Jana ideálním místem k pořádání konference i k rodinné dovolené.

Relax centrum Kolštejn Branná

místoRelax centrum Kolštejn Branná 60
788 25 Branná

telefon+420 602 651 027

emailinfo@kolstejn.cz

www.relaxkolstejn.cz

Uprostřed jesenických kopců, v malebné obci Branná, vytváříme svět, kam Vaše starosti nepatří… Wellness hotel Kolštejn***superior, Hotel Garni Kolštejn***, restaurace s českou kuchyní a vlastním pivovarem - to je Relax centrum Kolštejn – místo ideální k odpočinku, s největším wellness v Jeseníkách. Nechte se hýčkat našimi maséry, prožijte jedinečné saunové ceremoniály, vyzkoušejte pivní koupel nebo si zahrajte bowling. Potřebujete pryč z města? Relax centrum Kolštejn je po celý rok ideálním místem pro rodinné, seniorské, romantické pobyty, ale i pro konání firemních akcí.

Branná je skvělým výchozím bodem pro pěší i cykloturistiku, pro lyžaře i běžkaře. Okolní svahy, vleky a běžecké trasy uspokojí i náročné sportovce.

Krásné přírodní scenérie Hrubého Jeseníku Vás uchvátí v kteroukoliv roční dobu. V Relax centru Kolštejn si určitě pročistíte mysl, odpočinete a dobře se najíte. Vyzkoušejte sami!

SPA centrum - Hotel Theresian Olomouc

místoTHERESIAN HOTEL & SPA Javoříčská 5
779 00 Olomouc

telefon+420 581 113 118

emailmanager@theresian.cz

www.theresian.cz

V nejvyšším patře hotelu se nachází SPA centrum, kde naleznete vše pod jednou střechou – spa a fitness. Unikátní spojení odpočinku a výhledu z teras na skvostnou architekturu města Olomouce podtrhne jedinečný prožitek Vašich smyslů. Zanechte starosti za dveřmi a odpočiňte si v našem saunovém světě, nabízejícím mnoho relaxačních zážitků.

Studniční vrch - Priessnitzovy léčebné lázně

místoPriessnitzovy léčebné lázně a.s. Priessnitzova 12/299
790 03 Jeseník

telefon+420 584 491 111

emailinfo@priessnitz.cz

www.priessnitz.cz

Priessnitzovy léčebné lázně „pramen zdraví“ na úpatí Studničního vrchu

Priessnitzovy léčebné lázně jsou synonymem pro životní elán a energii , čerpají z jedinečnosti místa, odkazu svého zakladatele Vincenze Priessnitze a ukazují cestu k přírodě a celkovému zdraví.

Každý z Vás může zažít na vlastní kůži léčebné i wellness procedury v samotných historických budovách lázní, například bylinkové koupele, masáže, zábaly, regenerační kůry, horké sauny, plavání v bazénu a další, ale především Vám doporučujeme využít venkovní Balneopark, který je spojením moderní vodoléčby, odpočinku v horském prostředí a návratu ke kořenům, čisté pramenité vodě. V Balenoparku je možné vyzkoušet tradiční Priessnitzovy přírodní koupele horních a dolních končetin, vodní chodníčky , sprchy, trysky, sluneční lázně, venkovní fitness a další procedury nebo si jen tak posedět na trávě a užívat si jedinečné výhledy na hřeben Hrubého Jeseníku. Ve zdejší krajině se coby dědictví z dob Vincenze Priessnitze nachází na šedesát přírodních pramenů, historických pomníků, krásných vyhlídek, památných skal a křížů, které můžete objevovat. Rádi Vám k tomu zapůjčíme hole, koloběžky , kola nebo si můžete jen tak zaběhat.

Váš zážitek doplníme vyváženou stravou , pohodlím Priessnitzova sanatoria a úsměvem našeho personálu. Děkujeme Vám za Váš hlas v anketě Wellness zařízení Olomouckého kraje 2019.

HoteliérHoteliér

Tomáš Rousek

místoLegionářská 1311/ 21
779 00 Olomouc

telefon+420 725 060 552

emailt.rousek@nh-hotels.com

www.nh-hotels.com

Tomáš Rousek je již sedmým rokem generálním ředitelem NH Collection Olomouc Congress. V oboru působí již 26 let, vystudoval Střední hotelovou školu v Opavě, absolovoval PDI-Hotel Managment Program v Německu, zkušenosti sbíral také v zahraničí.

Olomoucký NH Collection Congress hotel posbíral pod vedením Tomáše Rouska už pěknou řádku ocenění. Několikrát za sebou získal ocenění TOP 25 Hotels TripAdvisor Traveller´s Choice winner ČR. Pro úroveň nabízených služeb byl pak hotel zařazen jako první ve střední Evropě do prémiové značky řetězce pod označením Collection Hotels. Tomáš v roce 2017 získal také osobní trofej, Asociace hotelů a restaurací ČR mu udělila prestižní cenu Hoteliér roku v kategorii řetězcových hotelů. V kategorii Hoteliér roku se oceňují atributy jako spravedlivé, vůdčí a manažerské schopnosti, vynikající komunikační a organizační schopnosti, osobnost, která je nakloněná inovacím a kreativitě, osobnost, která je respektována kolegy v oboru. Přihlíženo je také k recenzím hostů. Letos se navíc hotel stal nejlépe hodnoceným NH hotelem na světě. Řetězec přitom čítá celkem 396 hotelů. Olomoucký NH hotel tedy uspěl v obrovské konkurenci hotelů po celém světě, z nichž většina má výhodu v tom, že leží v daleko výhodnějších destinacích, či hlavních městech. Hodnocení je postaveno na základě recenzí hotelových hostů na všech světových vyhledávačích. Kritéria hodnocení kladou důraz na kvalitu servisu, práci personálu, čistotu, kvalitu spánku, úroveň snídaně a celkovou atmosféra v hotelu.

Marie a Milan Hrochovi

místoSobotín 13 788 16

telefon+420 587 071 002

emailinfo@resortsobotin.cz

www.resortsobotin.cz

Jak to vše vlastně začalo. V roce 1997 jsme společně začali podnikat v oboru prodej a nakup železničního materiálu, který provozujeme úspěšně dodnes. V roce 2006 jsme se rozhodli koupit hotel M v centru Šternberka, čímž jsme se dostali do podnikání v hotelnictví. O dva roky později jsme zakoupili v centru města Šumperk zdevastovaný objekt Maják, na kterém jsme provedli generální opravy. Dnes nabízí šest provozů s veškerými vymoženostmi, které všechny spadají pod hotel Elegance.

Po skončeni oprav objektu Maják jsme se zhlédli v záchraně památky, kterou byl zámek Sobotín.

Koupili jsme ho v roce 2012 a postupně jsme vybudovali Zámecký resort Sobotín se čtyřmi hotely, s jedinečným wellness, vlastním pivovarem a se skvělým sportovním zázemím. Stačí se podívat na web. Vytvořili jsme zaměstnaní pro 150 osob. Snažíme se vše provádět profesionálně, což se ne vždy zadaří, ale tyto nepatrné nedostatky nahrazujeme srdečností nejen vůči hostům ale i zaměstnancům.

Eva Dlabalová

místoLONG STORY SHORT Hostel & Café
Koželužská 31 Olomouc, 77900

telefon+420 607 844 052

emaileva.d@longstoryshort.cz

www.longstoryshort.cz

Eva Dlabalová, majitelka Long Story Short Hostel & Café.

Designový hostel spojený s kavárnou, se nachází v klasicistní stavbě z roku 1809 vestavěné do bývalé pevnosti ze 17. století ve tvaru pětibokého bastionu, která kdysi pro svůj tvar dostala přezdívku Podkova. Jeho vybudování iniciovala mladá podnikatelka Eva Dlabalová, která se inspirovala na cestách po celém světě a především pobytem na Novém Zélandu kde dohromady strávila pět a půl let svého života.

Ve spolupráci s interiérovou designérkou a scénografkou Denisou Strmiskovou a majitelkou objektu přebudovala celé patro historické budovy na stylové ubytování. Název odkazuje k dlouhé historii i chodbám a zároveň ke krátkému pobytu hostů. Eva Dlabalová nemá žádné vyšší manažerské ani ekonomické vzdělání. „Jen prostě neumím říct ne výzvě. Všechno, co mi přijde do cesty, vnímám jako příležitost,“ krčí rameny. „A taky nemívám z ničeho moc strach. Strach je jenom převlečená nevědomost.” Po dokončení anglického Gymnázia v Hejčíně se Eva odhodlaně vydala do světa sbírat zkušenosti, jinými slovy, učit se školou života. Evina podnikatelská i životní taktika prozatím sklízí úspěch. Dodnes se v Long Story Short s celkovou kapacitou 56 lůžek ubytovalo přes 6000 lidí, z toho 3500 přijelo loni. A řada z nich tu nebyla poprvé. Konceptem Long Story Short je propojovat turisty s místními, zprostředkovávat jim hezké chvíle pomocí různých eventů a aktivit a snažit se lidi naučit sdílet jak ty chvíle tak i třeba místo u stolu a podpořit tak navazování kontaktu s ostatními.

Velice brzy se Long Story Short rozroste o restauraci Eatery & Bakery, která se aktuálně buduje v přízemí - bývalé prostory Restaurace Podkova. Dnes je Long Story Short oblíbenou destinací pro turisty i pro místní obyvatele města Olomouce, kteří rádi tráví příjemné chvíle na letní terase kavárny. Projekt pochválil i samotný ředitel NPÚ František Chupík a Amazing places jmenovali projekt vítězem v ketegorii Design a Architektura za rok 2018. Britský deník The Guardian ho letos zařadil mezi deset nejlepších nových hostelů světa a jeho podobu ocenil i prestižní magazín Wallpaper . Fandí i známé celebrity jako Lukáš Hejlík, který místo zařadil na svou gastromapu 365.

Michaela Juchelková

místo1. Máje 19, Olomouc 779 00

telefon+420 604 917 826

emailmisajuchel@gmail.com

Michaela Juchelková vystudovala jazykové gymnázium a následně v letech 1998-2001 obor Řízení hotelového provozu na dnešní Slezské univerzitě v Opavě. Po studiích absolvovala pracovní stáže ve Francii, Německu a Velké Británii.

Po návratu do ČR začala pracovat v Praze pro zahraniční hotelové řetězce. V mezinárodní společnosti Arcotel se sídlem v Rakousku pracovala na obchodním oddělení. Důležitou profesní zkušeností pro ni byla v letech 2008-2015 funkce Global Leisure Sales Manager spadající pod francouzskou společnost Accor Hotels, která vlastní přes 4 000 hotelů po celém světě.

V lednu 2017 otevřela v Olomouci nezávislý 4hvězdičkový boutique hotel - Theresian Hotel & Spa. Tomu předcházela roční příprava na kompletní opening, který měla Michaela na starosti. Je autorkou návrhu konceptu, brand identity, připravovala obchod i samotný provoz Theresian Hotel & Spa. Pod jejím vedením získal hotel několik prestižních ocenění jako: WORLD LUXURY HOTEL AWARDS 2017, kategorie - Luxury Historical Hotel, Best of Realty 2017 - 1. místo, kategorie Hotely, International Hospitality Awards 2018 – TOP 5 finalists, Amazing Places - vítěz kategorie HOTELY 2018 a zařadil se na mapu vyhledávaných míst v ČR.

Po výše nabytých zkušenostech zastává názor, že regionální cestovní ruch a podnikatelské prostředí ve velkých metropolích mají své odlišnosti. Nicméně i v lokálním měřítku se dá vytvořit kvalitní a žádaný produkt, pokud se respektuje profesionalita, perfekcionismus a orientace na služby zákazníkům na mezinárodní úrovni.

Mgr. Eva Hrušková

místoKrapkova 439/34
779 00 Olomouc

telefon+420 602 772 258

emailgm@hotelflora.cz

www.hotelflora.cz

V oboru pracuji celý svůj profesní život, tj. již od roku 1972, a za svůj největší úspěch považuji vedení týmu hotelu Flora, hotelu s dlouhodobou tradicí, jehož jméno souvisí nejen s pořádáním květinových výstav, ale také s konáním vědeckých kongresů, konferencí, společenských akcí a různých rodinných setkání. Jsem ráda, že naši hosté, kterých si velmi vážíme, se k nám rádi vracejí.

Po dobu 25 let vedení hotelu jsem měla možnost poznat úžasné kolegy, dostala jsem příležitost zvládnout období krize, pokles poptávky, období rekonstrukcí, zavádění nových metod práce, ale i nedostatku personálu a ani na chvíli jsem si nepřestala vážit práce svých zaměstnanců.

Jsem šťastná, že jsem se na různých křižovatkách své kariéry vždy rozhodla pro stabilitu a město Olomouc, ve které žiji a díky svému rodinnému zázemí se mohla plně věnovat oboru, který se stal náplní mého života. Ve volném čase se zajímám o turistiku a četbu.

regionální produktregionální produkt

Pivo Jadrníček - Náměšť na Hané

místoKomenského č. 318
Náměšť na Hané

telefon+420 608 765 897

emailinfo@pivovarjadrnicek.cz

www.pivovarjadrnicek.cz

V roce 2014 byl založen Pivovar Jadrníček navazující na dlouholetou tradici vaření piva v Náměšti na Hané, která se zde datuje od roku 1590. Pivovar je postaven přibližně 100 metrů od původního pivovaru, kde dodnes funguje sladovna. Pivo se zde vaří podle původních postupů a klasickou metodou. Vaříme klasické české ležáky a sezónní speciály. Náměšťská piva z Pivovaru Jadrníček jsou nefiltrovaná a nepasterizovaná, a díky tomu si zachovají všechny výživové hodnoty.

Přímo v pivovaru se nachází pivovarská hospůdka, kde můžete ochutnat naše piva přímo z pivovarského sklepa. Pivovarská hospůdka má kapacitu 60 míst.

Rodinná konzervárna Via Delicia - Zábřeh

místoBezchlebova rodinná konzervárna Via Delicia
Leštinská 2443/30, 789 01 Zábřeh

telefon583 455 081

emailobjednavky@viadelicia.cz

www.viadelicia.cz

V Rodinné konzervárně Via Delicia vyrábíme prvorepublikové speciality tradičním, řemeslným způsobem. Inspirací nám jsou staré knihy o zavařování, ve kterých lze najít skutečné gastronomické poklady. Zpracováváme například zvěřinu, sladkovodní ryby a drůbež, planě rostoucí ovoce, lesní plody a houby. Využíváme bohaté místní zdroje těchto surovin, výsledkem pak jsou originální džemy, paštiky a kulinárně upravená masa. Zastavte se v našem Paláci chutí a showroomu v Zábřehu, kde můžete vždy ochutnat výběr našich delikates, nebo "nahlédnout pod pokličku” během exkurze ve výrobně zavařenin.

Kleiner Distillery Žešov

místoPalírna U Zeleného stromu a.s.
Drážďanská 14/84, 400 07 Ústí nad Labem

telefon+420 777 857 543

emaillihovarnictvi@gmail.com

www.distillerykleiner.cz

Palírnu se zaměřením na malosériovou výrobu jednoodrůdových ročníkových ovocných destilátů té nejvyšší kvality založili Jan a Růžena Kleinerovi v roce 2007 v hanáckém Žešově. V Distillery Kleiner začali jako jedni z prvních na světě ukládat ovocné destiláty do sudů po jiném ušlechtilém alkoholu, jako je víno, whisky, koňak, brandy nebo rum, a to nejméně na tři roky. Sudy dávají pálenkám jedinečný a neopakovatelný charakter a medově bronzovou barvu. I čiré destiláty si poleží až několik let a svou chuť pozvolna harmonizují v kameninových nádobách. Pečlivě vybírané a ručně sklízené ovoce z Moravy, trpělivost a preciznost při každém kroku výrobního procesu a posedlost dokonalostí – to všechno spolu s osobním zapálením manželů Kleinerových posouvá pálenky Kleiner mezi světovou elitu. Dokládají to i mnohá ocenění z prestižních mezinárodních soutěží. Od roku 2017 se Distillery Kleiner připojila k prostějovské Palírně U Zeleného stromu s více jak pětisetletou tradicí, která pro ni vytváří zázemí v oblasti obchodu a exportu. Díky tomuto spojení se zakladatelé mohou plně soustředit na výrobu a vývoj nových produktů.

Olomoucké tvarůžky Loštice

místoMuzeum Olomouckých tvarůžků
Palackého 4, 78983 Loštice

telefon583 401 217

emailawmuzeum@tvaruzky.cz

www.tvaruzky.cz

Muzeum Olomouckých tvarůžků v Lošticích.

Před 25 lety vzniklo v části výroby první muzeum a následně, před 5 lety, byl využit sousední barokní dům pro nové muzeum. K dnešnímu datu ho navštívilo přes 130 000 návštěvníků a roční návštěvnost je v jednotlivých letech stejná.

Vstup do dvou patrové budovy doplněné výtahem je komponován velkoryse a umožňuje pořádat výstavy a volné programy při významných událostech. Zde i na dvoře muzea je prostor na odpočinek i pro děti a často i pro dospělé, aby si vyzkoušeli různé hry počínaje kuličkami či „panákem“.

Vstupem do Muzea začíná historie rodiny Wesselsů, která jako první začala v roce 1876 s výrobou tvarůžků a dnešní majitelé jsou čtvrtou generací výrobců tvarůžků. Samotná výroba tvarůžků je doložena od středověku, ale je mnohem starší. Na straně druhé byly tvarůžky sýrem především podomácky vyráběným. Následná řemeslná a později strojní výroba zažila vzestup i pád a dnes je jediným výrobcem slavných tvarůžků A.W. spol. s r.o. Prostor bývalých stájí je věnován rodině zakladatele a vysvětlení, jaká byla cesta od drobné výroby a jaká byla cesta mléka a tvarohu k výrobě tvarůžků. Druhá část je o původní výrobě, převážně ruční, o tom, jak se dopravovaly tvarůžky od krosen na zádech až po první auta. Patro uzavírá film pro malé děti, tedy Tvarůžek ve škole.

Druhé patro je věnováno manželům Pivným, kteří přinesli strojní výrobu. V sokolském kině je osobitý film o historii tvarůžků a pak v další místnosti film o současné výrobě. Je zde i celá historie rodiny Wesselsů a prezentace různých jídel z tvarůžků. Pod schody čeká návštěvníky u vchodu prodejny obr Josef Drásal, který víc jak před sto lety proslavil Olomoucké tvarůžky.

Šípkové víno Jeseník

místoPriessnitzova 1034/7
790 01 Jeseník

telefon+420 721 730 829

emailsipkovevino@seznam.cz

www.sipkovevino.cz

Jsme rodinná firma z Jeseníku, která se od roku 2011 zabývá produkcí exkluzivních nefiltrovaných ovocných a bylinných vín. Navazujeme na tradici našich babiček, které věděli, co jim příroda poskytuje. Nabízíme přírodní produkty z jesenických hor.

V současné době se zabýváme našim TOP produktem „ŠÍPKOVÉ VÍNO“, které získalo zlatou a stříbrnou medaili na dvou mezinárodních soutěžích v USA.

Stali jsme se tak největším výrobcem v Evropě s roční produkcí 20 000 lahví.

Další vize firmy je zachovat velikost produkce a soustřeďujeme se výhradně na vylepšování receptur a technologických postupů. Tímto krokem chceme nastavit ještě vyšší stupeň kvality vína při zachování jedinečnosti naší firmy.

Další naše produkty: víno z rakytníku, švestkové, meruňkové, borůvkové, jahodové, malinové a speciální vína na objednávku káva, čokoláda nebo víno slazené fruktózou.

Specializujeme se taktéž na firemní vína s etiketou dle požadavků zákazníka.

Místo pro letní dovolenou u vodyMísto pro letní dovolenou u vody

místoPísečná 292
790 82 Písečná

telefon+420 777 202 064

emailinfo@rezidenceujezera.cz

www.rezidenceujezera.cz

V samotném srdci Jeseníku se nachází zcela nový areál s restaurací a ubytováním Rezidence u jezera. Najdete ji při silnici spojující obec Písečnou a Supíkovice. Mnohým postačí zdůraznit, že se nachází u pískovny. Hotelovým hostům rezidence nabízí příjemné služby v příjemném prostředí. K dispozici je možnost koupání, rybolov, zapůjčení lodiček, šlapadel nebo vodního skútra, elektrických kol, kulečník, unikátní finská sauna u jezera a nově dvě bowlingové dráhy. Dřevěné doplňky a prvky obecně bývají velmi příjemné, zde o to víc, že pocházejí z jesenických hvozdů. Světlé dřevo tu najdete všude. Hotel nabízí 30 nadstandardně vybavených pokojů s vířivkami.

Termály Losiny

místoKomenského 235
788 15 Velké Losiny

telefon+420 583 394 444

emailinfo@termaly-losiny.cz

www.termaly-losiny.cz

Jedná se o unikátní termální park, jediný svého druhu v České republice. Nachází se v krásném prostředí lázeňského parku TERMÁLNÍCH LÁZNÍ Velké Losiny, na úpatí Jeseníků. Je vyhledávaným místem pro odpočinek, relaxaci i zábavu všemi věkovými kategoriemi, v letním období zejména rodinami s dětmi. Základem jeho pojetí je souznění člověka s přírodou. Unikátní komplex devíti vnitřních a venkovních bazénů napouštěných místním přírodním sirným zdrojem poskytuje dokonalé spojení relaxace, regenerace, odpočinku a blahodárných účinků termální vody k dosažení harmonie těla i mysli. Nechybí ani vodní atrakce - dva tobogány, divoká řeka, chrliče, hřiby, lehátka a sedátka s hydromasážními tryskami. Termální park nabízí také širokou nabídku masáží, saunový svět pro posílení imunity a pohybové aktivity v termálních bazénech pro načerpání nové energie. Rodiny s dětmi si užijí moře zábavy při animačních programech, na venkovním dětském hřišti nebo v dětském koutku. Doplnit energii a posílit své tělo je možné v samoobslužné restauraci nebo v letním kiosku. Pro příjemný odpočinek a úkryt před sluníčkem jsou k dispozici také tzv. letní denní apartmány. To vše a mnohem více jsou TERMÁLY LOSINY.

místoKoupaliště 561/1
784 01 Litovel

telefon585 342 134

emailwww.tic.litovel.eu

www.litovel.eu/prirodni-koupaliste-biotop

Výjimečná kombinace přírodního koupání a bazénu se zdravou vodou bez chemie, kterou čistí speciální rostliny? To je přírodní koupací biotop v Litovli, který dětem i dospělým nabízí pohodové vyžití během letních dní. Najdete tady skluzavky, masážní trysky, perličková vodní křesla, skokanský můstek, šplhací síť, stříkacího delfína nebo dětské brouzdaliště. Samozřejmostí je sociální zázemí, bufet a půjčovna sportovního náčiní.

A co to přírodní koupací biotop vůbec je? Je to uměle vytvořené přírodní koupaliště, kdy stěny a dno bazénu jsou potaženy fólií, která zvýrazňuje přirozené zbarvení vody. O čistotu se starají právě speciální rostlinky v oddělených jezírcích, kam špinavá voda putuje pomocí čerpadel. Zde probíhá přirozený čisticí proces a malým potůčkem odtéká čistá voda zpět do koupací nádrže. Díky biologické funkci rostlin není nutné do vody přidávat žádné chemické a desinfekční přípravky – voda je tak vhodná pro alergiky.

Každou sezonu se biotop snaží o nějaká vylepšení – letos např. rekonstrukce chodníčku kolem bazénu, instalace bezpečnostních skříněk nebo zakoupení vysavače.

Biotop je tedy krásným místem, kde návštěvníci načerpají energii a užijí si volné chvíle!

Kempink Žralok Plumlov

místoKlubové zařízení Plumlov, p.o.
Zámek 99 798 03, Plumlov

telefon+420 775 568 378

emailatczralok@seznam.cz

www.camp-zralok.cz

Camping Žralok Plumlov se nachází u břehu poklidného Podhradského rybníka na úpatí malebné Drahanské vrchoviny. Právě výhodná poloha kempu v zalesněné přírodě mimo obec s možností koupání sem láká řadu českých i zahraničních turistů, z nichž se sem mnozí rádi každoročně navrací. Během sezony se zde koná řada zajímavých sportovních a kulturních akci, například mezinárodní festival Keltská noc, mezinárodní Trabant sraz, Pohádkový les nebo Plumlovský kotlík - soutěž ve vaření kotlíkových gulášů.

řeka Morava - půjčovna lodí In life Morava

místoŠvermova 1322
784 01 Litovel

telefon+420 774 445 599

emailpetr@in-life.cz

www.in-life.cz

IN LIFE Morava je společnost zajišťující vodácký servis na řece Moravě. Pod vodáckou stezkou z Hanušovic až do Olomouce sdružuje 10 kempů a nástupních a výstupních míst. Na kterémkoli z těchto míst, POINTů, lze vyplout nebo na něm plavbu ukončit. IN LIFE Morava zajišťuje mezi těmito POINTy přepravu vodáckého materiálu a také speciální služby, SVOZ BAGÁŽE, takže při vícedenním výletu na vodě nemusíte tahat všechny věci s sebou.

V IN LIFE Morava myslíme také na to, že na vodu jezdí i děti. Proto máme v nabídce i vícemístné kánoe a kompletní dětskou výbavu, dětské vesty, dětská pádla. V každém kempu naší vodácké stezky je alespoň základní vybavení, pitná voda, WC, sprcha a vždy něco k jídlu a k pití. Na vybraných POINTech máme i dětská hřiště, aby bylo dost zábavy i po doplutí. Protože platí, spokojené dítě, spokojený rodič.

Cena hejtmanaCENA HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU.
osobnost

David Mičunek

David Mičunek

cena hejtmana

Šéf odboru KČT Značkaři Šumperk-Jeseníky, značky maluje už čtvrt století a odbor s šedesátkou členů, mezi nimiž jsou studenti i důchodci, od roku 1996 vede. Ze všech značkařských sekcí v republice mají největší území a v něm nejvíc kilometrů.

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Forsberg agency

Partneři:

Rádio Haná LEKSYS net4gas