Kategorie,
pro které jste mohli hlasovat

VodaVoda

prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc. (1933-2017) - IN MEMORIAM

Byl český ekolog, vysokoškolský učitel, cestovatel, spisovatel, dokumentarista, vodák a horolezec. Vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1991 byl jmenován prvním profesorem ekologie v ČR. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého založil Katedru ekologie (která byla první toho druhu v ČR) a zavedl odborné studium Ochrana a tvorba životního prostředí. V letech 1990–1994 byl děkanem Přírodovědecké fakulty. Celý svůj profesní život věnoval ekologii a tématům s ní spojených, zkoumání přírody prostřednictvím několika vědních oborů (hydrobiologie, systematická zoologie, zoogeografie, ochrana přírody). V těchto oborech, které jsou širokou základnou pro ekologii, publikoval 130 původních vědeckých prací. Je tvůrcem teorie říční krajiny o které napsal monografii: Říční krajina a její ekosystémy, vydané na UP v roce 2008. Své poznatky vtělil také do devíti vědecko-populárních knih, populárně-naučných filmů, výukových televizních pořadů a množství odborných přednášek. Za filmovou dokumentární tvorbu obdržel 6 mezinárodních cen. Po celou dobu svého profesního života usiloval o obnovení přírodní rovnováhy. Prosazoval myšlenku ochrany posledních zbytků přírodní řeky a je zakladatelem Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Jeho dílem je také úspěšná reintrodukce bobra do české přírody. Byl výborným vodákem a tvůrcem legendárního plavidla (vzduchovoru), známého pod názvem Matylda. Byl rovněž vynikajícím horolezcem (vedoucí 1. československé horolezecké výpravy do pákistánského Karakorumu) a věnoval se i humanitární činnosti v Himálaji. V listopadu 2019 mu byl odhalený u splavu u Hynkova pomníček, jako zakladateli CHKO Litovelské Pomoraví a autorovi definice "Říční krajina".

Ing. Miroslav Dundálek

telefon602 796 841

emaildundalek@vakpr.cz

Téměř 41 let vyvíjí Ing. Miroslav Dundálek aktivní činnost a z toho 29 let je ve funkci ředitele společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., které je spojeno mimo jiné s úsilím o poskytování co nejkvalitnějších služeb při zajišťování dodávky pitné vody odběratelům a odvádění a vyčištění odpadních vod.

Vedle toho je další velmi významný segment činnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., investiční činnost, která musí reagovat na stáří a technický stav všech sítí a zařízení a na požadavky legislativy, kvůli čemuž se musí reagovat na zpřísňující se předpisy v oblasti kvality pitné vody, úrovně vyčištění odpadních vod a v neposlední řadě v odpadovém hospodářství.

Péči o životní prostředí má společnost začleněnou v Politice jakosti a vztahu k environmentu, navazující na integrovaný systém řízení kvality podle norem ISO 9001 a 14001. Investiční činnost společnosti se soustředila z velké části zejména do oblasti odvádění a čištění odpadních vod, kde byla provedena náročná rekonstrukce čistíren v Přerově, Hranicích, Lipníku a Kojetíně. V Přerově a Hranicích byly provedeny i významné rekonstrukce kanalizačních sběračů, spojené s dostavbou retenčních nádrží. Zde jsou zachycovány nejvíce znečištěné odpadní vody za dešťů před jejich odlehčením do řeky Bečvy. Tím se významně snížilo zatížení vody v řece a to přispělo ke zlepšení její kvality a čistoty.

V současné době provádí Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., výstavbu ČOV a kanalizace v obcích Čekyně, Dolní Újezd, Skoky, Staměřice a Lhotka u Hranic, čímž se zlepší nejen komfort bydlení v obcích, ale bude to mít i pozitivní vliv na životní prostředí. Za významný počin lze považovat i připojení okresu Přerov na Ostravský oblastní vodovod, který zajišťuje dostatečné množství pitné vody pro odběratele.

Připravena k zahájení je stavba ČOV Přerov – kalová koncovka, kterou se zajistí likvidace odpadních kalů z ČOV na okrese Přerov v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti péče o životní prostředí.
Ing. Miroslav Dundálek je vděčný, že svojí celoživotní prací mohl přispět k péči o zlepšování životního prostředí v našem okrese Přerov.

Obec Rapotín

místoObec Rapotín Šumperská 775,
788 14 Rapotín

telefon588 884 413

emailkancelar.starosty@rapotin.cz

www.rapotin.cz

Dlouhodobá činnost při organizaci, přípravě, zajištění financování a realizaci PPO na řece Desné. Obec Rapotín iniciovala již v roce 2011 přípravu PPO řeky Desné a navázala tak na činnost správce toku, který započal s řešením PPO po povodni v roce 1997. Voda v řece Desné se kvůli rovinaté morfologii terénu při dosažení povodňových průtoků rozlévá po obou březích daleko do zástavby obcí, což má za následek výrazné povodňové škody, které měly katastrofické rozměry zejména při povodni v roce 1997. Škody pouze na vodohospodářském majetku a korytě i při povodních v letech 2007 a 2010 dosáhly v souhrnu s tokem Hučivé Desné 37,6 milionů korun.

Obec Rapotín se významnou měrou podílela na složitých jednáních, výběru a směřování koncepce ochrany proti vodě, přípravě projektů, zajištění financování a v neposlední řadě i na realizaci stavby PPO, kdy jako nejvhodnější řešení byla zvolena realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření rozdělených do dvou etap.
Účelem projektu je realizace protipovodňových opatření po obou březích řeky Desné, v územních obvodech obcí Rapotín, Vikýřovice a Petrov nad Desnou.

Obec Otaslavice

místoObec Otaslavice Otaslavice 343,
798 06 Otaslavice

telefon420 582 370 721

emailstarosta@otaslavice.cz

www.otaslavice.cz

Obec Otaslavice v roce 2017 zpracovala digitální povodňový plán a pořídila lokální výstražný a varovný systém protipovodňové ochrany pro obec. Celkové náklady na pořízení digitálního povodňového plánu a varovného systému činily 1 603 888,- Kč a obec na jeho realizaci získala podporu z Operačního programu Životní prostředí ve výši 70 %.

Následně v roce 2018 obec realizovala výstavbu poldru „Močelky“. Jedná se o jednoúčelovou suchou nádrž, jejíž celý retenční prostor je vyhrazen k zachycování povodňových průtoků. Chrání obec před zaplavením povrchovou vodou z rozsáhlých zemědělských pozemků nacházejících se nad obcí. Po průchodu povodně se nádrž postupně vyprázdní a v mezidobí je plocha zátopy zemědělsky obhospodařovaná. Realizací tohoto technického opatření, které doplnilo předchozí opatření, tak je 630 obyvatel obce chráněno před povodněmi včetně fungujícího varovného systému. Celkové náklady na realizaci stavby poldru činily 6 624 689,- Kč, obec získala finanční dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 85 %.

Obec Otaslavice tak může sloužit ostatním jako příklad realizace komplexní protipovodňové ochrany zahrnující jak administrativní opatření, tak hlásnou a výstražnou službu včetně realizace technického opatření k zabránění zaplavení obce při povodni.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

místoBlanická 383/1,
772 00 Olomouc

telefon+420 727 957 256

emailr.brncal@spucr.cz

www.spucr.cz

Státní pozemkový úřad („úřad“) je správní úřad s celostátní působností podřízený Ministerstvu zemědělství. V regionech vykonává své činnosti prostřednictvím krajských pozemkových úřadů a dále svých poboček, sídlících zpravidla v každém okrese.

Jednou z nosných agend úřadu je provádění návrhů a realizací pozemkových úprav. K prioritám při realizacích se řadí protierozní a vodohospodářská opatření, výsadba prvků ÚSES a výstavba nebo obnova polních komunikací.

V zemědělsky intenzivně využívané krajině Olomouckého kraje, úřad díky pozemkovým úpravám obnovil nebo vybudoval důležité přírodní prvky. Z důvodu snížení erozní účinnosti a zúrodnění půdního fondu došlo k zatravnění na více než 70 ha erozně ohrožené zemědělské půdy včetně údolnic a terénních nerovností. Současně byla provedena výsadba téměř 330 ha lokálních biocenter a biokoridorů včetně rozptýlené zeleně, což vede ke zlepšení životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny. Ke snížení nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů včetně zadržení vody v krajině bylo vybudováno přes 60 malých vodních nádrží, poldrů, tůní a mokřadů na ploše více než 90 ha. Ke zlepšení prostupnosti krajiny a zajištění přístupnosti pozemků bylo vybudováno nebo obnoveno téměř 260 km polních cest, které jsou zpravidla doplněny doprovodným stromořadím, což přispívá k ekologické stabilitě řešeného území. Pozemkové úpravy jsou důležitým nástrojem pro udržitelnost a obnovu krajiny.

Státní pozemkový úřad je díky svým kompetencím jedním z hlavních tvůrců naší krajiny a svojí činností v krajině sehrává důležitou roli ve zmírňování následků klimatické změny.

Město Litovel - Radniční Morava – Nečíz

místonám. Přemysla Otakara 778,
784 01 Litovel

telefon+420 585 153 111

emailstarosta@mestolitovel.cz

www.litovel.eu

Po zřícení zastropení v roce 2014 nechalo město Litovel zpracovat projekt: Radniční Morava – řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova. Podle tohoto projektu se provedla v roce 2019 i realizace a současná podoba Radniční Moravy v této části města. Součástí stavby byla i oprava mostu, který se nachází přímo na ulici Husova. Na tomto mostě, který patří k nejstarším v Litovli (pochází z roku 1904), byla provedena oprava zábradlí z betonového prefabrikátu a oprava zaklenutí. Tím nejviditelnějším zásahem bylo odstranění starého zastropení části Radniční Moravy a opětovné „otevření“ tohoto vodního toku. Řešená lokalita je součástí veřejného prostoru ulice Husova, která se nachází v těsné blízkosti náměstí Přemysla Otakara. V rámci slavností Litovelské Benátky se návštěvníci Litovle mohou projet na loďkách pod náměstím. Po úpravách Radniční Moravy v ulici Husova se uvažuje, že tato trasa se protáhne o zmiňovanou ulici až do městského parku. O Litovli se také říká, že je to město, „které objímá řeka“. V tomto duchu byly v roce 2019 provedeny stavební opravy na Radniční Moravě (tzv. Nečízu) v ulici Husova. Jedná se o velmi zajímavý projekt, kdy se část ramene řeky Moravy opět „otevřelo“ a nabídlo návštěvníkům Litovle svou krásu. Je to další část města, které může lidem evokovat „skutečné“ Benátky v Itálii.

Povodí Moravy, s.p. + AOPK ČR CHKO Litovelské Pomoraví - Renaturace řeky Moravy u Štěpánova

místoPovodí Moravy, s.p., Dřevařská 11,
602 00 Brno

telefon+420 541 637 111

www.pmo.cz

místoAgentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Olomoucko
Oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví
Husova 906/5 784 01 Litovel

telefon585 153 960

http://www.litovelskepomoravi.nature.cz

V 70. letech byla řeka Morava opevněna těžkým kamenným záhozem. Na desítky let tak byl zastaven její přirozený vývoj. V rámci projektu, který realizovalo Povodí Moravy, s. p. ve spolupráci s AOPK ČR, bylo opevnění břehu odstraněno a z těžkých balvanů byly naopak vytvořeny prvky, které vývoj řeky podporují. Při správně provedené renaturaci by hodinu po odjezdu strojů nemělo být poznat, že zde nějaké práce probíhaly. A to se zde povedlo. Zůstala jen osvobozená řeka.

V průběhu realizace stavby bylo odstraněno kamenné opevnění břehů v celkové délce 1,45 km. Vytěžený kámen byl následně využit pro vytvoření iniciačních prvků. V dotčené lokalitě bylo realizováno deset břehových výhonů, čtyři středové rozražeče, tři dnové pásy a jeden říční práh. Středový rozražeč byl realizován tak, aby rozdělil proud na dvě proudnice, jejichž vlivem se koryto postupem času rozšíří.

Realizace stavby zastavila dlouhodobý negativní trend spočívající v zahlubování hlavního toku Moravy a obnovila přirozenou hydromorfologii vodního toku. Současně s tím díky vybudovaným prvkům dochází k obnovování přímé vazby říčního koryta na ekosystém říční nivy a k obnovování dynamiky biotopů říční nivy.

Lesy ČR, s.p. - Hučivá Desná – stabilizace historického hrazení bystřin

místoLesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy
U Skláren 781,
755 01 Vsetín

telefon956 957 111

emailost57@lesycr.cz

www.lesycr.cz

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy, dokončily na dvou úsecích vodního toku Hučivá Desná nad obcí Loučná nad Desnou na Šumpersku pilotní projekt, který se zabýval přírodě blízkou rekonstrukcí a stabilizací původního historického hrazení této horské bystřiny, protékající úzkým údolím horského masivu Hrubého Jeseníku.

Hlavním důvodem rekonstrukce původního hrazení, které bylo postupně budováno od roku 1921 po jedné z nejkatastrofálnějších povodní zaznamenaných na tomto území, bylo zachovat jeho funkčnost a zamezit sesuvům svahů, na kterých se nacházejí rozsáhlé komplexy horských smrčin, které jsou v nižších polohách doplněny příměsí buku.

Vybudováním soustav kamenných pasů z lomového kamene (hmotnost jednotlivých kamenů 3-5 tun) došlo ke stabilizaci nivelety dna, snížení podélného sklonu a zpomalení odtoku vody z rozsáhlého lesního komplexu. Podařilo se zvýšit i hydraulickou drsnost dna a částečně omezit transport splavenin korytem vodního toku do níže položených oblastí, kde mohou v zastavěných územích působit povodňové nebezpečí. Mezi stabilizačními kamennými pasy byly vybudovány tůně, které zvyšují ekologickou rozmanitost a slouží jako úkryt pro ryby a obojživelníky.

Náklady stavby činily cca 6,4 mil. Kč a byly hrazeny v souladu s § 35 zákona o lesích, jako opatření prováděná na základě rozhodnutí státní správy lesů ve veřejném zájmu.

Realizace akce napomohla snížením podélného sklonu zpomalit odtok vody, díky čemuž byla snížena eroze a současně zvýšena retence vody v krajině. Akce je součástí celostátního programu státního podniku Lesy České republiky „Vracíme vodu lesu“, jehož hlavním cílem je zadržení vody v krajině.

Statutární město Přerov - přebudování suchého poldru v Újezdci na poldr s mokřadem

místoMagistrát města Přerova Bratrská 709/34,
750 02 Přerov 2

www.prerov.eu

Přebudováním suchého poldru v místní části Přerova – Újezdci došlo k vybudování tůně, která slouží drobným vodním živočichům a rostlinám. Původní suchý poldr v Újezdci byl vybudován před 18 lety a sloužil k zachytávání vody a protipovodňové ochraně. Místní lidé si však přáli, aby původně suchý poldr byl částečně zaplaven vodou a stal se tak útočištěm vodních živočichů a rájem pro vlhkomilné rostliny. Celková plocha hladiny tůně je 1 060 m2 s proměnlivou hloubkou dna a příbřežního pásma. Tůň byla situována do dna stávajícího suchého poldru a je napájena stávajícími melioračními drenážemi. Technické úpravy poldru byly provedeny v roce 2018, v roce 2019 byl projekt dokončen drobnými úpravami se zatravněním. Po realizaci se tak poldr stal příjemným prvkem krajiny a slouží jako pěkné místo obyvatelům k procházkám a odpočinku.

Město Lipník nad Bečvou - Revitalizace mokřadu „Pískáč u Zlaté Lípy“

místonám. T.G. Masaryka 89,
751 31 Lipník nad Bečvou

telefon581 722 229

emailprikryl@mesto-lipnik.cz

www.mesto-lipnik.cz

Revitalizace mokřadu „Pískáč u Zlaté Lípy“. V rámci této akce došlo k odbahnění stávajícího mokřadu za účelem vytvoření biotopu pro drobné vodní živočichy. Dále byla provedena stabilizace břehů a vytvoření úzké terasy podél břehu pro navázání na stávající terén. Při jižním okraji mokřadu byly obnoveny dvě tůně sloužící pro nerušený život vodních živočichů. Celé území mokřadu bylo porostlé vzrostlou vegetací (náletovými křovinami a nevhodnou výsadbou smrků a borovic), kterou bylo nutné vykácet. Kolem mokřadu, a nově vzniklých tůní byla provedena nová výsadba dřevin sestávající z dlouhověkých geograficky původních porostů jako je olše, jasan, dub a vrba. Revitalizaci provedla firma ARES Lipník n. B., s.r.o. a město Lipník n. B. na ni získalo podporu ze Státního fondu životního prostředí (cena stavby je cca 4,5 mil. Kč, poskytnutá dotace činila cca 2,9 mil. Kč). Stavba byla dokončena v roce 2018 a její realizací vznikl krásný kousek přírody.

Důvodem pro obnovu mokřadních tůní byla snaha o zvýšení biodiverzity vytvořením biotopu pro drobné vodní živočichy. Vysazením příbřežní zeleně jsou vytvořeny příznivé podmínky pro osídlení lokality s vodou spjatými organismy. V mokřadních tůních jsou vytvořením rákosin dány podmínky umožňující osídlení vodním ptactvem.

OvzdušíOvzduší

Ing. Miroslav Mišurec

místoLhotská 2352/41,
785 01 Šternberk

telefon731 032 003

emailm.misurec@seznam.cz

www.misurec.mypage.cz

Odborně způsobilá autorizovaná osoba v oblasti ochrany ovzduší. Zabývá se zpracováním podkladových dokumentů pro výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší na profesionální úrovni. Jedná se především o odborné posudky, rozptylové studie, provozní řády, zpracování provozních evidencí aj. Rovněž provádí autorizovaná měření emisí kotlů do jmenovitého tepelného příkonu 5 MW používajících jako palivo zemní plyn nebo LTO.

Již v sedmdesátých letech minulého století ho při zpracování maturitních otázek zaujala problematika životního prostředí a nutnost se touto problematikou zabývat, abychom při rozvoji průmyslu, zemědělství, dopravy a služeb zajistili i ochranu životního prostředí za použití nejlepších dostupných technologií.

Aktivně se věnuje ochraně životního prostředí od r. 2000. Nejdříve pracoval jako inspektor ochrany ovzduší na České inspekci životního prostředí. Následně krátkodobě působil ve firmě Ecological Consulting, a.s. v Olomouci, kde se podílel na zpracování oznámení EIA. Od r. 2009 pracuje jako OSVČ. Jeho hlavním zaměřením je ochrana ovzduší a v menší míře i zpracování jiných dokumentů z hlediska ochrany životního prostředí.

FARMAK, a.s.

místoNa Vlčinci 16/3, Klášterní Hradisko,
779 00 Olomouc

telefon+420 587 430 111

emailceo@farmak.cz

www.farmak.cz

FARMAK, a.s., je ryze českou chemicko-farmaceutickou společností, zaměřenou na výrobu, výzkum a vývoj generických léčivých látek a chemických meziproduktů. Po svém vzniku se nejdříve musela vypořádat s „dědictvím“ starých ekologických zátěží po státním podniku. Společnost provedla restrukturalizaci a selekci převzatého výrobního programu. Velkoobjemové výroby byly zrušeny. Výroba byla soustředěna do dvou výrobních hal, jejichž zařízení prošla zásadními rekonstrukcemi a součástí byla i opatření související s ochranou životního prostředí, bezpečností a ochranou zaměstnanců. Standardem výrobních jednotek jsou nyní vícestupňové záchyty emisí. FARMAK, a.s. plní dlouhodobě principy celosvětového programu RESPONSIBLE CARE – odpovědné podnikání v chemii, má zavedený a od roku 2006 certifikovaný integrovaný systém řízení kvality a ochrany životního prostředí podle norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Systém je integrován i se systémem řízení jakosti ve farmaceutickém průmyslu SVP (Správné výrobní praxe) a rovněž se systémem prevence závažných havárií. V roce 2017 obdržel FARMAK, a.s. Cenu udržitelného rozvoje SCHP ČR. Toto ocenění je udělováno představenstvem Svazu chemického průmyslu České republiky členským organizacím svazu, které svojí činností přispívají k ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce, ochrany zdraví, zasloužily se o rozvoj regionu a dlouhodobě plní kritéria daná programem Responsible Care.

Ing. Renata Křížová

místoMěstský úřad Šumperk, odbor životního prostředí,
Jesenická 31, Šumperk

telefon583 388 229

telefon606 211 063

emailrenata.krizova@sumperk.cz

www.sumperk.cz

Současná vedoucí oddělení odpadů a ovzduší Městského úřadu Šumperk, odboru životního prostředí. Podílí se na zajišťování monitoringu a vyhodnocování kvality ovzduší. Měření imisí probíhá v Šumperku dlouhodobě, měřilo se již před rokem 2000 a v současné době má město vlastní monitorovací stanici. V Šumperku bylo provedeno také měření benzo(a)pyrenu, byla použita metoda identifikace zdrojů na odebraných vzorcích a kvalita ovzduší včetně opatření jsou každoročně vyhodnocovány v rámci situační zprávy. Je členem pracovní skupiny k Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava. Výkon státní správy je zajišťován na vysoké odborné úrovni.

Dormer Pramet s.r.o.

místoDormer Pramet s.r.o. Uničovská 905/2,
787 01 Šumperk

telefon+420 583 381 111

emailinfo.cz@dormerpramet.com

www.dormerpramet.com

Společnost Dormer Pramet vznikla spojením výrobce monolitních nástrojů Dormer Tools a společnosti Pramet Tools specializující se na výrobu nástrojů s vyměnitelnými břitovými destičkami ze slinutého karbidu.

Firemní kultura zaměřená na oblast ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti se odráží v našich hodnotách a je plně integrována do našich procesů.

V oblasti ochrany ovzduší jsme se od začátku soustředili na účinné odlučovače výrobních procesů jako jsou broušení, pískování, rektifikace. Současné filtry jsou schopné eliminovat více jak 99% prachových částic a tím dosahujeme emisních hodnot na úrovni cca 2 - 3 % emisních limitů. Ve snaze pokračovat ve snížení emitovaných škodlivin jdeme cestou náhrady zastaralých brousících zařízení za obráběcí centra, která pracují pod olejem a nemají výduch do vnějšího ovzduší. Snaha o snížení zátěže životního prostředí se odráží i v ostatních procesech – kotle zajišťující vytápění objektů jsme osadili nízkoemisními hořáky, čímž došlo k poklesu především emisí NOx. K úsporám ve vytápění přispívá i postupné zateplení budov.

Velkou pozornost věnujeme úspoře elektrické energie – realizujeme postupnou výměnu osvětlení za úsporné LED technologie, provádíme kontroly úniků tlakového vzduchu s cílem jejich eliminace, zkracujeme procesy náročné na vytápění technologickými úpravami. V loňském roce jsme vybudovali v objektech společnosti systém stabilního hasicího zařízení – sprinklery, který významně snižuje riziko požáru a tím i případné znečištění ovzduší zplodinami z hoření.

Zemědělské družstvo Haňovice

místoZemědělské družstvo Haňovice, Haňovice 18,
783 21 Chudobín

telefon585 100 311

emailinfo@zdhanovice.cz

www.zdhanovice.cz

Zemědělské družstvo Haňovice realizovalo v roce 2012 projekt výstavby bioplynové stanice o výkonu 1 MWh elektrické a 0,928 MWh tepelné energie. Vstupní surovinou je kromě kukuřice především veškerá kejda produkovaná v chovu skotu i prasat. Díky nově zavedeným moderním technologiím ustájení, krmení, skladování a aplikace kejdy (digestátu) na pole došlo ke snížení produkované emise amoniaku o 20 t/rok. Procesem výroby metanu v bioplynové stanici se také snižuje podíl CO2 následně uvolňovaného do ovzduší. Změny a opatření mají významný pozitivní dopad na zatížení okolních obcí zápachem z nezpracované kejdy.

Dalším přínosem je využití tepla z bioplynové stanice pro vytápění provozů, budov ZD Haňovice a především skleníků pro hydroponické pěstování rajčat. Skleníky jsou z bioplynové stanice mimo teplo také zásobovány el. energií a pro zálivku je použito až 80 % vod zachycených ze střech skleníků a budov ZD. Při pěstování rajčat je používána biologická ochrana bez použití pesticidů.

Mimo výše uvedené je teplo z bioplynové stanice využíváno i pro vytápění budovy kulturního domu, kde sídlí i obecní úřad, knihovna, kadeřnictví a několik spolků. Kulturní dům je nyní trvale vytápěn a stal se centrem kulturního, sportovního a společenského dění v obci.

V bioplynové stanici došlo v roce 2019 k výměně starých motorů s přístřikem LTO (lehký topný olej) za motory čistě plynové, které jsou výrazně ekologičtější a produkují méně škodlivých spalin, konkrétně TZL (tuhé znečišťující látky) o 145 kg, SO2 o 245 kg, NOx o 4 170 kg a CO o 4 626 kg/rok méně. Jejich další výhodou je vyšší tepelná účinnost – tepelný výkon se zvýšil na 1,1 MWh tepelné energie při zachování původního elektrického výkonu.

Neviditelným, ale velkým přínosem pro zlepšení kvality ovzduší je používání zemědělské techniky na polích řízené přes signál GPS autopiloty, které zaručují přesný pohyb stroje po pozemku bez zbytečných přejezdů a překrývání zpracované plochy, což vede ke snížení spotřeby pohonných hmot a produkovaných emisí výfukových plynů.

UNEX, a.s. - ekologizace a modernizace zdroje tepla

místoBrníčko 1032,
783 91 Uničov

telefon+420 585 071 111

emailinfo@unex.cz

www.unex.cz

Sedmdesát let výroby pro celý svět

V roce 2020 si připomínáme 70 let od zahájení výroby v Uničovských strojírnách, které od roku 1993 působí pod obchodním názvem UNEX. Naše výrobky najdete na všech kontinentech, na souši, ve vodě, na ledu i ve vzduchu, spoluprací na vesmírném projektu pro Evropskou kosmickou agenturu jsme se (alespoň obrazně) dotkli i hvězd.

V posledním čtvrtstoletí klademe velký důraz na energeticky šetrnější technologie a ekologické aspekty výroby, hledáme nové cesty, jak omezit produkci odpadů a emisí. Podařilo se nám například certifikovat odpadní slévárenský písek, který přestal být odpadem a stal se výrobní surovinou, kterou řada firem dále zpracovává. Pouze v tomto případě hovoříme o několika tisících tun materiálu, který dříve každý rok končil na skládkách, ale nyní má další uplatnění. Do opatření v oblasti ekologie/zlepšení životního prostředí a snížení produkovaných odpadů jsme v posledních letech investovali desítky milionů korun.

Jedním z nejnovějších projektů v této oblasti je náhrada emisně nevyhovujících kotlů na tuhá paliva certifikovanou špičkovou moderní technologií spalování zemního plynu pomocí dvou kotlů typu VIESSMANN VITOPLEX 200, každý o výkonu 900 kW. Kromě ekologického přínosu patří k benefitům nového systému možnost dálkového řízení celé topné soustavy. Investici ve výši 5,4 mil. Kč pro UNEX realizovala společnost VTP TECHNOLOGIE s.r.o.

DUHA Klub Dlažka Přerov

místoPalackého 1,
750 02 Přerov

telefon603 886 644, 733 395 716

emaildlazka@dlazka.cz

www.dlazka.cz

Duha Klub Dlažka je organizací aktivních členů, dětí i starších jedinců. Většina starších členů patnácti let jsou zároveň aktivní organizátoři aktivit. Počet členů dlouhodobě překračuje pět set.

Duha Klub Dlažka je pobočný spolek spolku Duha. Má své centrum v Přerově, kde provádí řadu klubových, vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí. Současně je zde celoroční nabídka akcí v přírodě. Jak na vlastní základně v Rajnochovicích, tak po celé naší republice. Ale i na Slovensku a v dalších zemích.

Největší aktivitou je projekt Skok, jehož hlavní náplň jsou aktivity v přírodě. Tyto aktivity jsou zaměřeny na děti, mládež, rodiče s dětmi i samostatné dospělé. Jednodenní akce, víkendy i tábory opravdu přitáhnou celoročně tisíce účastníků „na vzduch“. Do lesa, na hory, na vodu, na hřiště … Na turistiku - pěšky, na kole, na lodích. Na hru, za poznáním přírody i sebe sama. Za ochranu přírody či jen tak do přírody. Specialitou jsou vzdělávací akce pro vedoucí.

Duha Klub Dlažka vydává i informační asiměsíčník Dlaždič. Má svou webovou stránku www.dlazka.cz i FB.

Město Hranice

místoMěstský úřad Hranice Pernštejnské náměstí 1,
753 01 Hranice

telefon581 828 111

www.mesto-hranice.cz

Příkladný přístup a maximální snaha řešit méně příznivou imisní situaci ve městě Hranice. V oblasti ochrany ovzduší město Hranice nad rámec kotlíkových dotací státu přispívá občanům města Hranic příspěvkem 7% nákladů při výměně kotle. Město takto podpořilo již na třicet žádostí s celkovou výší podpory téměř 300 tisíc korun.

Zároveň město ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou zajistilo informační místo, na kterém byly poskytovány informace a rady o vyhlášeném dotačním programu „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji.“ Město také provedlo průzkum mezi uživateli kotlů, za účelem přesnějšího zmapování situace.

Na sklonku roku 2018 město Hranice zřídilo monitoring kvality ovzduší, kde aktuální informace jsou přístupné 24h veřejnosti nejen na webu města, ale také na velké obrazovce na Tř. 1. Máje.

Město Hranice aktivně podporuje bezmotorovou dopravu. Má plně elektromobilovou MHD, v roce 2019/2020 byla provedena optimalizace tras tak, aby byla MHD ještě více přístupná široké veřejnosti. Pravidelně provádí zvýšenou očistu ulic v letních měsících kvůli snížení četnosti polétavého prachu PM10.

Ředitelství silnic a dálnic ČR - D1 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou

místoŘeditelství silnic a dálnic ČR,
Závod Brno Šumavská 33

www.rsd.cz

Stavba 0137 je jednou ze souboru staveb v úseku Vyškov – Hulín – Přerov – Lipník nad Bečvou, který kromě předmětné stavby 0137 zahrnuje stavby 0133 Vyškov–Mořice (v provozu od 10/2005), 0134.1 Mořice–Kojetín (v provozu od 09/2009), 0134.2 Kojetín – Kroměříž-západ, 0134.3 Kroměříž-západ – Kroměříž-východ (obě v provozu od 09/2008) a stavbu 0135 Kroměříž-východ – Říkovice (v provozu od 07/2011). Dále směrem k Lipníku nad Bečvou pokračuje uvedený úsek dálnice stavbou D1 0136 Říkovice–Přerov (v přípravě – DSP), která předchází předmětné stavbě. Stavba 0137 se ve svém konci napojuje na stavbu D4704 Lipník–Bělotín (v provozu od 11/2008) a dále pokračuje na Ostravu.

Hlavním přínosem stavby z hlediska životního prostředí je především zkapacitnění dopravy a zkrácení jízdní doby mezi významnými aglomeracemi jako je Brno, Přerov, Olomouc, Ostrava. Kapacitní dálnice má výrazný vliv na snižování emisí vzhledem k plynulosti dopravy. Stavba byla realizována s maximálním ohledem na životní prostředí.

Řešený úsek dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou je závěrečným úsekem na trase dálnice D1 od Vyškova po Lipník nad Bečvou a společně s dálnicemi D35 a D55 dotváří dopravní kostru vyšší komunikační sítě střední Moravy.

Stavba je zrealizována v kategorii D 26,5/120 v celkové délce 14 312 metrů. Vozovka je převážně betonová, pouze v úsecích s vysokými násypy, u mostních objektů a přejezdů středního dělícího pásu je vozovka živičná.

Stavba D1 0137 zahrnuje kromě hlavní trasy také výstavbu čtyřiadvaceti mostů celkové délky téměř 1600 metrů, čtyř mimoúrovňových křižovatek, protihlukové stěny souhrnné délky téměř 5,5 kilometru a přeložky silnic I. třídy, II. třídy a několika silnic III. třídy. Přibližně uprostřed stavby se nachází velká oboustranná odpočívka Osek – v provozu je nyní pravá odpočívka směrem na Ostravu, levá strana je ve výstavbě.

ŽDB DRÁTOVNA, a.s.

místoŽDB DRÁTOVNA a.s. | PROVOZ DRÁTĚNÁ VÝROBA,
Kamenná 22 | 789 74 Rohle

www.zdb.cz

ŽDB DRÁTOVNA, a.s., provoz Drátěná výroba v Kamenné, patří jako jeden ze závodů do firmy ŽDB DRÁTOVNA, a.s., Bohumín a tím současně do skupiny Třinecké železárny, a.s.

V rámci uskutečnění investice: "Rekonstrukce tepelného hospodářství, přechod na teplovodní vytápění – objekt kotelny", došlo na provozovně Drátěná výroba v Kamenné, k výměně původních kotlů na hnědé uhlí za nové kotle, které jsou emisně šetrnější, dále ke snížení instalovaného příkonu kotelny a k instalaci dvoustupňového odlučovacího zařízení sloužícího k záchytu tuhých znečišťujících látek.

Odpadové hospodářstvíOdpadové hospodářství

CENTRA CZ, s.r.o.

místoSlatinky 96,
78342 Slatinice

telefon608 767 672

emailcentra@centrum.cz

www.centralutin.cz

Firma Centra CZ, s.r.o. se zabývá zpracováním a recyklací kovových i nekovových odpadů, především hliníkových odpadů. Tento odpad je pomocí speciální linky očištěn od ropných látek a železných nečistot a dále zpracován do hliníkových briket. Brikety se dále využívají v hutích, a to zejména v automobilovém průmyslu. Další činností firmy je provozování sběrného dvoru v Lutíně, který zajišťuje okolním obcím kompletní servis v rámci systému nakládání s odpady. Jedná se o šest obcí, jejichž občané mají možnost odevzdávat veškeré odpady, které jim vznikají. Tato úspěšná spolupráce s obcemi má kladný vliv na životní prostředí, obzvláště tím, že se minimalizoval vznik nežádoucích skládek v naší oblasti

Jan Prejda

místoTyršova 279/9,
790 01 Jeseník

telefon725 977 839

emailprejdajes@gmail.com

www.popje.webnode.cz

25 let působí v oblasti odpadového hospodářství, dlouhodobý přínos jako ředitel obecních i městských technických služeb, jako iniciátor a koordinátor systému odpadového hospodářství v rámci mikroregionu Jesenicko, jako aktivní jednatel v rámci Svazu měst a obcí Jesenicka a v neposlední řadě jako odborný poradce soukromého sektoru i samospráv. Na Jesenicku iniciátor společného postupu obcí v odpadovém hospodářství, zasloužil se o zavedení nakládání s bioodpady, o zdokonalení třídění odpadů, o vyšší efektivitu svozu komunálních odpadů a také se aktivně angažoval při výstavbě několika zařízení na nakládání s využitelnými odpady. Dlouholeté zkušenosti stále využívá při konzultačním, legislativním i poradenském servisu, zpracovává odborné studie a analýzy v oblasti odpadů. Je cestovatel, fotograf má rád přírodu a hory.

JELÍNEK TRADING, spol. s r.o.

místoKřelov – Břuchotín, 783 36

telefon+420 585 381 485

emailkrelov@jelinek-trading.cz

www.jelinek-trading.cz

Společnost JELÍNEK-TRADING je po téměř 30 let ryze českou, rodinnou firmou. Jsme jedním z největších zpracovatelů plastového odpadu v České republice. Ten používáme mimo jiné na výrobu našich vlastních kompostérů a kompostovacích sil, které dodáváme úspěšně do velké části Evropy. Jako náš největší přínos pro životní prostředí, a to především pro budoucí generace, považuji projekt Plastožrout®. Ten se pokouší působit na obecné povědomí o nutnosti nakládání s plastovým odpadem a je cílen především na děti. Doufáme, že se nám touto formou podaří dát budoucím generacím podnět k zamyšlení nad recyklovatelností různých druhů plastů (a především jejich kombinací) a možnostmi jejich dalšího využití. Věříme, že edukace má v tomto odvětví velký význam, protože situace s plastovým odpadem má celosvětový a celospolečenský dopad. Důkazem toho je i téměř 800 tun, které se za dobu existence tohoto projektu podařilo vytřídit a recyklovat bez nutnosti energeticky velmi náročného praní a sušení. Budeme rádi za každý hlas, kterým tento projekt podpoříte.

Mikroregion Kostelecko

místoJakubské náměstí 138,
798 41 Kostelec na Hané

emailmikroregionkostelecko@seznam.cz

www.kostelecko.cz

Projekt na předcházení vzniku odpadů byl realizován v roce 2019 formou zakoupení štěpkovačů, kontejnerů na textil a kompostérů. Občanům byly kompostéry předány na základě smlouvy o výpůjčce a po uplynutí udržitelnosti budou občanům darovány na základě sepsané smlouvy. V domácnostech bude kompostován rostlinný bioodpad z kuchyní a ze soukromé zeleně. Kompost a štěpka budou využívány občany k aplikaci na své pozemky. Sesbíraný textil bude použit pro další využití, aby nedocházelo k jeho ukládání na skládku.

V rámci projektu bylo pořízeno 460 ks kompostérů 1050 l, 100 ks kompostérů 2000 l, čtyři kontejnery na textil, 245 ks domácích štěpkovačů a jeden průmyslový štěpkovač.

Do projektu se zapojilo 11 ze 13 členských obcí mikroregionu (Bílovice-Lutotín, Čechy pod Kosířem, Čelechovice na Hané, Hluchov, Kostelec na Hané, Laškov, Lešany, Pěnčín, Ptení, Stařechovice a Zdětín).

Koyo Bearings Česká republika, s.r.o.

místoPavelkova 235/5,
Bystrovany 779 00 Olomouc

telefon+420 585 126 501

emailinfo@koyobearings.cz

www.koyobearings.cz

Společnost Koyo Bearings má certifikovaný systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001, čímž prokazuje svůj závazek k životnímu prostředí. Pro oblast životního prostředí má nastavené měřitelné cíle, které jsou součástí ročního plánu dopadu hospodaření na životní prostředí Za poslední tři roky se podařilo snížit množství směsného komunálního odpadu o více než 44 %. Realizovala řadu projektů pro zlepšení výrobních podmínek a zavedla velké množství opatření pro minimalizaci množství odpadu. K této činnosti se snaží motivovat i zaměstnance, kterým se pomoci školení snaží zdůraznit nutnost dokonalého třídění a snížení množství odpadu. Jedním z mnoha opatření bylo zrušení používání jednorázových papírových ubrousků na toaletách a jejich nahrazení vysoušeči rukou nebo textilními ručníky v nekonečné roli. Dalším z kroků byla změna výdeje nápojů v automatech, kdy je možné používat pouze vlastní hrníčky. To vedlo k eliminaci cca 80.000 kelímků vyhozených ročně do odpadních nádob. Kontrolu třídění odpadu pak společnost provádí každý týden ve všech odpadních nádobách. Nejnovějším projektem je plánované umístění vermikompostérů v kuchyňkách. Vzniklé hnojivo společnost využije pro vlastní zahrádku. V neposlední řadě se olomoucká firma zaměřila na snižování množství nebezpečného odpadu. Proto bylo ve společnosti pořízeno zařízení pro separaci vody z odpadní emulze a odpadní vody. Díky němu došlo ke snížení množství tohoto nebezpečného odpadu o cca 90%, což tvoří asi 300 tun nebezpečného odpadu ročně. To povede k opětovnému využití destilované vody, která by jinak byla odvezena jako součást nebezpečného odpadu. Mezi projekty zaměřené na snížení odpadovosti patří také pořízení odsolovače. Ten ze solné lázně, používané pro kalení, separuje od vody sůl, takže může být sůl opětovně využita. Zpětné využití soli ušetří při likvidaci cca 128 tun odpadu, který by musel být zlikvidován jako nebezpečný. Další plánovanou investicí je pořízení lisu na brusné kaly, pračky na filtry apod.

Obec Bílá Voda

místoKamenička 37,
790 69 Bílá Voda

telefon+420 584 413 202, +420 725 131 349

www.bilavoda.cz

Obec má dlouhodobě velmi nízkou produkci směsného komunálního odpadu na obyvatele a to nejen v Olomouckém kraji, ale i v ČR. Za své výsledky opakovaně získala Odpadového Oskara. Věříme, že spojením přesné evidence a individuální zodpovědností každého obyvatele obce můžeme dosáhnout dalšího snížení produkce směsného komunálního odpadu. Proto jsme se v říjnu 2019 zapojili do systému evidence odpadů ECONIT. Současně s tím jsme zrušili separační hnízda a z rozpočtu obce zakoupili sady nádob na separovaný odpad -240l plast, 120 l papír a 120 sklo, které jsme bezplatně rozdali obyvatelům obce. Proto jsme se v říjnu 2019 zapojili do systému evidence odpadů ECONIT.

Obec Lipová-lázně

místoObecní služby Lipová-lázně, p. o. Lipová-lázně 396
790 61 Lipová-lázně 1

telefon584 459 017

www.osll.cz

Obec se dlouhodobě a intenzivně zabývá odpadovým hospodářstvím, má hustou síť kontejnerů na tříděné odpady (140 ks kontejnerů na 2200 obyvatel), provádí navíc pytlový sběr plastů. Provozuje velký sběrný dvůr, provádí sběr a svoz bioodpadů a zahrnula do systému téměř všechny podnikatele v obci. Od roku 2017 má zřízenou příspěvkovou organizaci - Obecní služby, která provádí všechny potřebné činnosti, také v oblasti odpadů. V roce 2019 zavedla adresnou evidenci nádob na směsný komunální odpad a na bioodpad. Nový systém přináší jasný a konkrétní přehled o množství odpadů vznikajících jednotlivým domácnostem. Všechny nádoby v systému jsou označeny speciální čtecím kódem a pouze ty jsou vyváženy. Zamezilo se zneužití systému podnikatelskými subjekty i jinými neadresnými vlastníky nádob. Svozovou společností jsou účtovány pouze nádoby, které byly systémem načteny. Dochází k úspoře nákladů obce. Občan má možnost ovlivňovat si výši poplatku slevou, která se odvíjí od počtu vyvezených nádob a množství odpadů. V roce 2019 bylo ze všech odpadů vytříděno a následně využito 56 %, to jsou výsledky obzvlášť výborné.

V celonárodní soutěži „Komunální projekt roku 2019“ v oblasti odpadové hospodářství obec zvítězila s projektem „Evidence nádob na SKO a BIO ve městě Lipová – lázně“.

Mgr. Petr Kladivo, Ph.D.

telefon733 610 534

telefon776 294 764

emailpetr.kladivo@olomouc.eu

https://scholar.google.cz/citations?user=sAgjkCMAAAAJ&hl=cs

Mgr. Petr Kladivo, Ph.D., je absolventem dvou tradičních moravských univerzit, brněnské Masarykovy a olomoucké Univerzity Palackého, na jejíž akademické půdě deset let profesně působil. Během tohoto období se výukou a vedením bakalářských či diplomových prací podílel na výchově desítek absolventů studia zaměřeného na geografii, životní prostředí a regionální rozvoj. Kromě toho také řešil vědecké projekty a publikoval odborné články v prestižních zahraničních časopisech. Jeho specializací je městská mobilita, problematika vztahů jádro-periferie nebo environmentální problémy.

Nabyté zkušenosti v posledních pěti letech zúročuje v pozici tematického koordinátora ITI Olomoucké aglomerace, kde vede pracovní skupiny „mobilita“ a „životní prostředí“, které jsou mj. odpovědné za vyhodnocení návrhů investic a aktivit podporujících udržitelnou městskou mobilitu a také efektivitu odpadového hospodářství.

Další těžiště jeho aktivit spočívá v konzultování projektových záměrů, které by přispěly ke zkvalitnění environmentální a dopravní situace v Olomoucké aglomeraci. Ve svém volném čase se věnuje turistice, cykloturistice, sportovním aktivitám a dalšímu vzdělávání.

Vzhledem k uvedeným zkušenostem aspiruje na ocenění za dlouhodobé nasazení v podpoře nejen ekologických projektů v rámci Olomoucké aglomerace, za podporu předkladatelům environmentálně zaměřených projektů a také za dlouhodobé prosazování zájmů v oblasti životního prostředí.

TS města Přerova

místoNa Hrázi 3165/17Přerov I - Město,
750 02 Přerov

telefon581 291 111

emailinfo@tsmpr.cz

www.tsmpr.cz

Technické služby města Přerova, s.r.o. se již několik let usilovně zaměřují na zefektivnění a zmodernizování celkového systému nakládání s odpady. Cílem je komfort pro obyvatele, minimalizace ekologické zátěže a optimalizace nákladů na provoz celého systému odpadového hospodářství pro město Přerov a přilehlé obce.

Standardem je kompletní třídění veškerého velkoobjemového odpadu, svezeného z města a místních částí a docílení vytřídění ještě použitelného materiálu, tak i složek, které by se ve skládce rozhodně vyskytnout neměly. Rozšířili jsme několikanásobně kapacitu sběrného dvora a to v rámci technologie, kterou jsme pořídili v roce 2018 a která nám pomáhá transportovat co nejvyšší objem odpadů. V letošním roce budujeme v areálu naší společnosti moderní nadzemní systém sběrného dvora, který umožní občanům z vyvýšeného místa komfortně shazovat odpad do dole přistavených velkokapacitních kontejnerů. Tímto jim ulehčíme manipulaci s často těžkými kusy odpadu a také předpokládáme nárůst tříděného odpadu.

V roce 2019 jsme zahájili výstavbu rozšíření kompostárny, která by měla v červenci letošního roku zahájit svoji činnost a doplnit tak již kapacitně nevyhovující původní kompostárnu z roku 2015. Zvolili jsme technologii spodního provětrávání, což zásadním způsobem urychluje proces kompostování a snižuje potřebu zastavěných ploch.

Ve spolupráci s městem Přerov připravujeme pilotní projekt, který spočívá v nahrazením svozu současných 1100l nádob za velkokapacitní 2000 l a 3000 l kontejnery. Jedná se o kompromis mezi současným systémem a nákladným budováním podzemních kontejnerů. Tento v ČR ojedinělý projekt umožní městu Přerovu a jeho občanům nabídnou efektivnější, hygieničtější a bezbariérový systém nakládání s odpady. Jedná se o kompromis mezi současným systémem a nákladným budováním podzemních kontejnerů.

V roce 2020 jsme zahájili rozšířený sběr a separaci kovů a to umístěním více než 20 kontejnerů na tento odpad. Tímto jsme získali vzorek pro potenciál možného třídění obalových kovů z domácností v rámci celého města. Po vyhodnocení všech těchto projektů připravujeme na rok 2021 ve spolupráci s městem Přerov rekonstrukci třídící linky, která nám navýší kapacitu třídění jak plastů, tak kovových a nekovových odpadů.

Na všechny tyto projekty se podařilo získat finance z EU a to za velké podpory ITI Olomouckého kraje.

Moje odpadky

místoUherčice 339, 691 62 Uherčice

telefon775 644 709

emailkolektiv@mojeodpadky.cz

www.mojeodpadky.cz

MOTIVAČNÍ A EVIDENČNÍ SYSTÉM PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – MESOH

Motivační systém MESOH je chytré řešení odpadového hospodářství pro obce a města. V rámci systému jsou odpady, především plast a papír, sváženy přímo od domácností, což činí systém podstatně pohodlnější pro drtivou většinu obyvatel. Navíc jsou takto svážené odpady evidovány pomocí čárových nebo QR kódů, díky čemuž mají města a obce mnohem lepší přehled o množství odpadů, které se z jejich území odváží. Díky této evidenci také systém dokáže vypočítávat občanům tzv. EKO body, za které mohou občané získat slevu z poplatku za odpad. Velkou výhodou systému MESOH je to, že je možné získat EKO body nejen za třídění odpadů, ale také za předcházení vzniku odpadu, kompostování, ekologicky uvědomělé nakupování nebo třeba za projevenou aktivitu v rámci motivačního systému. Všechna data a informace o systému také může každá domácnost sledovat on-line prostřednictvím svého odpadového účtu. Díky větší motivaci občanů více a lépe třídit se v obcích se zavedeným systémem MESOH dosahuje výrazných poklesů produkce směsného komunálního odpadu, který se odváží na skládku nebo do spalovny, což výrazně přispívá nejen po stránce ekologické, ale také po stránce ekonomické – čím méně směsných odpadů, tím méně platí obec či město za uložení tohoto odpadu na skládku. V rámci systému také šíříme osvětové kampaně jako například Nepetuj, Precykluj apod. Často nás také můžete znát jako „Zpívající popeláře“. Systém MESOH v Olomouckém kraji využívají obce Náklo, Troubky, Osek nad Bečvou, Bludov, Malá Morava nebo například město Tovačov.

Ekologie a životní prostředíEkologie a životní prostředí

ČSOP ZO Hořepník

místoHusovo náměstí 67,
796 01 Prostějov

telefon776 799 288

emailhorepník_csop@centrum.cz

www.csophorepnik.estranky.cz

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hořepník se sídlem v Prostějově vznikla v roce 2003. Pestrá činnost naší organizace je spojena převážně s aktivitami na bázi botaniky spojenými s ochranářskou činností.

Příroda neuznává hranice, které vytvořil člověk. Proto mámě aktivity v Olomouckém i v Jihomoravském kraji. Spolupracujeme s orgány státní ochrany přírody v obou těchto krajích. Zabýváme se praktickou ochranou přírody obnovou biotopů na přírodních lokalitách nebo udržováním již stávajících chráněných území. A to i formou pořádání víkendů pro přírodu se zapojením veřejnosti. Nejde jen o kosení či hrabání trávy a výřezy dřevin. Je to i společenská záležitost pro zúčastněné.

Odborná ochranářská činnost – pořádání odborných akcí na mapování větších floristických celků pro střediska AOPK. Například Děvín na Pálavě, Vývěry Punkvy, Oblast vrcholové části Drahanské vrchoviny vždy za účasti několika desítek botaniků v několika pracovních skupinách.

Speciální drobnější botanické granty na mapování a výzkum vybraných jednotlivých druhů vzácných a významných rostlin či biotopů. Za poslední roky asi třicet mapování.

Propagační činnost na ochranu přírody pořádání konferencí, přednášek a výstav fotografií o přírodě a její ochraně.

Vydání publikací pro veřejnost – Ohrožené rostliny střední Moravy a Květena mokřadů Drahanské vrchoviny. Odbornější publikace – Mechorosty součást naší přírody, Ostřice České republiky, Kruštíky České republiky, Mokřadní ostřice České republiky.

Botanické studijní expedice v zahraničí studijní cesty za poznáváním květeny v zahraničí. Prezentace z těchto cest formou přednášek pro veřejnost. Poslední výprava byla do Zakavkazska v r. 2019.

Koalice pro řeky

místoDolní náměstí 25/38,
779 00 Olomouc

telefon604 774 153

emailkarlik@koaliceproreky.cz

www.koaliceproreky.cz

Nepříznivý stav našich řek a potoků a narušený vodní režim krajiny nás nenechal nečinnými, proto jsme v roce 2010 založili Koalici pro řeky. Důsledkem dlouhodobých a neuvážených zásahů říční krajina ztrácí mnoho původních funkcí – tlumit povodně, zadržovat vodu v období sucha, čistit vodu, být domovem mnoha druhů rostlin a živočichů a inspirujícím místem pro člověka.

Situaci chceme změnit, a proto navrhujeme konkrétní plány znovuoživení říční krajiny a některé z nich sami realizujeme. Přitom spolupracujeme zejména s obcemi a vlastníky pozemků. Zprostředkováváme vědecké poznatky odborné i laické veřejnosti formou konferencí a seminářů, například organizujeme celostátní konferenci „Říční krajina“. Podílíme se také na zpracování odborných studií a strategických dokumentů. Účastnili jsme se přípravy „Národního akčního plánu adaptace na klimatickou změnu“, zpracovali jsme strategii opatření na zadržování vody v krajině pro povodí Moravy a mnohé další. Zpracováváme inventarizační průzkumy a plány péče o chráněná území, poskytujeme zdarma poradenství obcím i jednotlivcům.

Jiří Polčák

telefon737 716 979

emailj.polcak@email.cz

Pracuje jako preparátor na ornitologické stanici Muzea J. A. Komenského v Přerově a vypomáhá na záchranné stanici pro handicapované živočichy. Zároveň má na starost mykologickou poradnu pro veřejnost. Je zakládajícím členem mykologického spolku v Přerově. Je také členem České mykologické společnosti a České vědecké společnosti pro mykologii. Dále je členem Českého svazu ochránců přírody, kde pracuje jako garant pro hodnocení mykologických průzkumů v rámci ČR.

Od dětství je nadšeným pozorovatelem přírody. Zpočátku se věnoval ornitologii, později se začal více zajímat o mykologii. Dalším velkým koníčkem je vědecká ilustrace, fotografie a výroba modelů přírodnin.

Z činnosti:
Inventarizační faunistické a floristické průzkumy.
Mapování vzácných a chráněných druhů hub střední a východní Moravy.
Publikační činnost v české i zahraniční literatuře.
Transfery obojživelníků v době migrace.
Terénní exkurze, přednášky, výukové programy, výstavy hub.
Výpomoc při realizaci naučných stezek a výstav s přírodovědnou tématikou.

Barbora Šimečková

místoSpráva Zbrašovských aragonitových jeskyní,
753 50 Teplice nad Bečvou 75

telefon+420 602 205 571

emailsimeckova@caves.cz

www.caves.cz

Vedoucí Správy Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou. Speleologie je jejím koníčkem i profesí už od roku 1981, ve funkci vedoucí jeskyní pracuje téměř 30 let. Zasloužila se o vyhlášení Zbrašovských jeskyní Národní přírodní památkou (2003), stála v čele rekonstrukce návštěvní trasy (2005) i přestavby provozní budovy (2001). Spolu s týmem odborníků se podílela na řešení problému napadení aragonitové výzdoby mikroskopickými houbami, přičemž nalezený úspěšný sanační postup je ve světovém měřítku bezprecedentní (1990-2018). Pod jejím vedením byl z jeskyní postupně vyklizen veškerý nepůvodní horninový materiál, vzniklý během zpřístupňovacích prací (1996-2012). V jeskyních zavedla pravidelné zásahy ochranářského managementu a podporu odborného výzkumu. Spolu s kolegy založila základní organizaci Českého svazu ochránců přírody, která v území realizuje řadu speciálních očistných zásahů. Je spoluautorkou sborníku k 100. výročí objevení Zbrašovských aragonitových jeskyní (2013), autorkou řady článků a propagačních materiálů. Spolupracuje s jeskyňáři České speleologické společnosti, speleopotápěči z Hranické propasti, odbornými institucemi, místní samosprávou i státními orgány. V Hranickém krasu se jen málokterá akce obejde bez její odborné konzultace. Dlouhá léta působila jako sbormistryně pěveckého sboru Harmonia v Hranicích, hraje na varhany, věnuje se valašskému folklóru a moderování.

Jiří Šafránek

emailmosprerov@seznam.cz

Jiří Šafránek se od mládí věnuje poznávání a ochraně přírody. Od roku 1987 byl členem Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Později se stal předsedou 1. ZO ČSOP Přerov.

V roce 1991 se zasloužil o obnovení Moravského ornitologického spolku v Přerově a poté jej vedl 13 let jako prezident MOS. Nyní je místopředsedou MOS a věnuje se především propagaci a popularizaci ochrany přírody, ornitologie a pozorování ptactva.

Pořádá a vede ornitologické exkurze pro veřejnost. A každoročně publikuje desítky článků v regionálních i v celostátních médiích a na internetu. Popularizuje přírodní zajímavosti i v rozhlase a v televizích.

Prosazuje zájmy ochrany přírody i v komunální politice. Několik volebních období působil v Komisi pro životního prostředí Olomouckého kraje a byl také předsedou Komise pro životní prostředí statutárního města Přerova.

Je členem i spolku Predmostenzis, kde se věnuje vytváření hnízdních příležitostí pro ptactvo ve starých sadech. Ve svém zbývajícím volném čase se věnuje zahrádkaření a partizánskému zahradničení (guerrilla gardening).

Prostřednictvím Moravského ornitologického spolku se zapojuje do správních řízení v rámci Olomouckého i Zlínského kraje. Hájí v nich nejen zájmy živočichů a rostlin, ale i právo lidí na zdravé a rozmanité životní prostředí.

akce „Pojďme zalesnit Jeseníky“ - Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s.r.o.

místoDvorského 5/17,
Olomouc – Svatý Kopeček 779 00

telefon+420 730 570 850

emailalsol@alsol.cz

www.alsol.cz

Vzít do ruky motyku, rozhrnout těžkou hlínu, uložit sazenici a dát život novému lesu… Přesně takto si stovky dobrovolníků již v květnu loňského roku na vlastní kůži vyzkoušely, jak vypadá výsadba mladých stromků. Událost „Pojďme zalesnit Jeseníky“ odstartovala sérii navazujících akcí pro širokou veřejnost, kterou pořádala společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s cílem představení významu lesa, práce lesníků a především vytvoření pozitivního vztahu k lesu. Celkem tak v roce 2019 díky dobrovolníkům mohlo své kořeny zapustit do země více než deset tisíc sazenic, které pomohli zasadit jednotlivci, zájmové skupiny i rodiny s dětmi. V rámci společné výsadby se lidé mimo jiné seznámili i s druhovou skladbou budoucích lesů, které jsou nyní zakládány podle klimatického a půdního charakteru lokality s cílem maximální podpory přirozené biodiverzity.

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. pečují o lesy s rozlohou 42 tisíc hektarů a jen v roce 2019 vysadily více než 5 milionů sazenic.

Vítání ptačího zpěvu a Festival ptactva – Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka České společnosti ornitologické

místoBezručova 10,
750 02 Přerov

telefon776 746 980

emailinfo@mos-cso.cz

www.mos-cso.cz

MOS každoročně pořádá řadu exkurzí, které se těší oblibě široké veřejnosti. V roce 2019 se uskutečnilo celkem 26 exkurzí, z toho 10 procházek k Vítání ptačího zpěvu a tři Festivaly ptactva. Procházky do přírody jsou spojené s odborným výkladem o ptácích, lidé se naučí poznávat běžné druhy po hlase nebo si užijí jejich pozorování v přirozeném prostředí. Zvláště oblíbenou aktivitou je pak ukázka odchytu a kroužkování ptáků, kdy si mohou účastníci nejen prohlédnout ptáky z blízka, ale dozví se i o této tradiční metodě výzkumu i o migraci samotné a s ní spojenými problémy, jako například lidskými překážkami (nárazy do skel, elektrické vedení apod.). Během procházek se však řeč často stočí i na další druhy živočichů, rostliny, ale i aktuální problematiku ochrany životního prostředí. Účastníci napříč generacemi tak mají jedinečnou příležitost poznat krásu, pestrost i bolístky naší přírody přímo v terénu. Věříme, že mnozí z návštěvníků si odnášejí nejen nezapomenutelné zážitky, ale i kladný vztah k ptákům a celé přírodě, který, nejdůležitěji pak u mladších generací, pozitivně ovlivní jejich smýšlení o ochraně přírody

Monitoring Velkých šelem – Hnutí Duha Olomouc

místoDolní náměstí 38,
779 00 Olomouc

telefon+420 728 832 889

emailmiroslav.kutal@hnutiduha.cz

www.olomouc.hnutiduha.cz

Hnutí DUHA Olomouc vzniklo v roce 1992 a je jednou z osmi poboček celostátní ekologické organizace Hnutí DUHA. Kromě zájmu o životní prostředí na Olomoucku je hlavní aktivitou ochrana a monitoring velkých šelem, který má v současnosti celostátní působnost.

Téma návratu velkých šelem je stále aktuálnější s tím, jak vlci postupně rekolonizují naši krajinu. Vlčí hlídky – dobrovolnický monitoring velkých šelem –, byly jednou z prvních aktivit „citizen science“ (občanské vědy) v Česku. První dobrovolníci vyrazili do beskydských lesů před více než 20 lety.

Přestože údaje Vlčích hlídek pravidelně využívá řada vědeckých studií včetně těch publikovaných v nejprestižnějších světových časopisech, záběr aktivit programu Šelmy je širší než jen sběr dat. Hlavní výhodou je přímé zapojování veřejnosti do monitoringu, objasňování souvislostí přímo v terénu a následná osvětově-vzdělávací práce, založená na osobních zkušenostech a poznatcích mimo jiné z fotopastí. Objektivní informování je nutné pro zvýšení tolerance lidí k vlkům všude, kde se šelmy po staletích vracejí. Pracovníci a dobrovolníci Hnutí DUHA Olomouc proto pořádají informační stánky pro veřejnost, publikují výstupy z monitoringu na webu, v médiích nebo se účastní seminářů a besed.

Práce na ochraně šelem zahrnuje i náročné vyjednávání při ochraně migračních koridorů a klíčových biotopů šelem, řešení případů pytláctví nebo pomoc chovatelům, jejichž stáda šelmy ohrožují. Díky mnohaletému působení v Beskydech tak Hnutí DUHA Olomouc může předávat zkušenosti i do dalších krajů, kam se šelmy postupně vracejí, včetně Olomouckého.

Aktivity v oblasti ochrany přírody - Českomoravský štěrk a.s., Tovačov – pískovna

místoMokrá 359,
Mokrá-horákov 664 04

telefon725 433 989

emailkristyna.sebkova@cmsterk.cz

www.nase-biodiverzita.cz/cs

www.quarrylifeaward.cz

Tovačovská těžební jezera jsou nejen zdrojem písku a štěrku pro stavební účely v širokém okolí, ale jsou taktéž významnou ornitologickou lokalitou, místem pro rozmnožování obojživelníků či pro rozšiřování, a tím i záchranu, kriticky ohrožené přesličky různobarvé.

Opatření na ochranu a podporu chráněných druhů rostlin a živočichů formou managementových opatření průběžně konzultujeme a poté realizujeme jak s Českou společností ornitologickou, tak se Správou CHKO Litovelské Pomoraví, Českým svazem včelařů a dalšími ekology, botaniky či zoology.

V roce 2019 jsme realizovali posečení hustého rákosového porostu v litorálním pásmu o ploše 0,5 ha na břehové hraně jezera Skašov v místech tůní, vytvořených v roce 2016, a zároveň v místech, kde byl v roce 2017 proveden transfer (zdrojová populace pochází ze štěrkopískovny Mohelnice) celkem 120 ks drnů kriticky ohrožené přesličky různobarvé, která se v současnosti nachází pouze ve 14 lokalitách v České republice.

Dále byla provedena generální oprava všech ostrůvků pro hnízdění rybáků a racků na Troubeckém jezeře. Rekonstrukce se týkala výroby a opravy dřevěného ohrázování a lišt včetně výměny plastových roštů, oplechování, vyčištění a vyzdvižení na dubové trámky tak, aby nedocházelo k zaplavování vajec studenou vodou z jezera. Hnízdění lze sledovat přímým přenosem skrz kameru nainstalovanou přímo na ostrůvku napájenou solárním panelem, odkaz lze najít na webovém portále: youtube.

V minulém roce byla rovněž nainstalována úlová váha na jeden z našich včelínů, o které se starají děti ze základní školy v Tovačově pod odborným dohledem zástupce ze strany Českého svazu včelařů v rámci včelařského kroužku, který dlouhodobě podporujeme a finančně zaštiťujeme. Aktuální informace z úlu lze nalézt na web. portále: sterkopiskovna.

Podpora hnízdní populace sovy pálené, ochrana a podpora genofondu racka chechtavého, racka černohlavého, ochrana a hnízdní podpora silně ohroženého sýce rousného - TYTO, z.s.

místoNenakonice 500, 783 75 Věrovany

telefon605 166 166

emailtyto@tyto.cz

www.tyto.cz

V rámci spolku TYTO, z. s. se od roku 2001 věnujeme ochraně přírody a krajiny. Naše aktivity spočívají zejména v monitoringu, ochraně a výzkumu živočišných a rostlinných druhů, pro které zajišťujeme ochranu biotopů, podílíme se i na managementu chráněných území. Pro zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin realizujeme záchranné programy a zpracováváme biologická hodnocení. V rámci našich aktivit klademe důraz na biologickou ochranu lesních a zemědělských kultur pomocí přirozených predačních vztahů a mechanismů. Aktivně se věnujeme publikační činnosti. Vydali jsme dvě rozsáhlé monografie o silně ohrožených sově pálené a motáku lužním. Vydali jsme i řadu propagačních materiálů k chráněným druhům, např. obrázkové pexeso Naše sovy. Věnujeme se environmentální výchově a osvětě (blíže na www.tyto.cz). Dlouhodobě ustupující druhy se v současnosti vyskytují v zemědělské krajině. Proto jsme zaměřili naši pozornost na silně ohrožené sovu pálenou a sýčka obecného. Pro sovu pálenou jsme v ČR instalovali a každoročně kontrolujeme 2500 hnízdních budek, umístěných zejména na zemědělských farmách, kde se tato sova přirozeně vyskytuje a hnízdí. V rámci projektu podpořeného Ministerstvem životního prostředí a Olomouckým krajem jsme realizovali management lokalit a monitoring sovy pálené a sýčka obecného. V roce 2019 jsme v Olomouckém kraji prokázali hnízdění 23 páru sovy pálené v hnízdních budkách, které vyvedly do přírody z prvního, druhého a výjimečně u dvou párů i třetího hnízdění celkem 181 mláďat. Na vysoké počty vyváděných mláďat měla pozitivní vliv gradace hraboše polního, který tvoří nejvýznamnější složku potravy této sovy. Sýček obecný jako hnízdící druh z Olomouckého kraje bohužel vymizel. Každoročně se věnujeme ochraně a hnízdní podpoře lesních druhů sov. Pro silně ohroženého sýce rousného (horský druh sovy) a puštíka obecného jsme instalovali 1 840 hnízdních budek, které kontrolujeme a z nichž každým rokem sovy vyvádějí 300–500 mláďat. Současně se věnujeme monitoringu a ochraně racka chechtavého a racka černohlavého v přírodní památce Chomoutovské jezero a na Krčmaňském jezeře. Oba druhy racků v celé ČR dlouhodobě snižují svoji početnost a řada hnízdních kolonií u nás zanikla. V Olomouckém kraji zanikla kolonie na Chomoutovském jezeře, s nejpočetnější populací v ČR. Na základě monitoringu predátorů pomocí fotopastí jsme zjistili, že příčinou vymizení racků je silný predační tlak přímo v hnízdní kolonii. Na ostrově jezera jsme zaznamenali rodinu lišky obecné s mláďaty a více jedinců mývala severního. Fatální byla skutečnost, že v roce 2016 hnízdní kolonie racků v odhadovaném počtu 1 500 hnízdících párů nevyvedla žádné mládě! V dalším roce racci na hnízdiště přilétli, ale již nezahnízdili. V současnosti prosperující populace racků se nachází na ostrůvcích Krčmaňského jezera, na kterých se savčí predátoři, na základě monitoringu fotopastmi, nevyskytují.

Kategorie,
pro které jste mohli hlasovat

Novinka v cestovním ruchuNovinka v cestovním ruchu

Cyklotrasa Ochutnej Moravu na kole

místoSvazek obcí Mikroregionu Mohelnicko, U Brány 916/2,
789 85 Mohelnice

telefon731 104 001

emailmohelnicko@mohelnice.cz

www.ochutnejmoravunakole.cz

Cyklotrasa Ochutnej Moravu na kole je výzvou pro cyklisty i labužníky, vede krásnou venkovskou krajinou a k tomu nabízí zajímavé gurmánské zážitky. Ochutnat můžete jedinečné tvarůžky a originální pochoutky z nich, kvalitní domácí čokoládu, zmrzlinu, kravské, kozí i ovčí sýry a mléčné výrobky, tradičními postupy vyráběné paštiky, čatní, sirupy, uzené maso, voňavou levanduli a mnoho dalšího. Cyklotrasa tvoří okruh dlouhý 91 km. Start i cíl je v Zábřeze na vlakovém nádraží, kde je také půjčovna kol Českých drah. Trasa je však variabilní a vy si ji můžete zcela přizpůsobit svým zájmům a možnostem. V terénu trasu najdete podle žlutých značek s jejím názvem. Nabízí třináct zastavení, kde si ke svému sportovnímu výkonu můžete dopřát chuťový a čichový požitek, safari s hospodářskými zvířaty a sondu do místní historie a tradic. Soutěživého ducha podpořte sbíráním razítek do hrací karty, odměnou vám bude pamětní magnetka.

Cyklostezka Plumlov - Mostkovice, atraktivní přehrada

telefon774 302 162

emailgabriela.jancikova@mestoplumlov.cz

Jedná se o dlouho připravovaný a veřejnosti očekávaný projekt, který nepochybně ocení nejen cyklisté a turisté, ale i místní občané ke krásným procházkám.

Jedná se o smíšenou stezku po břehu plumlovské přehrady začínající v Plumlově a končící v Mostkovicích.

Stezka je dlouhá 1973 metrů a v koruně tři metry široká. Po celé délce má několik točen a výhyben a bude opatřena novým mobiliářem. Lavičky, stojany na kola, odpadkové koše atd.

Termín dokončení této stezky je na podzim tohoto roku.
Věříme, že se plumlovská přehrada stane opět po letech, díky cyklostezce, vyhledávanou turistickou lokalitou a poslouží nejen ke sportovnímu vyžití, ale také k pozvednutí ducha a dobré nálady, protože projížďka, či procházka po břehu přehrady je nádherným a nezapomenutelným zážitkem.

Nabíjecí stanice pro elektro kola v Jeseníkách

místoJeseníky – Sdružení cestovního ruchu Palackého 1341/2,
790 01 Jeseník

telefon+420 773 771 733

emailrak@jeseniky.cz

www.jeseniky.cz

Jedná se o první společný infrastrukturní projekt dvou krajů na jednom turistickém území. Fakt, že si mohou návštěvníci a turisté, kteří si oblíbili poznávání nových turistických míst na elektrokole dobít své kolo na stejných nabíjecích stanicích po celých Jeseníkách dělá z tohoto projektu opravdu unikátní záležitost. Nabíjecí stanice jsou rozmístěny tak, aby reflektovaly dojezdové možnosti většiny elektrokol a umožnily návštěvníkům navštívit jak známá místa, například přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně, tak také místa zatím neobjevená, například Račí údolí na Javornicku. Turisté na elektrokolech si jednoduše naplánuji svoji trasu a na adrese www.jeseniky.cz nebo v rámci vytištěných map, které získají na všech infocentrech v Jeseníkách zjistí, kde se elektronabíjecí stanice nacházejí. Podle typu elektrokola si buď přibalí svůj nabíjecí adaptér nebo jej nemusí „tahat“ s sebou. Pro samotné nabíjení u nabíjecí stanice je v případě nejrozšířenějších kol s motory Bosch a Shimano připraven nabíjecí kabel napojený na instalované značkové nabíječe. U ostatních mnoho typů elektrokol může majitel využít svou nabíječku, kterou bezpečně připojí do certifikované nabíjecí stanice. Dobíti je vždy zdarma a provoz nabíjecí stanice je v kompetenci provozovatele místa kde jsou nabíjecí stanice instalovány. Ten také hradí jejich provoz. Nabíjecí stanice umožňuje také provozovatelům sledovat její provoz, náklady spojené s dobitím a statistiku využitelnosti.

Trail Jestřáb Rychlebské stezky

místoČerná Voda 193,
790 54

telefon773 700 211

emailpavel.hornik@rychlebskestezky.cz

www.rychlebskestezky.cz

Rychlebské stezky patří k jedněm z nejlepších "trailcenter" pro horská kola u nás. Zaměřují se na zkušené bikery s rodinou. V tomto roce se pustili do výstavby nového "ikonického" trailu Jestřáb. Ze zkušeností se ukázalo, že bikeři mají rádi na trailech "výzvy" podobně jako mají vodáci rádi na řece jezy, či peřeje. Trail Jestřáb bude plný takovýchto "výzev", tj. zajímavých míst, které není úplně jednoduché projet. Tato zábavná, fotogenická a zapamatovatelná místa se na trase budou střídat s klidnějšími úseky. Najdete tu dřevěné lávky, velké kameny, skoky, pojedete po kmeni obrovského stromu, či po úzké kladině nad lesním jezírkem. Výhodou je, že všechna těžká místa je možné objet jednodušší variantou. Na každém tedy bude, jakou variantu si vybere. První úseky stezky se otevřou koncem letošního léta, celá trasa potom příští rok na jaře. Trasa je budována výhradně ručně, aby byl zásah do přírody co nejcitlivější. Je to nesmírně pracná, ale neopakovatelná cesta.

Freskový sál Komenium

místoInformační centrum Olomouc, Horní náměstí 583,
779 00 Olomouc

telefon585 513 385

telefon585 513 392

emailinfocentrum@olomouc.eu

tourism.olomouc.eu

Slavnostní sál v budově, která vznikla v letech 1873 až 1875, je na všech stěnách i na stropě vyzdoben ve stylu neorenesančního dekorativismu s prvky barokního iluzionismu. Diváka při pohledu na výzdobu sálu fascinuje hustota a složitost výjevů i ornamentálních prvků. Malířská výzdoba znázorňuje mnoho alegorických scén, mytologických výjevů, postav, vše je zasazeno do ornamentálních rámů a doplněno dekorativní výzdobou.

Obdobná malířská výzdoba v takovém rozsahu a provedení je unikátem, který nemá v tuzemsku srovnání. Hlavním autorem freskové výzdoby, na níž se podílelo více tvůrců, je pravděpodobně malíř José Hilber, a vznikla roku 1892.

Jedná se o celoplošnou historizující výmalbu provedenou klihovými a temperovými barvami na starší hlazené omítce z doby dokončení stavby školy, tzn. z roku 1875. Sál osvětluje zejména ústřední osmiramenný kovový lustr, který byl původně na plyn. Pod jedním z balkonů je i kovová zdobená mřížka, zakrývající teplovzdušný průduch. Podlahu pokrývají původní dubové vlýskové parkety.

Význam školy samotné potvrzuje i její historie. Prvotním důvodem k této velkorysé stavbě byla nejen praktická potřeba nových prostor, ale i snaha o zvýšení prestiže školství v Olomouci. Myšlenka stavby školy zaujala i samotného císaře Františka Josefa I., který nad stavbou převzal patronát a školu po otevření osobně navštívil.

Sál prošel několikaletou náročnou rekonstrukcí pod vedením restaurátora Radomíra Surmy. Veřejnosti je zpřístupněn od roku 2019 (vždy v červenci a v srpnu v rámci prohlídek pořádaných Informačním centrem Olomouc).

Zimní střediskoZimní středisko

Ski areál Kouty

místoKouty nad Desnou 30,
788 11

telefon+420 583 283 282

emailinfo@k3-sport.cz

http://www.kouty.cz

Areál Kouty je umístěn v samém srdci Jeseníků a je přirozeným centrem těchto nádherných hor nejen polohou. Každý z Vás - sportovec, turista, návštěvník elektrárny Dlouhé Stráně si najde program na míru a budete se divit, že u nás den nestačí.

Hlavní devizou areálu Kouty je šestisedačková lanovka, která Vás dopraví za všemi nevšedními zážitky. V zázemí areálu se občerstvíte v moderním gastro restaurantu se třemi provozy (v jedné z nich je umístěna expozice z koutecké historie), bowling barem, letní terasou.

Infocentrum se sportovní prodejnou, testcentrem kol a půjčovnou sportovního materiálu. Na Kouteckém náměstí zažijete koncerty, zábavu, sportovní a kulturní akce. Vychutnáte si procházku v Kouteckém lese i okolí.

Novinkou letošní letní sezóny je otevření balančního centra a nová půjčovna elektrokol.

Ski areál Paprsek, Staré Město pod Sněžníkem

místo788 32 Staré Město pod Sněžníkem

telefon+420 777 07 65 42

emailinfo@paprsek.cz

www.paprsek.cz

Chata Paprsek se nachází na jednom z nejkrásnějších míst staroměstské kotliny, na jižním úbočí Rychlebských hor v nadmořské výšce 1022 m n. m. Svou historií, polohou, i turisticky však jednoznačně patří do okruhu jesenických chat. Leží na hlavní, červeně značené hřebenové trase vedoucí od Králického Sněžníku podél česko-polské hranice přes Paprsek na Ramzovou a dále po hlavních hřebenech Hrubého Jeseníku.

Provoz chaty je celoroční. V létě návštěvníkům nabízí aktivní odpočinek ve formě výletů po značených turistických trasách, cykloturistiku, houbaření, pro děti jsou u chaty dětské atrakce. Během letních měsíců se o víkendech u kapličky konají svatby i křty.

V zimě Ski areál Paprsek nabízí svým návštěvníkům sjezdové tratě o délkách 1000-1300 m s lyžařskou školou i školkou, půjčovnou lyží a snowboardů. Paprsek je rájem i pro milovníky tradičního klasického lyžování – v blízkém okolí chaty se nachází 70 km pravidelně upravovaných běžeckých tratí zasahujících také do sousedního Polska. Tratě jsou upraveny jak pro klasiku, tak pro bruslení. Nabízí se zde mnoho možností pro relaxační běh, poloprofesionální trénink, ale i každoročně konané závody: 24hodinovku, Lanové délky, JelyMana apod.

Po náročném sportovním dni i během něj se mohou návštěvníci občerstvit a odpočinout si v chatě Paprsek, která se nachází u horní stanice lanovky. Chata je známá svou výtečnou kuchyní zaměřenou zejména na česká jídla; její specialitou jsou vyhlášené kynuté borůvkové knedlíky. Nezapomíná se ani na nejmenší návštěvníky, ti mají k dispozici hernu. U nástupní stanice je možné si odpočinout a občerstvit se na chatě „Vindoška“, s kapacitou 70 míst. I zde je pro děti připraven dětský koutek, ale hlavně venkovní dětský svět s velkým lákadlem pro nejmenší – sněhovým kolotočem. Obě restaurace disponují příjemnou sluneční terasou. Samotná Chata Paprsek nabízí celoročně ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích. Milovníci saunování mohou využít nové wellness s finskou i parní saunou, vířivkou a odpočinkovou zónou.

K areálu je možné se dopravit autem ze Starého Města směrem na Velké Vrbno, u dolní stanice lanovky je k dispozici neplacené parkoviště pro 200 aut. Do areálu pravidelně jezdí zdarma skibus, jehož jízdní řád naleznete na webových stránkách www.paprsek.cz. Zde najdete také informace o ubytování. Jaké je v našem areálu aktuální počasí a další zajímavé informace se můžete dozvědět na našich pravidelně aktualizovaných webových stránkách, kde zveřejňujeme údaje o teplotě vzduchu, výšce a kvalitě sněhové pokrývky, úpravě tras a další důležité informace.

Skiareál Hrubá Voda

místoHrubá Voda 21,
783 61 Hlubočky

telefon+420 585 100 406

emailinfo@hrubavoda.cz

www.hrubavoda.cz

Skiareál Resortu Hrubá Voda se nachází jen 20 kilometrů od Olomouce. Svoji polohou na severním svahu v údolí řeky Bystřičky garantuje kvalitní sněhovou nadílku během celé lyžařské sezóny. Tento nejen Olomoučany hojně navštěvovaný skiareál nabízí čtyři svahy pro začínající i zkušené lyžaře a snowboardisty, včetně modré a červené obtížnosti. Nejmenší lyžaři mají k dispozici speciálně vymezenou část svahu s dětským pásem. Začátečníky jistě potěší služby lyžařské školy. Na vrchol sjezdovek Vás vyveze čtyřsedačková lanovka nebo jeden ze tří vleků. Přímo u sjezdovky se nachází restaurace, nabízející občerstvení, teplé nápoje a domácí zákusky. Vedle svahu si nejde nevšimnout bobové dráhy s celoročním provozem. Součástí areálu Resortu je i wellness hotel Hluboký dvůr ***Superior. Saunový svět a masáže, které hotel nabízí, jsou skvělým zakončením dne stráveným na lyžích.

Skiareál Červenohorské sedlo

místoKouty nad Desnou 80,
788 11 Loučná nad Desnou

telefon+420 603 510 940

emaildubsky@skiarealchs.eu

www.cervenohorskesedlo.eu

www.hotelchs.cz

Lyžařský areál Červenohorské sedlo je jedním z nejznámějších středisek sjezdového lyžování na severní Moravě. Je známou křižovatkou zimních, ale i letních turistických cest. Nadmořská výška Červenohorského sedla je 1013 m. Sjezdové tratě začínají v nadmořské výšce 1164 m a končí 862 m. Tato poloha dává předpoklad pro kvalitní zimní sezónu od poloviny prosince do konce března.

Dnes se toto místo řadí mezi nejznámější střediska sjezdového lyžování na Moravě a zároveň je i kvalitním východiskem a křižovatkou lyžařských turistických cest. Sjezdové tratě obslouží lanovka a osm lyžařských vleků. Z lanovky se můžete vydat na čtyři sjezdovky. Každá z nich je delší více než jeden kilometr. Návštěvník si může vybírat mezi terény od těch vysloveně lehkých až po prudký slalomový svah, určený nejvyspělejším lyžařům. V prostoru Červenohorského sedla naleznou návštěvníci také veškeré další služby včetně servisu, úschovny, půjčovny, lyžařské školy, kapacitního parkoviště a kvalitního stravovacího i ubytovacího zázemí. Přepravní kapacita je 7000 osob za hodinu.

Běžecké tratě se z Červenohorského sedla rozbíhají na obě strany Hrubého Jeseníku. Podstatná část z nich je strojově upravována. Asi nejvyhledávanější trasou se vydávají lyžaři-běžci jižním úbočím Velkého Klínovce, dále na Švýcárnu a do oblasti Praděda.

V letních měsících je ČHS hojně navštěvováno jak pěšími turisty, tak těmi, kteří přijíždí na kolech, v poslední době na kolech elektrických. ČHS je křižovatkou hřebenových tras. Můžete se vydat jak směrem na chatu Jiřího na Šeráku ( 9 km), tak druhým směrem na Praděd, který je vzdálen 12 km. Na nejvyšší vrchol Jeseníků, Praděd 1492 m n.m., vedou dvě různé cesty a obě nabízí nezapomenutelné výhledy po okolních horách.

Na Červenohorském sedle se sbíhají katastry dvou obcí. Tyto plní pro areál funkci dalšího kvalitního zázemí, kromě ubytování a stravování poskytují Bělá pod Pradědem a Loučná nad Desnou doprovodné služby, které na plošně omezeném území sedla nelze v potřebném rozsahu uskutečnit.

Ski areál Hlubočky

místoŠkolní 126, 783 65,
Hlubočky

telefon+420 777 647 058

telefon+420 775 771 077

emailinfo@skiarealhlubocky.cz

www.skiarealhlubocky.cz

Tradiční lyžařský a také volnočasový areál, který se nachází na rozhraní Hané, Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Z nejvyššího bodu sjezdovek je nádherný výhled do údolí Hané a na část Nízkého i Hrubého Jeseníku. V areálu se nachází 5 sjezdových tratí pro lyžaře a snowboardisty a jedna sjezdovka vyčleněná pro sáňkování a bobování. Nejdelší sjezdovka má délku 600 m a převýšení 90 m. Celý areál je uměle zasněžován a je obsluhován třemi vleky a pojízdným kobercem pro nejmenší a úplné začátečníky. Areál je velmi dobře dostupný z Olomouce, ale také z podstatně vzdálenějších míst, protože je vzdálen pouhých 10 km od dálnice D 35. Velmi dobrá dostupnost areálu je také vlakem, kdy od železniční zastávky „Hlubočky zast.“ je to k vlekům pouhých 250 m. Sjezdovky jsou vhodné zvláště pro rodiny s dětmi a lyžařské kurzy, ale na své si zde přijdou i náročnější lyžaři, a to zvláště večer po práci, nebo hned ráno po otevření, než přijedou ostatní rekreační lyžaři. V areálu je návštěvníkům k dispozici příjemná restaurace typu fast food, kvalitní lyžařská škola pro děti i dospělé, která má pro výuku těch nejmenších k dispozici uzavřenou sjezdovku u pohyblivého pásu, vybavená půjčovna lyžařských a snowboardových potřeb a samozřejmostí je velké parkoviště pro několik set aut přímo u vleků zdarma. Provozní doba areálu je v zimní sezóně nepřetržitě od 9 hod. ráno do 21 hod. večer, takže je úplně jedno v kolik hodin se návštěvník rozhodne přijet. Areál je také domovským střediskem závodního lyžařského klubu LK Olomouc.

Na přelomu zimy a jara a potom celé léto je také k dispozici nejen pro lyžaře nejdelší bobová dráha na Moravě.

Lázeňský balíčekLázeňský balíček

Báječná dovolená v lázních - Lázně Teplice nad Bečvou

místoLázně Teplice nad Bečvou, a.s. Teplice nad Bečvou č.p. 47,
753 01 Teplice nad Bečvou

telefon581 81 81 81

emaillazne@ltnb.cz

www.ltnb.cz

Hledáte-li místo se službami na vysoké úrovni a kvalifikovaným personálem, pak zajeďte do malebných moravských lázní – Lázní Teplice nad Bečvou. Tyto lázně se specializují na léčbu pohybového ústrojí a kardiovaskulárních onemocnění. Leží v překrásném prostředí lemovaném řekou Bečvou a obklopeném chráněnou krajinnou oblastí Hůrka a zelenými kopci Maleníku. Nacházejí se v srdci Moravy, v Moravské bráně.

Nejen relaxaci si užijete při koupelích v unikátním přírodním zdroji. Minerální voda je bohatá na oxid uhličitý, který se při lázni uvolňuje a dostává se kůží do těla kde působí na rozšíření cév a pozitivně ovlivňuje krevní oběh, relaxaci svalů a celého organismu.

Lázně uspokojí i nejnáročnější klientelu s vysokými požadavky. V moderním zařízení vám poskytnou péči opravdových profesionálů. Programy jsou určeny všem, kdo mají zájem se alespoň pár dnů v roce věnovat regeneraci své tělesné schránky.

Z široké nabídky si můžete vybrat pobyt, který vám bude svou skladbou i délkou nejvíce vyhovovat. Speciálně na míru jsou vytvořeny balíčky týdenní pobyty Molekularia, Fit pro život nebo Báječná dovolená.

Zpestřením pobytu je návštěva bazénu s protiproudem nebo wellness centra s několika druhy saun, Kneippovými lázněmi a whirlpoolem.

Pokud nejste aktivními sportovci a nevěnujete se pohybu pravidelně, tak i pro vás nabízí lázně aktivity, které vás nebudou „bolet„ , ba naopak budou vás i bavit. Severskou chůzi s hůlkami si totiž může dovolit každý, bez rozdílu věku a fyzických schopností. Vydáte-li se na cestu s doprovodem zkušené rehabilitační sestry, tak se dozvíte o správném způsobu používání hůlek a navíc Vás doprovodí malebnou krajinou. Nordic walking je sport, který je založen na nejpřirozenějším pohybu člověka a můžete s ním začít v jakémkoli věku a v jakémkoli ročním období. Pravidelnou chůzí zlepšíte fungování metabolismu, prokrvení celého těla, do pohybu zapojíte i svaly horních končetin.

V Teplicích nad Bečvou jsou moderní lázně, které poskytují špičkovou kardiorehabilitaci i programy pro každého, kdo si chce odpočinout a načerpat novou energii. Více na www.ltnb.cz

Lázeňský koktejl - Lázně Slatinice, a.s.

místoLázně Slatinice, a.s.
783 42 Slatinice č. 29

telefon+420 581 573 000

emailpobyty@lazneslatinice.cz

www.lazneslatinice.cz

Nejstarší moravské lázně a zároveň první léčebné lázně s akreditací zdravotnického zařízení v České republice, to jsou lázně Slatinice. Slatinický pramen středně mineralizované vody s obsahem sirovodíku využíváme k léčbě pohybového ústrojí, nemocí nervových, kožních, onkologických a částečně oběhového ústrojí. Klienti k nám přijíždějí na komplexní a příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči, hrazenou z prostředků zdravotních pojišťoven. Připraveny jsou i pobyty pro širokou veřejnost, léčebné, relaxační i speciální. Slatinice žijí po celý rok bohatým společenským životem a nabízejí mnoho možností pro trávení volného času.

Víme, že každý si od pobytu v lázních slibuje něco jiného. Někdo se jede léčit, jiný si jen na chvíli odpočinout do krásného prostředí. Každý z lázeňských domů je na tyto rozdílné potřeby hostů připraven.

Najděte si u nás své léčebné i odpočinkové místo.

Lázeňský koktejl

Nevíte, jaký pobyt, je pro Vás ten pravý? Vyzkoušejte náš lázeňský koktejl. Masáže, koupele, zábaly, obklady a to vše v malebném prostředí přírodního parku Velký Kosíř.

Pobyt zahrnuje:

 • 7 x ubytování s polopenzí
 • 1 x vstupní lékařská prohlídka
 • 1 x masáž klasická částečná
 • 2 x celková koupel sirná
 • 2 x parafínový zábal rukou
 • 2 x rašelinový obklad

V ceně pobytu je zahrnuto jako bonus:

 • 3 x vstup do bazénu LD Balnea
 • vstup do fitness LD Balnea
 • vypůjčení holí na Nordic walking na 3 dny
 • 20% sleva na vstup do Galerie Zdeňka Buriana po předložení průkazu hosta
 • připojení k internetu
 • úschovna kol

Týden pro zdraví - Termální lázně Velké Losiny

místoLázeňská 323,
788 15 Velké Losiny

telefon+420 583 394 111

emailinfo@lazne-losiny.cz

www.lazne-losiny.cz

Facebook

Instagram

Dopřejte si "Týden pro zdraví v TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH Velké Losiny" a vyzkoušejte na vlastní kůži blahodárné účinky jedinečných termálních sirných pramenů o teplotě 36 stupňů. TERMÁLNÍ LÁZNĚ Velké Losiny patří mezi nejstarší moravské lázně.

Jejich historie sahá do roku 1592. Dlouholetá tradice léčivých koupelí a vodních rehabilitací s využitím teplých minerálních pramenů trvá dodnes a je stále více vyhledávaná.

Jsou proslulé nejen lázeňskou léčbou, ale i wellness a relaxačními pobyty.

Lázně se zaměřují na neurologické, pohybové, kožní, oběhové a onkologické onemocnění. Léčba je zde poskytována dětem i dospělým.

Záleží jen na Vás, jestli si budete chtít vychutnat pořádný relax nebo dodat organismu celkovou regeneraci a vitalitu. Se skladbou lázeňských procedur Vám velmi ochotně poradí lékař, který indikuje procedury na míru.

Lázeňský resort tvoří 4 lázeňské domy, 1 wellness hotel a unikátní termální park TERMÁLY LOSINY jediný svého druhu v České republice.

Lázně se neustále rozvíjejí a zlepšují své služby, zvyšuje se komfort ubytování, zdokonaluje se lázeňská infrastruktura a léčebné procedury. Lázně i nově vybudovaný termální park jsou velmi citlivě zasazeny v podhůří Jeseníků do rozsáhlého lesoparku se vzácnými dřevinami.

Rozkvět TERMÁLNÍCH LÁZNÍ Velké Losiny ale zdaleka nekončí. Neváhejte a přijeďte načerpat energii do Velkých Losin.

Děkujeme Vám za Váš hlas v soutěži Ceny Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu 2020 v kategorii Lázeňský balíček.

Horské klima - Schrothovy léčebné lázně Dolní Lipová

místoSchrothovy léčebné lázně, s.r.o. Dolní Lipová 382,
Lipová-lázně 790 61

telefon777 457 111

emailinfo@lazne-lipova.cz

www.lazne-lipova.cz

Schrothovy léčebné lázně jsou výjimečné svou tradiční úspěšnou léčbou kožních onemocnění, zejména lupénky a atopického ekzému. Svou unikátní polohou patří mezi vybrané lázně s vysokou kvalitou ovzduší, které nabízí ideální klima pro léčbu plicních onemocnění.

Areál lázní se nachází v podhůří Jeseníků, které jsou horským rájem s mnoha přírodními, historickými i technickými poklady. Vydat se k nim můžete po dobře značených turistických trasách, nebo po ucelené síti cyklostezek.

Rozlehlý lázeňský park a malebné Anenské údolí nabízí nádherná místa pro relaxaci a odpočinek. Pobyt v přírodě přináší spoustu benefitů lidskému zdraví jak psychickému, tak tělesnému.

V přírodě se člověk uklidní, načerpá sílu, nalezne harmonii a klid.

Priessnitz UNIKÁT - Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník

místoPriessnitzova 299,
790 03 Jeseník

telefon+420 584 491 111

www.priessnitz.cz

instagram

facebook

Priessnitzovy léčebné lázně jsou synonymem pro životní elán a energii, čerpají z jedinečnosti místa, odkazu svého zakladatele Vincenze Priessnitze a ukazují cestu k přírodě a celkovému zdraví .

Léčebný balíček Priessnitz unikát představuje Priessnitzovy principy zdravého způsobu života aplikovatelné do dnešní hektické doby. Při léčbě jednotlivých onemocnění nebo nastavení vhodné preventivní léčby v našich lázních vychází lékař z aktuálního zdravotního stavu klienta a pro léčbu využívá převážně tradiční Priessnitzovy procedury a metody, vodoléčbu, zábaly, ochlazování končetin, pohybovou terapii, sloupkovou korekční terapii, dechová cvičení a vhodnou výživu. Zažít Priessnitz unikát v místě, kde léčil Vincenz Priessnitz klienty z celého světa, můžete pouze v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku, v unikátním horském prostředí klimatických lázní, kde se přirozeně doplňuje tradice, odborná léčebná péče, moderní hotelové služby, pestrá rautová strava a bohatý doprovodný kulturní a volnočasový program.

Balíček je sestaven jako pětidenní, ale pro zlepšení efektu léčby doporučujeme klientům jeho prodloužení.

5denní pobyt zahrnuje:

vstupní lékařské vyšetření se stanovením léčebného programu

 • léčebný program (doporučený)
 • Priessnitzova pololázeň jednofázová
 • Priessnitzova pohybová terapie v přírodě
 • Střídavé koupele dolních končetin
 • Koupel perličková s bylinkami
 • Skotský střik
 • Sloupková korekční a plovoucí technika

ubytování

polopenze - výběrová strava

Více na Priessnitz UNIKÁT

ECO friendly zařízeníECO friendly zařízení

Doubravský dvůr u Litovle

místoNový Dvůr 243,
Červenka 784 01

telefon608984736

emailsarka@doubravskydvur.cz

www.doubravskydvur.cz

Starobylý dvůr, původně v péči rodiny Liechtensteinů, se nachází na okraji Litovelského Pomoraví a je obklopen lesem Doubravou, který mu dal i nové jméno - Doubravský Dvůr. Začali jsme tedy hospodařit v roce 1992 a navázali tak na komunisty přetrženou rodinnou tradici zemědělství a chovu dobytka. Dvůr nám byl předán zpustlý a rozpadlý, a tak postupně vylepšujeme krůček po krůčku domov pro našich 300 krav. Po vybudování mlékárny v roce 2013 a otevření prodejny mléčných výrobků přímo ve Dvoře, nás mile překvapil velký zájem všech vidět farmu zblízka a nahlédnout do zákulisí současného způsobu „výroby mléka“.

A to nás přivedlo k další etapě života Dvora. Svoje nápady na oživení prostoru realizujeme vlastními silami a s využitím materiálů, které doslova „najdeme“ na dvoře. Provázíme všechny zájemce, školky, školy, seniory, zahraniční návštěvníky a přibližujeme jim současnou podobu práce na farmě. V této době, kdy většina lidí nemá představu o množství času a práce, která stojí za každým kelímkem jogurtu, nabízíme střet s realitou. Nejsme neživé muzeum a ani nic nelakujeme na růžovo. Jsme skutečná farma se všemi přednostmi i nedostatky. Kdo chce, může zde pochopit, že společně tvoříme jeden uzavřený kruh, kruh soběstačnosti a vzájemné potřebnosti.

Přírodní biotop Otaslavice

místoObec Otaslavice Otaslavice 343,
798 06 Otaslavice

telefon420 582 370 721

emailstarosta@otaslavice.cz

www.otaslavice.cz

V roce 1955 Místní národní výbor v Otaslavicích úspěšně požádal o udělení povolení ke zřízení koupaliště na pozemcích nad Horním mlýnem. Voda pro koupaliště měla být odebírána z náhonu tohoto mlýna a použitá se měla odvádět zpět do otaslavického potoka. Rozměry bazénu byly v půdoryse stanoveny na 50x25 m. Stavba trvala do roku 1969, kdy byla 20. července za velké slávy předána veřejnosti.

Postupem času začal celý objekt chátrat, nebylo do něj investováno. Vybudováním prvního koupacího biotopu v ČR v Koválovicích u Rousínova se otevřely nové možnosti rekonstrukce koupališť. A touto cestou se Otaslavice ubíraly. Prvotní nadšení ze zpracované studie proveditelnosti vystřídaly problémy a potíže.

Ne všichni zastávali jednotný názor na vybudování tohoto biotopu a zejména částka, za kterou měl být tento biotop vybudován, byla předmětem rozsáhlých diskusí. Přesto se podařilo respektováním názoru většiny a konstruktivním jednáním tento projekt prosadit. Dne 21. 7. 2018 byl biotop slavnostně otevřen. Přírodní koupací biotop v Otaslavicích je hojně navštěvován, průměrná návštěvnost v hlavní sezoně je 150 návštěvníků denně. Krásné prostředí, ve kterém se koupaliště nachází, vybízí k procházkám a projížďkám po okolí. Zejména cyklistům přilehlé polní a lesní cesty umožňují jedinečný zážitek z jízdy. V sousedství na přilehlých lukách se podařilo vybudovat další volnočasový prvek, a to 100. DiscGolfPark v České republice.

Toto hřiště je využíváno celoročně širokou veřejností z celého regionu. Někteří jedinci nezahálí a zejména oddíl dálkového zimního plavání využívá náš přírodní koupací biotop i v zimních měsících.

Zlatá farma Štětovice, Vrbátky

místoPROVOZOVNA: Zlatá farma Štětovice 138

telefon731 188 765

emailzlatafarma@seznam.cz

zlata-farma.cz

Naše farma byla uvedena do provozu v roce 2014, kdy byly dovezeny na Zlatou farmu do Štětovic první dojnice plemene ČESTR s kombinovanou užitkovostí – maso a mléko. Naše holky sice nenadojí kvanta mléka, zato je mléko daleko lahodnější, protože má více tuku a bílkovin, také výtěžnost s ohledem na výrobu produktů z mléka je vyšší než u černostrakatého skotu. A protože je mléko tak kvalitní a výkupní cena mléka nepříznivá, rozhodli jsme se po roce provozu farmy pro vybudování a provozování faremní minimlékárny, která zpracovává část čerstvého mléka na jogurty, sýry, tvarohy, kefír a smetanu. V provozu je již od samého začátku faremní mlékomat - lidé z širokého okolí si oblíbili chuť právě nadojeného mléka.

Samozřejmě, chov skotu není jen samotné získávání a zpracování mléka, je to celoroční úsilí, které je ze stereotypu vyvedeno senážováním, silážováním, sklízením slámy a jinými doprovodnými činnostmi, jako je oprava budov a úklid areálu atd. Snažíme se, aby se Vám u nás líbilo, abyste se u nás cítili příjemně a vždy se rádi vraceli. Chceme, abychom měli co nejužší vztah s naším zákazníkem. Naše farma je proto otevřena takřka nonstop, a všichni zájemci si mohou farmu prohlédnout a podívat se, jak naše krávy vypadají, jak jsou dojeny, co žerou, jak jsou ustájeny, jak probíhá získávání mléka a jeho zpracování. A aby Vám na Zlaté farmě bylo ještě lépe, otevřeli jsme Kavárnu U Zlatého vemínka s dětským hřištěm a posezením, kde se můžete znovu cítit jako u babičky na prázdninách. Naší zálibou je hanácký folklor, který se snažíme dostat do povědomí široké veřejnosti.

Ekocentrum Rychleby

místoEkocentrum Rychleby Ester z.s. Bílý Potok 152,
790 70 Javorník

telefon584 440 211

telefon739 834 103

emailinfo@ekocentrumrychleby.cz

www.ekocentrumrychleby.cz

Ekocentrum je provozováno spolkem ESTER, z.s. Spolek nabízí pomoc a podporu sociálně znevýhodněným skupinám obyvatelstva, především pak lidem, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, ztratili sociální zázemí, jsou izolovaní a své postavení nemohou z objektivních důvodů sami úspěšně změnit.

Místo stavby Ekocentra bylo vybráno tvůrci projektu záměrně. Mimo krásnou polohu v blízkosti města Javorník, si projekt dal za úkol toto místo přivést zpět k životu a radosti všech, kdo jej navštíví.

Ekocentrum nabízí možnost ubytování a pronájmu prostor pro pořádání konferencí, teambuildingů, školení, seminářů, výstav, relaxačních i sportovních akcí atd. Venkovní areál ECR tvoří Naučná přírodní zahrada, rozložena na 5700 m2 pozemku, která je zázemím pro školní i mimoškolní vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou.

Součástí Ekocentra je také Kemp a Koupaliště Červenka.

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

místoSkrbeňská 669/70,
783 35 Horka nad Moravou

telefon585 378 345

emailinfo@slunakov.cz

www.slunakov.cz

Sluňákov je obecně prospěšná společnost, která od roku 1992 nabízí poznání a prožitky rozvíjející uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě samému.

Sídlem společnosti je nízkoenergetický dům na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v Horce nad Moravou. Ten je obklopen unikátní a veřejnosti volně přístupnou přírodní galerií s názvem Dům přírody Litovelského Pomoraví. Turisté tak mají možnost pobýt v přírodě a zároveň se seznámit s tvorbou předních českých výtvarníků. Galerie v přírodě se totiž skládá z celkem čtyř uměleckých objektů, na které během svého putování návštěvníci narazí.

Uvnitř domu se dále nachází turistické informační centrum. Zde je mimo jiné umístěna malá kavárna a obchůdek s upomínkovými předměty či regionálními, bio a fair trade výrobky. V hale centra jsou po celý rok k vidění výstavy fotografií na různá témata.

Pracovníci Sluňákova se stále snaží aktualizovat nabídku aktivit pro návštěvníky. Novinkou letošního roku jsou tematické hry, které se odehrávají v galerii v přírodě. Ty jsou v sezoně každý měsíc obměňovány a nezávislé na otevírací době informačního centra. Pro zájemce o prozkoumání přírody jsou v turistickém centru k dispozici také badatelské tašky přibližující život přírody Litovelského Pomoraví. Dobrodružné povahy mohou vyzkoušet jednu z pátracích her a vydat se na dobrodružnou výpravu za pokladem.

Osobnost gastronomieOsobnost gastronomie

Petr Heneš, Honza Malý - Eatery & Bakery, Long story short, Olomouc

místoLONG STORY SHORT Eatery & Bakery
Koželužská 31, Olomouc

telefon+420 727 800 900

emaileatery@longstoryshort.cz

www.longstoryshort.cz

Designový hostel spojený s kavárnou s názvem Long Story Short se začátkem roku 2020 rozrostl o novou restauraci Eatery & Bakery. Název Eatery neboli v překladu “jídelna” byl inspirován uvolněným stylem sdíleného konceptu hostelu. Jelikož v prostorách této historické budovy se peklo už od nepaměti, kdy zde bývala vojenská pekárna a následně i pekařský učňák, zprovoznění pekárny (Bakery) bylo pro tým Long Story Short zcela přirozeným procesem. Restaurace se nachází v přízemí budovy a to v bývalých prostorách Restaurace Podkova. Hlavní vizí bylo vytvořit uvolněnou a neformální atmosféru se správnou dávkou elegance a zároveň zachovat kouzlo společného rodinného stolování.

Celý projekt Eatery & Bakery má na starosti dynamická, zcestovalá dvojka Petr Heneš a Honza Malý, kteří v Long Story Short vládnou kuchyni už od léta 2018. Každý z nich přináší do hry kus sebe, a tím se koncept Eatery & Bakery stává zcela jedinečným.

Petr Heneš

Petr začínal v Rakousku a další pracovní zkušenosti sbíral na několikaměsíčních stážích v Kanadě, Argentině, Brazílii či Indonésii. Na pražské scéně byl šéfkuchařem kubánské restaurace La Bodeguita del Medio, vedl taky restauraci Olivův pivovar a ochutnat jeho kuchařský talent jste mohli třeba v Perlové vodě a v zážitkovém pop-up konceptu Forbidden Taste, kde se věnoval hlavně food designu a nejnovějším gastronomickým trendům.

Honza Malý

Už v 19 letech dostal příležitost pracovat v rakouských Alpách, kde sbíral čtyři roky zkušenosti po hotelích. Následovala příležitost, která se neodmítá – práce v michelinské restauraci v Německu, kde nasál opět tolik potřebných zkušeností, aby jej to vyneslo do pražské restaurace V Zátiší a následně do nově otevíraného podniku Eska.

V Esce působil přes dva roky jako sous-chef a díky tomu mohl být u toho, když Eska získala hned po roce od otevření michelinské ocenění Bib Gourmand.

“Jídlo v Eatery & Bakery je kulinářskou mozaikou, je vždy připraveno ze sezónních potravin a s respektem k přírodě. Přestože většinu surovin odebíráme od farem a dodavatelů z moravského regionu, "world fusion" se u nás v kuchyni nezapře a tak se můžete těšit i na ochutnávku různých chutí světa. Mimo běžného prodeje vyladěných pekařských produktů, nabízíme každodenní obědy, kreativní večeře ve stylu sdílených talířů a zážitkový večer 'chef's table' - večeři u šéfkuchaře.“

Long Story Short je oblíbenou destinací nejen pro turisty, ale i pro místní obyvatele města Olomouce, kteří rádi tráví příjemné chvíle na letní terase kavárny nebo prožívají gastronomické zážitky v Eatery & Bakery. Britský deník The Guardian hostel loni zařadil mezi deset nejlepších nových hostelů světa a jeho podobu ocenil i prestižní magazín Wallpaper. Fandí i známé celebrity jako Lukáš Hejlík, který místo spolu s novou Eatery & Bakery zařadil na svou Gastromapu 365.

Alena Planá - Restaurace Křížový vrch, Jeseník

místoZa Pilou 6,
Jeseník 790 01

telefon+420 736 674 434

emailalenka@krizovyvrch.cz

www.krizovyvrch.cz

Alena Planá pracuje v oboru gastronomie celý svůj profesní život. Společně s manželem Josefem a později i se svými dvěma dcerami a jejich rodinami. V roce 1978 začali obsluhovat místní štamgasty v malé hospůdce v Ondřejovicích, a tím bylo o jejich budoucnosti rozhodnuto. S dcerou Lucií a manželem provozuje Hotel s restaurací Křížový vrch, který svépomocí vybudovali od základů. Jedná se o nádherné výletní místo v Jeseníkách s dechberoucím výhledem na město. Práce s lidmi je velmi těší a naplňuje je. Každý spokojený host je pro ně tou největší odměnou. Velmi si váží toho, že se k nim hosté rádi vracejí.

Mgr. Josef Mrtýnek

místoMezice 107, 783 32

telefon+420 731 406 779

emailjosefmrtynek@seznam.cz

Mgr. Josef Mrtýnek se vyučil číšníkem v roce 1995 na SOŠ Štursova Olomouc a následně při zaměstnání studoval až do roku 2010, kdy studium úspěšně ukončil magisterským titulem v oboru Učitel odborných předmětů zaměřených na obchod a služby na Ostravské univerzitě. Od roku 2006 se věnuje středoškolské učitelské profesi, nyní na SOŠ Litovel. Souběžně spolupracuje s mnoha gastronomickými provozovnami, jako konzultant/externí manažer. Od roku 2014 znovu obnovil živnost a začal provozovat catering, nabízet služby v gastronomii a také koordinátorskou činnost při pořádání kulturních akcí. Též se věnuje vzdělávání dospělých formou rekvalifikací.

V roce 2015 byl osloven sdružením Střední Morava - Sdružením cestovního ruchu a zapojil se do projektu Ochutnejte Hanou, kde zastává funkci odborného garanta. Jako milovník gastronomie sice rád ochutnává nové věci, avšak nezapomíná na tradiční regionální pokrmy, které se snaží udržet v povědomí zákazníků restauračních zařízení.

Od začátku spolupráce v projektu Ochutnejte Hanou se snaží propojit regionální výrobce s místními restauracemi a zároveň znovu začlenit tradiční pokrmy do těchto provozoven. Též se účastnil spousty akcí, na kterých prezentoval restaurační zařízení zapojená do tohoto projektu, jako například: Tourism Expo Olomouc, Svatováclavské posvícení ve Vídni, Tvarůžkový festival, Svátky města Olomouc, výstavy Flora Olomouc, Pivovarnické slavnosti na Kosíři, Masopust v Olomouci a jiné.

„V gastronomii si velice vážím všech lidí, kteří kromě vzdělání, snahy a píle do své práce dávají i srdce.“

Ladislav Šimek – Restaurace U Labutě, Přerov

místoZa Mlýnem 4,
750 02 Přerov

telefon602 578 999

emaillabut@labut.cz

www.labut.cz

Začátky od píky, první políbení gastronomií, maďarský kuchař Sipoš, nový svět - vaření bez mouky a jeho zelí s karamelem - zážitek na celý život. Psal se rok 1980.

Po roce 1989 se z Ladislava Šimka stala houba na informace. Byl jeden z prvních členů Asociace sommelierů ČR poř.č.13, podstoupil degustační zkoušky platné pro celou Evropu u profesora Staidla z rakouského Klosterneuburgu, veškerý svůj volný čas věnoval návštěvám restaurací po Evropě, včetně těch michelinských. Ve francouzském Lyonu dokonce stihl osobně navštívit zakladatele moderní gastronomie Paula Bocuse. Nabírání informací a zkušeností vedlo Ladislava Šimka k ujasnění si základní ideje v gastronomii, a tou je souznění vína s jídlem, jak krásně říkával Hynek Vich.

S poznatky z cest po Evropě se pomalu měnila i gastronomie U Labutě. Vždy se u toho však ctilo kuchařské umění našich maminek a babiček. Tam totiž tolik dnes propagovaná sezónnost a farmářské suroviny, byly naprosto normální věc. Vařilo se z toho, co rostlo na zahradě a běhalo po dvorku na moji rodné Hané.

I když navštívil spoustu vyhlášených restaurací, nejen v milované Francii, ale i v Jihoafrické republice, či v New Yorku, postupem času došel k názoru, že dokonalost surovin a prezentace jsou sice velmi důležité, ale hosta nakonec při hodnocení chuti jídla příliš neovlivní. Nakonec dospěl ke zjištění, že původní česká kuchyň je mu nejbližší, a proto na ní začal stavět.

Ano, zaujatost, zarputilost, nadšení, láska ke gastronomii, ale občas je potřeba i štěstí. I to Ladislava Šimka potkalo s jeho vlastním receptem na dnes vyhlášená kuřecí křidélka.

Díky rodině, která je gastronomií obdobně posedlá, díky skvělému týmu kuchařů i servisu v restauraci U Labutě, se Ladislavu Šimkovi podařilo vybudovat a dělat gastronomii, která je baví. Doufají, že ta snaha je znát. Zvláštní poděkování za spolupráci patří i Michalu Göthovi - brněnskému kuchařskému doyenovi.

Můžete mít skvělé přátele vinaře, kuchaře, štěstí na kolegy, skvělou rodinu, ale bez hostů je celé týmové snažení k ničemu. A proto říká s pokorou: Nejvyšším šéfem v restauraci U Labutě není on sám, ale host!!!

Zdeněk Matěj - Moravská restaurace, Olomouc

místoHorní náměstí 23,
779 00 Olomouc

telefon+ 420 602 748 700

emailmoravska@moravskarestaurace.cz

www.moravskarestaurace.cz

Zdeněk Matěj měl spoustu zkušeností z české gastro scény, ale i té rakouské. V roce 1996 otevřel Moravskou restauraci na olomouckém Horním náměstí a dodnes ji vede s ženou Blankou a synem Filipem.

A i když za těch 25 let spousta trendů přišlo a zase odešlo, tahle skála drží a s ním na menu pečená kachna s červeným zelím a variací knedlíků. Stejnou stálicí je dršťková polévka. Oblíbené jsou tu všechny události, ať už jsou to svatomartinské hody s cimbálovkou, masopustní veselí nebo zvěřinové dny se skvělým zajícem na smetaně.

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Forsberg agency

Partneři:

Rádio Haná net4gas