Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
Kultura
2023

Pravidla

PRAVIDLA OCENĚNÍ

ZA VÝZNAMNÝ PŘÍNOS KULTURNÍMU ROZVOJI REGIONU - CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI KULTURY 

Článek 1

Obecná ustanovení

 1. V rámci veřejného ocenění a prezentace kulturního života v Olomouckém kraji uděluje Zastupitelstvo Olomouckého kraje Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury.
 1. Pro tento účel se oblastí kultury rozumí především souhrn různých forem uměleckých aktivit, zajišťování jejich prezentace, různé formy péče o hmotné i nehmotné kulturní dědictví, využívání výtvorů živého umění i kulturního dědictví pro kultivaci člověka, různé formy činnosti zaměřené na poznávání a popularizaci kulturních výtvorů atd.
 1. Ocenění je udělováno každoročně v následujících kategoriích:
            Cena za celoživotní přínos (dvorana slávy)
            Ceny za výjimečný počin roku v oblasti umění,
  v následujících oblastech umělecké tvorby:
  • hudby
  • výtvarného umění
  • divadla
  • filmu, rozhlasu a televize
  • literatury
   Cena za výjimečný počin v oblasti péče o kulturní dědictví, tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot,
   Cena za podporu v oblasti kultury,
   Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury.
 1. V kategorii Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) může být oceněna fyzická osoba s  vazbou na Olomoucký kraj (např. trvalé bydliště, místo narození, působení na území kraje atd.), která dosáhla dlouhodobě významných výsledků v některé z oblastí kultury či památkové péče nebo přispěla mimořádným způsob k rozvoji některé z oblastí kultury v Olomouckém kraji.

 2. V kategorii Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění budou oceněny mimořádné umělecké aktivity v oblastech umělecké tvorby uvedených v bodě č. 3. písm. b), které byly organizačně zajišťovány či uskutečňovány fyzickou nebo právnickou osobou s vazbou na Olomoucký kraj.

 3. V kategorii Cena za výjimečný počin v oblasti péče o kulturní dědictví a tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot bude oceněna mimořádná kulturní aktivita realizovaná na území kraje v oblasti péče o kulturní dědictví a tradiční lidové kultury (např. v oblastech řemeslné výroby, různých druhů umění, uchování nehmotných kulturních statků, pořádání přehlídek a festivalů atd.), na úseku ochrany a popularizace kulturních hodnot (např. v oblastech památkové péče, muzejnictví, knižní kultury, uchovávání kulturních tradic atd.) a organizačně zajišťovaná či uskutečňovaná fyzickou nebo právnickou osobou s vazbou na Olomoucký kraj.
 1. V kategorii Cena za podporu v oblasti kultury (sponzoring, mecenášství) budou oceněni fyzické či právnické osoby za mimořádné aktivity v oblasti podpory kulturních hodnot.

 2. O udělení ceny v kategorii Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury nerozhoduje ZOK, ale veřejnost hlasováním formou e-mailu, případně jinou formou o udělení ceny. Rozhodování o udělení ceny bude probíhat následujícím způsobem: na základě došlých návrhů veřejnosti na ocenění v jednotlivých kategoriích sestaví hodnotící komise soubor kandidátů na udělení Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury. S tímto souborem bude seznámena veřejnost a svým hlasováním rozhodne o udělení ceny. Předložený soubor bude obsahovat minimálně deset kandidátů na udělení ceny. V případě formy e-mailového hlasování se hlasuje prostřednictvím internetu, a to uvedením preference na webu ankety a následnou autorizací hlasu prostřednictvím emailové pošty. Z každé emailové schránky je možné hlasovat pouze jednou a pro jedinou osobnost nebo aktivitu. V případě jiné formy hlasování může ROK rozhodnout o jiném typu omezení.
 1. Ocenění ve všech  kategoriích je spojeno s veřejným předáním výtvarného symbolu. Ceny budou předány oceněným v jednotlivých kategoriích obvykle do konce dubna příštího roku na slavnostním večeru.

Článek 2

Podávání návrhů

 1. Návrhy na ocenění v jednotlivých kategoriích předávají odboru sportu, kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje písemnou formou všechny právnické a fyzické osoby. Informace o možnosti podávat návrhy na ocenění ve  všech kategoriích za příslušný kalendářní rok bude zveřejňována každý rok, obvykle k 31. 12. na webových stránkách Olomouckého kraje a ve vybraných médiích a dalšími formami medializace. Termín podání návrhů je upřesňován ve výzvě k podávání návrhů.  K později podaným návrhům nebude přihlíženo.
 1. Návrh na ocenění v kategorii Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) může být podán opakovaně pouze tehdy, nebylo-li ocenění této osobě podle návrhu předloženého v předchozích letech již uděleno.
 1. V případě, že se jedná o návrh na ocenění fyzické osoby, musí návrh obsahovat údaje potřebné pro identifikaci dané osoby, to je vedle jména a příjmení také např. adresu jejího bydliště nebo pracoviště atd. a dále charakteristiku jejího přínosu pro Olomoucký kraj.
 1. V případě, že se jedná o návrh na ocenění výjimečných počinů v jednotlivých kategoriích, musí tento návrh obsahovat název realizované aktivity, údaje o místě a času její realizace, údaje o jejich organizátorech (jedná-li se o fyzické osoby stejné údaje jako v předcházejícím bodě, jedná-li se o právnické osoby název právnické osoby a její adresu) a dále charakteristiku přínosu realizované aktivity pro Olomoucký kraj.
 1. Návrhy na ocenění v kategoriích výjimečný kulturní počin roku v oblasti kultury, může být podán pouze ve vztahu ke kulturní aktivitě, která byla uskutečněna v průběhu sledovaného kalendářního roku.

Článek 3

Pravidla pro vyhodnocení 

 1. Došlé návrhy vyhodnotí 7 členná komise jmenovaná Radou Olomouckého kraje, ve které budou zastoupeni 3 členové komise pro kulturu a památkovou péči ROK a 4 další členové určení ROK. Nehlasujícím členem hodnotící komise je tajemník komise ROK pro kulturu a památkovou péči a zapisovatelka. Komise po projednání vyhodnotí došlé návrhy a předloží Radě Olomouckého kraje návrh na udělení Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury vjednotlivých kategoriích. O udělení cen rozhoduje Zastupitelstvo Olomouckého kraje na návrh Rady Olomouckého kraje.  V každé kategorii cena nemusí být udělena vůbec. Tato ustanovení se netýkají udělování Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury, zde je postup udělování ceny upraven v ustanovení bodu čl. I. bodu 8 těchto pravidel.
 1. V jednotlivých kategoriích může být každoročně udělena pouze jedna cena.

 Článek 4

Závěrečná ustanovení

 1. Pravidla ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu - Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury v uvedeném znění nabývají účinnosti dnem následujícím po dni schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

 2. Tato Pravidla v plném rozsahu nahrazují Pravidla schválená Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/2/29/2012 ze dne 21. 12. 2012 a usnesením č. UZ/8/52/2017 ze dne 18. 12. 2017.

 

V Olomouci dne 26. 9. 2022

 

 

 Pravidla ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu – Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury byla schválena usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/87/2022 ze dne 26. 9. 2022.

 

 

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Moravské divadlo

Partneři:

Rádio Haná Hdev