Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
Sociální oblast
2024

Pravidla

ŘÁD PRO UDĚLOVÁNÍ CEN OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO LIDI SE SRDCEM NA DLANI

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tento řád stanoví pravidla pro udělování cen Olomouckého kraje pro ty, kdo se srdcem na dlani poskytují pomoc a podporu těm, kdo tuto pomoc potřebují z důvodu zdravotního postižení či jiného znevýhodnění[1] (dále také „Ceny“). Ceny jsou udělovány jednou ročně, vždy za předcházející kalendářní rok.

Čl. 2
Proces udílení cen

 1. Ceny uděluje Olomoucký kraj po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje.
 2. Návrhy na udělení Cen se podávají prostřednictvím elektronického formuláře, který je dostupný na webu Olomouckého kraje, nebo prostřednictvím nominačního lístku (dále jen „návrh“). Lhůta a upřesnění způsobu pro podávání návrhů je každoročně zveřejněna nejpozději do 30. 6. na webu Olomouckého kraje, a to pro podávání návrhů za předcházející kalendářní rok.
 3. Cenu lze udělit v těchto kategoriích: 
  1. 3.1. poskytovatel sociální služby - subjekt, který má oprávnění poskytovat sociální službu dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“),
  2. 3.2. profesionál v sociální službě – pracovník[2], který je zaměstnancem subjektu, jež má oprávnění poskytovat sociální službu dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona o sociálních službách:
   • pracovník přímé péče – pracovník v sociálních službách (§ 115 odst. 1 písm. b) zákona o sociálních službách), zdravotnický pracovník (§ 115 odst. 1 písm. c) zákona o sociálních službách),
   • sociální pracovník, pedagogický pracovník, manželský nebo rodinný poradce a další odborný pracovník v sociálních službách (pracovníci podle ustanovení § 115 odst. 1 písm. a), d) a e) zákona o sociálních službách),
   • provozní zaměstnanec - např. ředitel, kuchař, uklízeč, údržbář atd.,
  3. 3.4. veřejná správa – instituce veřejné správy nebo zaměstnanec instituce veřejné správy (např. zaměstnanec zařazený do orgánu obce, kraje, orgánu státní správy), který se zabývá problematikou osob se zdravotním postižením či osob s jiným znevýhodněním v rámci výkonu svého povolání,
  4. 3.5. inovace – subjekt, který vyvinul a/či implementoval inovace (technické, sociální ad.), které jsou přínosem pro osoby se zdravotním postižením či osoby s jiným znevýhodněním,
  5. 3.6. filantrop – fyzická osoba/skupina osob nebo právnická osoba, která vyvíjí humanisticky motivovanou činnost, nebo jako poděkování sponzorovi, který se významně podílel na činnosti organizace vyvíjející činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením a/či organizace vyvíjející činnost ve prospěch osob s jiným znevýhodněním,
  6. 3.7. neformální pečující - fyzická osoba/skupina osob, která osobně zajišťuje péči o rodinného příslušníka či jinou osobu se zdravotním postižením a/či osobu s jiným znevýhodněním,
  7. 3.8. Cena Milana Langera – fyzické osobě za celoživotní přínos v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením nebo jiné práce ve prospěch osob se zdravotním postižením,
  8. 3.9. cena veřejnosti – fyzické nebo právnické osobě, která bude elektronickým hlasováním zvolena veřejností souhrnně ze všech nominací uvedených pod body 3.1. až 3.7.
 4. Při projednání návrhu dle odst. 1 může být návrh přeřazen do příslušné oblasti a kategorie. Ceny nemusejí být každoročně uděleny ve všech kategoriích.
 5. Doručené návrhy hodnotí a udělení cen s výjimkou kategorie pod bodem 3.8. doporučuje Odborná porota jmenovaná Radou Olomouckého kraje, přičemž jejími členy jsou vždy členové Pracovní skupiny k problematice Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, kteří byli do této Pracovní skupiny navrženi Národní radou osob se zdravotním postižením Olomouckého kraje. Každý z členů má 1 hlas.

 Čl. 3
Cena

 1. Jednotlivé ceny tvoří pamětní list, plaketa a věcný dar.
 2. Ceny jsou předávány v rámci akce pořádané Olomouckým krajem nebo ve výjimečných případech na jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje.

 

Čl. 4
Přechodná, společná a závěrečná ustanovení

 1. Tento řád byl schválen usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/15/40/2023 dne 19. 6. 2023.  
 2. Tento řád ruší Řád pro udělování ceny hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením schválený Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17. 9. 2018 usnesením UZ/12/50/2018.
 3. Lhůta pro udělení Cen za rok 2022 bude zveřejněna na webu Olomouckého kraje nejpozději do 31. 7. 2023.

 

 

 


                                                                                         Ing. Josef Suchánek

                                                                                        hejtman Olomouckého kraje

 

[1] osoby s jiným znevýhodněním jsou osoby v nepříznivé sociální situaci (§ 3 písm. b) zákona o sociálních službách) z důvodu věku aj.: senioři, rodiny s dítětem/dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby komerčně zneužívané, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelé trestné činnosti

[2] v celém textu je používáno generické maskulinum pro zjednodušení, tj. tam, kde se cena uděluje fyzické osobě, je vždy myšlena žena i muž, přestože je uvedeno označení v mužském rodě

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj

Partneři:

Rádio Haná Hdev