Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
Sportovec roku
2023

Pravidla

ZA PŘÍNOS V OBLASTI SPORTU – SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO KRAJE

Článek 1 Obecná ustanovení

 1. V rámci veřejného ocenění a prezentace sportovního života v Olomouckém kraji uděluje Zastupitelstvo Olomouckého kraje Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti sportu.
 2. Pro tento účel se oblastí sportu rozumí každá forma tělovýchovné a sportovní činnosti, která prostřednictvím organizované účasti klade za cíl nejen harmonický rozvoj tělesné a psychické kondice, rozvoj společenských vztahů a upevňování zdraví, ale hlavně dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní a to individuálně nebo společně.
 3. Ocenění je udělováno každoročně v následujících kategoriích:
  NEJLEPŠÍ SPORTOVEC
  NEJLEPŠÍ DRUŽSTVO
  NEJLEPŠÍ JUNIOR
  NEJLEPŠÍ JUNIORSKÉ DRUŽSTVO
  NEJLEPŠÍ TRENÉR
  NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC
  NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÁ SPORTOVKYNĚ
  CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE
  ČESTNÁ CENA
 4. V kategorii CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE může být nominován aktivní, případně bývalý významný sportovec či trenér s vazbou na Olomoucký kraj (např. trvalé bydliště, místo narození, působení na území kraje atd.), který působil v některém ze sportovních klubů se sídlem v Olomouckém kraji, dosáhl výjimečných úspěchů na mezinárodním poli a významně tak reprezentoval nejen Českou republiku, ale i Olomoucký kraj
 5. V kategorii ČESTNÁ CENA může být nominována osobnost s vazbou na Olomoucký kraj (např. trvalé bydliště, místo narození, působení na území kraje atd.), která významným způsobem přispěla k rozvoji tělovýchovy a sportu v některém ze sportovních klubů v Olomouckém kraji
 6. Ocenění ve všech  kategoriích je spojeno s veřejným předáním cen. Ceny budou předány oceněným v jednotlivých kategoriích obvykle do konce února příštího roku na slavnostním večeru.

Článek 2 Podávání návrhů

 1. Návrhy na ocenění v jednotlivých kategoriích mohou podávat písemnou formou všechny právnické a fyzické osoby. Informace o možnosti podávat návrhy na ocenění ve  všech kategoriích za příslušný kalendářní rok bude zveřejňována každý rok formou Výzvy k zasílání návrhů na udělení Cen Olomouckého kraje v oblasti sportu (dále jen Výzva), obvykle do 20. 12. na webových stránkách Olomouckého kraje www.olkraj.cz a www.cenykraje.cz . Dále pak ve vybraných médiích, případně dalšími formami medializace. Termín podání návrhů je upřesňován ve Výzvě. K později podaným návrhům nebude přihlíženo.
 2. Návrh na ocenění v kategorii CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE a ČESTNÁ CENA může být podán opakovaně pouze tehdy, nebylo-li ocenění této osobě podle návrhu předloženého v předchozích letech již uděleno.
 3. V případě, že se jedná o návrh na ocenění fyzické osoby či právnické osoby, musí návrh obsahovat údaje potřebné pro identifikaci dané osoby, to je vedle jména a příjmení také např. adresu jejího bydliště nebo pracoviště (s dodržením pravidel GDPR) a dále charakteristiku jejího přínosu pro Olomoucký kraj.

Článek 3 Pravidla pro vyhodnocení

 1. Došlé návrhy na ocenění od sportovních subjektů a fyzických osob v jednotlivých kategoriích jsou sumarizovány do 9 hodnotících kategorií, jsou připraveny podklady pro oslovení odborné sportovní veřejnosti ke stanovení návrhu pořadí v jednotlivých kategoriích. Odbor sportu, kultury a památkové péče (dále jen OSKPP) připraví materiál k projednání v komisi jmenované Radou Olomouckého kraje (dále jen ROK). Komise, která je 7 členná, je zastoupena 2 členy Komise pro mládež a sport při ROK, 3 členy určenými ROK, 1 zástupcem Olomoucké krajské organizace České unie sportu a 1 zástupcem OSKPP. Nehlasujícím členem hodnotící komise je tajemník Komise pro mládež a sport při ROK a zapisovatelka. Komise po projednání předloží pořadí v jednotlivých kategoriích ke schválení ROK. V každé kategorii cena nemusí být udělena vůbec.
 2. V jednotlivých kategoriích může být každoročně udělena cena na 1. – 3. místě.

Článek 4 Závěrečná ustanovení

Pravidla ocenění za přínos v oblasti sportu – SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO KRAJE v uvedeném znění nabývají účinnosti dnem následujícím po dni schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

V Olomouci dne 14. 2. 2022

Pravidla ocenění za významný přínos v oblasti sportu – SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO KRAJE byla schválena usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 2. 2022 číslo UZ/ / /2022.

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj TK plus

Partneři:

Rádio Haná Hdev