CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2019

Slavnostní udílení Cen za přínos v oblasti životního prostředí 18. září 2019 - Sluňákov, Horka nad Moravou u Olomouce
VodaVoda

Juraj Grňo, Silezika, z.s.

místoSupíkovice 2, okr. Jeseník
790 51 Supíkovice

emailsilezika@silezika.org

www.silezika.org

Juraj Grňo, Silezika, z.s. - v roce 2018 vybudoval na 25 lokalitách patnácti katastrů Jesenicka a Javornicka přes 70 tůní o celkové rozloze přes 9 000 m². Tůně mají průměrnou plochu cca 130 m². Při průměrné hloubce 1 m se jedná o zachycení a akumulaci přes 10 000 m³ vody. Část tůní zachytává povrchový odtok z utužených povrchů (např. lesních cest), většina tůní vodu z trubkových meliorací. Z ekologického hlediska akce vytváří síť reprodukčních stanovišť pro kriticky ohrožené druhy (podpora metapopulací). To je důležité z hlediska dlouhodobého přežití lokálních populací. Objekty jsou spolkem využívány při programech environmentálního vzdělávání pro místní školy, lesnické a zemědělské podniky i pro státní správu a samosprávy.

Spolek připravuje další projekty pro zlepšení schopnosti krajiny zadržovat srážky. To v souladu s hlavním cílem spolku - ochranou vodních zdrojů.

Ing. František Sekanina

místoŽerůvky č.p. 1
Bystročice 779 00

emailzeruvky@seznam.cz

Čtvrtstoletí práce v ochraně životního prostředí na funkci podnikového ekologa ve firmě regionálně tak významné a veliké jako je Siemens, výrobce elektromotorů v Mohelnici, představuje práci v širokém záběru ochrany jednotlivých složek životního prostředí a ochrany člověka. Požadavky na nakládání s odpady, ochranu vod, ochranu ovzduší, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, řešení nápravy starých ekologických škod, environmentální management – implementaci, udržování a rozvíjení systému EMS to je ten hrubý výčet oblastí, které práce na předmětné funkci zahrnuje. Plnění povinností evidenčních a ohlašovacích, žádosti a povolování změn s dopadem na životní prostředí, činnost kontrolní a auditorská, interní firemní Siemens-reporting k funkci neodmyslitelně patří.

Na základě nominace ze strany Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí se mi zdá a je pro mne potěšující, že odvedené výkony i po roce mého odchodu do penze nezapadly a zřejmě v paměti některých úředníků v OŽP zůstaly jako hodnotné, zasluhující si ocenění. Řada věcí se skutečně podařila, byť to není jen zásluhou ekologa, ale příslušných týmů a skupin, které je řešily, ... a samozřejmě ze strany vedení firmy zajištěného financování.

V oblasti ochrany ovzduší se před mnoha lety podařilo velmi výrazně snížit emise těkavých organických látek (VOC) přechodem na nátěrové hmoty vodou ředitelné. Také na posílení likvidace emisí styrénu na impregnacích (nejen původní přímé spalování = TNV) firma v posledních letech našla řešení.

Firma má poměrně nový centrální odpadový dvůr a zabezpečené šrotiště, zrekonstruovala dílčí úseky kanalizační sítě, s pomocí odborné firmy pak také zajistila sanaci staré ekologické zátěže a dále rozvíjí svůj environmentální a energetický management. Jsem rád, že jsem k dosaženým přínosům k OŽP za dobu výkonu funkce podnikového ekologa svým způsobem přispěl.

Lesy ČR, s.p. Správa toků-oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku

místoU Skláren 781
755 01 Vsetín

telefon956 957 111

emailost57@lesycr.cz

www.lesycr.cz

Lesy české republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry zrealizovaly stavbu malé vodní nádrže nacházející se v komplexu lesních porostů v Rychlebských horách.

Na Hoštickém potoce, v katastrálním území Horní Hoštice, obec Javorník byla vybudována malá vodní nádrž „U Kamenného mostu“. Jedná se o obtočnou vodní nádrž s plochou maximální vodní hladiny 0,2 hektarů, objemem vody 2300 m3, délka hráze je 80 m. Vzhledem ke geologickým poměrům lokality je hráz heterogenní, s těsnícím jádrem a těsnícím jílovým kobercem. Součástí stavby je opevnění koryta toku v místě nátoku. Jako doplnění krajinotvorného prvku jsou v místě stavby zbudovány dvě mokřadní tůně.

Cena stavby je cca 1,8 mil. Kč a byla v plném rozsahu hrazena z dotačního programu staveb sloužících k hospodaření v lese, dle § 35 lesního zákona.

Hlavním důvodem výstavby vodní nádrže bylo zvýšení retence vody v krajině a zajištění druhové rozmanitosti lesních biotopů pro vodní a na vodní ekosystém vázané živočichy. Akce je součástí celostátního programu státního podniku Lesy České republiky „Vracíme vodu lesu“, jehož hlavním cílem je zadržení vody v krajině.

OvzdušíOvzduší

Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice

místoNádražní 395/25
789 85 Mohelnice

telefon+420 583 471 111

emailsiemens.cz@siemens.com

w5.siemens.com/web/cz/cz

Projekt na zvýšení energetické efektivity EEP

Program na zvýšení energetické efektivity EEP (Energy Efficency Programs), který jsme v Mohelnici v minulých letech zrealizovali, řešil modernizaci některých zastaralých zařízení, jejichž výměnou došlo k efektivnějšímu využívání energií. Za rok 2018 tak závod Elektromotory Mohelnice ušetřil díky EEP projektu celkem 4584 tun CO2. Největší část celého projektu představovala výměna osvětlení v našich výrobních halách. Použili jsme LED technologii, za současného doplnění o MaR (měření a regulace). Každý jednotlivý zdroj světla má svou unikátní IP adresu, což umožňuje nejen včasnou diagnostiku, ale také flexibilní programování do časových zón. Nový systém navíc umožňuje řízení intenzity osvětlení v závislosti na intenzitě denního světla a zaměstnancům poskytuje optimální světelné podmínky. Další aktivitou, kterou jsme v rámci programu zrealizovali, je použití rekuperace tepla, u vybraných výrobních zařízení. V současné chvíli připravujeme další fázi projektu EEP2, která bude spuštěna v červenci 2019 a dokončena v říjnu téhož roku. I v tomto případě se bude jednat o výměnu stávajícího osvětlení za inteligentní LED osvětlení a předpokládaná roční redukce emisí CO2 je v tomto případě 1927 t.

Ing. Vladimír Lollek

místoMrštíkova 883/3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

telefon+420 596 124 070

emailinfo@e-expert.eu

www.e-expert.eu

Jednatel společnosti E-expert, spol. s r.o., která se spolupracovníky z řad nezávislých odborníků a specialistů zpracovává podle potřeb zákazníků environmentální studie a posouzení technických, ekonomických a ekologických problémů v komunální i průmyslové oblasti. V oblasti enviromentálního poradenství se společnost E-expert pohybuje od roku 2002.

E-expert, spol. s r.o. disponuje praktickými zkušenostmi v oblasti integrované prevence (IPPC), dále v oboru poskytuje posuzování vlivů staveb na životní prostředí (EIA), povolování zdrojů znečišťování ovzduší a zná problematiku emisí skleníkových plynů i dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Luděk Plachký

telefon+420 777 737 772

emailludek.plachky01@upol.cz

Student 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého, který se dlouhodobě věnuje výzkumně-popularizační činnosti v oblasti ochrany ovzduší, a to i s podporou Nadačního fondu Univerzity Palackého.

V rámci výzkumu se věnuje koncepčním nástrojům ochrany ovzduší, o kterých napsal i svou diplomovou práci, kterou letos obhájil. Vedle toho zkoumá limity právní ochrany ovzduší a své závěry konzultuje na jednáních Výboru pro udržitelnou energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj, jehož je členem.

Prezentaci jeho činnosti mohla veřejnost shlédnout na výstavě v Galerii Šantovka a v médiích. Přímo v Olomouci také uspořádal veřejnosti přístupnou odbornou konferenci s názvem Ochrana ovzduší: role práva, vědy a politiky. Osobně se účastnil odborné konference na Ústavním soudu v Paříži a jako spoluautor příspěvku vystoupil na konferenci v Newcastle upon Tyne (VB).

Ekologie a životní prostředíEkologie a životní prostředí

Sluňákov o.p.s.

místoSkrbeňská 669/70
783 35 Horka nad Moravou

telefon585 378 345

emailinfo@slunakov.cz

www.slunakov.cz

Sluňákov je obecně prospěšná společnost, která od roku 1992 nabízí poznání a prožitky rozvíjející uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě samému. Za svůj vznik i rozvoj vděčí Sluňákov především podpoře statutárního města Olomouce.

Sídlem společnosti je nízkoenergetický dům na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v Horce nad Moravou. Zde je nejen pro školy a učitele, ale i pro širokou veřejnost připravována řada aktivit a programů zaměřených na poznávání přírody a ekologické vztahy v ní. Dům obklopuje unikátní galerie v přírodě s názvem Dům přírody Litovelského Pomoraví, ve které návštěvníci i účastníci programů mohou prožívat nevšední zážitky setkání s lužní krajinou.

Od roku 1990 společnost každoročně na přelomu dubna a května organizuje Ekologické dny Olomouc, jehož hlavní náplní jsou besedy s odborníky, a to nejen na ekologická témata. Cílem festivalu je společná porada o pobývání lidí na Zemi a promýšlení otázek souvisejících s životním prostředím.

SLŠ Hranice a Lesy ČR

místoStřední lesnická škola, Jurikova 588
753 01 Hranice

telefon+420 581 601 231

emailjuran@slshranice.cz

www.slshranice.cz

Kořeny SLŠ Hranice sahají do roku 1852, kdy na zámku Úsově (dnes vyhledávané lesnické a myslivecké muzeum) byla založena první Spolková lesnická škola v historických zemích.

Pro praktické cvičení nabídl škole kníže Lichtenstein úsovské polesí. V roce 1867 bylo rozhodnuto o přeložení školy do hradu Sovince, kde bylo zajištěno i ubytování žáků. Starobylý hrad však přestal vyhovovat potřebám školy, a tak se v roce 1894 začalo jednat o jejím přeložení.

Z uvažovaných alternativ Šternberk, Šumperk a Hranice, získalo přednost město Hranice na Moravě. Rozhodla o tom poloha na hlavní železniční trati, blízkost okolních lesů, a zejména nejlepší podmínky, které poskytli hraničtí radní pro ubytování učitelů i žáků. Město nabídlo 3 ha pozemků k založení školního arboreta. Za dva roky od rozhodnutí, v říjnu 1896, se mohlo začít vyučovat v nové školní budově ve dvou formách studia, a to na Vyšším lesnickém ústavu a na Nižší lesnické škole.

Od té doby prošla škola mnoha proměnami, kdy se střídala období s lepšími nebo horšími podmínkami pro práci školy. V roce 1993 byla dána do provozu přístavba školy, která umožňuje studium třem třídám žáků v ročníku. Škola má dostatek učeben, kabinetů a laboratoří, velkou knihovnu a dobré vybavení vyučovací a výpočetní technikou.

Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk, matematika, fyzika, chemie, dva cizí jazyky - žáci volí mezi anglickým, německým a ruským jazykem, informační technologie, dějepis, výchova k občanství, tělesná výchova) jsou žáci vzděláváni v odborných předmětech, ke kterým patří pěstování lesů, ochrana lesů, lesní těžba, hospodářská úprava lesů, myslivost, ekonomika, nauka o lesním prostředí, lesnická botanika, lesnická zoologie, stroje a zařízení, motorová vozidla a další.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Řada absolventů odchází studovat na vysoké školy, zbývající odcházejí pracovat do středně technických funkcí lesnického provozu (Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky, církevní lesy, obecní lesy, akciové společnosti, soukromé lesy, pracoviště Lesprojektu, národní parky atd.).

Vedle vlastní výuky zabezpečuje škola i výchovu mimo vyučování v celé řadě zájmových kroužků.

Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

místoPavelkova 253/5, Bystrovany
779 00 Olomouc

telefon+420 585 126 501

emailinfo@koyobearings.cz

www.koyobearings.cz

Koyo Bearings: výroba světových ložisek v souladu s životním prostředím

V průběhu celého roku se olomoucká společnost, vyrábějící světová ložiska, věnuje bezpečnosti při práci a dopadu výroby na životní prostředí. Celkově za uplynulý rok investovala až 24 milionů Kč do projektů zaměřených na zaměstnance, jejich bezpečnost a pohodlí při práci a především na projekty zaměřené na životní prostředí, kam lze zařadit pořízení odsolovače, který ze solné lázně, používané pro kalení, separuje od vody sůl, takže může být sůl opětovně využita. Dále výměna starých světel za úspornější LED osvětlení, výměna starých klimatizací za adiabatické chlazení, pořízení nových referenčních vozů s hybridními motory. V letošním roce se v oblasti životního prostředí bude firma soustředit na instalaci fotovoltaických panelů na střechu závodu. Tato zelená energie bude následně využívána v olomouckém závodě. Dále bude realizována instalace kogenerační jednotky, která bude sloužit pro výrobu elektrické energie a tepla ze zemního plynu. Plynem poháněná kogenerační jednotka bude současně vyrábět teplo i elektrickou energii.

Odpadové hospodářstvíOdpadové hospodářství

Viktor Kohout

místoMěstský úřad Litovel Př. Otakara 778/1b
784 01 Litovel nám.

telefon+420 585 153 160

emailstarosta@mestolitovel.cz

www.litovel.eu

Starosta Litovle – realizace moderního systému odpadového hospodářství v Litovli (odpadový lev za rok 2018).

Mezi občany města Litovle a místních částí byly rozdány sběrné nádoby (plast, papír a bio odpad) a třídící tašky a jen díky jejich aktivitě s tříděním jsme dosáhli takto výborných výsledků. Díky intenzivní práci na odpadovém systému se nám podařilo dosáhnout výrazného zlepšení. V roce 2018 město Litovel získalo ocenění Odpadového Lva za hospodářský počin, 1. místo v soutěži obcí a měst v kategorii obec 2001 – 15000 obyvatel – O keramickou popelnici 2019.

Nyní se soustředíme na přípravu výstavby sběrného dvora a dále se aktivně zapojujeme do problematiky odpadového hospodářství.

RNDr. Jana Matzenauerová

místoMagistrát města Olomouce Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Hynaisova 10 | 779 11 Olomouc

telefon+420 588 488 330

telefon+420 724 206 547

emailjana.matzenauerova@olomouc.eu

www.olomouc.eu

Průkopnice budování systému odpadového hospodářství statutárního města Olomouc dle vzoru partnerského města Luzem ve Švýcarsku.

Statutární město Olomouc dosahuje dlouhodobě velmi dobrých výsledků v celém systému odpadového hospodářství, zejména v oblasti separaci odpadů., a to také díky RNDr. Janě Matzenauerové, která se se zasloužila o prosazení a následnou realizaci třídění nápojového kartonu, bioodpadu, kovů do samostatných nádob a také tzv. door to door systému sběru papíru a plastů.

RNDr. Jana Matzenauerová stála v popředí, kdy se statutárnímu městu Olomouc i v době neexistující legislativy podařilo docílit omezení skládkování odpadů a nahradit je jeho energetickým využitím. Díky svému úsilí v oblasti třídění město Olomouc opakovaně vítězí v krajské a celostátní soutěži obcí v třídění odpadů „O křišťálovou a keramickou popelnici“ společnosti EKO-KOM a.s. Všechny pozitivní i negativní zkušenosti a poznatky jsou následně prezentovány na odborných konferencích v České republice i zahraničí, které slouží jako dobrý zdroj informací pro zástupce jiných města a obcí, kteří chodí často do Olomouce konzultovat své problémy a hledat vhodný postup pro jejich řešení.

V letech 1997- 2018 RNDr. Jana Matzenauerová vedla oddělení odpadového hospodářství a nyní zastává funkci vedoucí odboru, který má v gesci odpadové hospodářství.

ASEKOL a.s.

místoČeskoslovenského exilu 2062/8
143 00 Praha 4

telefon234 235 111

emailinfo@asekol.cz

www.asekol.cz

Projekt KORUNA ZA KILO, který v roce 2015 spustil kolektivní systém ASEKOL, pomáhá také v Olomouckém kraji. Jeho hlavním cílem je podpora lidí se zdravotním postižením. Zapojit se a tím pomoci může každý, a to použitím červených kontejnerů sloužících ke sběru vysloužilých drobných elektrických a elektronických přístrojů.

Kontejnerů je aktuálně po celé České republice rozmístěných více než 3 600 kusů. V Olomouckém kraji lze elektro odložit prostřednictvím 133 kontejnerů v ulicích větších měst a obcí. Jejich umístění je dostupné online na adrese www.cervenekontejnery.cz.

Za každý kilogram drobného elektra, jakým je například starý mobilní telefon, fén, toustovač, kalkulačka nebo rádio, vybraný prostřednictvím červených kontejnerů, putuje jedna koruna Národní radě osob se zdravotním postižením. Za celou dobu spolupráce jí věnoval ASEKOL již více než 4 miliony korun. Peníze z projektu Koruna za kilo poskytují lidem se změněnou pracovní schopností podporu například při rekvalifikacích, které jim zvyšují šance na zaměstnání.

Sběr elektra přispívá i k úspoře energií a ochraně životního prostředí, neboť vysloužilé elektro obsahuje nebezpečné látky. Díky třídění a recyklaci starých spotřebičů se daří chránit životní prostředí před kontaminací nebezpečnými látkami a současně šetříme přírodní zdroje.

Cena hejtmanaCena hejtmana Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí.
osobnost

Michal Bartoš

Michal Bartoš

cena hejtmana

Duchovní idea Projektu Sluňákov a autor záměru stavby nízkoenergetického domu jako sídla TIC CHKO Litovelské Pomoraví a pobytového centra environmentálního vzdělávání v Horce nad Moravou.

VodaVoda

Povodí Moravy, s. p. Brno

místoZávod Horní Morava, U Dětského domova 263
772 11 Olomouc

telefon+420 585 711 217

emailsekretariatZHM@pmo.cz

www.pmo.cz

Povodí Moravy, s. p. uskutečnilo revitalizaci několika nádrží v blízkosti Plumlova na řece Hloučele. V celém jejím povodí vedla zemědělská činnost spolu s nevyhovující likvidací odpadních vod ke zvýšenému přísunu živin do vody a jeho ukládání do sedimentů na dně Plumlovské nádrže. Tato takzvaná eutrofizace způsobila v létě masivní výskyt sinic, což v sezóně prakticky znemožňovalo rekreační využití této oblíbené lokality.

V roce 2008 zahájilo Povodí Moravy, s. p. přípravu projektu Čištění vodního díla Plumlov. Po předchozím snížení hladiny v přehradě a obnažení co největší plochy dna se odtěžily sedimenty, které obsahovaly živiny pro přemnožené sinice. Pro zlepšení vody v Plumlovské nádrže předcházela těžba sedimentů na Bidelci a Podhradském rybníce. Kvalita vody v dílech nad přehradou se totiž velmi výrazně podepisuje na kvalitě vody v nádrži Plumlov.

Byla zrealizována řada opatření v povodí nádrže Plumlov, zejména technických opatření na Plumlovské přehradě, Podhradském rybníku a Bidelci. Vybudovány tak byly například mokřady a sedimentační nádrže na Podhradském rybníku i přehradě Plumlov a dokončena byla také výstavba nádrže na Čubernici.

Projekt s názvem Opatření na zlepšení jakosti vody VD Plumlov zahrnuje celkem čtyři stanice, ve kterých je v závislosti na průtoku dávkován koagulant, síran železitý, který omezuje přísun živin do vodní nádrže. Obsluhu a údržbu těchto stanic zajišťuje Povodí Moravy, s. p.

Stav na zdejších vodních plochách však nelze trvale zlepšit, dokud neklesne znečištění, přicházející do nádrže z celého povodí. Proto je nezbytně nutné zajistit u všech obcí nad nádrží důsledné čištění odpadních vod, doplněné odbouráváním fosforu. Napojení na čistírnu odpadních vod je přitom potřebné i u zbývajících částí Plumlova, které dosud vlastní kanalizaci nemají.

ČEZ, a.s. – Obnovitelné zdroje

místoČEZ, a. s., Vodní elektrárny, provoz Dlouhé stráně
788 11 Loučná nad Desnou

telefon+420 583 235 777

emailvitezslav.chmelar@cez.cz

www.cez.cz

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně vyrábí a akumuluje ekologickou energii z obnovitelných zdrojů. Příkladná je také dlouhodobá spolupráce se Správou CHKO Jeseníky při ochraně přírody s minimalizací dopadů provozu na životní prostředí. V posledním roce prošly Dlouhé stráně významnou modernizací za více než 200 milionů korun, která přinesla další zvýšení bezpečnosti a efektivity výroby elektřiny a zároveň prodloužila životnost elektrárny.

Českomoravský štěrk, a.s. – provoz Tovačov

místoČeskomoravský štěrk, a.s. - pískovna Tovačov (mokrá těžba)
751 01, Tovačov

telefon581 705 200

emailprodej@cmcem.cz

www.heidelbergcement.cz/cs/o-nas/cms

Když je těžba v souladu s přírodou

Tovačovská těžební jezera jsou nejen zdrojem písku a štěrku pro stavební účely v širokém okolí, ale i územím, kde dlouhodobě dochází k cílené druhové a biotopové ochraně, zjednodušeně řečeno k ochraně přírody.

Od roku 2008 byly postupně navrženy, vyvíjeny a nakonec postaveny umělé plovoucí ostrůvky pro rybáka obecného, což je silně ohrožený druh, který kvůli úpravám toků ztratil původní hnízdní prostředí. V současnosti na pěti ostrůvcích na Skašově a Troubkách hnízdí průměrně okolo 30 až 50 párů rybáků. Monitoring a kroužkování je prováděno ve spolupráci s MOS – ornitologickou stanicí v Přerově. Dále se od roku 2016 na pěti lokalitách chrání přeslička různobarvá, kriticky ohrožený druh, který tam byl ve spolupráci s CHKO Litovelské Pomoraví v drnech transferován.

V roce 2016 také proběhl ve spolupráci s Českou společností ornitologickou projekt „Birdlife“, jehož cílem byl průzkum a návrh dalších opatření na podporu biodiverzity. Tato opatření, především na podporu bezobratlých na výpěrkovištích, jsou postupně realizována v rámci rekultivačních a sanačních prací. Na podporu hnízdění se od roku 2019 realizuje vznik izolovaného „ptačího“ ostrova – Remízek.

Co se týče ostatních aktivit v oblasti ochrany přírody, od roku 2016 probíhá včelařský kroužek na včelínech ČMŠ ve spolupráci se základní školou v Tovačově a Českým svazem včelařů. Za účelem podpory komunitní spolupráce vznikl v roce 2007 také Spolek pro Tovačovská jezera, jehož členové jsou všechny zainteresované strany, které se územím zabývají v širším kontextu.

OvzdušíOvzduší

Regitas s.r.o.

místoV Poli 235/1
751 24 Přerov XI – Vinary

telefon+420 778 410 012

emailregitas@regitas.cz

http://www.regitas.cz

Inovativní přístup k řešení pachové problematiky využíváním technologií a produktů šetrných k životnímu prostředí.

Ing. Richard Neoral

místo

telefon

email

Čtvrtstoletí práce v ochraně životního prostředí na funkci podnikového ekologa ve firmě regionálně tak významné a veliké jako je Siemens, výrobce elektromotorů v Mohelnici, představuje práci v širokém záběru ochrany jednotlivých složek životního prostředí a ochrany člověka. Požadavky na nakládání s odpady, ochranu vod, ochranu ovzduší, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, řešení nápravy starých ekologických škod, environmentální management – implementaci, udržování a rozvíjení systému EMS to je ten hrubý výčet oblastí, které práce na předmětné funkci zahrnuje. Plnění povinností evidenčních a ohlašovacích, žádosti a povolování změn s dopadem na životní prostředí, činnost kontrolní a auditorská, interní firemní Siemens-reporting k funkci neodmyslitelně patří.

Na základě nominace ze strany Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí se mi zdá a je pro mne potěšující, že odvedené výkony i po roce mého odchodu do penze nezapadly a zřejmě v paměti některých úředníků v OŽP zůstaly jako hodnotné, zasluhující si ocenění. Řada věcí se skutečně podařila, byť to není jen zásluhou ekologa, ale příslušných týmů a skupin, které je řešily, ... a samozřejmě ze strany vedení firmy zajištěného financování.

V oblasti ochrany ovzduší se před mnoha lety podařilo velmi výrazně snížit emise těkavých organických látek (VOC) přechodem na nátěrové hmoty vodou ředitelné. Také na posílení likvidace emisí styrénu na impregnacích (nejen původní přímé spalování = TNV) firma v posledních letech našla řešení.

Firma má poměrně nový centrální odpadový dvůr a zabezpečené šrotiště, zrekonstruovala dílčí úseky kanalizační sítě, s pomocí odborné firmy pak také zajistila sanaci staré ekologické zátěže a dále rozvíjí svůj environmentální a energetický management. Jsem rád, že jsem k dosaženým přínosům k OŽP za dobu výkonu funkce podnikového ekologa svým způsobem přispěl.

Renáta Medveďová

místoMORA MORAVIA, s.r.o.
783 66, Nádražní 50 Hlubočky- Mariánské Údolí

telefon+420 585 167 730

emailladislava.zamorska@mora.cz

www.mora.cz

Bývalá ekoložka firmy MORA MORAVIA, s.r.o. – profesionální přístup k řešení problematiky ochrany ovzduší z pozice podnikového ekologa.

Ekologie a životní prostředíEkologie a životní prostředí

Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení Iris

místoČSOP - RS Iris Husovo nám. 67
796 01 Prostějov

telefon582 338 278

emailiris@iris.cz

www.iris.cz

Naše organizace se věnuje praktické ochraně přírody i ekologické výchově. Vznikla v roce 1976. Dlouhodobě pečujeme o 20 přírodně cenných lokalit, které se nacházejí na Velkém Kosíři, v okolí Plumlova a na Kladecku. Staráme se o ovocné sady starých krajových odrůd, zachraňujeme studánky, vysazujeme stromy, vyrábíme a vyvěšujeme budky pro ptactvo, netopýry a hmyz. Pro veřejnost připravujeme osvětové akce na hlavním prostějovském náměstí, vycházky s hravými aktivitami pro rodiče s dětmi, odborné exkurze i tvořivé dílny. Školám a školkám nabízíme zajímavé ekologické výukové programy, a to se zaměřením na přímý kontakt dětí s přírodou a na šetrné chování ke svému životnímu prostředí. Pro seniory pravidelně pořádáme výlety, přednášky, setkávání v zahradě a mezigenerační aktivity. Vydáváme publikace o přírodě regionu a jsme autoři dvou naučných stezek na Prostějovsku (v biokoridoru Hloučela a na Velkém Kosíři).

Středisko ekologické výchovy při Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

místoVila Doris, 17. listopadu 2
787 01 Šumperk

telefon583 214 213

emailkamp@doris.cz

www.doris.cz

Zařízení provádí další vzdělávání pedagogických pracovníků formou seminářů, kurzů a praktických dílen a zabezpečení všech soutěží a olympiád. Bohatá letní činnost pro děti.

Naše příroda, z.s., Olomouc

místoNaše příroda, z.s., Lazecká 297/51
779 00 Olomouc

telefon585 204 862

emailredakce@nasepriroda.cz

www.nasepriroda.cz

Naše příroda je neziskovou organizací, která již dvanáctým rokem vydává stejnojmenný populárně naučný přírodovědný časopis. Dvouměsíčník Naše příroda vzniká především díky skupině dobrovolníků snažících se veřejnosti ukázat krásy domácí přírody a informovat o důležitosti její ochrany. Cílovou skupinou je laická i odborná veřejnost všech věkových kategorií se zájmem o přírodu, turistiku, fotografování, novinky ze světa ekotechnologií a ochrany životního prostředí. Bližší informace o časopise na www.nasepriroda.cz

Od roku 2015 spolek každoročně pořádá odborně‑vzdělávací konferenci Naše příroda. Program na aktuální témata z oblasti ochrany životního prostředí je koncipován primárně pro odborníky, ale cílí i na širo­kou veřejnost. Výstupy ze všech ročníků konference jsou dostupné formou on‑line videí zdarma na slideslive.com/nasepriroda.

Nyní je připravován 5. ročník, který bude věnován lesům. Kompletní informace a historie předchozích ročníků na konference-priroda

Odpadové hospodářstvíOdpadové hospodářství

ANTAKA a.s.

místoAdresa: Olomoucká 306
753 01 Hranice

telefon739 283 386

emailinfo@plasticunion.cz

www.plasticunion.cz

ANTAKA, člen skupiny Plastic Union, vrací plasty do života. Přináší ekologické inovace v oblasti recyklace plastových odpadů za účelem maximálního využití všech typů plastů, které lidé třídí do žlutých kontejnerů. V Hranicích na Moravě provozuje unikátní recyklační linku, která přeměňuje tvrdé plasty na regranulát – druhotnou surovinu, která se používá na výrobu nových produktů. Ročně odkloní na 150 kamionů plastů od skládek.

Unikátnost recyklační technologie skupiny Plastic Union spočívá v tom, že jako jediná v České republice zpracovává vícedruhové tvrdé plasty ze žlutých popelnic, které je schopna od sebe oddělit na jednodruhové materiály. Výstupem je tak jednodruhová, homogenizovaná drť a regranulát o čistotě až 99 %, tj. obsahuje jen zanedbatelné stopy jiných materiálů. Vzhledem k vysoké čistotě regranulátu se některé méně náročné výrobky dají vyrábět jen z něj, v ostatních případech se smíchává v určitém poměru se surovinou primární.

Statutární město Olomouc

místoMagistrát města Olomouce Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
Hynaisova 10 | 779 11 Olomouc

telefon+420 588 488 330

telefon+420 724 206 547

emailjana.matzenauerova@olomouc.eu

www.olomouc.eu

Statutární město Olomouc - dlouhodobé budování úspěšného systému odpadového hospodářství založeného na aktivním zapojení občanů města a spolupráci s okolními obcemi, podporu předcházení vzniku odpadů a jejich třídění, efektivní přepravu odpadů s využitím moderní překládací stanice a upřednostnění energetického využívání směsných komunálních odpadů před jejich skládkováním.

Jan Jílek

místop. č. 1097/55 v k. ú. Hanušovice

telefon731 975 968

emaildaniel.jilek@centrum.cz

Provozování kompostárny, k. ú. Hanušovice - příkladná spolupráce s okolními obcemi.

Kompostárna Hanušovice byla postavena svépomocí v roce 2016. Stěna, před níž se umísťují zakládky, byla postavena ve tvaru U. Tento tvar byl zvolen pro úsporu místa, snazší zavlažování, odvádění kapalin a pro snazší udržení teploty zakládek. Stroje, potřebné k provozu kompostárny, byly získány pomocí dotace z Evropské unie. Kompostárna je v provozu od roku 2017. Chod celé kompostárny zajišťuje rodina. Je zde přijímán bioodpad od okolních obcí: Jindřichov, Kopřivná a Ruda nad Moravou, pod kterou spadají obce Hrabenov, Bartoňov, Radomilov, Hostice a Štědrákova Lhota. Kapacita kompostárny činí 830 t za rok.

Vážené dámy a pánové,

lidská mysl funguje zvláštním způsobem. Některé věci můžete zažít jen jednou v životě a vsadím se, že si je hravě dokážete znovu vybavit. Třeba vůni konvalinek nebo šumění lipové aleje, křišťálovou průzračnost horské bystřiny nebo ranní zpěv ptáků nad vaší vzorně uklizenou rodnou vsí nebo ulicí.

Jsou ale věci, na které lidský mozek zapomíná rychleji, než by se slušelo. Třeba na lidi, kteří se zasadili o to, aby v lesích vznikla bohatá druhová rozmanitost, bez které by konvalinky neměly šanci vyklíčit. Někomu muselo dát spoustu práce zmiňovanou lipovou alej vysadit a další neznámí odborníci zase vymysleli způsob, jak efektivně nakládat a třídit komunální odpad, aby vzpomínané ulice nevypadaly jako jedno velké smetiště.

Na ty všechny naše paměť zapomněla. Abychom si je znovu připomněli, vznikly Ceny Olomouckého kraje za životní prostředí. Díky vám a vašim hlasům si posvítíme na lidi, bez kterých by příroda skomírala a trpěla. A možná, že za pár let se díky tomu rozsvítí úplně všem a lidé se budou o životní prostředí starat stejně svědomitě, jako naši ocenění. Moc bych si to přál.

hejtman

Ladislav Okleštěk,hejtman Olomouckého kraje

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Forsberg agency

Partneři:

Rádio Haná LEKSYS net4gas