Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
Životní prostředí
2022

CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI
Životní prostředí


A o co se
vlastně jedná?


 

Olomoucký kraj každoročně vyhlašuje Ceny za přínos v oblasti životního prostředí. Ovzduší, vodní zdroje, příroda a krajina - to jsou nedílné součásti životního prostředí, které nás obklopují, a o které bychom měli s láskou pečovat. I proto Olomoucký kraj oceňuje a zviditelňuje ty, kterým na stavu životního prostředí záleží.

Více informací o pravidlech najdete v sekci PRAVIDLA, hlasovat pro své favority roku 2021 jste mohli ZDE.

Vážené dámy a pánové, příznivci zdravého životního prostředí,

je pro nás důležité, vyzdvihnout významné a následováníhodné počiny a poděkovat těm, kteří se o ně zasloužili.

Dne 10. 11. 2022 proběhlo slavnostní vyhlášení  výsledků Cen kraje za přínos v oblasti životního prostředí na Střední zemědělské a zahradnické škole Olomouc. Poděkování patří nejen vítězům, ale i všem zúčastněným za jejich inspirativní příběhy. 

Milada Sokolová

Ing. et Ing. Martin Šmída,radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství

Kategorie,
pro které jste mohli hlasovat.

1.1. Cena za významný počin v ochraně životního prostředí - fyzická osoba 1.1. Cena za významný počin v ochraně životního prostředí - fyzická osoba

Jiří Skarupský

telefon605 164 988

emailhelena.skarupska@seznam.cz

Za celoživotní přínos. Angažuje se v Českém zahrádkářském svazu, byl zakládajícím členem ZO v obci v roce 1964 a je stále aktivním členem, je členem územního sdružení, kde léta pracoval na pozici tajemníka a také se podílel na vzniku Krajské koordinační rady ČZS. Ve své práci vždy prosazoval ekologický přístup k pěstitelství, ochranu vody, krajiny, zásady ekologické ochrany stromů a keřů.

Přínos jeho práce je viditelný jak v obecní organizaci – zajištění a údržba obecní zeleně, podpora výsadby nových stromů v rámci obce, vzdělávání dětí ve vztahu k přírodě, tak v oblasti územního sdružení – podpora organizací ČZS v celém kraji, podpora ochrany přírody, krajiny, zachování remízků a mezí, ochrana toků a malých vodních ploch, snaha o jejich zachování, případně obnovu. Přínos jeho celoživotního snažení je tak nejen pro stávající obyvatelstvo, ale také pro budoucí generace.

 

1.2.       Cena za významný počin v ochraně životního prostředí – právnická osoba 1.2. Cena za významný počin v ochraně životního prostředí – právnická osoba

Hnutí Duha - šelmy

telefon728 832 889

emailmiroslav.kutal@hnutiduha.cz

Hlavní činností Hnutí DUHA Olomouc jsou osvětové a poradenské aktivity v oblasti ochrany životního prostředí se zaměřením na ochranu velkých šelem a dalších druhů ohrožených živočichů, zlepšení biodiverzity lesů a krajiny či ochrana městské zeleně.

Hnutí DUHA Olomouc vzniklo v roce 1992 a je jednou z osmi poboček celostátní ekologické organizace Hnutí DUHA. Kromě zájmu o životní prostředí na Olomoucku je hlavní aktivitou ochrana a monitoring velkých šelem, který má v současnosti celostátní působnost.

Téma návratu velkých šelem je stále aktuálnější s tím, jak vlci postupně rekolonizují naši krajinu. Vlčí hlídky, dobrovolnický monitoring velkých šelem, byly jednou z prvních aktivit „citizen science“ (občanské vědy) v Česku. První dobrovolníci vyrazili do beskydských lesů před více než 20 lety.

Přestože údaje Vlčích hlídek pravidelně využívá řada vědeckých studií včetně těch publikovaných v nejprestižnějších světových časopisech, záběr aktivit programu Šelmy je širší než jen sběr dat. Hlavní výhodou je přímé zapojování veřejnosti do monitoringu, objasňování souvislostí přímo v terénu a následná osvětově-vzdělávací práce, založená na osobních zkušenostech a poznatcích mimo jiné z fotopastí. Objektivní informování je nutné pro zvýšení tolerance lidí k vlkům všude, kde se šelmy po staletích vracejí. Pracovníci a dobrovolníci Hnutí DUHA Olomouc proto pořádají informační stánky pro veřejnost, publikují výstupy z monitoringu na webu, v médiích nebo se účastní seminářů a besed.

Práce na ochraně šelem zahrnuje i náročné vyjednávání při ochraně migračních koridorů a klíčových biotopů šelem, řešení případů pytláctví nebo pomoc chovatelům, jejichž stáda šelmy ohrožují. Díky mnohaletému působení v Beskydech tak Hnutí DUHA Olomouc může předávat zkušenosti i do dalších krajů, kam se šelmy postupně vracejí, včetně Olomouckého.

 

Unie pro řeku Moravu, z.s.

telefonmísto - 783 61 Hlubočky

Akce PET je událost, při které všichni, kdo mají rádi přírodu a zejména řeky, spojí své síly a společně čistí řeku Moravu od odpadků. Tuto akci organizuje Unie pro řeku Moravu od roku 2007. Letos proběhl 15. ročník.

Pro čistění je pravidelně vybírán úsek Moravy mezi Litovlí a Hynkovem a dále Mlýnský potok až po Horku nad Moravou. Každoročně se sejde na 20 nadšenců. Partnerem akce je Správa CHKO Litovelské Pomoraví a Delfín - základní článek Hnutí Brontosaurus. Odvoz posbíraných odpadků zajišťuje Povodí Moravy, s.p.

 

1.3.       Cena za významný počin v ochraně životního prostředí – obec 1.3. Cena za významný počin v ochraně životního prostředí – obec

Město Kojetín

telefon581 277 411

emailradnice@radnice.kojetin.cz

Biocentrum Kojetín – předmětem uvedené stavby byla revitalizace území v severní části města vybudováním významného krajinného prvku, a to soustavy průtočných, neprůtočných tůní a luk, včetně naučné stezky osazené informačními tabulemi. Po realizaci území splňuje především funkci ekologickou (vhodné prostředí pro výskyt rostlin a živočichů vázaných na existenci trvalé vodní plochy a mokřadu). Vzniklo tak morfologicky pestré dynamické území s naučnou stezkou pro ekologickou výchovu.

Vzhledem k celkové rozloze budovaného mokřadu (cca 10 ha) došlo k výraznému navýšení schopnosti zadržování vody v krajině této oblasti v obdobích sucha, ale současně také k posílení možnosti pojmout velký objem vody v případě povodní, či přívalových srážek.

Proměna nevyužívaného pozemku v atraktivní a zajímavou lokalitu, nabízející poznání, aktivní relaxaci, oddych a využití pro všechny věkové kategorie obyvatel v  blízkosti centra města.

Sloučení, realizace a zřízení významného krajinného prvku s ekologickou funkcí - vhodné prostředí pro výskyt rostlin a živočichů vázaných na existenci trvalé vodní plochy, zadržování vody v krajině, ochrana před povodněmi a před suchem.

 

Obec Rapotín, Obec Vikýřovice, Obec Petrov nad Desnou

telefon588 554 413

emailpodatelna@rapotin.cz

Realizace PPO na řece Desné. Základním prvkem protipovodňové ochrany je kombinace přírodě blízkých prvků s technickými opatřeními. Vzniklo celkem 5 povodňových parků, jejichž součástí jsou tři nová revitalizační ramena s biotopy, která převedou část povodňového průtoku a tím výrazně sníží hladinu řeky. Přírodě blízké prvky jsou kombinovány s technickými (ochranné hráze a zídky). Stavba ochrání obyvatele obcí Rapotín, Vikýřovice a Petrov nad Desnou před padesátiletou vodou.

Kombinace přírodě blízkých prvků s technickými opatřeními. Díky zvolenému řešení a vhodné kombinaci přírodě blízkých a technických prvků byly zásahy do vlastního koryta Desné minimální.

Město Litovel

telefon585 153 111

emailsekretariat@mestolitovel.cz

Projekt řeší zhodnocení stávajícího stavu aleje, návrh obnovy vegetačních prvků v aleji a posílení jejich funkčnosti s ohledem na jejich hodnotu  historického krajinného prvku. Cílem projektu bylo navrátit do krajiny historicky významný krajinotvorný prvek v podobě aleje doprovázející komunikační spojnici mezi městem Litovlí a historickým areálem zámku a hospodářského dvora na Nových Zámcích. Celkem bylo vysazeno 220 ks stromů, z toho 154 ks lípy velkolisté a 33 ks dubu letního v k.ú. Litovel a 57 ks  dubu letního v k.ú. Mladeč.

Iniciátorem tohoto projektu bylo město Litovel. Realizace byla provedena v letech 2019-2021. Velká část výsadby byla hrazena z dotací (Operační program ŽP a Program péče o krajinu). Díky tomuto projektu vznikl výrazný krajinotvorný prvek, který je velkým přínosem v zemědělsky intenzivně využívané krajině.

Cílem projektu bylo navrátit do krajiny historicky významný krajinotvorný prvek v podobě aleje doprovázející komunikační spojnici mezi městem Litovlí a historickým areálem zámku a hospodářského dvora na Nových Zámcích. Stávající doprovodná zeleň podél komunikace byla ve špatném stavu  anebo ve formě přehuštěné porostní skupiny. V úseku, kde to charakter doprovodného vegetačního pásu komunikace umožnil, byly vysazeny alejové stromy (lípa velkolistá) v cílových výsadbových intervalech. Stávající přehuštěné porostní skupiny v místech dřívější zanedbané údržby byly prosvětleny pěstebními probírkami. Při zásazích do porostních skupin budou vybrány cílové dřeviny (duby letní) -  vznikla kostra budoucí aleje. Ve vzniklých mezerách po pěstebních probírkách byly dosazeny nové stromy (duby letní) a to na obou stranách komunikace kvůli zachování jednotného charakteru aleje.

Realizací tohoto projektu vznikl v intenzivně využívaní krajině na Hané ojedinělý projekt, kterých vzniká zatím velmi málo. Bylo vysazeno celkem 220 stromů v délce cca 2,7 km. Ojedinělost spočívá nepochybně i v tom, že se na  projektu  kromě města Litovel podílely i další instituce – CHKO Litovelské Pomoraví, obec Mladeč, Olomoucký kraj (prostřednictvím Správy silnic Olomouckého kraje) a dalšími.

 

Město Lutín

telefon585 944 323

emaile-podatelna.ou@lutin.cz

Vybudování polopodzemních kontejnerů pro směsný a tříděný odpad, centrální stanoviště v nejhustěji obydlené části obce.

Důvodem realizace bylo vytvoření nového systému nakládání s odpady v obci a zvýšení kvality bydlení v obci. 

Obec má aktivní přístup k inovativním technologiím v oblasti odpadového hospodářství.

2.    Cena za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí 2. Cena za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí

Vladimíra Kresáč Kubišová

telefon724 056 269 - Vladimíra Kresáč Kubišová

emailKubisova8@seznam.cz

Paní Vladimíra Kresáč Kubišová působila desítky let v oblasti veřejné správy na úseku vodního hospodářství (nejprve Okresní úřad Přerov a následně Krajský úřad Olomouckého kraje). Je uznávanou odbornicí v oblasti vodního hospodářství. 

Při svém působení ve státní správě se neúnavně snažila o ochranu povrchových a podzemních vod a jejich hospodárného využívání.

Stála u zrodu dotačních titulů OK na podporu vodohospodářské infrastruktury na území OK – zejména zaměřené na rozvoj vodovodů, kanalizací a ČOV a pro obce do 2 000 trvale bydlících obyvatel (příp. EO) a řešení mimořádných událostí na VH infrastruktuře (havárie na vodovodech a kanalizacích a na vodních dílech při povodňových situacích). Všem žadatelům o dotaci byla vždy aktivně nápomocna.

 

Karel Poprach

telefon605 166 166 - Karel Poprach Tyto,z.s.

emailtyto@tyto.cz

www.tyto.cz

V rámci spolku TYTO, z. s. se od roku 2001 věnuje ochraně přírody a krajiny. Aktivity spolku spočívají zejména v monitoringu, ochraně a výzkumu živočišných a rostlinných druhů, pro které zajišťují ochranu biotopů, podílíme se i na managementu chráněných území. Pro zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin realizují záchranné programy a zpracovávají biologická hodnocení. V rámci svých aktivit kladou důraz na biologickou ochranu lesních a zemědělských kultur pomocí přirozených predačních vztahů a mechanismů. Aktivně se věnují publikační činnosti.

Vydali dvě rozsáhlé monografie o silně ohrožených sově pálené a motáku lužním. Vydali i řadu propagačních materiálů k chráněným druhům, např. obrázkové pexeso Naše sovy. Věnují se environmentální výchově a osvětě. Dlouhodobě ustupující druhy se v současnosti vyskytují v zemědělské krajině. Proto zaměřili svou pozornost na silně ohrožené sovu pálenou a sýčka obecného. Pro sovu pálenou v ČR instalovali a každoročně kontrolují 2500 hnízdních budek, umístěných zejména na zemědělských farmách, kde se tato sova přirozeně vyskytuje a hnízdí. V rámci projektu podpořeného Ministerstvem životního prostředí a Olomouckým krajem realizovali management lokalit a monitoring sovy pálené a sýčka obecného.

V roce 2019 v Olomouckém kraji prokázali hnízdění 23 párů sovy pálené v hnízdních budkách, které vyvedly do přírody z prvního, druhého a výjimečně u dvou párů i třetího hnízdění celkem 181 mláďat. Na vysoké počty vyváděných mláďat měla pozitivní vliv gradace hraboše polního, který tvoří nejvýznamnější složku potravy této sovy. Sýček obecný jako hnízdící druh z Olomouckého kraje bohužel vymizel. Každoročně se věnujeme ochraně a hnízdní podpoře lesních druhů sov. Pro silně ohroženého sýce rousného (horský druh sovy) a puštíka obecného instalovali 1 840 hnízdních budek, které kontrolují a z nichž každým rokem sovy vyvádějí 300–500 mláďat. Současně se věnují monitoringu a ochraně racka chechtavého a racka černohlavého v přírodní památce Chomoutovské jezero a na Krčmaňském jezeře. Oba druhy racků v celé ČR dlouhodobě snižují svoji početnost a řada hnízdních kolonií u nás zanikla. V Olomouckém kraji zanikla kolonie na Chomoutovském jezeře, s nejpočetnější populací v ČR. Na základě monitoringu predátorů pomocí fotopastí spolek zjistil, že příčinou vymizení racků je silný predační tlak přímo v hnízdní kolonii. Na ostrově jezera zaznamenali rodinu lišky obecné s mláďaty a více jedinců mývala severního. Fatální byla skutečnost, že v roce 2016 hnízdní kolonie racků v odhadovaném počtu 1 500 hnízdících párů nevyvedla žádné mládě! V dalším roce racci na hnízdiště přilétli, ale již nezahnízdili. V současnosti prosperující populace racků se nachází na ostrůvcích Krčmaňského jezera, na kterých se savčí predátoři, na základě monitoringu fotopastmi, nevyskytují.

RNDr. Bohdan Koverdynský

telefon703 631 909 - RNDr. Bohdan Koverdynský

Vášnivý geolog a dlouhodobý strážce přírody. 

Výchova mládeže k ochraně přírody a životního prostředí, výuka o geologických pochodech s poznáváním hornin a minerálu. Autor geologické naučná stezky na Zábřežsku. V rámci projektu ochrany pramenišť se podílí na udržování pramenů Slatinky a bočních údolíček v jižním okolí Moravské Sázavy, se zapojováním skautů

 

Ing. Miroslav Kvapil (in memoriam)

emailjesenickykamzik@seznam.cz

Miroslav Kvapil se svou činností zasloužil o propagaci myslivosti v souvislosti s činností prováděných v přírodě ve vtahu k volně žijící zvěři jako součást ekosystému a spolkové činnosti, směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součást českého národního kulturního dědictví.

Působil na KúOk, kde za jeho působnosti byly obnoveny a vznikly nové oblasti chovu zvěře. Na fungování těchto oblastí se podílel i osobní účastí, přípravou podkladů pro jednání poradních sborů, vypracování metodických pokynů. Všichni, kteří se jednání poradních sborů zúčastňovali, si uvědomovali rozsah jeho práce, kterou vykonával pečlivě, svědomitě i ve svém volném čase. 

Se svým nadšením, citlivým mysliveckým přístupem k práci a vysokým osobním nasazením zasloužil o vnímání myslivosti nejenom profesní, ale i laickou veřejností v rámci celé České republiky

Miroslav Kvapil se mimo jiné podílel na vytvoření kamzičí oblasti v Jeseníkách, její správě, koordinaci s nájemci honiteb, ale významnou měrou přispěl také k záchraně kamzičí populace v Jeseníkách. Dlouhodobě inicioval a podporoval součinnost orgánů ochrany přírody s dalšími dotčenými subjekty, včetně spolku Jesenický kamzík, CHKO Jeseníky, ČMMJ a dalšími. Také jeho zásluhou se podařilo odvrátit likvidaci kamzičí zvěře v Jeseníkách. Vedle jeho činnosti, související s kamzičí zvěří, působil celoživotně v oblasti ochrany přírody.

Ing. Jiří Horák, Ph.D.

emailsmokeman@vsb.cz

Vedoucí ve Výzkumném energetickém centru VŠB TU Ostrava. Dlouhodobě se zabývá propagací a edukativní činností v oblasti ochrany ovzduší, konkrétně pak správného spalování v lokálních topeništích. 

Přínos spočívá ve zvyšování povědomí o ochraně ovzduší formou edukativní road show – SMOKEMAN ZASAHUJE, se kterou objíždí celé území celé České republiky. Cílem show je přiblížení správného spalování v lokálních topeništích široké veřejnosti, a to formou praktických ukázek spalování v „pojízdné kotelně“, pokusů a soutěží.

 

3.    Cena za významný počin v separaci a recyklaci odpadů 3. Cena za významný počin v separaci a recyklaci odpadů

EFG Rapotín BPS s.r.o.

telefon607 585 595 - Pavel Sedlář, obchodní manažer

emailp.sedlar@efg-rapotin.cz

Bioplynová stanice Rapotín vyrábí z gastroodpadu pomocí anaerobní fermentace výhradně zelenou energii. Teplo dodává do centrálního rozvodu obce Rapotín, elektrický proud a biometan přímo do distribuční soustavy. Ekologicky recykluje biologicky rozložitelný odpad bezodpadovou technologií. Soustředí se na odpady, které jsou jinde těžko zpracovatelné. Vyrábí také certifikované organicko-minerální hnojivo, které vrací zpět do zemědělského půdního fondu. Zajišťuje také svoz odpadu a poskytuje velkoobjemové kontejnery, popelnice a nádoby pro shromažďování odpadu.

Přínosů využíváme všichni tím, že neplýtváme zbytečně odpadem, který je dále energeticky využitelný.

BPS Rapotín je jeden z lídrů hodného následování na trhu dalšího využívání biologicky rozložitelného odpadu.

 

Město Loštice

telefon583 445 101, 731 501 003

emailpodatelna@mu-lostice.cz

Snižování množství směsného komunálního odpadu ve městě. Zavedení osvěty a prevence v předcházení vzniku odpadů, aktivní zapojení obyvatel pro procesu třídění odpadů. Změna odpadového systému města motivující občany ke snižování množství směsného odpadu a zvyšování míry separace. V letošním roce vyšla v platnost vyhláška, která stanovuje výši ročního poplatku občanů za odpady dle zvoleného objemu odpadové nádoby (80l, 120l, 240l a 1 100l) a zvoleného intervalu svozu odpadu (14 denní, 28 denní). Poplatek je nově účtován na domácnost. Na sídlištích došlo ke změně intervalu svozu z týdenního na čtrnáctidenní. Za 5 měsíců fungování nového systému došlo v Lošticích k poklesu množství SKO o 79 tun v porovnání ze stejným obdobím roku 2021. 

Počin realizovalo Město Loštice. Jeho přínosů využívají:

1 – Občané, kteří předcházejí vzniku odpadu, třídí odpad. Ti v nynějším nastavení zaplatí za odpady výrazně méně než domácnosti, kde snižování množství směsného odpadu nevěnují pozornost.

2 – Město Loštice, které ušetří na nákladech za svoz a likvidaci směsného odpadu.

3 - Životní prostředí – měně směsného odpadu končí na skládce.

Zapojením obyvatel města do procesu nakládání s odpady. Vysvětlením, že ten kdo odpad tvoří tedy každý z nás je za něj i odpovědný, že odpad může být obnovitelný zdroj případně surovina a je třeba s ním nakládat odpovědně. Nastavením rozdílné výše poplatků občanů za odpady v závislosti na vyprodukovaném množství směsného odpadu a intervalu svozu. Ve většině měst a obcí je výše poplatku pro všechny občany stejná, bez ohledu na množství odpadu, který občan vyprodukuje

 

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Forsberg TK plus Moravské divadlo Omnis

Partneři:

Rádio Haná NET4GAS Hdev