Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
Sociální oblast
2024

CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI
Sociální oblast

Vážené dámy a vážení pánové,

znáte někoho, kdo působí v sociální oblasti a pomáhá se srdcem na dlani?

Měli jste v roce 2023 dobrou zkušenost s pomocí odborníka, setkali jste se s člověkem, který se obětavě stará o svého rodinného příslušníka nebo o jinou osobu (např. svého souseda)? Nebo víte o člověku, který svůj život zasvětil zlepšení podmínek pro osoby se zdravotním postižením?

Oceněním v rámci Cen Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani za rok 2023 dáváme společně najevo, že na činnosti takové osoby či subjektu záleží a jejich přínosu si v Olomouckém kraji vážíme.

Děkujeme za Vaše nominace, které jsme postupně sbírali od 1. 4. 2024 do 31. 5. 2024, nyní je bude posuzovat Odborná porota a následně rozhodovat Rada a Zastupitelstvo Olomouckého kraje a výsledky se dozvíte na tomto webu.

Od 15. 6. do 15. 8. 2024 je možno hlasovat v Ceně veřejnosti – další informace níže.

 

S přáním pěkného léta

Milada Sokolová

Mgr. Ivo Slavotínek1. náměstek hejtmana OK pro oblast sociálních věcí a záležitosti seniorů

ZÁKLADNÍ INFORMACE K NOMINACÍM A UDÍLENÍ CEN PRO LIDI SE SRDCEM NA DLANI (dále jen „Ceny“)

– ZA PŘÍNOS V ROCE 2023

 

Kompletní pravidla - Řád pro udělování Cen naleznete zde: ŘÁD 

Návrhy na udělení Cen byly podávány v období od 1. 4. 2024 do 31. 5. 2024. 

Hlasování v kategorii Cena veřejnosti PROBÍHÁ v období od 15. 6. 2024 do 15. 8. 2024.

Rozklikněte kategorii (DOLE NA TÉTO STRÁNCE) a vyberte svého favorita, kterému dáte hlas.

V každé kategorii je možno udělit pouze 1 hlas.

Je možno hlasovat ve všech kategoriích.

Nezapomeňte vždy prokliknout i odkaz, který Vám přijde následně do Vašeho emailu - jen tak bude hlasování kompletní (hlas se započítá až po odkliknutí i v emailu).

Děkujeme :-) 

Případné dotazy směřujte na pracovnice oddělení sociální pomoci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje:

Mgr. Olga Nepšinská, 585 508 451, o.nepsinska@olkraj.cz; Mgr. Pavlína Zlámalová, 585 508 570, p.zlamalova@olkraj.cz; Mgr. Martina Šterclová, 585 508 242, m.sterclova@olkraj.cz; Mgr. Naděžda Nováková, 585 508 210, n.novakova@olkraj.cz 

Hodnocení doručených návrhů na udělení Cen (v 9 kategoriích včetně podkategorií) Odbornou porotou jmenovanou Radou Olomouckého kraje proběhne v 2. polovině června 2024. 

Vyhodnocení Cen bude předloženo na jednání Rady Olomouckého kraje dne 26. 8. 2024 a Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 16. 9. 2024.

Slavnostní předávání Cen proběhne v rámci akce „Týden sociálních služeb“, a to 8. 10. 2024. 

KATEGORIE, VE KTERÝCH BYLO MOŽNO NOMINOVAT

 

KATEGORIE:

 • poskytovatel sociální služby - subjekt, který má oprávnění poskytovat sociální službu dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“),
 • profesionál pracovník v sociální službě (zaměstnanec subjektu, jež má oprávnění poskytovat sociální službu dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona o sociálních službách), sociální pracovník (zaměstnanec vykonávající činnosti sociálního pracovníka dle § 109 a splňující předpoklady dle § 110 zákona o sociálních službách), s výjimkou sociálního pracovníka ve veřejné správě nebo zdravotně-sociální pracovník (§ 10 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon o nelékařských zdravotnických povoláních“/):
  • pracovník přímé péče pracovník v sociálních službách (§ 115 odst. 1 písm. b) zákona o sociálních službách), zdravotnický pracovník (§ 115 odst. 1 písm. c) zákona o sociálních službách, s výjimkou zdravotně-sociálního pracovníka),
  • sociální pracovník (vykonávající činnosti sociálního pracovníka dle § 109 a splňující předpoklady dle § 110 zákona o sociálních službách, s výjimkou sociálního pracovníka ve veřejné správě), zdravotně-sociální pracovník (§ 10 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), pedagogický pracovník, manželský nebo rodinný poradce a další odborný pracovník v sociálních službách (115 odst. 1 písm. d) a e) zákona o sociálních službách),
  • provozní zaměstnanec – v sociální službě, např. ředitel, kuchař, uklízeč, údržbář atd.,
 • veřejná správa – instituce veřejné správy nebo zaměstnanec instituce veřejné správy (např. zaměstnanec zařazený do orgánu obce, kraje, orgánu státní správy, a to včetně zaměstnance vykonávajícího povolání sociálního pracovníka), který se zabývá problematikou osob se zdravotním postižením či osob s jiným znevýhodněním v rámci výkonu svého povolání,
 • inovace – subjekt, který vyvinul a/či implementoval inovace (technické, sociální ad.), které jsou přínosem pro osoby se zdravotním postižením či osoby s jiným znevýhodněním,
 • filantrop – fyzická osoba/skupina osob nebo právnická osoba, která vyvíjí humanisticky motivovanou činnost (s výjimkou dobrovolnické činnosti), nebo jako poděkování sponzorovi, který se významně podílel na činnosti organizace vyvíjející činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením a/či organizace vyvíjející činnost ve prospěch osob s jiným znevýhodněním,
 • neformální pečující - fyzická osoba/skupina osob, která osobně zajišťuje péči o rodinného příslušníka či jinou osobu se zdravotním postižením a/či osobu s jiným znevýhodněním,
 • Cena Milana Langera – fyzické osobě za celoživotní přínos v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením nebo jiné práce ve prospěch osob se zdravotním postižením

 

PROSÍM HLASUJTE:

Hlasování v kategorii Cena veřejnosti PROBÍHÁ v období od 15. 6. 2024 do 15. 8. 2024.

Rozklikněte kategorii a vyberte svého favorita, kterému dáte hlas.

V každé kategorii je možno udělit pouze 1 hlas.

Je možno hlasovat ve všech kategoriích.

Nezapomeňte vždy prokliknout i odkaz, který Vám přijde následně do Vašeho emailu - jen tak bude hlasování kompletní (hlas se započítá až po odkliknutí i v emailu).

KATEGORIE:

Poskytovatel sociální služby Poskytovatel sociální služby

Zet-My, z.s.

Poskytovatel této sociální služby:

 • odlehčovací služba

 

Obdrženy 3 nominace, text nominací:

 1. "obětaví lidé poskytující odlehčovací a pobytové služby pro rodiče autistických a mentálně postižených dětí"
 2. "Organizace Zet-My založená paní Škrabalovou, nám pečujícím rodičům výrazně ulehčuje život. Díky odlehčovací službě , kterou poskytují dětem a dospělým s kombinovaným postižením, PAS a chováním náročným na péči, si můžeme na” chvíli” oddychnout . Paní Škrabalová sestavila úžasný tým lidí, kteří do toho dávají srdce. Zet-My poskytuje odlehčovací službu, terénní služby, Homesharing."
 3. "poskytování odlehčujících služeb na základě individuálních potřeb každého klienta, pobytové víkendové odlehčující pobyty a homesharing
  jako nonstop pečující matka samoživitelka jsem nesmírně vděčná za tyto služby, kterých není v Ol. kraji mnoho
  celý tým Zet-my jsou lidé s velkým srdcem a nadšením, kterým nechybí dostatek trpělivosti a empatie vůči klientům s různým typem a rozsahem postižení a své služby neustále zdokonalují a posouvají tak, aby vyhověli požadavkům pečujících rodičů, pro které je odhlečení v náročné péči obrovskou úlevou a pomocí"

 

Charita Jeseník

Poskytovatel těchto sociálních služeb:

 • domovy pro seniory
 • domovy se zvláštním režimem
 • denní stacionář
 • pečovatelská služba 
 • odlehčovací služba

 

Text nominace:

"Charita Jeseník pečuje o seniory a zdravotně hendikepované v okrese Jeseník, zejména v pohraničí, které je charakteristické sníženou dopravní dostupností a nedostatečným pokrytím zdravotních služeb...Tato organizace (vedení organizace) dokáže pružně reagovat na potřeby cílové skupiny a dle toho nastavovat služby, popř. poskytovat nové. Velmi aktivně se podíleli na zajištění základních potřeb pro uprchlíky z Ukrajiny."

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.

Poskytovatel těchto sociálních služeb:

 • odborné sociální poradenství
 • osobní asistence
 • odlehčovací služba
 • sociální rehabilitace

 

Text nominace:

"Tato organizace se zaměřuje na osoby s poruchami autistického spektra. Zdá se mi, že tato oblast stále je pro většinu společnosti jakýmsi tabu a je potřeba i toto dostat více do povědomí všech, naučit společnost se s takovými lidmi stýkat a umět s nimi jednat - ať už v životě samém nebo třeba ve školství. Dětský klíč pomáhá svojí osvětovou činností toto zlepšit. Pomáhá ale také přímo lidem s PAS, ať už psychoterapiemi, skupinami, výlety, pobyty, odlehčovací službou, pracují s celou rodinou, což je nesmírně důležité. Sama mám dítě s PAS a Dětský klíč je pro nás takovým záchranným kruhem, majákem. Více na www.detskyklic.cz."

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Poskytovatel těchto sociálních služeb:

 • odborné sociální poradenství
 • raná péče
 • (v Olomouckém kraji, v jiných krajích i další soc. služby)

 

Text nominace:
"Za pomoc, kterou rodinám s neslyšícími dětmi poskytují. Všichni tam jsou velcí profesionálové s velkým srdcem. Vždy s úsměvem poradí, vysvětlí, předvedou, co můžeme s dětmi dělat. Bez jejich podpory bysme nebyli tam, kde už jsme".

SESTŘIČKA.CZ - DOMÁCÍ PÉČE OLOMOUC s.r.o.

Poskytovatel této sociální služby:

 • pečovatelská služba

 

Text nominace:

"Pečovatelská služba je určena lidem od 19 let věku, kteří jsou vzhledem ke svému věku, tělesnému postižení nebo chronickému onemocnění odkázání alespoň částečně na pomoc druhé osoby, bydlí ve svém přirozeném domácím prostředí a pomocí pečovatelské služby je zajišťována péče o jejich vlastní osobu (tzn. pomoc při osobní hygieně, poskytnutí a pomoc při zajištění stravy - příprava a podání jídla - namazání pečiva, uvaření čaje, kávy, ohřátí obědu, večeře), drobný úklid domácnosti, drobný nákup, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím jako je doprovázení k lékaři, na instituce a poskytování základního sociálního poradenství). Posláním služby je umožnit klientům setrvat co nejdéle v jejich domácím přirozeném prostředí a podpořit je v udržení samostatnosti, soběstačnosti a v sociálním začleňování tak, aby i nadále žili důstojným a hodnotným životem.

Našim cílem je podpora, zachování a udržení stávajících schopností a dovedností klientů. Vycházíme z individuálně určených potřeb klientů, rozsahem, formou pomoci a podpory zachováváme jejich důstojnost. Ke klientům a jejich rodinám přistupujeme profesionálně, s empatií, dostatečnou komunikací a motivujeme je k pozitivnímu myšlení, aktivnímu životu a pomáháme jim hledat zdroje pro překonání nepříznivé sociální situace. Dodržujeme lidská práva a svobodu a spolupracujeme se všemi stranami, které se podílejí na péči (rodina, lékař, jiné organizace).
K pečovatelské službě a domácí zdravotní péči také provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek, jejíž smyslem je pomoci lidem v obtížných a krizových životních situacích (po úrazu, operaci, při těžkém zdravotním a tělesném postižení).
Péči poskytují kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách s úzkou součinností s domácí zdravotní péčí. Profesionalitu našich služeb neustále prohlubujeme a rozšiřujeme, jezdíme firemními vozy.

Další informace o domácí péči jsou uvedeny na webových stránkách www.olomouc.sestricka.cz"

 

Profesionál - pracovník přímé péče Profesionál - pracovník přímé péče

Petra Fricová

pracovnice v soc. službách (osobní asistentka) - organizace Podané ruce - osobní asistence

 

text nominace:

"Paní Petru Fricovou nominujeme na Cenu Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani, jelikož se každý den usilovně zasazuje o zlepšování kvality života seniorů a zdravotně postižených občanů, včetně dětí, na Prostějovsku. Díky jejímu profesionálnímu a především lidskému přístupu mohou starší nemohoucí lidé, jakož i děti s nejrůznějším omezením žijící v odlehlejších obcích regionu s nedostatkem sociálních služeb využívat její pomoci a podpory v domácím prostředí. Navzdory svému věku dokáže klientům naslouchat a empaticky reagovat na jejich individuální potřeby. Nebojí se nabídnout pomoc ani v komplikovaných a zdánlivě beznadějných případech, přičemž největší uznání si zasluhuje její vytrvalá péče o osoby s mentálním postižením, seniory s demencí a děti s poruchou autistického spektra. Při své práci využívá inovativní způsoby a kreativně řeší každodenní těžkosti svých klientů. Trpělivým procvičováním a používáním adekvátních pomůcek se jí podařilo zlepšit komunikační schopnosti několika klientů po cévní mozkové příhodě. Její obětavost a nezištná snaha pomáhat druhým významně překračuje rámec jejích pracovních povinností."

Eva Burešová

pracovnice v soc. službách (aktivizační pracovnice) - organizace Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace

 

text nominace:

"Paní Eva Burešová pracuje u naší organizace od 1. 8. 1987. Nejprve pracovala na pozici pracovníka v sociálních službách, nyní je na pozici aktivizačního pracovníka. O Ceně Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani se dozvěděly naše klientky paní Látalová, paní Zemčáková a paní Hurtová. Na základě jejich přání posílám nominaci paní Evy Burešové.
Slovy klientek: Paní Burešová nám na Domově pro seniory zajišťuje aktivity. Každý den je nám nabízena různá aktivita. V průběhu týdne si můžeme vybrat, jaké činnosti se chceme věnovat. Aktivity v Babiččině kuchyňce a Babiččině dílničce jsou různorodé, pečeme, vaříme, háčkujeme, malujeme hrníčky, trénujeme paměť za pomocí kvízů, povídáme si a vzpomínáme na známé osobnosti, slavíme naše narozeniny, sledujeme Biásek, účastníme se Čtení s knihovnou a máme mnohé další aktivity. Mohlo by se říct, že tyto aktivity dělají na všech Domovech pro seniory. Naše paní Eva je ale výjimečná. Do všeho, co dělá, dává srdce. Můžeme se jí svěřit, společně se zasmát nebo poplakat. Vždy je tu pro nás. Myslíme si, že můžeme snad za všechny klienty našeho Domova pro seniory říct, že paní Eva je NAŠE. Je přívětivá, milá, klidná, umí nás zaujmout. Snad si můžeme dovolit říct, že paní Eva má práci i jako svůj koníček. Jejím přístupem k nám jsme si s ní vybudovaly přátelský vztah.
Pokud má někdo získat cenu srdce na dlani, je to právě ona."

 

Ivana Škrabalová

pracovnice v soc. službách (pečovatelka) - organizace Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace

 

text nominace:

"Paní Ivana Škrabalová pracuje v naší organizace od 1. 6. 1999. Pracuje na pozici pracovníka v sociálních službách. V současné době je klíčovou pracovnicí paní Hurtové, která se společně s paní Látalovou a paní Zemčákovou rozhodly paní Ivanu nominovat na Cenu Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani.
Slovy klientek: Paní Ivana je velmi přívětivá, klidná, milá, obětavá. Vstřícná k našim přáním a potřebám. Umí nás zaujmout a svým pohodovým individuálním přístupem při poskytování péče nám velice pomáhá. Při aktivitách nám zpříjemňuje pobyt v Domově pro seniory. Každé ráno nás přivítá milým úsměvem, vlídným slovem. Když má u sebe člověk spřízněnou duši, hned se cítí jako DOMA. Paní Ivana má skutečně srdce na dlani. Svým slovem nás všechny dokáže pohladit po duši. Jsme rádi, že i mimo pracovní dobu nás často navštíví i se svou dcerkou. Díky těmto setkáním jsme si vytvořily s paní Ivanou i její dcerkou přátelský vztah. Paní Ivana má otevřené srdce. Myslíme si, že právě ona si zaslouží nejen naši nominaci, ale i cenu Srdce na dlani.
Jsem vedoucí Domova pro seniory, o nominaci paní Ivany Škrabalové mě požádaly paní Látalová, paní Hurtová a paní Zemčáková. Já se k jejich přání nominovat paní Ivanu připojuji. Je to pracovnice s vysokou mírou empatie, skutečně obětavá, pracovitá. Je velmi oblíbená nejen u klientů našeho Domova pro seniory, ale i u svých spolupracovníků. Za sebe můžu říct, že je mi ctí s ní spolupracovat. Jednou až budu stará, bych byla velmi ráda, kdyby právě ona o mne pečovala. Vím, že to zní jako klišé, ale na každé směně vidím její odvedenou práci, je výjimečná."

Alena Šmídová

pracovnice v soc. službách (pečovatelka) - organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace

 

text nominace:

"Paní Alena pracuje na pozici pracovníka v sociálních službách (pečovatelka) od roku 1991, čili již 33 let. Délka praxe v sociálních službách není tím hlavním důvodem k návrhu na cenu Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani, také její zodpovědnost a důslednost nejsou tím hlavním důvodem. Skutečným důvodem, proč ji celý kolektiv pracovníků organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, p. o. navrhuje, je její profesionalita, kterou spatřujeme zejména ve schopnosti rozpoznat individuální potřeby našich klientů a nalézat řešení k jejich naplnění, ve schopnosti citlivé komunikace jak s klienty, tak s jejich rodinnými příslušníky, ve snaze předávat své letité zkušenosti mladším kolegyním. Také se ráda vzdělává a učí novým věcem, které pak využívá ve své práci a v neposlední řadě vidíme její profesionalitu v loajalitě k organizaci, ve které pracuje a dle svých slov - velmi ráda. Vždy mluví o tom, že práce, kterou vykonává, ji velmi naplňuje. Ke klientům přistupuje s úctou a respektem k jejich schopnostem i omezením, vidí naše klienty (převážně seniory) jako jedinečné osobnosti, které mají ve své křehkosti o to větší nárok na důstojný život a zaslouží si kvalitní služby a lidský přístup, čímž ona sama rozhodně přispívá. V domácnostech klientů se potkává i s jejich rodinami, blízkými, takže i díky informacím, které od nich získá, pracuje s klientem komplexně, holisticky, což má viditelné pozitivní účinky nejen na klienta samotného, ale i na pečující rodinu a jak sama říká, ji samotnou pak služba o to víc těší. Nedělá rozdíly mezi klienty, všem měří stejnou měrou, tam, kde má poradit, poradí, tam, kde má pomoci, pomůže, tam, kde má pohladit rukou či úsměvem, tak učiní. Její citlivý přístup, opravdový zájem o klienta a srdečnost, vedou k tomu, že ji klienti mají velmi rádi a důvěřují ji. Často se stává, že rodiny, ve kterých paní Alena pracovala, s ní zůstávají v kontaktu i po tom, co je péče o jejich člena rodiny ukončena. Oni v ní totiž našly oporu, přítele a jistotu.
Paní Alena pomáhá nejen svojí odborností, ale i srdcem a svoji práci bere jako poslání. A přesto, že si k uživatelům vytváří blízký vztah, je to stále profesionál.
Kolektiv pracovníků včetně ředitelky se na nominaci paní Aleny na Cenu Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani jednoznačně shodl, neboť má všechny lidské i profesní vlastnosti, které k práci v sociálních službách neodmyslitelně patří a nešlo by bez nich poskytovat pomoc, podporu a péči se srdcem na dlani."

Jarmila Nováková

pracovnice v soc. službách (aktivizační pracovnice) - organizace Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace

 

text nominace:

"Paní Jarmila začínala v naší pobytové službě na pozici pracovníka v sociálních službách. Vždy pracovala velice dobře a ve svém volném čase se snažila díky svému výtvarnému a rukodělnému nadání přispět ke vkusné výzdobě našeho interiéru. Postupem času se stala členkou týmu aktivizačních pracovníků. Díky jejím nápadům ožily mnohé ruce našich uživatelů. Spoustu z nich naučila novým dovednostem, ale zejména jim vdechla nový směr a pocit potřebnosti. Vždyť každý alespoň někdy touží být pochválen a pocítit, že jeho činy dávají smysl. To se paní Jarušce daří měrou vrchovatou. Dokáže zapojit uživatele podle jejich schopností do výroby užitečných a vkusných věcí, chystá spolu s nimi výstavy, věnuje se sportovním, kulturním a vědomostním aktivitám. Snaží se propojit uživatele mezi sebou, aby se vzájemně respektovali a vytvářili společně příjemnou atmosféru, kde se každý cítí jako doma. Neustále se ve svém volném čase vzdělává, při přípravě různorodého materiálu zapojuje do činnosti také členy své rodiny. Když je potřeba, okamžitě pomáhá svým kolegům na oddělení, aby společně zajistili uživatelům potřebnou péči a pomoc. Všichni kolegové, ale zejména uživatelé, ji mají velice rádi. Je klidná, přející, optimistická a dokáže utěšit ve chvílích, kdy není do zpěvu." 

Tomáš Černý

pracovník v soc. službách (osobní asistent) - organizace Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

 

text nominace:

"Rádi bychom touto cestou nominovali našeho osobního asistenta Tomáše Černého. Pan Černý pracuje ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc na pozici osobního asistenta od roku 2019. Je to pracovník velmi milý, ochotný a zodpovědný. Sálá z něj pohoda a klid, který dokáže přenést i do své práce. Je to člověk na svém místě, kterého mají všichni rádi, a velmi často od klientů slyšíme: „Toma nám zase pošlete, jsme za něj rádi.“ V kolektivu je na něj spolehnutí, vždy je ochotný pomoci a vyjít vstříc svým kolegům. Je to člověk, ze kterého vyzařuje lidskost a dobrota a vy máte pocit, že svět je v pořádku a vše bude v pohodě.
Nominaci si zaslouží ze všech výše zmíněných důvodů a my bychom mu tím chtěli moc poděkovat, za vše, co dělá a za jeho pomoc, která je postavená na principu Srdce na dlani."

Profesionál - soc. pracovník a další odborník Profesionál - soc. pracovník a další odborník

Mgr. Pavla Hlavinková

sociální pracovnice - organizace Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace

 

text nominace:

"Paní Hlavinková pracuje v Domově od roku  2011    na pozici sociální pracovnice. Nikdy jsem ji neviděla, že by byla na klienty podrážděná nebo nevlídná. Když vchází do zámku, svoje soukromé smutky nechává za dveřmi a před nás vždy vstupuje s velkým úsměvem, obětavá, připravená pomoci. Za své působení v sociálních službách jsem poznala hodně perfektních a profesionálních sociálních pracovníků, ale když jsem četla název Srdce na dlani, napadla mě téměř okamžitě právě naše Pavla."

Mgr. Vladimíra Horáčková

sociální pracovnice - organizace Charita Přerov

 

text nominace:

"Od 1. 5. 2023 nastoupila jako sociální pracovník do Azylového domu pro matky s dětmi v tísni Charity Přerov, který sídlí v Kojetíně. Od 1. 6. 2023 se pak stala zastupující vedoucí (po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti vedoucí AD). Za velmi kratkou dobu přenastavila některé zajeté zvyky, které nebyly příliš vstřícné vůči uživatelkám, nechala zrekonstruovat vchodové dveře do jednotlivých pokojů, vymalovat, podařilo se pořídit i lepší nábytek a vybavení pokojů. Jako nejdůležitější vidím však to, že nastavila pozitivní komunikaci mezi pracovníky a uživatelkami tak, že jsem jako ředitelka Charity Přerov v krátké době dostala tři krásná svědectví a poděkování od uživatelek AD s přáním, aby paní Mgr. Horáčková i nadále zůstala pracovat v AD, protože se pod jejím vedením a s jejím lidským a laskavým (ale důsledným) přístupem v AD cítí jako v opravdovém domově. Na základě jejího vstřícného přístupu k uživatelkám se i lépe daří s nimi pracovat na zlepšení jejich nepříznivé situace, jsou více otevřené a motivované.

Zde uvádím jednu z oněch svědectví:
"vazena p. reditelko dovolujeme se vas oslovit a srdecne poprosit o v velkou laskavost k nasi p. vedouci AD kojetin my uzivatelky AD vas srdecne zadame o vyhoveni moc vas prosime aby p.vedouci neopoustela tento azyl a byla tady s nami mame ji moc radi a ona nas p. vedouci nas vede jen k dobrymu a chce aby jsme tak fungovali i v budoucnosti moc si nasi p.vedouci vazime a neradi bysme oni prisly my si proste moc prejeme aby tady s nami zustala nase p.vedouci my budeme za ni orodovat a timto vas moc srdecne prosime a zadame aby p.vedouci vladka horackova neodchazela moc si toho vazime co za tu dobu co nastoupila na pozici vedouci AD tak tady udelala neskutecne zmeny v arealu AD a take kdyz my jako uzivatelky neco potrebujeme hned nam prijde vstric ato se vsim.jsme s nasi p. vedouci vsichni az moc spokojeni a mame ji moc radi a vazime si ji a tak za vsechny uzivatelky vas prosim o vyhoveni teto prozby. s pozdravem a uctou uzivatelky AD Kojetin DNE 29.2 2024 "

Z mého pohledu je to skutečně člověk se srdcem na dlani, který má rád svou práci, vidí v ní smysl a za vším co dělá vidí člověka pro kterého to dělá. Tak, jak by to v sociálních službách mělo být."

Mgr. Dana Axmannová, DiS.

sociální pracovnice - organizace Charita Šternberk

 

text nominace:

"Dlouhodobě pracuje ve službách prevence. Původně pracovala jako sociální pracovník v kontaktním centru pro uživatele návykových látek, a pak v Nízkoprahovém denním centru pro lidi bez domova, které provozuje Charita Šternberk, středisko Uničov. Poté se stala metodičkou služeb prevence a vedoucí střediska Šternberk Charity Šternberk."

Mgr. Martina Horáková

sociální pracovnice - organizace Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace

 

text nominace:

"Na nominaci navrhujeme naši sociálně-aktivizační pracovnici Mgr. Martinu Horákovou, která se 9 let neúnavně věnuje organizování společenského života v našem Domě seniorů.
V rámci spolupráce s mateřskou a základní školou v Náměšti na Hané a Loučanech organizuje pravidelná mezigenerační setkávání. Každých 14 dní spolupracuje na vytváření pracovních činností předškolních dětí se seniory v prostředí domova. Žáky základní školy zapojuje do akcí a přednášek.
Mimo pravidelně konané aktivity Domova je schopná se chytit jakékoliv příležitosti, která obohatí život našich klientů. Mezi takové akce patří například přednáška pracovníků Vazební věznice Olomouc, koncerty, setkání a následné tvoření s různými umělci. A mnoho dalších zajímavých aktivit.
Dále spolupracuje s Moravským divadlem Olomouc, Dětským centrem, Komunitním centrem, Klubem seniorů, Rodinným centrem Pohádka, Základní uměleckou školou Litovel,…
Vyhledává a motivuje dobrovolníky pro vystupování na akcích – hudební vystoupení, divadelní vystoupení, tvoření apod. Pro různé aktivity – větší akce a výlety umí sehnat spoustu dobrovolníků – žáky ze Základní školy, dobrovolné hasiče z obce, studenty,..
Velmi dobře zná přání a zájmy našich klientů a snaží se jim vycházet vstříc. Zapojuje náš domov do Ježíškových vnoučat, Čtecích babiček, Stromu splněných přání Globus,…
Všechny akce, setkávání, kulturní zážitky pořádá Marťa doslova se srdcem na dlani. Její zásluhou můžeme říct, že je náš domov „kulturně a zájmově velmi výživný“ a přirozeně u nás probíhá mezigenerační setkávání při společných aktivitách.
Mimo organizace kulturního a společenského života v našem Domově, je Martina Horáková, také sociální pracovnicí. V rámci úvazku sociální pracovnice se stará o individuální plánování a práci s klíčovými pracovníky, které zapojuje do aktivit spojených s plněním přání a cílů obyvatel domova. Není tak vůbec neobvyklé potkat v obci pracovníky, kteří jsou na procházce s klienty, ať již mobilními či imobilními. K pobytu na čerstvém vzduchu jsou využívány tři terasy a venkovní altán. To, co se nám zdá přirozené, je třeba v Domově pečlivě naplánovat, aby nikdo nepřišel zkrátka a vše bylo možné personálně zajistit. I toto je dílo Martiny, díky které se daří naplňovat aktivity běžného života a vytvářet tak opravdový domov.
Náš domov díky Martě Horákové, žije čilým kulturním životem a je velmi dobře prezentován na webových stránkách a na Facebooku."

Zuzana Plachá (Dittmarová), DiS.

sociální pracovnice - organizace Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

 

text nominace:

(2 nominace)

1:

"Zuzana Plachá je sociálním pracovníkem tělem i duší a zvlášť v práci s cílovou skupinou tělesně postižených je jako doma. Ke svému současnému postu vedoucí služby Sociální rehabilitace se dostala přes několik pracovních pozic a díky tomu získala ty nejcennější zkušenosti. Začínala jako osobní asistentka, po ukončení vyššího odborného vzdělání se přesunula na pozici sociálního pracovníka ve službě Osobní asistence a Sociální rehabilitace a tři roky k tomu působila i jako koordinátorka volnočasových aktivit. Oblast aktivizace a volnočasových aktivit pro uživatele v nejrůznější podobě má kořeny už v jejím středním pedagogickém vzdělání. Několik let strávila také jako vedoucí dětských táborů.

Ve své práci je nepřekonatelná, protože svým přirozeným a pozitivním vystupováním si každého uživatele i spolupracovníka získá hned v první vteřině, se vším si ví rady a je nekonečnou studnicí nápadů. Uživatelům pomáhá překonávat překážky a dodává jim odvahu tak, že na konci spolupráce sami žasnou, co všechno s jejím doprovodem a podporou zvládli a kým se stali. Někomu pomáhala „jen“ s domácností nebo hygienou, jiného doprovodila třeba na Colours of Ostrava, dalšího naučila si zajet sám na nákup nebo cestovat vlakem, a třeba ze skupiny lidí, kdy pro většinu z nich je kvůli bariérám i závislosti na pomoci ostatních vyjet mimo město opravdu svátek, udělala na týden táborníky s nabitým programem na ranči v Koryčanech.

Perfektně také zaplnila díru na trhu, když svou domovskou organizaci Spolek Trend vozíčkářů Olomouc propojila s DPMO. Zorganizovala natočení instruktážního videa pro osoby na vozíku a jejich asistenty, jak správně cestovat MHD, a zároveň začala řidiče DPMO školit v tom, co od nich potřebují při cestování MHD právě lidé na vozíku. Díky tomu se předešlo mnohým nedorozuměním. Současně je i středobodem pracovního kolektivu. Je neskutečně ochotným pracovníkem, za kterým si všichni chodí pro radu, pochopení i povzbuzení. Stala se tak nepostradatelnou součástí života uživatelů, kolegů i celé organizace."

2:

"Zuzanka Plachá je skvělý sociální pracovník, v rámci sociální rehabilitace neskutečně pomáhá lidem překonávat překážky vracení se do světa, který je pro lidi s postižením skutečnou výzvou. Myslím si, že tuto bariéru pomáhá svým klientům profesionálně překonávat, ale přesto tuto činnost dělá celým svým srdcem a s lidským přístupem, její klienti ji mají velice rádi a pějí na ni samou chválu. Je takové sluníčko, které rozdává svou energii tam, kde je dle mého nejvíc potřeba. Myslím si, že za svou práci, která je pro ni posláním, by si takové ocenění skutečně zasloužila."

Zdeňka Hrubá, DiS.

sociální pracovnice - organizace Charita Zábřeh

 

text nominace:

"Nominovaná pracuje v soc. službách od roku 2000, kvalifikaci pro výkon profese sociálního pracovníka získala absolutoriem na VOŠs Caritas v Olomouci. Do té doby - pro původní zdravotnické vzdělání – pracovně působila v letech 1993-2000 jako zdravotní sestra v Nemocnici Šumperk a poté v domácí péči Charity Šumperk, kde načerpala cennou znalost zdravotně sociálního pomezí. V rámci předchozích zaměstnání působila jako sociální pracovnice v šumperské o.p.s. Pontis (1/2001-4/2008) a poté v p.o. Domov důchodců (5/2008 – 6/2010). U obou těchto poskytovatelů měla na starosti přímou sociální práci s uživateli a také zavádění standardů kvality a individuálního plánování do praxe.

Je nám velkou ctí, že nyní již 12 let (od 1.7.2010) pracuje v naší organizaci, Charitě Zábřeh, konkrétně na pozici vedoucího sociálního pracovníka a koordinátora celkem 8 sociálních služeb (3 terénní, 4 ambulantní, Občanská poradna). Současně je zapojena do pracovních skupin KPSS na úrovni měst i Olomouckého kraje; pod ACHO působí jako externí konzultantka a metodička standardů kvality sociální práce i pro jiné služby z charitní sítě.

Je velkým profesionálem s kreativním, lidským a proklientským přístupem k sociální práci; má schopnost nahlížet na sociální problémy z více úhlů pohledu. Vnímáme ji jako vizionáře naší organizace: vyhledává a dokáže sebe i své okolí nadchnout pro novinky a inovace v oblasti sociální práce; tyto přístupy je pak, díky svému vysokému pracovnímu nasazení, schopna promítnout do praxe. Důkazem budiž celé množství projektů, za kterými stála jak nápadem, zajištěním financování, tak i praktickou supervizí během realizace: z poslední doby např. podpora pečujících osob, case management jako metoda koordinace dlouhodobé péče, … Stála u zrodu mnoha významných vylepšení sociální práce: např. využití prvků zahradní terapie v praxi; zavedení modelu biografické péče; prioritizace péče u klientů v terminálním stadiu života a paliativní péči; pilotní testování činnosti sloučeného střediska 3 terénních soc. služeb s cílem zefektivnit provoz, zlepšit dostupnost a zvýšit kapacitu. Zvláště vyzdvihnout chceme také případová setkání, která založila a vede, kde se soc. pracovníci společně a vynalézavě snaží najít možná řešení pro obtížné situace klientů i napříč různými službami a mezioborově. V nedávné minulosti se ctí naše soc. služby provedla náročnou dobou covidovou tak, aby se dokázaly adaptovat na mimořádnou situaci, implementovaly nové postupy, dodržovaly platná opatření MZ a byly bezpečné pro velké množství zranitelných osob odkázaných na naši péči.

Vážíme si jí pro její aktivní zájem o své pracovní okolí; je optimistkou, má stále dobrou náladu, která je nakažlivá. Dokáže poskytnout podporu, jak odbornou po pracovní stránce, tak i lidskou v těžkých chvílích osobního života kolegyň a kolegů. Oplývá přirozenou autoritou; její silnou stránkou je komunikace, stojí o to pochopit a zorientovat se v problému, aby následné řešení mohlo být kompetentní a promyšlené. Současně je vždy připravena přispěchat na pomoc a zapojit se navíc jako dobrovolník na akcích organizace i středisek: benefiční koncerty, ples a výstavy, sbírka potravin, výdej pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, …
Za každým uživatelem v námi poskytovaných službách vidí především člověka v těžké situaci, který potřebuje pomoci; hledání řešení jeho situace je vždy prvořadé a důležité, nespokojí se se závěrem „to nejde“, hledá varianty řešení v souladu s pravidly i okolnostmi.
Rád bych tuto nominaci zakončil citací kolegů: „My v Denním stacionáři Okýnko si Zdeňky velmi vážíme a jsme vděční za to, že ji máme; ona je také jeden z důvodů, proč se nám v naši organizaci líbí – protože se na ni můžeme spolehnout, je nám vzorem, oporou a je férová, svými postoji nás motivuje být lepší službou a dělat naši práci co nejkvalitněji“. Slovy zaměstnavatele: takový pracovník je opravdu k nezaplacení, a pokud by se tato nominace stala úspěšnou, cena ol.kraje by bezpochyby byla pro rok 2024 v těch nejlepších rukách."

Mgr. Pavlína Kráčmarová, MBA

sociální pracovnice - organizace Ecce Homo Šternberk, z.s.

 

text nominace:

"Spolek Ecce Homo Šternberk, z.s. poskytuje poradenství v SAS RD, komunitní kluby, doučovaci kluby, dětské skupiny, volnočasové aktivity. Ředitelka spolku paní Pavlína Kráčmarová si za svou obětavost, srdečnost a za to, že si vždy ví rady a nic pro ni není překážkou zaslouží ocenění. Ke svým zaměstnancům přistupuje s úctou a slyší jejich hlas. V organizaci je od samého počátku, rostla s ní a před asi 2mi lety ji převzala od své maminky, která ji založila."

Profesionál - provozní zaměstnanec v soc. službě Profesionál - provozní zaměstnanec v soc. službě

Mgr. Naděžda Škrabalová

statutární zástupkyně – předsedkyně - Zet-My, z.s.

 

text nominace:
"Paní Škrabalová je žena s velkým Ž a velkým srdcem, vede spolek Zet-My, který poskytuje odlehčovací služby pro rodiče pečující o osoby s kombinovaným, mentálním postižením a osobám s poruchou autistického spektra. Adekvátně reaguje na aktuální potřeby pečujících a snaží se jim vyjít maximálně vstříc ve fromě splněných požadavků, přání a kompletnosti nabízených služeb. Své zaměstance pečlivě vybírá, aby měli ke klientům dostatek znalostí, zkušeností, ale především empatie tak, aby rodiče mohli s klidným srdcem svěřit své děti do jejich péče a mohli si od náročné péče občas oddechnout a nečerpat sílu nebo si vyřídit neodkladné záležitosti. I když v poslední době čelí tlaku ze strany nepřejících lidí, kterým vadí "klienti" a jejich projevy, nepřestává bojovat za jejich práva a snaží se najít cesty"

Ing. Jan Rotter

statutární zástupce – ředitel - Centrum sociálních služeb Jeseník, příspěvková organizace

 

text nominace:

"Jan Rotter je již přes 30 let důležitou osobou v rozvoji a řízení organizace poskytující sociální služby pro seniory, ať už jde o zajištění služeb, rozvoj aktivit pro seniory nebo budování partnerských vztahů a spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi včetně těch zahraničních:

V roce 1993 byl vybrán a jmenován ředitelem nově zřízené příspěvkové organizace města Jeseník, „Domov – penzion pro důchodce Jeseník“. Ředitel hrál klíčovou roli při zajištění rozjezdu nové pobytové služby pro seniory v Jeseníku, kde vznikla první kapacita 60 míst, umístěná ve dvou budovách na ulici Beskydská a Jaroslava Ježka. S přijetím zákona o sociálních službách došlo k transformaci poskytované služby na chráněné bydlení a k přejmenování organizace na Penzion pro seniory.

Ředitel od samého počátku aktivně rozvíjel aktivity pro seniory, zahrnující zastřešení činnosti klubů seniorů, zájezdy, realizace akademie třetího věku a konzultační středisko virtuální univerzity třetího věku a další. V roce 2003 se ředitel podílel na zahájení plánování sociálních služeb na Jesenicku, díky čemuž také v současnosti probíhá proces plánování sociálních služeb na celém území ORP Jeseník. Nominovaný je také spoluzakladatelem Dnů seniorů a od roku 2009 se každoročně aktivně podílí na jejich realizaci.

Současně se podílel na přípravě a realizaci projektu Centra sociálních služeb, který zahrnoval přístavbu budovy na Beskydské ulici a transformaci části chráněného bydlení na službu domov pro seniory, kdy vzniklo 45 lůžek služby domov pro seniory a 10 míst ve službě denní stacionář. Zahájení fungování v této rozšířené podobě se váže ke konci roku 2015.

K 1. 1. 2016 došlo ke změně názvu na Centrum sociálních služeb. V roce 2018 přešlo poskytování pečovatelské služby pod kraj a v roce 2021 bylo chráněné bydlení změněno na domov se zvláštním režimem o kapacitě 13 lůžek. Dále došlo k ukončení služby chráněné bydlení a změny budovy Jaroslava Ježka na dům s pečovatelskou službou.

Kromě výše uvedených aktivit je ředitel aktivní v přeshraniční spolupráci se seniory a organizacemi, zejména v Polsku (Glucholazy, Nysa, Prudnik), a také se seniory z Německa z partnerského města Neuburg an der Donau. V rámci této spolupráce byly nejen realizovány projekty v rámci přeshraniční spolupráce, ale jsou realizována společná setkání vzdělávacího i kulturního charakteru na obou stranách hranice. Z této spolupráce vzešla inspirace pro ustavení Rady seniorů města Jeseník, která se stala nejen prostředníkem mezi městem a seniory, ale také významným uskupením seniorů města, kteří se aktivně podílejí na realizaci aktivit města pro jesenické seniory i pro seniory z partnerských a spolupracujících měst, a ředitel CSS Jeseník je její nedílnou součástí. "

Naděžda Páleníková, DiS.

statutární zástupkyně – ředitelka - Charita Konice

 

text nominace:

"Rádi bychom na tuto cenu nominovali naší paní ředitelku Naděždu Páleníkovou, kterou máme moc rádi a velmi si ji vážíme. Je osobností se silným životním příběhem, která má velké srdce pro druhé.

V raném věku přišla o maminku a pomáhala s výchovou svých sourozenců. Pevné rodinné vazby, které si v tomto období vytvořila, přispěly k rozvoji jejích charakterových vlastností a otevřenosti pro druhé.

Do Charity Konice nastoupila v roce 1997, přičemž prošla celým spektrem služeb. Začínala u úklidu a následně jako pečovatelka v domově pro seniory. Od roku 2006 pracovala jako pečovatelka v terénní službě - pečovatelské službě Konice. Pro svoji pracovitost, empatii a schopnosti jí bylo doporučeno studium na Vyšší odborné školy sociální – Caritas v Olomouci, které úspěšně absolvovala. Od roku 2011 pak působila jako koordinátorka - vedoucí pečovatelské služby a od roku 2014 současně jako sociální pracovník Charity Konice. V roce 2021 stála u zrodu nové terénní služby - odlehčovací služby. Již 20 let současně koordinuje Tříkrálovou sbírku.

V okamžiku, kdy Charita Konice procházela krizovým obdobím, na sebe vzala odpovědnost a na přání spolupracovníků a přátel se přihlásila do konkurzu na ředitelku Charity Konice, ve které působí od roku 2021 jako její ředitelka. Podařilo se jí nejen vypořádat s mnohými organizačními problémy, ale současné začít charitu dále rozvíjet. Díky pozitivní energii, která z ní vyzařuje, inspiruje ostatní ke spolupráci.

Úctu a sympatii veřejnosti si získala také svým doprovázením i silným vztahem k onkologicky nemocnému manželovi. Tato nelehká životní zkouška, kterou prošla, jí pomáhá intenzivně vnímat problematiku klientů. Snaží se neustále hledat cesty pomoci a respektovat přitom vždy sociální a rodinou situaci konkrétního člověka. Má schopnost propojovat charitní službu s veřejným působením, které zahrnuje i funkci zastupitele města Konice, a získávat tak podporu široké veřejnosti pro naši službu blíženecké lásky.

Naše paní ředitelka je zkrátka nejen velkým charitním profesionálem, ale zároveň i člověkem, který se na každého dokáže dívat s láskou a se srdcem na dlani."

 

Mgr. Bc. Blanka Laboňová

statutární zástupkyně – ředitelka - Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace

 

text nominací:

(5 nominací):

1:

"Když se řekne Cena Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani, hned nás napadá jedna osoba, a to naše paní ředitelka Mgr. Bc. Blanka Laboňová, která řídí organizaci Centrum sociálních služeb Kojetín již od roku 2008, tzn. 17. rokem. Paní ředitelka je na organizaci velmi pyšná, vybudovala ji od základu, dodala ji prestiž i jméno. Paní ředitelka má upřímný zájem o každého klienta, který potřebuje nějakou pomoc či radu. I přes její velké pracovní vytížení si každého s trpělivostí vyslechne. Dveře její kanceláře jsou otevřeny pro klienty, pro rodiny klientů i všechny ostatní osoby, které potřebují pomoci a samozřejmě i pro nás - zaměstnance organizace. Operativně reaguje na podněty, které dostává z řad veřejnosti, od klientů a pracovníků. I řada jejich kolegů se na ni obrací, když si nevědí rady. Ona je nikdy nenechá ve „štychu“ a i když sama někdy neví, relevantní informace jim neprodleně zjistí. Není to ,,jen“ paní ředitelka - je součástí celého pracovního týmu, zná velmi dobře své klienty a když je třeba, vždy ochotně přiloží ruce k dílu.
Paní ředitelka Blanka je také od roku 2018 předsedkyní Krajské organizace APSS ČR Olomouckého kraje a letos byla již po třetí zvolena svými kolegy do této funkce. Za jejího předsednictví krajská organizace Asociace jenom vzkvétá. Pro ředitele organizací plánuje pracovní setkávání na různých místech především v Olomouckém kraji, kdy součástí bývá odborné vzdělávání, seznámení se s novinkami od firem, které poskytují různé pomůcky, zdravotnický materiál apod. pro poskytovatele soc. služeb apod. Činnost předsedkyně je velmi náročná, ale paní Blanka je velmi obětavá, protože si je vědoma, že stmelovat lidi v sociálních službách, komunikace a předávání si příkladů dobré praxe je velmi důležité. Paní ředitelka Blanka je od r. 2008 členkou pracovní skupiny Senioři v rámci Střednědobého plánování soc. služeb v Olomouckém kraji, také je členkou Střednědobého plánování soc. služeb na území ORP Přerov v pracovní skupině Senioři. Vždy se snaží předávat dál potřeby a požadavky seniorů, které vyplývají z osobních rozhovorů s nimi - umí naslouchat.
Spokojení zaměstnanci i klienti jsou pro ni vším. Pro zaměstnance pořádá pravidelná setkávání, teambuildingy či vánoční posezení. Vždy ji těší, když se všichni společně sejdou a všechny vidí pohromadě spokojené. Také pro seniory se snaží vymyslet co nejvíce aktivit a setkání s nimi. Razí zásadu, že poskytování pečovatelské služby či odborného poradenství jde ruku v ruce s aktivitami pro seniory, neboť se takto předchází sociálnímu vyloučení této křehké cílové skupiny, navazuje se bližší vztah a poznání organizace, na akcích se prezentují poskytované sociální sužby, buduje se důvěra v pracovníky naší organizace. Minimálně 4x do roka pořádá setkání se seniory ve velkém Kulturním domě, kdy je přivítá, dostanou nějaký malý dáreček a všichni mají možnost si s ní v průběhu programu pohovořit. Také ráda navštěvuje grilování pro seniory, kdy s nimi posedí a vyslechne si jejich příběhy, někdy i stesky či požadavky. Senioři její přítomnost vždycky ocení. Také jí nejsou lhostejné „pečovatelské domy“ v Kojetíně. Neustále prosazuje jejich rekonstrukce a přestavby na zcela bezbariérové byty pro seniory, což se jí náramně daří.
Paní ředitelka Blanka má velké srdce a nezištně pomáhá potřebným lidem ve svém okolí. Je také velmi aktivní a na všechno má rychlá řešení. Pokud jde o psychicky náročné situace, dokáže podržet, podpořit a všichni kolem ní vědí, že se o ni mohou opřít. Je to velmi cílevědomá, charismatická žena, která se snaží neustále vzdělávat a pracovat na sobě.
Kolektiv pracovníků Centra sociálních služeb Kojetín se na nominaci paní ředitelky Blanky Laboňové na cenu Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani jednohlasně shodl. Je pro nás vrbou, ochráncem či jakousi jistotou, kdy víme, že když je potřeba někomu pomoci, je to právě ona, která má srdce na dlani a snaží se najít řešení situací v rámci pomoci, podpory či vhodně zvolené péče."

2:

"Paní Blanka Laboňová pracuje na poli sociálních služeb od roku 2008. Její začátky nebyly lehké, protože přijala výzvu k vytvoření zcela nové sociální služby věnující se uživatelům v jejich domácnostech. Proto od 2. ledna 2008 stála u zrodu Centra sociálních služeb Kojetín. Musela překonat mnoho překážek, ale protože si šla vytrvale za svým cílem, podařilo se jí vybudovat kvalitní pečovatelskou službu, která má mezi uživateli a veřejností vysokou prestiž. Sestavila stabilní pracovní tým, jenž si je vědom toho, že má ve své paní ředitelce maximální podporu. Obrací se na ni nejen stávající uživatelé sociální služby, ale také lékaři, rodiny a další osoby s žádostí o radu. Vždy se jim snaží všemožně pomoci, aniž by řešila, že je víkend nebo pozdní večer. V případě potřeby kontaktuje své kolegy v jiných zařízeních, zjišťuje další informace a předává je lidem, kteří se nachází v obtížných situacích.
V roce 2008 ji oslovil Krajský úřad Olomouckého kraje ke spolupráci v pracovní skupině Senior. Jako její členka stále přispívá k odbornému rozvoji zejména terénních sociálních služeb. Dává podněty k realizaci odborného vzdělávání kolegů, v rámci předávání dobré praxe kontaktuje vedoucí obdobných sociálních služeb v celé České republice a všechny získané poznatky ihned předává dále.
Vzhledem ke své píli, vědomostem a charakterovým vlastnostem byla zvolena v roce 2018 předsedkyní Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Olomouckého kraje, kde v letošním roce již po třetí obhájila předsednictví. Na paní Blanku se mohou kolegové obracet v podstatě kdykoliv. Pomůže radou, zjistí vše potřebné, každého podpoří. Neustále si rozšiřuje vědomostní obzory, o čemž svědčí fakt, že momentálně dokončuje pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vzdělávací program Evropský manažer v sociálních službách. Je činná v komunální politice města Kojetína. Zasazuje se o podporu sociálních služeb v rámci Střednědobého plánovaní sociálních služeb v rámci ORP Přerov.
Jsem přesvědčená, že si naše Blanka ocenění opravdu zaslouží. Nejen jako opravdový profesionál, ale zejména jako člověk se srdcem na dlani, díky kterému mohou mít sociální služby skvělé renomé."

3:

"Na nominaci ocenění profesionála v sociální službě v rámci „Ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani“ vyhlášené Olomouckým krajem si dovoluji navrhnout paní Mgr. Bc. Blanku Laboňovou. Paní Laboňovou jsem prvně poznala na setkání poskytovatelů pečovatelských služeb v Olomouci v roce 2008. Tou dobou se stala ředitelkou příspěvkové organizace Centra sociálních služeb Kojetín. Přišla tehdy ze školství a sociální oblast poznávala, se zaujetím povídala své první zkušenosti, hlavně rozdíly v oborech.
Sociální oblast ji neodradila a nepřestala bavit, myslím, že ji baví čím dál více. Nejen ve své organizaci, ale také na půdě České asociace pečovatelské služby, v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, kdy se stala v roce 2018 předsedkyní za Olomoucký kraj. Tuto další svoji profesní roli přijala zodpovědně a stala se pomyslným pilířem i pro Olomoucký kraj.
Blanka má vždy svůj konstruktivní názor, postoj a obhajobu za pečovatelskou službu a také za ostatní sociální služby, který si obhájí. Blanka je dobrý řečník, který se nebojí, dovede vznést kritiku, ale také věcně pochválit a podpořit, a za to si paní Laboňové vážím.
Vnímám a věřím, že svou organizaci a město Kojetín má ráda, má ráda společnost, lidi, které dovede spojovat, což je v dnešním světě moc hezké a důležité.
Jako kolegyně a přítelkyně, nejen v oblasti sociálních služeb, paní Laboňové nominaci přeji z celého srdce, ona to srdce na dlani má."

4:

"Paní Laboňová je člověk se srdcem na pravém místě. Ve své práci se nezaměřuje jen na svou organizací, ale v rámci APSS prosazuje i zájmy dalších organizací, které sociální služby poskytují. Nikdy neodmítne žádost o pomoc, ať už se jedná o klienty, jejich rodinné příslušníky nebo o kolegy z jiných zařízení. Vždy podá pomocnou ruku. Otevřeně komunikuje důležité témata a provádí osvětu ve společnosti. Spolu se svým kolegy pořádá spoustu akcí, které mají význam nejen pro seniory, ale pro celou společnost. Myslím si, že proto si cenu právem zaslouží."

5:

"Pí Laboňová má významné zásluhy na rozvoji pečovatelské služby na území města Kojetína. Dále je významný její přínos i pro ostatní poskytovatele sociálních služeb jakožto předsedkyně Krajské organizace APSS Olomouckého kraje."

Veřejná správa - kategorie neobsahuje žádné nominace (nebyl udělen souhlas se zveřejněním informací) Veřejná správa - kategorie neobsahuje žádné nominace (nebyl udělen souhlas se zveřejněním informací)
Inovace - do této kategorie přeřazena 1 nominace původně v kategorii Filantrop Inovace - do této kategorie přeřazena 1 nominace původně v kategorii Filantrop

Mgr. Kateřina Charvátová

text nominace:

"Kateřina Charvátová je zakladatelka a ředitelka neziskové organizace SeniorOn, z.ú. Svým nápadem založit neziskovou organizaci pomohla již řadě seniorů se více zorientovat v oblasti moderních technologií. Vytvořila organizaci, která se nyní rozrůstá za hranice Olomouckého kraje a pomáhá již řadě seniorů. Nezisková organizace díky tomu pomáhá seniorům se vyznat v technologiích a zejména je edukuje v bezpečnosti v oblasti užívání technologií. Pro seniory ale samotné aktivity nepředstavují pouze nové znalosti a prohlubování již znalých, ale také sociální kontakt.

Kateřina mimo seniorům také pomáhá studentům. Nabízí studentům možnost získat si během svého studia praxi a propojit teoretické informace získané ve škole s praxí. V rámci spojení těchto dvou cílových skupin Kateřina oběma generacím dokazuje, že obě generace si mají navzájem, co předat a díky aktivitám se tak pomyslně zmenšuje velká propast v mezigeneračním nepochopení.

Kromě její práce v neziskové organizaci, také pracuje na Univerzitě Palackého v Olomouci, konkrétně ve Vědeckotechnickém parku na oddělení transferu technologií a znalostí. Na UPOL se zaměřuje na to, aby výsledky vědy neskončily projektem a jak se říká „nedaly se do šuplíku“, ale aby byly využitelné dál."

Filantrop Filantrop

Ing. Jaroslav Strejček

text nominace:

"Ing. Jaroslav Strejček - předseda správní rady a zakladatel Nadace Malý Noe. Pan Jaroslav Strejček se narodil dne 14.12.1954 v Brodku u Přerova. Vystudoval vysokou školu dopravní v Žilině a deset let pracoval u Československých státních drah. V roce 1992 v Olomouci založil společnost Glavol s.r.o., později přejmenovanou na AGC Olomouc, a.s., kde pracoval až do roku 2012, později pracoval jako OSVČ. Od roku 1995 pracoval 12 let v představenstvu Okresní hospodářské komory nejprve jako člen a později jako místopředseda. Od roku 2002 byl členem finančního výboru Olomouckého kraje za Okresní hospodářskou komoru. V roce 2007 založil Nadaci Malý Noe, která pomáhá sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem v Olomouckém kraji. Tuto organizaci vede pan Strejček jako předseda správní rady dodnes.
Nadace Malý Noe se sídlem Jeremenkova 1142/42, Olomouc, byla zapsána do nadačního rejstříku 20. června 2007. Pan Strejček pomáhal dětem již dříve, ale rozhodl se založit organizaci, ve které budou pracovat všichni lidé jako 100% dobrovolníci, což umožní dávat na pomoc dětem 100 % přijatých darů. Tuto zásadu své činnosti nadace dodržuje již 17. rokem. Patronem nadace je houslový virtuos pan Václav Hudeček. Sponzoři nadace jsou občané, živnostníci a firmy z Olomouckého kraje.
Nadace pomáhá dětem v náhradní péči (dětské domovy a Klokánky), ale také dětem v rodinách tam, kde rodina žije na hranici životního minima a zdravotní pomoc nehradí nebo hradí jen částečně zdravotní pojišťovny. V dětských domovech a Klokáncích nadace nejčastěji pomáhá s obnovou vybavení dětských pokojů a kuchyněk rodinných skupin, ale také s budováním a údržbou bytů startovacího bydlení. Nadace dnes pomáhá všem dětským domovům Olomouckého kraje, pomohla vybudovat první Klokánek v Olomouckém kraji a krajské Klokánky trvale podporuje. Dětem v rodinách pomáhá s pořízením zdravotnických pomůcek a rehabilitací. Pan Strejček děti navštěvuje a i tak jim věnuje svůj čas.
Nadace má však i mezinárodní přesah. Nejprve podpořila Dinu Štěrbovou a Víta Dokoupila a pomohla s výstavbou České nemocnice v Pákistánu, později začala připravovat výstavbu sirotčince se školou a dílnami v jedné z nejchudších oblastí světa v západní Zambii. Pan Strejček několikrát Zambii navštívil, výstavbu sirotčince projednal se zambijskými orgány a pomohl vybudovat, a to ve vesnici Katongo nedaleko města Mongu. Sirotčinec pak slavnostně za účasti místních autorit otevřel dne 27.3.2014 a od té doby nadace financuje jeho provoz. Jmenuje se Little Noah Children Home a je v něm 10 dětí, o které pečují místní pěstouni.
Od roku 2010 organizuje pan Strejček výsadbu stromů. Pod jeho vedením nadace dodnes vysadila v Olomouckém kraji ve spolupráci s lidosprávami obcí a měst 421 stromů v 7. parcích, hájích a alejích. Jsou to Háj Malého Noe na kopci Hradisko u Velkého Týnce (obec Velký Týnec, r. 2010, r. 2012, 121 stromů), Libosad Malého Noe na Čekyňském kopci (město Přerov, r. 2013, r.2014, 129 stromů), Park Malého Noe v Olomoci (město Olomouc, r. 2014, 50 stromů), Alej Malého Noe (město Šternberk, r. 2016, 20 stromů) Alej Malého Noe (město Plumlov, r. 2017, 35 stromů), park Lásky a Přátelství u kapličky v Olomouci – Nových Sadech (město Olomouc, r. 2022, r. 2023, 48 stromů), park Malého Noe Lipník nad Bečvou (město Lipník nad Bečvou, r. 2023, 17 stromů). Každý strom má svého patrona, který nadaci daroval peníze na pomoc znevýhodněným dětem.
Nadace také organizuje benefiční koncerty, které jsou pro nadaci významným zdrojem příjmů. Výroční benefiční koncerty organizuje ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Olomouc v Klášterním Hradisku. Často na koncertech vystupuje patron nadace pan Hudeček se svými hosty (Eva Urbanová, Jiří Stivín), ale také Hana Maciuchová, Alfréd Strejček nebo Hradišťan. Další tradiční koncerty organizuje se ZUŠ Žerotín – koncert Děti dětem a nově též s pěveckým sdružením Muzikúra. Benefiční koncert na podporu startovacího bydlení nadace také uspořádala s městem Přerov a společností Meopta Přerov v Přerově."

Ing. Olga Sýkorová

text nominace:

"Ing. Olga Sýkorová - dlouholetá předsedkyně Správní rady Nadace prof. Vejdovského. Členkou správní rady nadace se stala již v roce jejího založení – v roce 1992. O spolupráci zejména v ekonomické oblasti ji požádal zakladatel nadace Karel Stejskal. Založením nadace chtěl podpořit Školu pro slabozraké v Litovli, kterou tehdy navštěvoval jeho syn. Motivace pro vstup do vedení nadace pro Ing. Sýkorovou byla stejná - vážné postižení zraku obou jejích dcer. Základní školu pro slabozraké v Litovli založil v roce 1954, tedy před 70 lety, světově proslulý oftalmolog prof. MUDr. Václav Vejdovský, Dr.Sc. Po čtyřech letech od vzniku nadace předal Karel Stejskal předsednictví Ing. Sýkorové. Kapitál činil tehdy 500 000 korun. Nyní dosahuje hodnoty téměř 33 milionů. Nadace své působení postupně rozšiřovala. V současné době podporuje vzdělávání, pracovní uplatnění nebo každodenní život lidí s vážným postižením zraku. Pomáhá rovněž organizacím poskytujícím sociální a další služby pro tuto cílovou skupinu. Zakoupením speciálních přístrojů také umožňuje včasnou diagnostiku očních chorob a léčbu, kde jsou minimalizovány pooperační komplikace. Aby nadace popularizovala svou činnost i nejrůznější aspekty života lidí s vážným postižením zraku, pořádá celou řadu akcí pro veřejnost. Nově k nim patří např. festival „Hudba v duši“, kde se mohou prezentovat i studenti hudby se zrakovým postižením nebo nedávno uskutečněná akce „Vejdovského sportovní den“, v němž byli jako organizátoři zapojeni i studenti Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. Nyní si dovolíme ocitovat slova paní předsedkyně Ing. Sýkorové, která se dotýkají jejího dlouholetého působení v nadaci: „Často dostávám otázku, jak stíhám práci v nadaci, neboť jsem desítky let pracovala v korporátních společnostech na velmi zodpovědných pozicích, což bylo časově náročné. Jsem přesvědčena, že když něco dělá člověk srdcem, tak přestože přijdou krize, kdy si sáhne na dno sil, tak se znovu vzchopí a pak s plným nasazením pokračuje dál. Poskytli jsme na nejrůznější účely za 32 let existence nadace desítky milionů korun, ale největší radostí a satisfakcí je pro mne nejčastěji šťastný rodič dítěte, kterému jsme pomohli, anebo lékař, který díky nadaci zachránil zrak předčasně narozenému dítěti.“ Je nutno dodat, že bez spolupráce všech členů orgánů nadace s organizacemi, které buď sdružují lidi se zrakovým postižením, anebo mají zkušenosti s jejich vzděláváním a léčbou očních chorob, bychom nebyli schopni pokračovat v odkazu legendárního lékaře prof. MUDr. Václava Vejdovského, DrSc. Mám v sobě respekt k těm, kteří mi ukázali, že i s těžkým hendikepem je možné žít šťastný život. A děkuji za to.“ Dodejme, že funkce předsedy nadace je dobrovolná a je vykonávána bez nároku na odměnu. K těm organizacím, které nadace podporuje finančně patří i naše Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Olomouci. Ale spolupráce s nadací prof. Vejdovského je daleko širší. A my si její činnosti, práce členů Správní rady a její předsedkyně opravdu vážíme. Proto předkládáme návrh na udělení Ceny Olomouckého kraje PRO LIDI SE SRDCEM NA DLANI Ing. Olze Sýkorové v kategorii „Filantrop“. Pracovníci OO SONS Olomouc"

Mgr. Miroslava Běhalová, DiS.

text nominace:

"Nominovaná osoba má na starosti, kromě svého povolání farářky, správu bytů, které se Církvi československé husitské podařilo zajistit pomocí projektu. Jako uživatelé bytů jsou upřednosťováni lidé v sociální či finanční nouzi, např. svobodné maminky, bývalí uživatelé drog, lidé obtížně zaměstnavatelní.... Nejdříve paní Mgr. Běhálková zažila starosti, aby byly splněny všechny náležitosti ohledně projektu, aby se neprotahovala rekonstrukce bytového domu a obyvatelé se mohli co nejdříve nastěhovat. Již po několika měsících po nastěhovaní nájemců, se vyloupla daleko hlubší a někdy i těžší část činnosti. Klienti v mnoha případech nejsou samostatní, nejsou schopni si obstarat základní potřeby, pohybují se v divných společenských vztazích, utíkají k návykovým látkám..... Zde nastupuje filantropické nastavení paní farářky. Podává pomocnou ruku nad rámec "služeb" pronájmu. Nájemníkům vychází vstříc v případě obtíží, neřeší strikně přestupky, snaží se každému pomoci, dává "šance", mnohdy na úkor sebe a z vlastních zdrojů. Obnáší to nutnost začít se orientovat v sociálních dávkách, naučit se v jednání s typem lidí, kterým dává domov, a bohužel někdy nevěřit všemu, co je jí sděleno. Přesto je paní Mgr. Běhalová nakloněna pomoci každému, kdo se zrovna potýká s nějakým problémem a snaží se s dotyčnou osobou jej nějakým způsobem vyřešit. Mnohdy, za přátelský až rodinný přístup, se však ocenění nedočká. Někdy se ani výsledek její pomoci nedostaví a nájemník odchází ze zázemí bytu do prostředí, které jej ještě stáhne níž. Proto by měla být paní farářka za její nezištný a filantropický způsob řešení správy bytu oceněna, neboť srdce na dlani prokazatelně prezentuje."

Neformální pečující Neformální pečující

Petr Opravil

text nominace:

"Manželům Opravilovým vstoupila do života Alzheimerova demence zhruba před 5ti lety. Tehdy bylo manželce pana Opravila čerstvých 57 let a začaly se u ní projevovat první příznaky nemoci. Kdo se setkal s touto nemocí, ví, že není snadné správně ji diagnostikovat, obzvláště v tak nízkém věku.
Manželé Opravilovi žili aktivní život. Společně vychovali čtyři syny, mají čtyři malé vnučky. Společně se věnovali geocachingu, jezdili s rodinou lyžovat, na běžky, na kola do Chorvatska, … .
S příchodem nemoci, se jejich život změnil od základu. Pan Opravil se s novou situací, která není vůbec snadná, vypořádává statečně a příkladně. Postupně převzal na sebe celý chod domácnosti, vč. finanční stránky, fungování rodiny, zvládá náročné zaměstnání, péči o manželku, pokud najde chvíli, věnuje se celoživotní vášni rybaření. Vypomáhají mu přitom jeho rodiče, se kterými žijí ve společném domě a kterým je samotným už přes 80 let, tudíž občas musí pan Opravil vypomoci současně i jim. Do péče zapojuje i syny.
Pan Opravil se nenachází v jednoduché situaci, je toho hodně, co musí řešit při péči o nevyléčitelně nemocnou manželku v produktivním věku. I když víme, že to pro něj není jednoduché a snadné, nevzdává se a pečuje o ženu v domácím prostředí dál a nejlépe jak umí."

David Hroch

text nominace:

"Velmi hodný, mladý dospívající hoch, který se staral o svého souseda pana Vavrouška J.

Topil, donášel nákupy a hlavně se starším pánem srdečně povykládal a dělal mu společnost, jelikož v poslední době špatně chodil o hůlce, byl rozvedený. Nedávno jej po škole našel doma v posteli sýpajícího a velmi ve špatném zdravotním stavu, přivolal okamžitě záchranku, pokoušel se jej oživovat, byl s ním vlastně až do jeho konce. Lékař konstatoval jeho smrt a tohoto mladého, statečného hocha to velmi poznamenalo, měl obavu, že mohl udělat pro nemocného pána více, nechtěl totiž ani slyšet o nemocnici, přemlouval jej, ale marně. Svojí všímavostí udělal více, každý by to možná ani nedokázal. Je velice pracovitý a úslužný, proto si myslím, že si nominaci zaslouží.

Děkuji"

Cena Milana Langera Cena Milana Langera

Ing. arch. Zdeňka Pospíšilová

text nominace:

"Zdena Pospíšilová je spoluzakládající členkou občanského sdružení SPOLU (Sdružení pro otevření lidských (d)uší), nyní zapsaného ústavu SPOLU Olomouc a 24 let stála v jeho čele jako ředitelka. Díky její houževnatosti a osobnímu zájmu pomáhala měnit stereotypy v přístupu k lidem s primárně mentálním postižením napříč všemi obory – školství, sociálními službami a zdravotnictvím.

Zdena Pospíšilová dodávala sebevědomí rodičům, aby se nebáli jasně formulovat potřeby svých dětí i své vlastní, aby si mohli udržet svůj osobní a rodinný život co nejblíže běžnému, a zároveň mít podporu služeb vzniklých pro tuto oblast. Její zkušenosti z dob studií a zapojení do Hnutí Brontosaurus využila k cílenému vedení organizace a správnému „tahu na branku“, když hájila zájmy dlouhodobě pečujících osob – podporovala terénní služby, pobytové aktivity a smysluplné volnočasové aktivity.

Zdena také hájila zájmy lidí s postižením v různých komisích a pracovních skupinách (v rámci města Olomouce i na úrovni Olomouckého kraje) a aktivně připomínkovala zákonné normy. Ti, kdo s ní dlouhodobě spolupracovali, si cení její houževnatosti, kterou lze charakterizovat úslovím: „Když to nejde dveřmi, půjde to oknem“."

Marie Svobodová

text nominace:

"Z celého srdce bychom rádi za Spolek Trend vozíčkářů nominovali na Cenu Milana Langera naši paní Marii Svobodovou. Paní Svobodová si podle nás tuto cenu zaslouží, neboť je ženou se srdcem na dlani. Byť jí život na její cestu položil spoustu překážek a jednou z nich je i tělesné postižení, jde s hlavou vztyčenou, s úsměvem a odhodláním zvládnout vše, co jí život přináší.
Z lidského hlediska je to žena srdečná, usměvavá, odvážná a spravedlivá.
Z hlediska profesního zodpovědná, pracovitá, upřímná a je vzorem pro mnoho z nás.
I když jí život postavil do cesty spoustu překážek, plní si své sny a jde si za tím, co cítí, že je důležité.
Je jednou ze zakládajících členů Spolku Trend vozíčkářů Olomouc, byla u jeho zrodu, vývoje i rozvoje. Jako předsedkyně měla možnost zviditelňovat a propagovat činnost organizace i život osob se zdravotním postižením. Svým životním příběhem a přístupem k životu motivuje ostatní v tom, že každá příležitost se dá uchopit a využít, i když je potřeba si k ní dojet na vozíčku.
Tímto chceme paní Marii Svobodové moc poděkovat a věříme, že i na nás jde vidět, že pokračujeme v tom, co ona se nám snaží předat."

Mgr. Jana Malá

ředitelka Mateřské školy Olomouc - Blanická 16 - pro děti s poruchou autistického spektra

text nominace:

"Nepotkala jsem za ty roky nikoho, tak skvělého jako je pani Janka. Ředitelka mateřské školky je na svém místě a stara se o své děťátka jak nejlépe to jde. Je to srdečný člověk, skvělá ženská. Proste tu pani musíte poznat, aby jste věděli o čem mluvím."

Mgr. Ivana Čagánková

text nominace:

"Naši maminku a zároveň ředitelku organizací Duha Klub Rodinka a AJORODINKA MATEŘSKÁ ŠKOLA, o. p. s. - Mgr. Ivanu Čagánkovou - bychom chtěly nominovat za její celoživotní úsilí v oblasti práce s lidmi, protože je to bytost, co ve světě šíří dobro; osoba, co má srdce na pravém místě; někdo, kdo vidí svět s laskavým a vše-pomáhajícím pohledem. Kromě každodenní dvacetileté pedagogické a psychologické práce se stovkami rodin z Přerova je také velmi hodnotným člověkem, který ve své organizaci Duha Klub Rodinka dlouhodobě v úzké spolupráci s místní pobočkou Úřadu práce poskytuje pracovní příležitosti právě pro osoby se zdravotním postižením / osoby zdravotně znevýhodněné. Jak sama říká - "Zaměstnává nezaměstnatelné lidi."

V minulosti si prošla řadou náročných zkoušek a s vděčností tvrdí, že ty mohou za to, že se dnes nachází právě tam, kde je. Je oblíbenou a vyhledávanou pedagogickou pracovnicí i poradcem v rodinných vztazích, férovou a otevřenou zaměstnavatelkou, známou osobností na regionální (veřejnosprávní) i celostátní úrovni (platný člen Sítě pro rodinu a platforma Včasná péče), pravidelně pořádá pro veřejnost z Přerova, Olomouce a Šumperka jednorázové volnočasové i vzdělávací aktivity.

A jak se to vše vyvíjelo? Od prvních setkávání kamarádek - rodičů s dětmi v pronajaté tělocvičně, přes plavecké/turistické pobyty pro rodiny s dětmi, dále miniškolku, až po vybudování "rodinné" organizace AJORODINKA MATEŘSKÁ ŠKOLA, o.p.s. provozující čtyři dětské skupiny - Jasínka a Rodinka v Přerově (a třetí Pramínek je právě na cestě ke zrodu), Čtyřlístek v Olomouci a Palouček v Šumperku. Občasné setkávání se s kamarádkami a dalšími rodiči přerostlo v založení pobočného spolku Duha Klub Rodinka, který v Přerově již 20 let a v posledních letech i v Olomouci a v Šumperku zaštiťuje a pořádá pravidelné i jednorázové volnočasové či vzdělávací aktivity pro děti různých věkových skupin a jejich rodiny. Právě Duha Klub rodinka je organizací, kde paní ředitelka zaměstnává zdravotně znevýhodněné osoby a dává jim tak šanci se znovu zapojit do společnosti.

První zaměstnanec se zdravotním postižením byl v této organizaci zaměstnán v roce 2009 a od roku 2016 zaměstnáváme v průměru 11 zdravotně postižených osob nebo osob se ZTP. Kouzlem této práce je to, že zaměstnanci pracují pro děti a s dětmi, a ta velmi často podporuje i zlepšení jejich psychiky.

Paní ředitelka svou dobrosrdečností a laskavými slovy na počátcích spolupráce se zaměstnancem je ve všem nápomocná, tak aby došlo k plnému začlenění do pracovní skupiny. V případě potřeby je svým zaměstnancům k dispozici, pro další konzultace, případně vyřešení jejich potřeb a otázek. A vždy s laskavým, otevřeným srdcem."

Pevně věříme, že (nejen) z výše uvedených důvodů si zaslouží být náležitě oceněna, jelikož svou houževnatou, cílevědomou, a přes to srdečnou osobností, je inspirací pro mnohé.

Postupně totiž vybudovala něco, co má významný přínos pro společnost (minimálně pro občany Přerova, Olomouce či Šumperka 🙂 ).

Jsme vděční, že můžeme mít takovou paní ředitelku, která otevírá možnosti lidem ať už se zdravotním postižením/znevýhodněním či bez něj a propojuje tyto skupiny dohromady, a snaží se tvořit místo, kam se všichni budou chtít s radostí vracet. Děkujeme, že s respektujícím přístupem vede své zaměstnance, kteří to dále mohou předávat i dětem, o než pečují.

Ne z ledajakého důvodu dostaly Duha Klub Rodinka a AJORODINKA svá jména - zastřešují to, co je pro paní Čagánkovou nejdůležitější - RODINKA.

Olga Číhalová

text nominace:

"Na ocenění si dovoluji navrhnout paní Olgu Číhalovou, zaměstnankyni společnosti KROK Hranice, s.r.o. Společnost se věnuje již 33 let výrobě a pronájmu pracovních oděvů a velkoobchodu s kompletním sortimentem pracovních pomůcek včetně sítotisku, výšivky, transferu a výdejních automatů a zaměstnává více jak 250 zdravotně hendikepovaných osob. Paní Číhalová je vedoucí oddělení OZP, pod níž přímo spadá 80 těchto pracovníků a nad zbytkem (do 250) nějakým způsobem taktéž dozoruje. Této práci se věnuje od roku 2005.

Paní Číhalová má tyto osoby na starost ve všech pracovněprávních věcech – od zaučení, rozdělení pracovní náplně, kontroly, až po jejich hodnocení. Pracovní náplní těchto osob je: výroba čistícího textilu, balení rukavic do automatů, vybalování triček pro oddělení sítotisku, příprava výšivek atd. Provádí také výstupní kontroly výrobků či jednoduché výpomoci na jednotlivých odděleních. Určitá část těchto zaměstnanců dokáže vypomoci na prodejním oddělení u PC a v neposlední řadě i při úklidu a výpomoci v kuchyni. Paní Číhalová z celého portfolia vytypovává pracovníky, kteří jsou vhodní pro trvalý posun na plnohodnotná pracovní místa nebo na případný záskok na těchto místech, a pomáhá jim k adaptaci do těchto pro ně nových podmínek. Paní Číhalová také s těmito lidmi při volnějších chvílích chystá z použitého textilu knoflíky, šňůrky, odstřižky látek, ozdoby na výrobu panenek do nemocnice (tyto panenky jsou každoročně předávány na dětské oddělení do Nemocnice Hranice viz. Klub Panenka rozdával radost malým pacientům nemocnice v Hranicích - Hranický deník (denik.cz)) a další použití v Mateřských školách a v Domově důchodců.

Nicméně především je třeba vyzdvihnout její osobní přístup, za který by si zasloužila získat ocenění. Podřízené osoby za ní chodí jako za jedním z jejich nejbližších lidí, skoro by se dalo říci jako za jejich maminkou. Paní Číhalová se s nimi učí, ale také s nimi řeší veškeré jejich osobní věci – ať už jde o lásky, bydlení, nákupy, ale také méně příjemné věci jako jsou exekuce, oddlužení či půjčky. Je tím člověkem, na který se mohou i mimo práci obrátit a vědí, že jim nebudou dveře zavřeny a její náruč je vždy otevřena. Obrovskému množství lidí zvedla sebevědomí a připravila je na pokračování v jejich nelehkém životě.

Právě za tento její lidský přístup a obrovské srdce by si dle mého názoru zasloužila ocenění."

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj

Partneři:

Rádio Haná Hdev