Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
Životní prostředí
2024

CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI
Životní prostředí

Vážené dámy a pánové, příznivci zdravého životního prostředí,

I letos nás čeká milá povinnost ocenit lidi, obce a organizace za jejich pozitivní počiny v oblasti životního prostředí na území Olomouckého kraje.

Životní prostředí nás obklopuje všude, je to voda, vzduch, půda, veškerá fauna a flóra, krajina. Pokud nebude správně fungovat ekosystém naší přírody, tak se všechny ostatní problémy stanou malichernými.

A je skvělé, že i v našem kraji máme mnoho takových lidí, kteří si nesmírnou důležitost zdravé a živé přírody uvědomují a věnují svůj čas a úsilí právě zlepšení v této oblasti. Chtěl bych na těchto řádcích poděkovat všem, kteří to vidí podobně a snaží se jakkoli přispět.

Nezvládneme ocenit úplně všechny, ale jsme schopni vyzdvihnout některé příklady tak, aby mohly inspirovat ostatní. Věřím, že se takových následováníhodných příběhů sejde co nejvíc.

I k tomu slouží ceny kraje.

Děkuji

Milada Sokolová

Ing. et Ing. Martin Šmídaradní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství

ZÁKLADNÍ INFORMACE K NOMINACÍM A UDÍLENÍ CEN OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2024


 

Olomoucký kraj každoročně vyhlašuje Ceny za přínos v oblasti životního prostředí. Ovzduší, vodní zdroje, příroda a krajina - to jsou nedílné součásti životního prostředí, které nás obklopují, a o které bychom měli s láskou pečovat. I proto Olomoucký kraj oceňuje a zviditelňuje ty, kterým na stavu životního prostředí záleží.

 

KDO ZÍSKÁ CENU VEŘEJNOSTI ZA PŘÍNOS V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?

 

Cena veřejnosti se uděluje na základě výsledku hlasování veřejnosti pro některého z nominovaných.

Soubor kandidátů na Cenu veřejnosti sestavila hodnotící komise na základě doručených nominací v jednotlivých kategoriích.

Vítězem se stane ten kandidát, který obdrží nejvíce hlasů doručených v období spuštění hlasování. Započítává se pouze jeden hlas z jedné e-mailové adresy.

 

Hlasování probíhá od 15. dubna 2024 až do 27. května 2024, a to prostřednictvím tlačítka DÁT HLAS u jednotlivých nominovaných v sekci HLASOVÁNÍ.

Kandidáti jsou seřazeni abecedně.

 

Kategorie,
pro které můžete hlasovat.

Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí

Mgr. Michal Bartoš

Nominován v kategorii: Cena za významný počin v ochraně životního prostředí

 

Před deseti lety byl otevřen Dům přírody Litovelského Pomoraví, u jehož zrodu stál právě Michal Bartoš. Stavby a instalace v areálu podněcují návštěvníky ke smyslovému vnímání přírody a pomáhají kultivovat vztah k přírodě a krajině. Celé území slouží ke školní ekologické výchově, ale i k utváření si vztahu k přírodě a pochopení jejích principů. Unikátní galerie v přírodě je vstupní branou do Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. V nízkoenergetického domu vyrostl netradiční přírodní areál, kde najdou návštěvníci originální objekty spojující krajinu a umění.

Ještě v roce 2001 mělo území podobu podmáčeného pole. Postupně tam díky úsilí Michala Bartoše a jeho kolegů vznikl mokřad s pěti biotopy: lužním lesem, nivními loukami, stojatými i tekoucími vodami a lidskými sídly. Koncept doplnění areálu komponované krajiny s vycházkovým okruhem a stavbami včetně Rajské zahrady a Sluneční hory vznikly podle návrhů českých výtvarníků – Františka Skály, Miloše Šejna, Miloslava Fekara, Zdeňka Sendlera a Marcela Hubáčka.

 

Zdroj foto: 

https://slunakov.cz/

www.olomouc.eu - Robert Mročka, Jan Andreáš

Jiří Beneš (in memoriam)

Nominován v kategorii: Cena za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí

 

Dlouhodobá práce ve prospěch ochrany přírody a popularizace environmentálních témat, které se Jiří Beneš věnoval, byla mimořádná. Svou činností i osobním vzorem přispíval k probouzení a rozvíjení zájmu o životní prostředí. Zorganizoval stovky besed, desítky dobrovolnických akcí. Vlastnoručně revitalizoval starý třešňový sad ve Šternberku, ve kterém žijí ohrožené druhy živočichů. Na celostátní úrovni se podílel i na legislativních návrzích ve prospěch životního prostředí. Vydal několik publikací a pracoval na dalších, které již nestihl dokončit.

Jiří Beneš zasvětil celý svůj život ochraně přírody, environmentální osvětě, pomoci lidem v nouzi a péči o starý třešňový sad ve Šternberku. Po vydání knihy Přicházejí vlci intenzivně pracoval na další, tentokrát věnované dětem a zaměřené na ohrožené živočišné druhy, ale bohužel ji nestihl dokončit. Ve svých 36 letech nečekaně zemřel.

Za svůj život dokázal zrealizovat desítky prospěšných projektů, které pomáhaly nejen životnímu prostředí, ale také propojování lidí a rozvíjení environmentálního hnutí. Usiloval o uchování přírodního bohatství pro budoucí generace a svým entusiasmem inspiroval tisíce lidí. Projekty, kterými se zabýval, se neomezovaly jen na hranice České republiky, ale zasahovaly i do dalších zemí zejména do Polska a Ukrajiny. Kromě ekologických témat se věnoval také kultuře. Přicházel s originálními nápady, jak propojovat kulturu a ochranou přírody, např. výstavami pod širým nebem v revitalizovaném třešňovém sadu. Veškeré aktivity prospěšné pro lidi v nouzi, kulturu nebo ochranu přírodního bohatství realizoval až s nadlidským nasazením přes vážné zdravotní komplikace.

Jeho přínos byl pro přírodu, enviromentální osvětu, kulturu a filantropii i pro všechny, kdo se s ním setkali, mimořádný a nezapomenutelný.

 

Foto:

Jana Kloučková Kudrnová

MAFRA/Stanislav Heloňa

Prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc.

Nominován v kategorii: Cena za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí

 

Profesní život prof. Vítězslava Bičíka tvořila pedagogická a vědecká práce. Svůj výzkum zaměřil na studium prostorové orientace vyšších obratlovců, na monitoring těžkých kovů v populacích hmyzu a taxonomii pestřenek. Jeden druh je po něm i pojmenován.

Stál u zrodu první Mezinárodní biologické olympiády v roce 1990. Jako vedoucí české delegace se účastnil 16 mezinárodních biologických olympiád, kde několikrát předsedal jury. Olomouc a univerzitu proslavil na všech kontinentech.

Je autorem dvou set vědeckých prací. Odborná a vědecká publikační činnost prof. Bičíka zahrnuje dvě stovky titulů v domácích i zahraničních impaktovaných časopisech. Je spoluautorem dvou monografií, pěti učebnic biologie pro základní a střední školy a šesti vysokoškolských učebních textů. Je úspěšným školitelem doktorandů a předsedou státních zkušebních komisí. Od roku 1990 byl hlavním redaktorem vědeckého sborníku PřF UP.

Ovládá mnohé zoologické a biologické obory. Důkazem je i spolupráce s lékařskou fakultou na stanovení koncentrace mědi a zinku v krevním séru u nemocných rakovinou. Zabýval se ale především ekosystémem lesa, ale také potlačováním chorob včely medonosné. Je i vyhlášeným mykologem. Jeho hlavní přínos tkví ve zkoumání dopadu znečištění na životní prostředí. Na olomoucké přírodovědecké fakultě zavedl předmět etologie.

Jeho jméno je uvedeno v americké Marquisově biografii Who is Who in the World a je držitelem medailí univerzit v Uppsale, Brisbane, Kielu a Bangkoku.

 

Zdroj foto:

www.cenamesta.cz

 

Ing. Karel Dušek, CSc.

Nominován v kategorii: Cena za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí

 

Ing. Karel Dušek, CSc. je dlouholetý člen Českého svazu včelařů ZO Olomouc, jako vedoucí výzkumného týmu působil řadu let ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i., kde zkoumal, šlechtil a uchovával genofond léčivých bylin i zeleniny pro budoucí pokolení. Udržoval zde navíc i jednu ze dvou kolekcí odrůd česneku na světě. Ve VÚRV Olomouci měl na starosti Národní program genetických zdrojů – odrůdy rostoucí na našem území i důležité odrůdy krajové. Velmi přitom spoléhal i na pomoc včel, které proto chová a vymyslel dokonce i patent na boj s nebezpečnou nemocí včel varroázou. Jedná se o varroalampu, jakousi trubku se čtyřmi chobůtky – tryskami, která je určena k rychlé aplikaci léčiv proti kleštíku včelímu s využitím cirkulace vzduchu s účinnou látkou bez přímého zásahu do včelího díla v úlu. Byl také u projektu kdy se včelí produkt propolis úspěšně testoval pro boj s nemocí krav - chorobou s názvem mastitida, česky zánět vemene.

V současné době působí pan Dušek v rámci šíření osvěty a vzdělávání na akcích PELERA CZ zs a ZO ČSV Olomouc a předává tak lásku ke včelařství jeho následovníkům.

 

Foto:

Archiv - Karel Dušek

Eko servis Zábřeh s.r.o.

Nominace v kategorii: Cena za významný počin v separaci a recykladi odpadů - Právnická osoba

 

EKO servis s.r.o. byl nominován projektem RE-USE „Život starým věcem“, který má za úkol redukovat množství odpadu prodloužením životního cyklu použitých, ale stále funkčních věcí.

Tento projekt je specifický tím, že přispívá k ochraně životního prostředí a zároveň podporuje Psí útulek Zábřeh. Lidé donesou funkční, ale pro ně nepotřebné věci na sběrné místo Separex. Věci se prodávají prostřednictvím plaveckého areálu Zábřeh, kde si lidé mohou věci zakoupit za symbolické částky. Finanční výtěžek jde poté na podporu psího útulku Zábřeh.

Projekt RE-USE vymysleli a realizovali zaměstnanci EKO servis s. r. o., především zaměstnanci ze středisek sběrného dvoru Separex a plaveckého areálu Zábřeh. Jeho přínosů využívají občané města Zábřeh, i okolních obcí, a také psí útulek Zábřeh. Lidé běžně vyhazují staré, ale funkční věci, které se dají ještě využít. Tím vzniká velké množství odpadu, který končí na skládkách. Tento projekt byl vytvořen z důvodu regulace tohoto odpadu a zároveň za účelem udělat něco prospěšného pro pejsky z útulku.

Výjimečnost projektu tkví v několika aspektech. Jednak to, co tvoří odpad a musíme řešit likvidaci, se stává použitelnou věcí. Za druhé projekt není založen na ekonomické výhodnosti pro firmu, naopak. A s tím souvisí třetí, zásadní aspekt a to, že celý projekt vzešel z popudu zaměstnanců, kteří do projektu vkládají srdce a pracují nad rámec svých povinností s výhledem na to, že výsledkem je pomoc psům z útulku, kterým chtějí též dát druhou šanci na život, stejně jako použitým věcem.

 

Zdroj foto:

www.ekozabreh.cz a https://www.facebook.com/ekozabreh/

 

Fakultní nemocnice Olomouc

Nominace v kategorii: Cena za významný počin v ochraně životního prostředí - právnická osoba

 

V areálu nemocnice už od roku 2019 opylují rostliny včely, teď k nim přibydou i čmeláci. Fakultní nemocnice Olomouc chce i díky instalaci dvou čmelínů přispět k ochraně ještě nedávno tak početného a rozšířeného rodu hmyzu z čeledi včelovití a také využít jeho jedinečných schopností. „V době všeobecného poklesu počtu včel v přírodě jsou čmeláci skoro poslední alternativou pro opylení a dobrou úrodu. Sice nám neposkytují benefity jako včelky, ale podle odborníků jsou dokonce ještě pilnější než ony. U některých plodin dokonce až padesátkrát,“ uvádí prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel fakultní nemocnice, který instalaci čmelínů v areálu nemocnice inicioval.

Prioritou je pro nás samozřejmě poskytování té nejlepší zdravotní péče našim pacientům, ale nezapomínáme přitom ani na podporu biodiverzity a trvalé udržitelnosti životního prostředí a propagaci zdravého životního stylu a respektu k tradičním hodnotám. Jsem přesvědčený, že zdravé a příjemné prostředí, v němž se pohybujeme, bezprostředně souvisí i se zdravím a vnitřní vyrovnaností nás všech,“ doplnil ředitel nemocnice.

 

Zdroj foto:

www.fnol.cz

 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D

Nominace v kategorii: Cena za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí

 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. je ornitolog dlouhodobě aktivní v oblasti ochrany životního prostředí a muzejnictví. Celoživotní výzkum zasvětil ochraně ptáků a mokřadních biotopů. Je dlouholetým členem České společnosti ornitologické a výboru Moravského ornitologického spolku. Profesně působil na Agentuře ochrany přírody a krajiny a jako vedoucí Ornitologické stanice v Přerově (ORNIS), kde se významně zasloužil o moderní rekonstrukci budovy s novou expozicí Ptáci Česka.

Josef Chytil vystudoval zoologii na Masarykově univerzitě v Brně a svou profesní činnost rozdělil zejména mezi dvě dvacetiletá působiště. V Muzeu Komenského v Přerově působil jako ornitolog nejprve v letech 1982–1987 a poté od roku 2007 do současnosti. V mezidobí spojil svou činnost s Agenturou ochrany přírody a krajiny – Správou CHKO Pálava, kde se zabýval ochranou ptáků vodního díla Nové Mlýny a lednických rybníků. Je činný jako dlouholetý člen České společnosti ornitologické a v Moravském ornitologickém spolku působil jako předseda a jednatel. Podílel se na mnoha přírodovědných výstavách, přednáškách, exkurzích a dalších akcích pro veřejnost. Je autorem desítek odborných publikací a působí jako autor a hlavní redaktor ornitologického časopisu Zprávy MOS. Je členem Českého ramsarského výboru, kde vykonával funkci tajemníka a jako delegát se účastnil mnoha zahraničních konferencí. Česko reprezentuje také v rámci Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (AEWA).

 

Zdroj foto:

www.spolecneproprerov.cz

 

 

Bc. Bronislava Jurka Karafiátová

Nominace v kategorii: Cena za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí

 

Paní B. Jurka Karafiátová působí ve funkci ředitelky MŠ Zábřeh Strejcova od 1. 1. 2009. Díky ní se školka proměnila v dětský EKOráj, a to nejen po stránce materiální, ale především vnitřním nastavením školního personálu i samotných dětí. Ekologická výchova, trvale udržitelný rozvoj, základy zdravého životního stylu, budování vztahu k přírodě a tradicím se stávají běžnou součástí života nejen dětí, ale i jejich rodin, a setkávají se i s ohlasem širší veřejnosti. A významnou měrou je to především iniciativa, pracovní nasazení a invence paní ředitelky, která tento postupný přerod zastřešuje.

Prvotní cíl paní ředitelky změnit prostředí školy a umožnit dětem aktivně se zapojit do procesu tvorby a utváření „svého“ EKOráje postupně přerostl v příběh nový – v příběh, který postupně mění myšlení dětí a jejich prostřednictvím také životní návyky jejich rodin a postupně získává sympatie i širší veřejnosti. Všechny aktivity vychází z praktického života a vedou děti k lásce k přírodě, ke všemu živému, ale také k práci a praktickým činnostem. Učí děti chovat se ohleduplně, ekologicky či respektovat zdravý životní styl. Učí děti přemýšlet nad životem „na modré planetě“.

Vyzdvihnout je pak třeba především to, že se nejedná pouze o aktivity určené omezenému okruhu osob. Svým osobním příkladem paní ředitelka totiž motivuje řadu dalších ředitelů či učitelů a rovněž s nimi ochotně sdílí své dlouholeté zkušenosti v duchu citátu Jana Amose Komenského: „Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“

 

Zdroj foto:

www.nezavislavolba.cz

 

KIWEK METAL s.r.o.

Nominace v kategorii: Cena za významný počin v separaci a recyklaci odpadů - Právnická osoba

 

Společnost KIWEK METAL se v současné době věnuje nákupu, zpracování, ekologické likvidaci, recyklaci a prodeji kovového odpadu, papíru, autovraků, elektrozařízení a elektrodpadů. Ve svých výrobních areálech, které splňují ekologické podmínky, pracují s nejmodernějšími prostředky. Jsou schopni zpracovat veškerý kovový odpad včetně ekologické likvidace autovraků, kabelů, třísek, elektrozařízení a elektroodpadů apod. Provádí likvidace technologických celků a demolice vlastními prostředky (např. likvidace kotelen, likvidace zemědělské techniky, likvidace strojního zařízení apod.).

Mladějovická firma k ekologické likvidaci aut / vrakování používá nejmodernější linku na ekologickou likvidaci aut v Olomouckém kraji. Společnost navíc nabízí i recyklační příspěvek 3 500 Kč, který je příspěvkem na dopravu kompletního autovraku na provozovnu v Mladějovicích a vlastně také odměnou za ekologické chování a zodpovědné nakládání s vozidly.

 

Zdroj foto:

https://www.kovosrot-autovrakoviste-kiwek.cz/

 

Alena Koutková

Nominace v kategorii: Cena za významný počitn v ochraně životního prostředí - Fyzická osoba

 

Alena Koutková dlouhodobě organizuje akce související s životním prostředí a velmi aktivně se zapojuje i do ochrany životního prostředí. Stojí za organizací akce Ukliďme Česko v Olomouci - Topolanech, věnuje se údržbě obecního sadu, což zahrnuje šetrné sečení, výsadbu stromů a keřů, ochranu volně žijících živočichů (instalace budek, tvorba vhodných míst k hnízdění). Alena Koutková aktivně přistupuje i k akci na likvidaci staré skládky v obci, věnuje se také ochraně starých stromů.

 

Zdroj foto:

https://stanzeleniol.cz/

 

Svatopluk Lengál

Nominace v kategorii: Cena za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí

 

Svatopluk Lengál vystudoval Střední lesnicko-technickou školu v Hranicích, první praktické zkušenosti získával v Lesních závodech ve Znojmu a Litovli. V roce 1990 založil jednu z prvních soukromých lesních školek v ČR se specializací na pěstování dubu a provozuje ji dodnes. Profesní život zasvětil boji proti kalamitám a své celoživotní lesnické zkušenosti vpisuje do brožury "Nekalamitní les úmyslné těžby“. Zřídil exkurzní objekt (demonstrační objekt MZe jako nepasečný les) "Stříbrnický les", ve kterém se pravidelně koná celorepubliková akce SVOLu "Den otevřeného lesa". Ukázka pestrého lesa uprostřed polí Hané, kde na 65 ha lesa divoce roste 17 druhů dřevin a několik dalších z výsadby. Je zde zachyceno "100 let lesa" jako otisk společenských událostí na stav lesa a cesta od velké potřeby užitků z lesa lidí z okolí před sto lety, až po současnou potřebu lesa pro většinovou společnost. Vše spojené i s osvětou na minimalizaci škod zvěří v lese a podpora sjednocení pro společný zájem všech subjektů zajímajících se o přírodu a obhajoba přírody, jíž je zvěř součástí, u většinové společnosti.

Svatopluk Lengál je aktivním členem několika profesních organizací: Sdružení lesních školkařů, Česká komora odborných lesních hospodářů, Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů (SVOL) a Pro Silva Bohemica, z.s. , která je členem celoevropské organizace Pro Silva a zaměřuje se na propagaci, odborné semináře a hlavně na realizaci nepasečného obhospodařování lesa.

Motto Svatopluka Lengála: Abychom mohli les tvořit, potřebujeme, aby byl co nejvíce stabilní. Vhodnými a aktivními opatřeními můžeme vytvořit les stabilnější a pestřejší než sama příroda, ve které se kalamity běžně vyskytují. Dnes se jen vracíme k hodnotám, které už vyznávali naši předkové.

 

 

 

RNDr. Petr Loyka, CSc.

Nominace v kategorii: Cena za významný počin v ochraně životního prostředí - Fyzická osoba

 

Protipovodňová ochrana Olomouce, která je realizována státním podnikem Povodí Moravy, s.p. má jednoho propagátora a odborného garanta, kterým je Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce. Právě on dohlíží na to, aby řešení protipovodňové ochrany bylo blízké přírodě, chránilo vodní živočichy a sloužilo lidem i mimo živelné události k rekreaci. Stál u zrodu i celé výstavby etapy II. B, známé stavbou dvou mostů a náplavky a stojí i při současném zahájení etapy IV. A na Nových Sadech. Ekologie vodních ekosystémů, jejich revitalizace, aplikovaná hydrobiologie, ochrana přírody, krajiny, vod při realizaci veřejně prospěšné stavby, to všechno je záběr Petra Loyky. 

 

Zdroj foto:

Radim Hladík / Deník

Archiv MMOL

Město Jeseník a žáci ZŠ Jeseník, Nábřežní

Nominace v kategorii: Cena za významný počin v ochraně životního prostředí - obec

 

Město Jeseník a žáci osmé třídy ZŠ Jeseník, Nábřežní provedli výsadku dvanácti kusů habru obecného (Carpinus betulus), a to v rámci předmětu ekologická výuka. Mimo vlastní výsadbu se také od zahradní architektky a zástupců TS Jeseník dozvěděli informace o původu stromů, správném zpracování půdy před sázením a postupem při samotné výsadbě. Výsadba stromů má pozitivní vliv na ekosystém - stromy zadržují vodu v krajině a poskytují ochranu před větrem, přispívají k vyrovnání teplotních extrémů a ke zlepšení kvality ovzduší. Mimo to budou sloužit i jako přirozená bariéra mezi hřbitovem a sousedními pozemky.

 

Zdroj foto:

www.jesenik.cz

 

Město Litovel

Nominace v kategorii: Cena za významný počin v separaci a recyklaci odpadů - obec

 

Město Litovel zavedlo v rámci městského odpadového hospodářství možnost třídění bioodpadu z domácností pomocí kompostovatelných sáčků tzv. BioBagů. Bioodpad z domácnosti se jednoduše ukládá do kompostovatelného sáčku z kukučičné hmoty, ve které se minimalizuje tvorba plísní a pachů. Ten je uložený v košíku odvětrávaném ze všech stran a nabízí tak hygieničtější formu skladování kuchyňského odpadu. Plný sáček se pak jednoduše zaváže a vhodí do hnědé popelnice na bioodpad. Do košíku je možné ukládat zbytky ovoce, zeleniny, kávovou sedlinu, použité papírové kapesníky, vaječné skořápky či odpad z pokojových rostlin. Po 4 dnech redukuje hmotnost odpadu o cca 20 %. Povrch odpadu zůstává suchý s minimálním vznikem plísní a velmi nízkou vlhkostí na dně košíku.

 

Zdroj foto:

www.litovel.eu

 

Město Šumperk

Nominace v kategorii: Cena za významný počin v ochraně životního prostředí - obec

 

V rámci strategie města Šumperk zaměřené na zlepšení kvality životního prostředí a podporu biodiverzity, město vysadilo na přelomu roku 2023 a 2024 přes 100 nových stromů, které nahradily stávající stromy, které musely být odstraněny kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu, stabilitě nebo snížené bezpečnosti. V mnoha případech byly za každý starý pokácený strom, vysazeny dva nové. Nové stromy odborníci vysázeli po celém území města na 28 různých místech. Nové stromy jsou například ve Vřesové ulici, Gen. Svobody, Gen. Krátkého či v Temenické ulici. Součástí projektu je i povýsadbová péče zahrnující zálivku, péči o kořenovou mísu, výchovný řez a kontrolu a opravu kotvení.

 

Zdroj foto:

www.sumperk.cz

 

Moravičanské okrašlovací spolek

Nominace v kategorii: Cena za významný počin v ochraně životního prostředí - právnická osoba

 

Moravičanské okrášlovaci spolek (MOS) zachránil před vykácením sad starých ovocných stromů v rozsáhlé historické zahradě v intravilánu obce kolem barokní památkově chráněné fary. Stromy nechal odborně ošetřit, doplnil sad výsadbou dalších cca 70ti stromů starých ovocných odrůd a cca 600 keři s důrazem na ty, které se v této oblasti pěstovaly/nacházely. V posledních letech zahradu zrevitalizovali a udržují ji, od září 2022 je zahrada volně otevřena veřejnosti a je je hojně využívána k procházkám, opékání, či vzdělávacím seminářům a kulturním akcím.

Dnes je ze zanedbaného místa živoucí certifikovaná přírodní zahrada s několika zónami: užitková (komunitní vyvýšené záhony), okrasná (květnatá louka několika směsí), ovocnářská (sad starých odrůd původní + nově vysazené) a chovatelská (místní rodiny se postarají o vynesené slepice z velkochovu), s pestrou nabídkou environmenálního vzdělávání a kulturního obsahu vč. předávání vesnické know-how v rámci kurzů a workshopů. Spolek prostor dále citlivě rozvíjí a udržuje v regionu venkovskou identitu.

V okolí Moravičan iniciovali a zaštiťovali výsadbu několika alejí společně s obcí a dalšími spolky. Pomohli také se vznikem podobně laděných spolků v okolních obcích (Malebná Doubravice, Lukavický okrašlovací spolek).

 

Zdroj foto:

https://moravicanskeokraslovaci.cz/

 

Obec Bílá Voda

Nominace v kategorii: Cena za významný počin v separaci a recyklaci odpadů - obec

 

Obec Bílá Voda se svými cca 350 obyvateli je obcí, která se může dlouhodobě pyšnit velmi nízkou produkcí odpadů, a to nejen v Olomouckém kraji, ale i v celé České republice. V obci se třídí papír, plasty, sklo, nápojové kartony, jedlé oleje. Zajištěn je i sběr objemných a nebezpečných odpadů a elektroodpadů. Nádoby na směsný odpad se vyváží jen plné a jsou přesně evidovány. Obec svoje odpadové hospodářství stále rozvíjí, v roce 2019 se rozhodla zlepšit evidenci odpadu zavedením systému ECONIT. V roce 2020 pak byl zaveden svoz vytříděných složek od domu (door-to-door). Plně se projevil nový systém svozu vytříděných složek od domu v roce 2021, kdy došlo k výraznému poklesu produkce směsného odpadu - celkem bylo za celou obec vyvezeno přibližně 600 popelnic se směsným odpadem, což je v přepočtu jen cca 0,5 litru na osobu a den.

 

Zdroj foto:

https://www.bilavoda.cz/

 

Obec Lutín

Nominace v kategorii: Cena za významný počin v separaci a recyklaci odpadů - obec

 

Obec Lutín si nominaci na Ceny kraje vysloužila komplexním pojetím odpadového hospodářství v obci. Jako jedna z prvních zavedla tzv. Door-to-door třídění odpadu, přičemž dnes je již do tohoto systému zahrnut i biologicky rozpložitelný odpad. Obec Lutín se nebojí zavádět inovativní řešení, jak zlepšit třídění odpadů použitím moderních technologií nebo zapojením do regionálních iniciativ. Na hustě obydleném panelovém sídlišti v obci vybudovali polopodzemní kontejnery na směsný i tříděný odpad. Tyto kontejnery jsou uzamčeny a víko lze otevřít pouze po přiložení RFID čipů, které byly rozdány domácnostem ze sídliště. Systém kontejnerů eviduje, který konkrétní čip byl přiložen a umí snímat naplněnost kontejnerů pomocí laserového čidla. Tímto přístupem se obci Lutín podařilo eliminovat dovoz odpadů z okolních obcí a zároveň to motivovalo občany k lepšímu třídění. V kombinaci s door-to-door systémem u rodinných domů obec dosáhla meziročního poklesu množství směsného komunálního odpadu o 40 % a nárůstu množství tříděných odpadů o 60 %.

 

Zdroj foto:

https://obec2030.cz/

 

Karel Poprach

Nominace v kategorii: Cena za významný počin v ochraně životního prostředí - fyzická osoba

 

Karel Poprach je mezi ornitologickou veřejností znám jako odborník zejména na sovy a dravce. Dlouhá léta se věnuje pod hlavičkou organizace TYTO z.s. praktické ochraně zejména ohrožených druhů ptáků zemědělské krajiny, jako jsou sova pálená či moták lužní. Stojí za projektem "Managementová podpora a monitoring hnízdní populace sovy pálené v urbanizovaných biotopech Olomouckého kraje", který se zabývá ochranou a hnízdní podporou silně ohrožené sovy pálené. V roce 2021 se svým týmem realizoval akustický monitoring na celkem 40 monitorovacích bodech, 308 hnízdních lokalit sovy pálené (hnízdní budky a přirozená hnízdiště). Za úspěch lze považovat vyvedení mláďat u tří hnízdících párů sovy pálené. Každoročně se věnuje ochraně a hnízdní podpoře lesních druhů sov. Karel Poprach se rovněž zabývá ochranou a hnízdní podpoře silně ohroženého sýce rousného (horský druh sovy) a puštíka obecného. S cílem jejich záchrany bylo instalováno 1 840 hnízdních budek, které jsou pravidelně kontrolovány a z nichž každým rokem sovy vyvádějí 300–500 mláďat. Současně se věnuje monitoringu a ochraně racka chechtavého a racka černohlavého v přírodní památce Chomoutovské jezero a na Krčmaňském jezeře. Oba druhy racků v celé ČR dlouhodobě snižují svoji početnost a řada hnízdních kolonií u nás zanikla. Karel Poprach se rovněž věnuje publikační činnosti.

 

Zdroj foto:

Archiv TYTO z.s.

Střední lesnická škola, Hranice

Nominace v kategorii: Cena za významný počin v ochraně životního prostředí - právnická osoba

 

Les zaujímá více než třetinu území ČR, má v rámci environmentálních postojů důležitou roli, a kdo jiný by jej měl veřejnosti představit než odborníci, kteří jej dobře znají, pečují o jeho pokračování a jsou s ním v nejtěsnějším kontaktu. Proto vznikl projekt Lesní pedagogika - příprava a realizace konceptu vzdělávání lesníků pro provázení návštěvníků ekosystémem lesa. Lesní pedagogika přibližuje les návštěvníkům nejen jako ekosystém, ale také ve světle principů trvale udržitelného života a hospodaření. Smysl hospodaření v lesích je v jejich zachování, v produkci obnovitelných surovin a v neposlední řadě v posílení ostatních užitečných funkcí lesa, jako je vliv na klima, vodu, půdu, ovzduší, má funkci rekreační, vzdělávací, brannou, zdravotní. Principem lesní pedagogiky je vnímání přírody bez jakéhokoliv tlaku, ale všemi smysly, prostřednictvím lesníka - odborného průvodce s širokým záběrem znalostí biologických, technických, ekonomických, ale i sociálních a kulturních. Díky zde proškoleným lesníkům je možné v rámci celé ČR vzdělávat veřejnost o životním prostředí formou organizovaných aktivit určených nejen pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ, ale také pro širokou veřejnost, včetně osob vyžadujících zvláštní péči, osob ve znevýhodněných situacích či seniorů.

Souběžně jsou pravidelně pořádány environmentální programy pro veřejnost na školním polesí ve Valšovicích, dále v arboretu lesnické školy a na dalších akcích pro veřejnost, souvisejících s lesním prostředím. 

 

Zdroj foto:

https://www.slshranice.cz/

 

Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko a spolek STURM

Nominace v kategorii: Cena za významný počin v ochraně životního prostředí - Obec

 

Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko stojí za realizací krátkých spotů tvořících šestidílný ekologický seriál, ve kterém se v hlavních rolí představí kluk Jáša s kamarády ze ZŠ a starostové mikroregionu Mohelnicko. Hlavní aktéři se snaží s humorem sobě vlastním uchopit téma nakládání s odpady a vysvětlit občanům, že třídění odpadu má smysl a že opravdu všechen odpad nekončí na jedné hromadě. Mimo spoty vznikl i další osvětový projekt - ekologický komiks, který Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko tvoří. Plecháček, Petka Ola, Tvarůžek a liška Bystrouška čtenářům po svém vysvětlí, jak to ve skutečnosti s těmi odpady je a co lidé můžou pro svět dělat lépe a jinak. Tyto aktivity byly realizovány Svazkem obcí Mikroregionu Mohelnicko. Autoři scénáře a režiséři ekologického seriálu jsou členové spolku STURM, kameraman Ivo Zatloukal. Ilustrátorkou ekologického seriálu je Martina Poláchová, autorem textů je Mikroregion Mohelnicko a Šárka Havelková Seifertová.

Komiksy jsou k dispozici na velkoformátových bannerech, které se prezentují na akcích mikroregionu a půjčují se do škol k ekologické osvětě. Jedním z cílů, které si Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko dal, je zlepšit a posílit osvětu o nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku, a to pro všechny věkové kategorie bez rozdílu. Na realizaci všech ekologických aktivit spolupracuje s obcemi, školami v regionu, MAS Mohelnicko, z.s., STURM (Spolkem pro udržitelný rozvoj Mohelnicka) a místními umělci. Důvodem realizace je pozitivní motivace pro lidi v mikroregionu napříč věkovými kategoriemi a ekologická osvěta v hravé formě.

Spolek STURM se zabývá ale také tradičními aktivitami v rámci ochrany životního prostředí jako jsou například výsadby, následná péče o výsadby, rozbory odpadu, pořádání akcí za účasti široké veřejnosti (Ukliďme Česko, Den země, Capáček….), spolupráce na akcích Mikroregionu Mohelnicko (Den mikroregionu, Knihobranní…).

 

Mgr. Petr Šaj

Nominace v kategorii: Cena za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí

 

Mgr. Petr Šaj vystudoval odbornou biologii a geografii na Přírodovědecké fakultě Ostravské Univerzity. V letech 2001-2010 působil na pozici vedoucího střediska ekologické výchovy, kde se věnoval hlavně tématu ochrany přírody a osvětě. V Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR působí od roku 2011. Nejprve jako zoolog na Správě CHKO Jeseníky, následně jako vedoucí oddělení sledování stavu biodiverzity (2015). Od roku 2016 vedl Správu CHKO Jeseníky a byl zástupcem ředitele regionálního pracoviště. Do funkce regionálního ředitele Olomoucko byl jmenován k 1. srpnu 2023.


Profesním zaměřením je zoolog – ornitolog. Dlouhodobě se zabývá monitoringem a dokumentací ptáků v Jeseníkách, především pak početné sokolí populaci. Hodně času také věnuje velmi potřebné prezentaci aktuálních přístupů v ochraně přírody na přednáškách a besedách s promítáním fotografií z vlastního početného fotoarchívu.

 

Zdroj foto:

www.olomouc.cz - Archiv pivovaru Holba

www.rej.cz

 

Univerzita Palackého a studentský spolek Udržitelný Palacký

Nominace v kategorii: Cena za významný počin v separaci a recyklaci odpadů - právnická osoba

 

Univerzita Palackého je první univerzitou v ČR, z níž veškeré zbytky jídel z menz putují do bioplynové stanice společnosti Energy financial group (EFG) Rapotín, kde jsou ekologicky využity k výrobě nízkoemisního tepla, elektřiny a biometanu.

Studentský spolek Udržitelný Palacký provozuje studentský Freeshop - studentské re-use centrum v přízemí budovy kolejí J. L. Fishera, dále provozuje komunitní zahradu Václavka, spustil kampaň "Think Out of the Bin" s cílem zajistit fungování food-sharingové platformy FreeFood UPOL, pravidelně se zapojují do celorepublikové úklidové akce "Ukliďme Česko".

 

Zdroj foto: 

FB tridimgastro.cz

https://www.zurnal.upol.cz/

 

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Forsberg

Partneři:

Rádio Haná Hdev