Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
2024

Pravidla

Zásady soutěže „Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost“

1.1. Subjekty soutěže

 • Olomoucký kraj – vyhlašovatel a pořadatel soutěže „Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost“, poskytuje záštitu nad soutěží
 • Rada kvality ČR – odborný garant a spoluvyhlašovatel soutěže
 • Účastník soutěže – podnikatelský subjekt nebo organizace veřejného sektoru, který/která se přihlásí do soutěže
 • Hodnotící komise – je orgán jmenovaný hejtmanem Olomouckého kraje. Jejím úkolem je hodnocení jednotlivých uchazečů a určení vítězů v daných kategoriích.
 • Certifikovaný externí hodnotitel – je nezávislá, vyškolená osoba, bez jakékoliv vazby na hodnocenou organizaci, držitel certifikátu „Manažer CSR“ („hodnotitel CSR“)

Olomoucký kraj

 • je realizátor soutěže, poskytuje záštitu nad soutěží jménem hejtmana Olomouckého kraje
 • vydává základní dokumenty nezbytné pro průběh soutěže
 • soutěž vyhlašuje, stanovuje termíny přihlášek, jejich hodnocení
 • stanovuje způsob a termín vyhlášení vítězů soutěže, realizuje předání ocenění
 • jmenuje své zástupce do Hodnotící komise, řídí jednání Hodnotící komise
 • spolupracuje s Radou kvality ČR při formulaci zásad pro daný ročník soutěže,spolupracuje s médii

Rada Kvality ČR

 • vydává metodické pokyny
 • je odborný garant a spoluvyhlašovatel soutěže
 • jmenuje své zástupce do Hodnotící komise
 • jmenuje certifikovaného externího hodnotitele (po dohodě s vedením kraje)

 

Krajský úřad Olomouckého kraje a Rada kvality ČR spolupracují na koncepci soutěže „Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost“, dle know-how Rady kvality ČR. Případné problémy spojené s realizací soutěže se řeší operativně a na příslušné řídící úrovni.

Rada kvality ČR souhlasí s používáním nezkreslené podoby loga Cena hejtmana za společenskou odpovědnost pro soutěž v Olomouckém kraji ke své propagaci.

1.2. Podmínky soutěže:

Soutěž je jednoroční, organizace jsou hodnoceny za aktivity v předcházejícím roce, případně i za aktivity v roce aktuálním. (tj. za daný kalendářní rok).

Do soutěže za společenskou odpovědnost se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty, organizace veřejného sektoru, obce, mikropodniky, živnostníci, působící na území Olomouckého kraje (dále jen „uchazeč“) dle podmínek soutěže.

Účast v soutěži je bezplatná, organizační zabezpečení soutěže je hrazeno z rozpočtu Olomouckého kraje (Odbor kancelář hejtmana, Odbor strategického rozvoje kraje).

1.3. Soutěžní kategorie pro 2024

Soutěž je rozdělena do kategorií:

Podnikatelské subjekty (organizace):

 • do 50 zaměstnanců
 • do 250 zaměstnanců
 • nad 250 zaměstnanců

Organizace veřejného sektoru:

 • do 50 zaměstnanců
 • nad 50 zaměstnanců

Obce:

 • obce s rozšířenou působností
 • ostatní obce

Mikropodniky, živnostníci 

1.4. Přihláška do soutěže

Do soutěže se uchazeči přihlašují Olomouckému kraji prostřednictvím vyplněné přihlášky a dotazníku pro příslušnou kategorii a jejich odesláním některým z těchto způsobů:

Odkaz k podání přihlášky a následné vyplnění příslušné soutěžní kategorie zde: PŘIHLÁŠKA

 • e-mailem na adresu: r.vasicek@olkraj.cz
 • posta@olkraj.cz (s uvedením: adresováno odboru OSR, oddělení regionálního rozvoje KÚOK)
 • datovou schránkou: qiabfmf (s uvedením: adresováno odboru OSR, oddělení regionálního rozvoje KÚOK) s uvedením své přesné adresy a kontaktní osoby, včetně telefonického spojení.

Přihláška musí být opatřena přesnou adresou a kontaktní osobou, včetně telefonického a elektronického spojení.

Formuláře přihlášky i dotazníky jsou přístupné také na webových stránkách Olomouckého kraje (www.cenykraje.cz/společenská odpovědnost).

1.5. Dotazník

Dotazník je dokument, ve kterém uchazeč popisuje svoje aktivity v oblasti CSR. Je navržen tak, aby rovněž organizace, která CSR ve své strategii prozatím systémově neidentifikuje, rozpoznala svou pozici v rámci CSR a zhodnotila stávající aktivity.

Uchazeči odpovídají na otázky a uvádějí, jaké činnosti plánují a realizují, a jaké jsou schopni předložit důkazy o jejich existenci i opatřeních stávajících, případně budoucích. 

Dotazník má následující tematické části:

 • Regionální odpovědnost organizací (mimo obcí)
 • Sociální odpovědnost organizací
 • Ekonomická odpovědnost organizací
 • Environmentální odpovědnost organizací
 • Doplňkové otázky

 

Dotazník - Podnikatelské subjekty

DOTAZNÍK PODNIKATELSKÝ SEKTOR.docx

DOTAZNÍK PODNIKATELSKÝ SEKTOR.pdf

Dotazník - Veřejný sektor

DOTAZNÍK VEŘEJNÝ SEKTOR.docx

DOTAZNÍK VEŘEJNÝ SEKTOR.pdf

Dotazník - Obce

DOTAZNÍK OBCE.docx

DOTAZNÍK OBCE.pdf

Dotazník - Mikropodnik, živnostník 

DOTAZNÍK MIKROPODNIK, ŽIVNOSTNÍK.docx

DOTAZNÍK MIKROPODNIK, ŽIVNOSTNÍK.pdf

Povinností uchazeče je posoudit jednotlivé otázky dotazníku a pravdivě odpovědět, jak jsou požadavky jednotlivých otázek v organizaci naplňovány. V případě prolínání uvádí odkaz tam, kde již odpověď uvedl.

1.6. Termíny pro přihlášení

V případě, že se uchazeč rozhodne přihlásit do soutěže, zasílá vyplněnou přihlášku (PŘIHLÁŠKA) a vyplněný dotazník do 29. 6. 2024 na výše uvedené adresy. Rozhodné je datum doručení dotazníku.

V případě doručení nekompletní dokumentace bude přihlašovatel vyzván útvarem řízení kvality k doplnění. Pokud požadovaná dokumentace nebude do 10 dnů ode dne doručení příslušné výzvy doplněna, nebude předložena hodnotící komisi k posouzení.

1.7. Hodnotící komise

Hodnotící komise je v předstihu a vždy pro daný ročník soutěže jmenována resortním náměstkem pro regionální rozvoj kraje dle následujícího klíče:

 • Předseda (svolává a řídí zasedání Hodnotící komise) – člen Rady Olomouckého kraje (1 hlas rozhodovací)
 • Dva členové z Rady kvality ČR (2 hlasy rozhodovací)
 • Dva členové z Krajského úřadu Olomouckého kraje (2 hlasy rozhodovací)
 • tajemník Hodnotící komise (zajišťuje administraci zasedání Hodnotící komise a soutěže)

 

Za jednotlivě jmenované členy Hodnotící komise je přípustný zástup, pokud byla v dostatečném předstihu doručena tajemníkovi Hodnotící komise omluva daného člena Hodnotící komise. O přípustnosti zástupu rozhoduje předseda Hodnotící komise.

Hodnotící komise rozhoduje na svém zasedání o konečném pořadí v soutěži v daných kategoriích aklamačním hlasováním (při shodě většiny hlasů) nebo vyjádřením shody všech přítomných.

Vítězové, kteří se umístí na 1. místě v posledním ročníku jsou z účasti v aktuálně vyhlášeném ročníku automaticky vyřazeni.

1.8. Hodnocení uchazečů

Zpracování a vyhodnocení dotazníku zajistí hodnotící komise dle aktuálních možností, a to prostřednictvím externích „Certifikovaných hodnotitelů“ (vždy 2 hodnotitelé), držitelů certifikátů manažer CSR (Manager Corporate social responsibility), kteří působí bez jakékoliv vazby na hodnocenou organizaci (budou zajištěni ve spolupráci s Radou kvality ČR).

„Certifikovaní externí hodnotitelé“ posoudí jednotlivé dotazníky před zasedáním hodnotící komise a připraví návrh konečného pořadí všech účastníků soutěže pro Hodnotící komisi.
Hodnotící komise projedná výsledky hodnocení provedené externími hodnotiteli, členové komise uplatní svoje připomínky a náměty k hodnocení jednotlivých Organizací a stanoví vítěze v daných kategoriích.

1.9. Vyhlášení vítězů

Vyhlášení vítězů a konečné pořadí bude oznámeno přiměřeným způsobem s tím, že účastníci soutěže a vítězové v daných kategoriích budou jednotlivě osloveni KÚOK a vyzvání k účasti na slavnostním vyhlášení výsledků.

Organizace, které se umístí na 1., 2. a 3. místě (v každé kategorii), mají právo volně užívat informaci o umístění v soutěži včetně nezkreslené podoby loga Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost ke své propagaci, k informování svých partnerů, zákazníků či klientů a široké veřejnosti.

Vítězové v jednotlivých kategoriích obdrží certifikát (diplom) o vítězství v příslušné kategorii s právem užívání označení „Odpovědná organizace Olomouckého kraje“ pro kalendářní rok, v němž byla přijata přihláška do soutěže. Dárkový koš s regionálními potravinami. 

Na slavnostní vyhlášení výsledků zve Olomoucký kraj média. Na mediální podpoře se podílí též Rada kvality ČR.


Závěrečná ustanovení
1. Nedílnou součástí těchto Zásad je souhlas s využitím loga „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“.
2. Změny podmínek soutěže, včetně vyhlášení oceňovaných kategorií pro příslušný rok jsou vyhrazeny jejímu pořadateli.
4. Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje.
5. Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Radou Olomouckého kraje.
6. Tyto Zásady byly projednány na jednání Rady Olomouckého kraje dne 14. 6. 2021 a schváleny usnesením č. UR/23/68/2021.

 

 

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj

Partneři:

Rádio Haná Hdev