Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies >se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.

CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI
KULTURY

A o co se
vlastně jedná?

Olomoucký kraj od roku 2006 vyhlašuje Ceny za přínos v oblasti kultury.
Ocenění si klade za cíl odměnit a zviditelnit významné osobnosti i počiny v oblasti kultury napříč celým regionem.

1. Obecná ustanovení

1.1. V rámci veřejného ocenění a prezentace kulturního života v Olomouckém kraji uděluje Zastupitelstvo Olomouckého kraje Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury.

1.2. Pro tento účel se oblastí kultury rozumí především souhrn různých forem uměleckých aktivit, zajišťování jejich prezentace, různé formy péče o hmotné i nehmotné kulturní dědictví, využívání výtvorů živého umění i kulturního dědictví pro kultivaci člověka, různé formy činnosti zaměřené na poznávání a popularizaci kulturních výtvorů atd.

1.3. Ocenění je udělováno každoročně v následujících kategoriích:

a) Cena za celoživotní přínos (dvorana slávy)

b) Ceny za výjimečný počin roku v oblasti umění,

tj. v následujících oblastech umělecké tvorby:

  • hudby
  • výtvarného umění
  • divadla
  • filmu, rozhlasu a televize
  • literatury

c) Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot

d) Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury

1.4. V kategorii Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) může být oceněna fyzická osoba s vazbou na Olomoucký kraj (např. trvalé bydliště, místo narození, působení na území kraje atd.), která dosáhla dlouhodobě významných výsledků v některé z oblastí kultury či památkové péče nebo přispěla mimořádným způsob k rozvoji některé z oblastí kultury v Olomouckém kraji.

1.5. V kategorii Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění budou oceněny mimořádné umělecké aktivity v oblastech umělecké tvorby uvedených v bodě č. 3. písm. b), které byly organizačně zajišťovány či uskutečňovány fyzickou nebo právnickou osobou s vazbou na Olomoucký kraj.

1.6. V kategorii Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot bude oceněna mimořádná kulturní aktivita.

1.7. O udělení ceny v kategorii Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury nerozhoduje ZOK, ale veřejnost hlasováním formou e-mailu, případně jinou formou o udělení ceny. Rozhodování o udělení ceny bude probíhat následujícím způsobem: na základě došlých návrhů veřejnosti na ocenění v jednotlivých kategoriích sestaví hodnotící komise soubor kandidátů na udělení Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury. S tímto souborem bude seznámena veřejnost a svým hlasováním rozhodne o udělení ceny. Předložený soubor bude obsahovat minimálně deset kandidátů na udělení ceny. V případě formy e-mailového hlasování se hlasuje prostřednictvím internetu, a to uvedením preference na webu ankety a následnou autorizací hlasu prostřednictvím emailové pošty. Z každé emailové schránky je možné hlasovat pouze jednou a pro jedinou osobnost nebo aktivitu. V případě jiné formy hlasování může ROK rozhodnout o jiném typu omezení.

8. Ocenění ve všech kategoriích je spojeno s veřejným předáním výtvarného symbolu. Ceny budou předány oceněným v jednotlivých kategoriích obvykle do konce dubna příštího roku na slavnostním večeru.

2. Podávání návrhů

2.1. Návrhy na ocenění v jednotlivých kategoriích předávají odboru sportu, kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje písemnou formou všechny právnické a fyzické osoby. Informace o možnosti podávat návrhy na ocenění ve všech kategoriích za příslušný kalendářní rok bude zveřejňována každý rok, obvykle k 31. 12. na webových stránkách Olomouckého kraje a ve vybraných médiích a dalšími formami medializace. Termín podání návrhů je upřesňován ve výzvě k podávání návrhů. K později podaným návrhům nebude přihlíženo.

2.2. Návrh na ocenění v kategorii Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) může být podán opakovaně pouze tehdy, nebylo-li ocenění této osobě podle návrhu předloženého v předchozích letech již uděleno.

2.3. V případě, že se jedná o návrh na ocenění fyzické osoby, musí návrh obsahovat údaje potřebné pro identifikaci dané osoby, to je vedle jména a příjmení také např. adresu jejího bydliště nebo pracoviště atd. a dále charakteristiku jejího přínosu pro Olomoucký kraj.

2.4. V případě, že se jedná o návrh na ocenění výjimečných počinů v jednotlivých kategoriích, musí tento návrh obsahovat název realizované aktivity, údaje o místě a času její realizace, údaje o jejich organizátorech (jedná-li se o fyzické osoby stejné údaje jako v předcházejícím bodě, jedná-li se o právnické osoby název právnické osoby a její adresu) a dále charakteristiku přínosu realizované aktivity pro Olomoucký kraj.

2.5. Návrhy na ocenění v kategoriích výjimečný kulturní počin roku v oblasti kultury, může být podán pouze ve vztahu ke kulturní aktivitě, která byla uskutečněna v průběhu sledovaného kalendářního roku.

3. Pravidla pro vyhodnocení

3.1. Došlé návrhy vyhodnotí 7 členná komise jmenovaná Radou Olomouckého kraje, ve které budou zastoupeni 3 členové komise pro kulturu a památkovou péči ROK a 4 další členové určení ROK. Nehlasujícím členem hodnotící komise je tajemník komise ROK pro kulturu a památkovou péči a zapisovatelka. Komise po projednání vyhodnotí došlé návrhy a předloží Radě Olomouckého kraje návrh na udělení Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury v jednotlivých kategoriích. O udělení cen rozhoduje Zastupitelstvo Olomouckého kraje na návrh Rady Olomouckého kraje. V každé kategorii cena nemusí být udělena vůbec. Tato ustanovení se netýkají udělování Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury, zde je postup udělování ceny upraven v ustanovení bodu čl. I. bodu 8 těchto pravidel.

3.2. V jednotlivých kategoriích může být každoročně udělena pouze jedna cena.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Pravidla ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu - Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury v uvedeném znění nabývají účinnosti dnem následujícím po dni schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

4.2. Tato Pravidla nahrazují Pravidla schválená Zastupitelstvem Olomouckého kraje pod č. UZ/13/38/2006 ze dne 13. 9. 2006 ve znění schváleném pod č. UZ/2/29/2012 ze dne 21. 12. 2012.

V Olomouci dne 18. 12. 2017

Pravidla ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu – Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury byla schválena usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 18. 12. 2017 číslo UR/8/52/2017.

lorem
ipsum

CENY UDĚLENY

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 byly v Moravském divadle Olomouc slavnostně vyhlášeny Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. Předávání ocenění za rok 2020
se v důsledku omezení souvisejících s koronavirem neuskutečnilo, zájemci tedy mohli nominovat počiny uskutečněné v roce 2021 i 2020. Vítěze jednotlivých kategorií vyhlásilo krajské zastupitelstvo, o ceně veřejnosti rozhodli lidé prostřednictvím internetového hlasování. Celkem bylo oceněno 11 výjimečných osobností a počinů
v 8 kategoriích a udělen Titul mistra tradiční rukodělné výroby.

Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy)

Vladimír Rybička

telefonVladimír Rybička

telefon2020

Vladimír Rybička je zakladatelem a organizátorem světově proslulého festivalu s názvem Blues Alive v Šumperku. Zároveň působil od roku 1980 v Domě kultury Šumperk. Ředitelem instituce, jakou známe v dnešní podobě, se stal v roce 1991. Blues Alive obdržel jedno z nejprestižnějších ocenění – ocenění Keeping The Blues Alive Award pro rok 2019. Díky panu Rybičkovi a jeho nasazení se Šumperk stal centrem bluesového dění v České republice. Díky jeho práci a nasazení se stal Šumperk i Olomoucký kraj známý nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.

telefonProf. PhDr. Jiří Fiala, CSc.

telefon2021

Prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc, je literární vědec, historik, folklorista a kulturní pracovník. V současnosti je emeritní univerzitní profesor dějin české literatury na katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Věnuje se historii a přítomnosti Olomouce a olomouckému regionu, a to nejen badatelsky, ale také svou vědecko-popularizační činností. V současné době publikuje v Žurnálu Univerzity Palackého v Olomouci, Diskusním žurnálu a dění na Univerzitě Palackého a v revui Vědecké knihovny v Olomouci KROK. Podílí se na libretech k výstavám ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

Výjimečný počin roku v oblasti umění - hudba

Tančírna a celý produkční tým za kulturní projekt „umění v srdci Rychlebských hor“

telefonTančírna a celý produkční tým za kulturní projekt „umění v srdci Rychlebských hor“

telefon2020

Kulturní instituce Tančírna v Račím údolí zvládla přes složitou pandemickou situaci, navíc v době pandemie realizovat většinu plánovaných kulturních a sportovních akcí, navazovat nové spolupráce, mít špičky ve svém uměleckém oboru, přes literaturu, hudbu, tanec a galerie taky nezahálela a realizovalo se několik výstav.

Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu

telefonIng. Hana Polášková

telefon2021

Paní inženýrka stojí v čele hudebního festivalu již řadu let jako ředitelka. Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu má nejdelší tradicí na Jesenicku. Již třicet let v tomto regionu přivádí hudební interprety té nejvyšší kvality, což dosvědčuje vysoká návštěvnost festivalu.

Výjimečný počin roku v oblasti umění - výtvarné umění

Meditace o městě, krajině a umění 2020

telefonprof. PhDr. Pavel Zatloukal

telefon2020

Publikace pana profesora Pavla Zatloukala je jedinečným příspěvkem k dialogu o Olomouci z perspektivy architektonického, urbanistického i výtvarného vývoje a vsazuje vývoj města do širších společenských i kunsthistorických souvislostí. Dílo je mimořádné svým rozsahem, kvalitou i erudicí autora.

Výjimečný počin roku v oblasti umění - divadlo

Inscenace novely Vladimíra Körnera – Zánik samoty Berhof v režii Miroslava Krobota

telefonMoravské divadlo v Olomouci

telefon2021

Pan Miroslav Krobot je jedním z nejuznávanějších divadelních režisérů v České republice. Pan režisér se častěji vrací, fyzicky i umělecky do svého rodného kraje – do Olomouce, na rodné Zábřežsko či Jeseníků. Inscenace Zánik samoty Berhof vznikla na motivy stejnojmenné novely Vladimíra Körnera pro Moravské divadlo Olomouc. Scénář vytvořil pan Miroslav Krobot s panem Lubomírem Smékalem. Příběh se odehrává po skončení druhé světové války nedaleko dnešní Branné v západních Jeseníkách. Jde o příběh mladé Ulriky, která se svým otcem opilcem, jeho německou milenkou a jeptiškou Salome stane zajatkyní vérvolů, nacistických fanatiků, kteří se odmítají smířit s koncem druhé světové války a pádem hitlerovského režimu. Vše se odehrává na samotě Berhof.

Výjimečný počin roku v oblasti umění - film, rozhlas a televize

Miroslav Kobza

telefonMiroslav Kobza

telefon2020

Miroslav Kobza je redaktor a publicista Českého rozhlasu Olomouc. Rozhlasová práce pana Kobzy je směřována na místopisně orientované pořady, které pomáhají poznávat známá i méně známá místa Olomouckého kraje. Je autorem mnoha desítek rozhlasových dokumentů, reportáží a publicistických pořadů představujících technické památky, přírodní zajímavosti, osobnosti či historii Moravy a Slezska. Nejvýznamnějším autorským počinem v této oblasti je rozsáhlý rozhlasový cyklus Od Pradědu na Hanou, který Český rozhlas Olomouc úspěšně vysílá od roku 2002. Vedle místopisným pořadů je i autorem několika rozhlasových her, dramatizací, podílel se na vzniku mnoha adaptací literárních a dramatických děl či napsal předlohu pro čtrnáctidílný cyklus pohádek z oblasti severozápadní Moravy „Povídánky od nitěných knoflíků“. Nominace na ocenění je orientována k roku 2020, kdy byla vydána zatím poslední samostatná kniha věnovaná našemu kraji „Mlžnou krásou Rychlebských hor“.

Výjimečný počin roku v oblasti umění - literatura

Ottovy Čechy. Obraz země v letech 1883 – 1908

telefonMgr. Petra Kubíčková a Mgr. Lubomír Novotný, Vědecká knihovna v Olomouci

telefon2020

Autoři Mgr. Petra Kubíčková a Mgr. Lubomír Novotný analyzovali tento monumentální vyprávěcí pramen z přelomu 19 - 20. století ve smyslu hledání toho, jakým způsobem „četli“ jednotliví přispěvovatelé cyklu Čechy krajinu a „četli“ v krajině. Zdali ji vnímali očima historika, romantického tuláka, bojovníka za národní věc či očima přírodovědce, zdali při putování krajinou sledovali primárně přírodní výtvory či je zajímali přednostně lidé, případně architektonické památky či průmysl. Autoři jejich poznatky analyzovali a snažili se vysledovat, jakým způsobem tehdejší tvůrci využívali znaky Palackého historického narativu při formování kolektivní identity.

Edice Olomoučtí fotografové/ Olomouc Photographers

telefonMuzeum umění Olomouc, vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci

telefon2021

Hlavní cílem nadregionální knižní edice Olomoučtí fotografové/ Olomouc Photographers, která má díky dvojjazyčnému zpracování i výrazný mezinárodní potenciál, je zmapovat život a dílo významných a často opomíjených a nedoceněných fotografů, kteří působili či působí v Olomouckém kraji v průběhu 20. a 21. století.

Výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot

Bronislava Millá

telefonBronislava Millá

telefon2021

Bronislav Millá založila dětský soubor Slaměnky, který následně vede 20 let. Se Slaměnkami slavila mnohé úspěchy v regionálních i národních soutěžích, přinášela radost divákům a hlavně správným směrem formovala desítky dětí, které souborem prošly. Přestože v oboru etnografie nemá vzdělání, studiem pramenů a kontaktem se vzácnými lidmi a odborníky jakými byli Zdeňka Jelínková, Božena Langová, Vilma Volková a další, ale především svým zájmem a pílí se vypracovala na uznávanou odbornici přes hanácký, ale též záhorský kroj. Nespočet jich ušila, zrekonstruovala či zrestaurovala. Je iniciátorkou akce Slavnost kroje, která je ve Velké Bystřici každoročním setkáním milovníků krojů. Jako jedna z mála současníků si též osvojila umění tvorby hanáckého svatebního koláče. Výtvory jejích rukou se staly obdivovanými klenoty mnoha skutečných souborových svateb a též výstav nejen doma v Bystřici či v olomouckém muzeu, ale i v pražském národním muzeu či dokonce v Paříži. Několikrát se jimi mohla pochlubit i v televizním vysílání a tomuto umění učí i své následovnice z řad folklorního souboru Haná. Je často zvána školami, muzejními institucemi i dalšími subjekty k přednáškám o tradiční lidové kultuře Hané. Velkým počinem bylo též v roce 2019 spoluautorství výstavy „Hanáci republice“ v Senátu pod patronátem senátora Lumíra Kantora. V letošním roce se významnou měrou jako spoluautorka podílela na vydání rozsáhlé publikace Hanácký lidový oděv, jež by měla napomoci milovníkům a uživatelům lidového oděvu na Hané a přitom reflektovat požadavky dnešní doby. Paní Broňa Milá se v roce 2006 stala nositelkou Ceny města Velká Bystřice za přínos v oblasti folkloru, zachování lidových tradic našeho regionu, za práci s dětmi a mládeží při vedení dětského folklorního souboru.

Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje

Alois Slepánek

telefonAlois Slepánek

telefon2021

Alois Slepánek z Brodku u Konice se dlouhodobě profesně věnuje, jako jeden z posledních v České republice, ohroženému tradičnímu rukodělnému řemeslu – řemeslu kartáčnickému. Svoje znalosti a odborné dovednosti čerpal z odborné literatury, od posledních kartáčníků, ale především z každodenní praxe. Vždy se snažil v maximální míře zachovat tradiční výrobní postupy, které následně předal (a stále předává) členům širší rodiny. Během skoro třicetileté praxe vyrobil velké množství kartáčnických produktů a donedávna pravidelně navštěvoval řemeslné jarmarky a trhy, kde svoje řemeslo názorně převáděl pro širokou veřejnost, nyní tak činí jeho synové. Svým precizním rukodělným uměním se tak podílí, jako jeden z posledních v daném oboru, na dobré řemeslnické pověsti Olomouckého kraje.

CENA VEŘEJNOSTI - projekty, pro které jste mohli hlasovat

Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad Hanou, z.s.

telefonIng. Martin Mézl

domnem.cz

Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad Hanou byl založen v roce 1984 panem Karlem Málkem na Základní umělecké škole v Němčicích nad Hanou. V současné době je orchestr tvořen zhruba 60 členy a na svých četných koncertech v České republice i zahraničí reprezentuje nejen město Němčice nad Hanou, ale i celý Olomoucký kraj. V uplynulých dvou letech byla činnost orchestru značně omezena kvůli všudypřítomným opatřením. Přesto členové orchestru pod vedením dirigenta pana Jindřicha Nováka nacvičili nový repertoár a úspěšně se zúčastnili XX. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů, která se konala v říjnu 2021 v Ostravě. Na této soutěži prezentoval orchestr náročný program a byl oceněn Zlatým pásmem a vítězstvím ve své kategorii. Dirigent orchestru pan Jindřich Novák převzal také ocenění za Nejlepší dirigentský výkon.

OLODVOREK

telefonŠimon Pelikán

facebook.com/olodvorek

Šimon Pelikán provozuje službu Plavby Olomouc, Ološlap a organizuje festival Řeka má duši. V červnu roku 2021 z vnitrobloku starého domu na Dolním náměstí v Olomouci vybudoval dočasný prostor pro živou kulturu v centru města. Záměrem bylo nabídnout místo, kde se mohou konat koncerty, divadla, vernisáže a další. Na jednom podiu se tak mohli potkávat profesionální umělci z celé České republiky se začínajícími umělci nejen z regionu a díky tomu docházelo k obohacování kulturního života ve městě. Místo se během pár týdnů stalo nedílnou součástí kultury a života ve městě a během letní a zimní sezóny byl v něm realizován téměř každodenní kulturní program.

Telegraph Olomouc

telefonSofiia Taranenko

telegraph.cz

Telegraph je místo, které spojuje svět kultury, byznysu a gastronomie. Bývalá továrna na telegrafy má sice nový kabát, ale plní stejnou funkci jako zmíněný vynález: sbližuje více i méně vzdálené světy a osoby. Kolem projektu se tvoří komunita, v níž mají své místo představitelé i milovníci umění, dobrého jídla, podnikatelé nebo freelanceři. Projekt nabízí gastronomické zážitky, rozmanitý kulturní program, výstavy i prostor pro práci a byznysová setkání.

Festival Blues Alive

telefonVladimír Rybička

bluesalive.cz

Mezinárodní festival Blues Alive, největší středoevropská přehlídka blues, oslavil v roce 2021 již svůj 25. ročník. Festival je nositelem prestižní ceny Keeping The Blues Alive. Na festivalu hráli po tři dny muzikanti z devíti zemí, především američtí interpreti. Někteří vystupující jsou držiteli prestižních cen Blues Music Awards. Součásti festivalu byly mimo hlavních koncertů výstavy, křest knihy vydané k jubileu festivalu, přednášky, besedy, filmová projekce, klubové koncerty či dražba kytary, jejíž výtěžek byl věnován hendikepovaným dětem ze ZŠ a SŠ Pomněnka o.p.s. Festivalové koncerty zaznamenala Česká televize a Český rozhlas.

Tichý křik

telefonDaniel Gregor a Petr Dvořák

muo.cz/tichy-krik

Interaktivní projekt s názvem „Tichý křik“ pracuje s jedinečným autorským softwarem, který transformuje lidský hlas ve velkoformátovou laserovou projekci. Lidé mohli vyjádřit své myšlenky, názory, ale i poslat pozdravy či vzkazy. Projekt, který byl zdarma dostupný široké veřejnosti v proluce Muzea umění Olomouc, se stal velkým lákadlem. Během tří měsíců si ho přišlo vyzkoušet na 8 000 návštěvníků.

Improvizační skupina ODEMKNUTO

telefonKlára Ketnerová

ig.com/odemknuto_impro

Improvizační skupina ODEMKNUTO vznikla v roce 2021 a tvoří ji mladí divadelní nadšenci z Jesenicka ve věku 15-17 let. Skupina pod vedením divadelní lektorky ctí pravidla improvizace a má za sebou již dvě improshow (Bláznivé léto a Bláznivé Vánoce) konané v Tančírně v Račím údolí. Obě představení se shledala s velkým úspěchem a nadšením, proto má skupina v plánu nadále vystupovat nejen v Tančírně, ale také v okolních obcích a městech. Cílem improvizační skupiny ODEMKNUTO je nejen odemknout bránu mezi jevištěm a hledištěm, ale především odemknout bránu k smíchu!

Čti Jeseníky

telefonLukáš Abt a kolektiv autorů

cti-jeseniky.cz

Obrazová a informativní encyklopedie, která umožní čtenáři nahlédnout do historie Jesenicka a zároveň inspiruje k objevování opomenutých míst. Kniha se zabývá Jeseníky a jejich podhůřím (Hrubý Jeseník, Zlatohorská pahorkatina, Góry Opawskie). Zaměřena je na unikátnost obrazového materiálu a čtivost doprovodného textu.

Setkání Hanáků 2021 v Tovačově

telefonHanácký folklorní spolek

setkanihanaku.cz

Setkání Hanáků v Tovačově bylo dvanáctým ročníkem putovního folklorního festivalu, kam dorazilo přes 700 krojovaných účastníků a téměř tisícovka diváků. Tradiční průvod prošel městem a poté se na dvou scénách v areálu zámku představily národopisné taneční soubory a muziky z Hané i Slezska.

Muzeum harmonik ze sbírky Jiřího Sedláčka

telefonJiří Sedláček

litovel.eu/muzeum-harmonik

Město Litovel převzalo 1. 1. 2022 unikátní sbírku harmonik od Jiřího Sedláčka. Sbírka bude umístěna v nově zrekonstruovaných prostorách Záložny, kde město Litovel vybudovalo reprezentativní muzeum pro umístění těchto vzácných hudebních nástrojů. V prostorách bude umístěna největší sbírka harmonik a heligonek ve střední Evropě. Najdete zde přibližně 370 exkluzivních plně funkčních hudebních nástrojů od 55 českých výrobců. Některé kusy jsou staré až 150 let. Město se sbírku bude snažit zapsat do Guinessovy knihy rekordů.

Koncert k 50. výročí od založení DOM ZUŠ Jeseník

telefonVladimír Vraňovský, Tomáš Uhlíř a Milan Domes

dom.zusjes.cz

Dechový orchestr ZUŠ Jeseník oslavil v roce 2021 50 let od svého založení. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který orchestr vedl přes třicet let. Orchestr uskutečnil téměř 1400 vystoupení, pravidelně se také zúčastňuje festivalů a soutěží nejen v České republice, ale i v zahraničí.

CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI KULTURY 2006 - 2019

Cena za celoživotní přínos, Dvorana slávy František Surmik, muzikant

Cena za výjimečný počin v oblasti umění - hudba CELLOWEEN, hudebně-tanečně-divadelní projekt

Cena za výjimečný počin v oblasti umění – výtvarné umění VÍC NEŽ ORLOJ. Díla Karla Svolinského ze sbírek VMO a OLOMOUCKÝ ORLOJ / 500 let od první písemné zmínky – výstavy

Cena za výjimečný počin v oblasti umění – divadlo Emily-Joy Smith, členka baletního souboru Moravského divadla Olomouc

Cena za výjimečný počin v oblasti umění – film, rozhlas a televizeBarokní velmož, dokumentární film České televize

Cena za výjimečný počin v oblasti umění – literatura Vít Lucuk

Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot 200. výročí arcivévody a kardinála Rudolfa Jana, projekt

Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury Dechový orchestr Zábřeh

Cena hejtmana Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury Glonek, Jiří: Na Jeseníky!, kniha

Více informací naleznete ZDE

Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) Vladimír Körner, spisovatel, filmový a televizní scénárista

Výjimečný počin roku v oblasti umění – hudba Jakub Rousek, tenorista, sólista opery a operety Moravského divadla Olomouc

Výjimečný počin roku v oblasti umění – výtvarné umění Projekt Wolker

Výjimečný počin roku v oblasti umění – divadlo Divadlo Václav, z. s.

Výjimečný počin roku v oblasti umění – film, rozhlas a televize Film „Případ pro Jáchyma Semiše: Dóm přízraku“ Jana Haluzy

Výjimečný počin roku v oblasti umění – literatura Publikace Karel Kavička a kol.: Jano Köhler

Výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot Projekt „Brána do starých časů na Hané“

Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury Street Art Festival

Cena hejtmana Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury In memoriam pan Jiří Vojzola, fotograf a Jan Morávek, hudební pedagog

MEDAILE ARTIS BOHEMIAE AMICIS ministerstva kultury ČR Dobromila Hamplová, významná osobnost hudební kultury města Olomouc

Více informací naleznete ZDE

Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) Pan Libor Vojkůvka, český naivní malíř, cestovatel, fotograf, lidový bavič, entomolog a písmák

Výjimečný počin roku v oblasti umění - hudba Lenka Dohnalová, olomoucká pedagožka a sbormistryně

Výjimečný počin roku v oblasti umění – výtvarné umění Vít John, malíř a grafik

Výjimečný počin roku v oblasti umění – divadlo Vladimír Čapka, významný ochotnický divadelník, zakladatel Divadelního souboru Josefa Kajetána Tyla v Brodku u Přerova

Výjimečný počin roku v oblasti umění – film, rozhlas a televize Miroslav Krobot za film Kvarteto

Výjimečný počin roku v oblasti umění – literatura Novotný, Lubomír: Krčmaňská aféra: tajemný pokus o atentát na československé ministry

Výjimečný počin roku v oblasti tradiční lidové kultury Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o. za novou interaktivní expozici v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov

Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury Pěvecký sbor Cantabile Hranice pod vedením Markéty Láskové

Cena hejtmana Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury Dana Hlobilová

Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) Mons. Josef Hrdlička,respektovaná osobnost duchovního, kulturního, uměleckého a hudebního života

Výjimečný počin roku 2016 v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot v roce 2016 Kniha Osobnosti Olomouckého kraje, vydaná Vlastivědným muzeem v Olomouci

Osobnost roku 2016 v oblasti kultury Jiří Čada, je významnou a respektovanou osobností v oblasti hanáckého folklóru

Výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury v roce 2016 Pavel Šín, je představitelem a iniciátorem spolku Muzeum řemesel Konicka

Výjimečný počin roku 2016 v oblasti umění - Hudba MVDr. Jiří Sedláček, klarinetista, umělecký vedoucí kapely Old Time Jazzband Loučná nad Desnou

Výjimečný počin roku 2016 v oblasti umění – výtvarné umění Výstavy "Jiří Kolář, legenda světové koláže" a "Nejdříve musí býti obrazu plné srdce, aby ho pak mohly býti plné oči" (Josef Čapek) uspořádané Muzeem a galerií v Prostějově, p. o.

Výjimečný počin roku 2016 v oblasti umění – divadlo Divadelní inscenace Kéž by tisíc klarinetů

Výjimečný počin roku 2016 v oblasti umění – film, rozhlas a televize Jano Köhler, film režiséra Ondřeje Sovíka

Výjimečný počin roku 2016 v oblasti umění – literatura Toulky tovačovskou minulostí aneb 695 let historického putování městem pod Spanilou věží a Chrám věd a múz, katalog výstavy a Chrám věd a múz, dějiny Vědecké knihovny v Olomouci

Cena hejtmana za přínos v oblasti kultury Národopisný soubor Mánes a Pavel Alexandr Taťounov a Kniha Stopy paměti od autora Jiřího Doležela

Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury Dechový orchestr Haná na konferenci WASBE

Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) Petr Vronský, šéfdirigent Moravské filharmonie, houslista

Cena za výjimečný počin roku v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot Luděk Štipl, za činnost sdružení Respekt a tolerance

Cena za osobnost roku v oblasti kultury Václav Vlasák, hudebník, bývalý člen skupiny Citron, člen skupiny Limetal

Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury Zájmový spolek Haná Velká Bystřice, z.s. za obnovu a dlouholeté udržení lidových tradic

Cena za výjimečný počin v oblasti umění – divadlo Divadlo Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově, za aktivní činnost s mladými divadelníky provázenou řadou uznání a ocenění

Cena za výjimečný počin v oblasti umění – film, rozhlas a televize Lubomír Hlavsa, za televizní film „Jan Hus – Cesta bez návratu“ natočenýspolečností Vistafilm

Cena za výjimečný počin v oblasti umění – hudba Dechový orchestr Sempre při ZUŠ Zábřeh, za vynikající reprezentaci Olomouckého kraje i celé ČR na mezinárodním uměleckém festivalu Shanghai Baoshan International Art Festival (SBIAF)

Cena za výjimečný počin v oblasti umění – literatura Pavel Štěpánek, za knihu Portugalský rod Silva Tarouca – mecenáši Josefa Mánesa a jejich role v české kultuře a další bohatou publikační činnost

Cena za výjimečný počin v oblasti umění – výtvarné umění Ladislav Jalůvka, výtvarník, umělecký pedagog, malíř Olomouce a Olomoucka

Cena hejtmana Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury Eva Suchánková -za celoživotní pedagogickou, kulturní a uměleckou činnost a Jiří Hastík, malíř, grafik, teoretik výtvarného umění, autor realizací v oblasti užitého umění a monumentální tvorby, kurátor výstav

Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury Kniha Příběhy uničovské archeologie

Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury Statutární město Olomouc, koncert lotyšské mezzosopranistky Eliny Garanči

Cena hejtmana Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury Statutární město Prostějov, koncert maltského tenoristy Josepha Calleji

Cena osobnosti roku v oblasti kultury Jiří Přibyl - operní zpěvák, nositel ceny Thálie

Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury Společnost Vincenze Priessnitze, z.s. – propagace tradičních léčebných procedur a odkazu V. Priessnitze

Cena za výjimečný počin roku v oblasti hudby Stupkovo kvarteto – projekt „Konfrontace –česká komorní hudba v proměnách času“

Cena za výjimečný počin roku v oblasti výtvarného umění Anežka Kovalová, Miroslav Koval – vlastní tvorba, dramaturgie výstavní činnosti a vedení galerie J. Jílka Šumperk

Cena za výjimečný počin roku v oblasti divadla Přerovský Kašpárek, Loutkové divadlo Sokol Přerov – realizace divadelních představení v roce 2014

Cena za výjimečný počin roku v oblasti filmu, rozhlasu a televize cine4net, s.r.o. - internetový seriál „Památky dnes“

Cena za výjimečný počin roku v oblasti kultury v oblasti literatury Statutární město Prostějov – vydání knihy „Sto let prostějovské radnice“

Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot Občanské sdružení Sv. Barbora Zábřeh – záchrana kulturní památky – kostela sv. Barbory a její zapojení do života

Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury Mikroregion Litovelsko, Hudební film „Litovelsko – Hanácké ráj, Vydejte se za příběhy“

Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) Ivan Theimer – sochař, malíř, kreslíř a grafik

Cena hejtmana Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury Karel Novák, fotograf

Cena osobnost roku v oblasti kultury Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc – kompoziční, publikační a organizační činnost v roce 2013

Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury Jarmila Vítoslavská – šití a vyšívání ženských, mužských i dětských hanáckých krojů

Cena za výjimečný počin roku v oblasti hudby Dechový soubor Harmonie Šternberk –úspěchy na mezinárodních soutěžích dechových orchestrů

Cena za výjimečný počin roku v oblasti výtvarného umění Mgr. A Jiří Finger, vytvoření sochy Gustava Frištenského v Litovli

Cena za výjimečný počin roku v oblasti divadla Divadlo Tramtarie, o.s., reprezentace kraje, sezona 2013

Cena za výjimečný počin roku v oblasti filmu, rozhlasu a televize Divadelní společnost Historia – dokumentární film „Historia: malé dějiny o třech obrazech“

Cena za výjimečný počin roku v oblasti literatury Město Uničov kniha – „Uničov, historie moravského města“

Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot Vlastivědné muzeum v Olomouci – dlouhodobá expozice „Galerie osobností Olomouckého kraje“

Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury Lipník nad Bečvou - výstava „Kov ve městě“

Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) Zděněk Přikryl – výtvarné umění, poezie

Cena za celoživotní přínos, Dvorana slávy Ladislav Čechák, národopis a lidová hudba

Cena hejtmana Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury Občanské sdružení BALET GLOBA, úspěch na Mistroství světa v interpretačním umění v Los Angeles

Cena osobnost roku v oblasti kultury Antonín Suchan, sochař a fotograf

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – hudba Sbor Schola od Sv. Jana Křtitele, provedení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – výtvarné umění Statutární město Přerov, umělecké ztvárnění nového Tyršova mostu přes řeku Bečvu v Přerově

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – divadlo MgA. Robert Balogh, divadelní režisér a choreograf

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – film, rozhlas a televize Ctirad Štipl, dokumentární filmová tvorba

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast literatury Klub historický a státovědný v Prostějově, kniha „Osobnosti Prostějovska“

Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury Město Velká Bystřice, Cyklus akcí Hanácký rok v Bystřici

Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot Zvonařská dílna Tomášková – Dytrychová, za zhotovené zvony v roce 2012

Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury Vlastivědné muzeum Jesenicka „Expozice čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století“

Cena za celoživotní přínos, Dvorana slávy Vladimír Vraňovský, hudebník a hudební pedagog a Jaroslav Hutka, folkový hudebník, skladatel a písničkář

Cena osobnosti roku v oblasti kultury Hudební skupina Priessnitz, podíl na vzniku a propagaci filmu Alois Nebel

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – hudba Létající rabín, klezmer ensamble, hudební skupina

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – výtvarná umění Dagmar Koverdynská, sochařka

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – divadlo Renáta Mrózková, baletka

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – film, rozhlas a televize Agentura Laffayette, o.s., „Osobnosti Olomouckého kraje“ (7 DVD)

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast literatury Městská knihovna Šumperk, Festival „Město čte knihu“

Cena za výjimečný počin roku v oblasti neprofesionální umělecké činnosti Motýli Šumperk, dětský pěvecký sbor

Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot Město Šternberk „Expozice času“

Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot Hustopeče nad Bečvou, vybudování lapidária v zámku Hustopeče nad Bečvou

Cena médií za přínos v oblasti kultury Projekt Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780

Cena celoživotní přínos, Dvorana slávy František Dvořák, historik umění a Milan Tichák, historik

Cena osobnost roku v oblasti kultury Zdeněk Vacek, malíř

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – hudba Mohelnický dostavník

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – výtvarné umění Bohumil Teplý, sochař

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – divadlo Jaroslava Vysloužilová, filmová a divadelní herečka

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – film, rozhlas a televize DVD Javoříčko, Video Theo

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast literatury Petr Ritter, knihy Wirth versus stát, Studovali práva

Cena za výjimečný počin roku v oblasti neprofesionální umělecké činnosti Mezinárodní folklorní festival Šumperk

Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot Výstava Portolánový atlas v Olomouci

Cena médií za přínos v oblasti kultury Projekt Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780

Cena za celoživotní přínos, Dvorana slávy Lubomír Bartoš, akademický malíř a František Řehák, herec

Cena osobnost roku v oblasti kultury Alois Motýl, sbormistr, varhaník, klavírista, hudební pedagog a Jaroslav Wykrent, hudební skladatel, textař a zpěvák

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast hudby Richard Pachman, hudebník, zpěvák, hudební skladatel

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast výtvarného umění Jiří Andrýsek, fotograf, organizátor výtvarných výstav

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast divadla Jan Sulovský, redaktor, dramatik, divadelní režisér

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění - oblast filmu, rozhlasu a televize Český rozhlas Olomouc

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast literatury Vladimír Körner, spisovatel, dramaturg, scénárista

Cena za výjimečný počin v oblasti neprofesionální umělecké činnosti Academic jazz band Přerov

Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot Kniha „Univerzita v Olomouci 1573-2009“. Vydavatel Univerzita Palackého v Olomouci

Cena za celoživotní přínos, Dvorana slávy Antonín Schindler, hudebník, orgalonog, ředitel Mezinárodního varhanního festivalu v Olomouci

Cena osobnost roku v oblasti kultury Václav Obr, restaurátor historických kočárů, zakladatel Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem a společnosti Mylord

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – hudba Festival Baroko

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – výtvarné umění Oldřich Šembera, retrospektivní výstava

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – divadlo Losinské kulturní léto

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – film, rozhlas a televize Prostějovská architektura přelomu století (dokumentární snímek na DVD s názvem Prostějovská historická architektura)

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast literatury Haná v poezii. Antologie. Editor Bohumír Kolář

Cena za výjimečný počin roku v oblasti neprofesionální umělecké činnosti Baletní studio při Moravském divadle Olomouc

Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot Výstava Portolánový atlas v Olomouci

Cena médií za přínos v oblasti kultury Marcela Kleckerová, za její aktivity při správě hradu Helfštýna a organizace Hefaistonu, mezinárodní setkání uměleckých kovářů

Cena za celoživotní přínos, Dvorana slávy Jiří Louda, heraldik

Cena osobnost roku v oblasti kultury Lea Vivot, sochařka

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – hudba Československý jazz festival Přerov

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – výtvarné umění Fontána „Pramen živé vody sv. Jana Sarkandra“ v Olomouci

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – divadlo Olga KaštickáZimmermanová, herečka Divadla Šumperk

Cena za výjimečný počin v oblasti profesionálního umění – film, rozhlas a televize Televizní dokument „Josef Bryks – Ten, který přecenil českou duši“

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast literatury Nakladatelství Burian a Tichák, s.r.o., za vydávání dvouměsíčníku Listy

Cena za výjimečný počin roku v oblasti neprofesionální umělecké činnosti Festival pěveckých sborů „Svátky písní“ a Bohumila Buriánová – výšivka hanáckých krojů

Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot Realizace projektů „100 let Národního domu v Prostějově“ (rekonstrukce, oslavy, vydání publikace)

Cena médií za přínos v oblasti kultury Výstava fotografií Vladislava Galgonka s názvem „Retrospektiva 35“ v Galerii Podkova v Olomouci

Cena za celoživotní přínos, Dvorana slávy Pavel Novák

Cena osobnost roku v oblasti kultury Jindřich Štreit

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast hudby XI. ročník Blues Alive

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast výtvarného umění XXV. ročník Hefaistonu mezinárodní setkání uměleckých kovářů

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast divadla X. ročník mezinárodního festivalu Divadelní Flora

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast filmu, rozhlasu a televize Academia film Olomouc

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast literatury Kniha „Vincenz Priesssnitz – Světový přírodní léčitel“ autorů Miloše Kočky a Aloise Kubíka

Cena za výjimečný počin v oblasti neprofesionální umělecké činnosti IL. ročník festivalu poezie – Wolkrův Prostějov

Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot Otevření Arcidiecézního muzea

Cena médií za přínos v oblasti kultury Muzeum umění Olomouc a Arcibiskupství olomoucké za otevření a dosavadní činnost Arcidiecézního muzea

Vážené dámy a pánové, příznivci kultury,

těší mne, že jsme se po dvouleté pauze mohli opět setkat a osobně udělit Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. Právě během posledních dvou let koronavirové pandemie, která uzavřela na mnoho měsíců brány divadel, kin či galerií, si řada z nás uvědomila, jak důležitou roli kultura v našich životech hraje. Jsem proto rád, že jsme během slavnostního večera mohli ocenit ty, kteří se zasloužili o to, aby byla v Olomouckém kraji kultura stále živá.

Zájem veřejnosti o letošní ročník Cen dokládají i následující čísla - na sedm desítek výjimečných osobností a projektů bylo nominováno v hlavních kategoriích, téměř 2 tisíce lidí hlasovalo online o Cenu veřejnosti. Do nejužšího výběru se dostaly osobnosti a počiny z oblasti výtvarného umění, hudby, divadelní tvorby či tradiční lidové kultury, které svoji kvalitou přesahují hranice našeho regionu.

Rád bych poděkoval všem, kteří zaslali své nominace či dali svůj hlas, a poblahopřál všem nominovaným a především oceněným. Snad je v jejich úsilí nadále vytvářet kvalitní kulturní nabídku v regionu podpoří i cena, kterou obdrželi. Originální dílo z ateliéru sochařky a designérky v kovu Christine Habermann von Hoch symbolizuje nejen rozkvět krajské kultury, ale vyjadřuje také svobodu a naději. Věřím, že právě kultura může být jednou z oblastí, poskytujících útěchu v dnešní složité době.

Jan Žůrek

Bc. Jan Žůrek, radní pro kulturu a památkovou péči Olomouckého kraje

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Moravské divadlo

Partneři:

Rádio Haná Hdev