CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI
KULTURY

A o co se
vlastně jedná?

Olomoucký kraj od roku 2006 vyhlašuje Ceny za přínos v oblasti kultury.
Ocenění si klade za cíl odměnit a zviditelnit významné osobnosti i počiny v oblasti kultury napříč celým regionem.

1. Obecná ustanovení

1.1. V rámci veřejného ocenění a prezentace kulturního života v Olomouckém kraji uděluje Zastupitelstvo Olomouckého kraje Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury.

1.2. Pro tento účel se oblastí kultury rozumí především souhrn různých forem uměleckých aktivit, zajišťování jejich prezentace, různé formy péče o hmotné i nehmotné kulturní dědictví, využívání výtvorů živého umění i kulturního dědictví pro kultivaci člověka, různé formy činnosti zaměřené na poznávání a popularizaci kulturních výtvorů atd.

1.3. Ocenění je udělováno každoročně v následujících kategoriích:

a) Cena za celoživotní přínos (dvorana slávy)

b) Ceny za výjimečný počin roku v oblasti umění,

tj. v následujících oblastech umělecké tvorby:

  • hudby
  • výtvarného umění
  • divadla
  • filmu, rozhlasu a televize
  • literatury

c) Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot

d) Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury

1.4. V kategorii Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) může být oceněna fyzická osoba s vazbou na Olomoucký kraj (např. trvalé bydliště, místo narození, působení na území kraje atd.), která dosáhla dlouhodobě významných výsledků v některé z oblastí kultury či památkové péče nebo přispěla mimořádným způsob k rozvoji některé z oblastí kultury v Olomouckém kraji.

1.5. V kategorii Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění budou oceněny mimořádné umělecké aktivity v oblastech umělecké tvorby uvedených v bodě č. 3. písm. b), které byly organizačně zajišťovány či uskutečňovány fyzickou nebo právnickou osobou s vazbou na Olomoucký kraj.

1.6. V kategorii Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot bude oceněna mimořádná kulturní aktivita.

1.7. O udělení ceny v kategorii Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury nerozhoduje ZOK, ale veřejnost hlasováním formou e-mailu, případně jinou formou o udělení ceny. Rozhodování o udělení ceny bude probíhat následujícím způsobem: na základě došlých návrhů veřejnosti na ocenění v jednotlivých kategoriích sestaví hodnotící komise soubor kandidátů na udělení Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury. S tímto souborem bude seznámena veřejnost a svým hlasováním rozhodne o udělení ceny. Předložený soubor bude obsahovat minimálně deset kandidátů na udělení ceny. V případě formy e-mailového hlasování se hlasuje prostřednictvím internetu, a to uvedením preference na webu ankety a následnou autorizací hlasu prostřednictvím emailové pošty. Z každé emailové schránky je možné hlasovat pouze jednou a pro jedinou osobnost nebo aktivitu. V případě jiné formy hlasování může ROK rozhodnout o jiném typu omezení.

8. Ocenění ve všech kategoriích je spojeno s veřejným předáním výtvarného symbolu. Ceny budou předány oceněným v jednotlivých kategoriích obvykle do konce dubna příštího roku na slavnostním večeru.

2. Podávání návrhů

2.1. Návrhy na ocenění v jednotlivých kategoriích předávají odboru sportu, kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje písemnou formou všechny právnické a fyzické osoby. Informace o možnosti podávat návrhy na ocenění ve všech kategoriích za příslušný kalendářní rok bude zveřejňována každý rok, obvykle k 31. 12. na webových stránkách Olomouckého kraje a ve vybraných médiích a dalšími formami medializace. Termín podání návrhů je upřesňován ve výzvě k podávání návrhů. K později podaným návrhům nebude přihlíženo.

2.2. Návrh na ocenění v kategorii Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) může být podán opakovaně pouze tehdy, nebylo-li ocenění této osobě podle návrhu předloženého v předchozích letech již uděleno.

2.3. V případě, že se jedná o návrh na ocenění fyzické osoby, musí návrh obsahovat údaje potřebné pro identifikaci dané osoby, to je vedle jména a příjmení také např. adresu jejího bydliště nebo pracoviště atd. a dále charakteristiku jejího přínosu pro Olomoucký kraj.

2.4. V případě, že se jedná o návrh na ocenění výjimečných počinů v jednotlivých kategoriích, musí tento návrh obsahovat název realizované aktivity, údaje o místě a času její realizace, údaje o jejich organizátorech (jedná-li se o fyzické osoby stejné údaje jako v předcházejícím bodě, jedná-li se o právnické osoby název právnické osoby a její adresu) a dále charakteristiku přínosu realizované aktivity pro Olomoucký kraj.

2.5. Návrhy na ocenění v kategoriích výjimečný kulturní počin roku v oblasti kultury, může být podán pouze ve vztahu ke kulturní aktivitě, která byla uskutečněna v průběhu sledovaného kalendářního roku.

3. Pravidla pro vyhodnocení

3.1. Došlé návrhy vyhodnotí 7 členná komise jmenovaná Radou Olomouckého kraje, ve které budou zastoupeni 3 členové komise pro kulturu a památkovou péči ROK a 4 další členové určení ROK. Nehlasujícím členem hodnotící komise je tajemník komise ROK pro kulturu a památkovou péči a zapisovatelka. Komise po projednání vyhodnotí došlé návrhy a předloží Radě Olomouckého kraje návrh na udělení Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury v jednotlivých kategoriích. O udělení cen rozhoduje Zastupitelstvo Olomouckého kraje na návrh Rady Olomouckého kraje. V každé kategorii cena nemusí být udělena vůbec. Tato ustanovení se netýkají udělování Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury, zde je postup udělování ceny upraven v ustanovení bodu čl. I. bodu 8 těchto pravidel.

3.2. V jednotlivých kategoriích může být každoročně udělena pouze jedna cena.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Pravidla ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu - Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury v uvedeném znění nabývají účinnosti dnem následujícím po dni schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

4.2. Tato Pravidla nahrazují Pravidla schválená Zastupitelstvem Olomouckého kraje pod č. UZ/13/38/2006 ze dne 13. 9. 2006 ve znění schváleném pod č. UZ/2/29/2012 ze dne 21. 12. 2012.

V Olomouci dne 18. 12. 2017

Pravidla ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu – Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury byla schválena usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 18. 12. 2017 číslo UR/8/52/2017.

lorem
ipsum

Nominace uzavřeny

Vítěze jednotlivých kategorií vyhlásí krajské zastupitelstvo, o ceně veřejnosti rozhodnou lidé prostřednictvím internetového hlasování, které se uskuteční v průběhu března. Slavnostní předání cen je naplánováno na 21. dubna 2022 v Moravském divadle Olomouc.

Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2020 a 2021

Olomoucký kraj vyzývá k zasílání návrhů na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2020 a 2021 v následujících kategoriích:

1) Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy). Cena bude udělena konkrétní osobnosti s vazbou na Olomoucký kraj za její celoživotní přínos v oblasti kultury nebo památkové péče.

2) Výjimečný počin roku 2020–2021 v oblasti umění. Je oceňována mimořádná umělecká aktivita (akce), která byla organizačně zajišťována nebo realizována fyzickou nebo právnickou osobou s vazbou na Olomoucký kraj, a to v následujících oblastech umělecké tvorby:

  • a) hudby,
  • b) výtvarného umění,
  • c) divadla,
  • d) filmu, rozhlasu a televize,
  • e) literatury.

3) Výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot. Je oceňována mimořádná kulturní aktivita (akce) uskutečňovaná na území kraje v různých oblastech neprofesionálního umění, v oblastech památkové péče, muzejnictví, knižní kultury, uchovávání kulturních tradic atd. a je organizačně zajišťována či realizována fyzickou nebo právnickou osobou s vazbou na Olomoucký kraj.

4) Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury. Návrhy na ocenění v jednotlivých kategoriích mohou podávat právnické i fyzické osoby v termínu od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2021 písemnou formou na adresu:

OLOMOUCKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE

Odbor sportu, kultury a památkové péče

Jeremenkova 40a

779 00 Olomouc

Žádosti lze podat také elektronickou cestou se zaručeným elektronickým podpisem na adresu:

e-mail posta@olkraj.cz

nebo

datovou schránkou

Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor sportu, kultury a památkové péče, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc; ID datové schránky: qiabfmf.

U zasílaných žádostí je rozhodující datum doručení žádosti.

V případě, že se jedná o návrh na ocenění fyzické osoby, musí návrh obsahovat údaje potřebné pro identifikaci dané osoby, tj. vedle jména a příjmení také např. telefonický a emailový kontakt, adresu bydliště nebo pracoviště a zejména charakteristiku jejího přínosu pro Olomoucký kraj.

V případě, že se jedná o návrh na ocenění výjimečných počinů v jednotlivých kategoriích, musí tento návrh obsahovat název realizované aktivity, údaje o místě a času její realizace, údaje o jejich organizátorech (jedná-li se o fyzické osoby, stejné údaje jako v předcházejícím bodě, jedná-li se o právnické osoby, název právnické osoby, kontaktní údaje a adresu) a zejména charakteristiku přínosu realizované aktivity pro Olomoucký kraj.

O udělení cen, vyjma Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury, rozhodne na základě vyhodnocení obdržených návrhů Zastupitelstvo Olomouckého kraje.

O udělení Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury rozhodne svým internetovým hlasováním veřejnost. Na základě doručených návrhů na ocenění v této kategorii rozhodne hodnotící komise o sestavení souboru kandidátů. S tímto souborem bude seznámena veřejnost a ta svým hlasováním rozhodne o udělení ceny. Předložený soubor bude obsahovat minimálně deset kandidátů na udělení ceny. Veřejnost bude hlasovat prostřednictvím internetu, a to uvedením preference na webu ankety a následnou autorizací hlasu prostřednictvím emailové pošty. Z každé emailové schránky je možné hlasovat pouze jednou a pro jedinou osobnost nebo aktivitu.

Výzva k hlasování o udělení „Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury“ bude zveřejněna na tomto webu.

Plné znění Pravidel ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu - Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury a vzorový nominační list jsou zveřejněny na těchto stránkách.

CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI KULTURY 2006 - 2019

Cena za celoživotní přínos, Dvorana slávy František Surmik, muzikant

Cena za výjimečný počin v oblasti umění - hudba CELLOWEEN, hudebně-tanečně-divadelní projekt

Cena za výjimečný počin v oblasti umění – výtvarné umění VÍC NEŽ ORLOJ. Díla Karla Svolinského ze sbírek VMO a OLOMOUCKÝ ORLOJ / 500 let od první písemné zmínky – výstavy

Cena za výjimečný počin v oblasti umění – divadlo Emily-Joy Smith, členka baletního souboru Moravského divadla Olomouc

Cena za výjimečný počin v oblasti umění – film, rozhlas a televizeBarokní velmož, dokumentární film České televize

Cena za výjimečný počin v oblasti umění – literatura Vít Lucuk

Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot 200. výročí arcivévody a kardinála Rudolfa Jana, projekt

Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury Dechový orchestr Zábřeh

Cena hejtmana Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury Glonek, Jiří: Na Jeseníky!, kniha

Více informací naleznete ZDE

Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) Vladimír Körner, spisovatel, filmový a televizní scénárista

Výjimečný počin roku v oblasti umění – hudba Jakub Rousek, tenorista, sólista opery a operety Moravského divadla Olomouc

Výjimečný počin roku v oblasti umění – výtvarné umění Projekt Wolker

Výjimečný počin roku v oblasti umění – divadlo Divadlo Václav, z. s.

Výjimečný počin roku v oblasti umění – film, rozhlas a televize Film „Případ pro Jáchyma Semiše: Dóm přízraku“ Jana Haluzy

Výjimečný počin roku v oblasti umění – literatura Publikace Karel Kavička a kol.: Jano Köhler

Výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot Projekt „Brána do starých časů na Hané“

Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury Street Art Festival

Cena hejtmana Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury In memoriam pan Jiří Vojzola, fotograf a Jan Morávek, hudební pedagog

MEDAILE ARTIS BOHEMIAE AMICIS ministerstva kultury ČR Dobromila Hamplová, významná osobnost hudební kultury města Olomouc

Více informací naleznete ZDE

Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) Pan Libor Vojkůvka, český naivní malíř, cestovatel, fotograf, lidový bavič, entomolog a písmák

Výjimečný počin roku v oblasti umění - hudba Lenka Dohnalová, olomoucká pedagožka a sbormistryně

Výjimečný počin roku v oblasti umění – výtvarné umění Vít John, malíř a grafik

Výjimečný počin roku v oblasti umění – divadlo Vladimír Čapka, významný ochotnický divadelník, zakladatel Divadelního souboru Josefa Kajetána Tyla v Brodku u Přerova

Výjimečný počin roku v oblasti umění – film, rozhlas a televize Miroslav Krobot za film Kvarteto

Výjimečný počin roku v oblasti umění – literatura Novotný, Lubomír: Krčmaňská aféra: tajemný pokus o atentát na československé ministry

Výjimečný počin roku v oblasti tradiční lidové kultury Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o. za novou interaktivní expozici v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov

Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury Pěvecký sbor Cantabile Hranice pod vedením Markéty Láskové

Cena hejtmana Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury Dana Hlobilová

Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) Mons. Josef Hrdlička,respektovaná osobnost duchovního, kulturního, uměleckého a hudebního života

Výjimečný počin roku 2016 v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot v roce 2016 Kniha Osobnosti Olomouckého kraje, vydaná Vlastivědným muzeem v Olomouci

Osobnost roku 2016 v oblasti kultury Jiří Čada, je významnou a respektovanou osobností v oblasti hanáckého folklóru

Výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury v roce 2016 Pavel Šín, je představitelem a iniciátorem spolku Muzeum řemesel Konicka

Výjimečný počin roku 2016 v oblasti umění - Hudba MVDr. Jiří Sedláček, klarinetista, umělecký vedoucí kapely Old Time Jazzband Loučná nad Desnou

Výjimečný počin roku 2016 v oblasti umění – výtvarné umění Výstavy "Jiří Kolář, legenda světové koláže" a "Nejdříve musí býti obrazu plné srdce, aby ho pak mohly býti plné oči" (Josef Čapek) uspořádané Muzeem a galerií v Prostějově, p. o.

Výjimečný počin roku 2016 v oblasti umění – divadlo Divadelní inscenace Kéž by tisíc klarinetů

Výjimečný počin roku 2016 v oblasti umění – film, rozhlas a televize Jano Köhler, film režiséra Ondřeje Sovíka

Výjimečný počin roku 2016 v oblasti umění – literatura Toulky tovačovskou minulostí aneb 695 let historického putování městem pod Spanilou věží a Chrám věd a múz, katalog výstavy a Chrám věd a múz, dějiny Vědecké knihovny v Olomouci

Cena hejtmana za přínos v oblasti kultury Národopisný soubor Mánes a Pavel Alexandr Taťounov a Kniha Stopy paměti od autora Jiřího Doležela

Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury Dechový orchestr Haná na konferenci WASBE

Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) Petr Vronský, šéfdirigent Moravské filharmonie, houslista

Cena za výjimečný počin roku v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot Luděk Štipl, za činnost sdružení Respekt a tolerance

Cena za osobnost roku v oblasti kultury Václav Vlasák, hudebník, bývalý člen skupiny Citron, člen skupiny Limetal

Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury Zájmový spolek Haná Velká Bystřice, z.s. za obnovu a dlouholeté udržení lidových tradic

Cena za výjimečný počin v oblasti umění – divadlo Divadlo Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově, za aktivní činnost s mladými divadelníky provázenou řadou uznání a ocenění

Cena za výjimečný počin v oblasti umění – film, rozhlas a televize Lubomír Hlavsa, za televizní film „Jan Hus – Cesta bez návratu“ natočenýspolečností Vistafilm

Cena za výjimečný počin v oblasti umění – hudba Dechový orchestr Sempre při ZUŠ Zábřeh, za vynikající reprezentaci Olomouckého kraje i celé ČR na mezinárodním uměleckém festivalu Shanghai Baoshan International Art Festival (SBIAF)

Cena za výjimečný počin v oblasti umění – literatura Pavel Štěpánek, za knihu Portugalský rod Silva Tarouca – mecenáši Josefa Mánesa a jejich role v české kultuře a další bohatou publikační činnost

Cena za výjimečný počin v oblasti umění – výtvarné umění Ladislav Jalůvka, výtvarník, umělecký pedagog, malíř Olomouce a Olomoucka

Cena hejtmana Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury Eva Suchánková -za celoživotní pedagogickou, kulturní a uměleckou činnost a Jiří Hastík, malíř, grafik, teoretik výtvarného umění, autor realizací v oblasti užitého umění a monumentální tvorby, kurátor výstav

Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury Kniha Příběhy uničovské archeologie

Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury Statutární město Olomouc, koncert lotyšské mezzosopranistky Eliny Garanči

Cena hejtmana Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury Statutární město Prostějov, koncert maltského tenoristy Josepha Calleji

Cena osobnosti roku v oblasti kultury Jiří Přibyl - operní zpěvák, nositel ceny Thálie

Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury Společnost Vincenze Priessnitze, z.s. – propagace tradičních léčebných procedur a odkazu V. Priessnitze

Cena za výjimečný počin roku v oblasti hudby Stupkovo kvarteto – projekt „Konfrontace –česká komorní hudba v proměnách času“

Cena za výjimečný počin roku v oblasti výtvarného umění Anežka Kovalová, Miroslav Koval – vlastní tvorba, dramaturgie výstavní činnosti a vedení galerie J. Jílka Šumperk

Cena za výjimečný počin roku v oblasti divadla Přerovský Kašpárek, Loutkové divadlo Sokol Přerov – realizace divadelních představení v roce 2014

Cena za výjimečný počin roku v oblasti filmu, rozhlasu a televize cine4net, s.r.o. - internetový seriál „Památky dnes“

Cena za výjimečný počin roku v oblasti kultury v oblasti literatury Statutární město Prostějov – vydání knihy „Sto let prostějovské radnice“

Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot Občanské sdružení Sv. Barbora Zábřeh – záchrana kulturní památky – kostela sv. Barbory a její zapojení do života

Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury Mikroregion Litovelsko, Hudební film „Litovelsko – Hanácké ráj, Vydejte se za příběhy“

Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) Ivan Theimer – sochař, malíř, kreslíř a grafik

Cena hejtmana Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury Karel Novák, fotograf

Cena osobnost roku v oblasti kultury Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc – kompoziční, publikační a organizační činnost v roce 2013

Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury Jarmila Vítoslavská – šití a vyšívání ženských, mužských i dětských hanáckých krojů

Cena za výjimečný počin roku v oblasti hudby Dechový soubor Harmonie Šternberk –úspěchy na mezinárodních soutěžích dechových orchestrů

Cena za výjimečný počin roku v oblasti výtvarného umění Mgr. A Jiří Finger, vytvoření sochy Gustava Frištenského v Litovli

Cena za výjimečný počin roku v oblasti divadla Divadlo Tramtarie, o.s., reprezentace kraje, sezona 2013

Cena za výjimečný počin roku v oblasti filmu, rozhlasu a televize Divadelní společnost Historia – dokumentární film „Historia: malé dějiny o třech obrazech“

Cena za výjimečný počin roku v oblasti literatury Město Uničov kniha – „Uničov, historie moravského města“

Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot Vlastivědné muzeum v Olomouci – dlouhodobá expozice „Galerie osobností Olomouckého kraje“

Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury Lipník nad Bečvou - výstava „Kov ve městě“

Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) Zděněk Přikryl – výtvarné umění, poezie

Cena za celoživotní přínos, Dvorana slávy Ladislav Čechák, národopis a lidová hudba

Cena hejtmana Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury Občanské sdružení BALET GLOBA, úspěch na Mistroství světa v interpretačním umění v Los Angeles

Cena osobnost roku v oblasti kultury Antonín Suchan, sochař a fotograf

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – hudba Sbor Schola od Sv. Jana Křtitele, provedení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – výtvarné umění Statutární město Přerov, umělecké ztvárnění nového Tyršova mostu přes řeku Bečvu v Přerově

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – divadlo MgA. Robert Balogh, divadelní režisér a choreograf

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – film, rozhlas a televize Ctirad Štipl, dokumentární filmová tvorba

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast literatury Klub historický a státovědný v Prostějově, kniha „Osobnosti Prostějovska“

Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury Město Velká Bystřice, Cyklus akcí Hanácký rok v Bystřici

Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot Zvonařská dílna Tomášková – Dytrychová, za zhotovené zvony v roce 2012

Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury Vlastivědné muzeum Jesenicka „Expozice čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století“

Cena za celoživotní přínos, Dvorana slávy Vladimír Vraňovský, hudebník a hudební pedagog a Jaroslav Hutka, folkový hudebník, skladatel a písničkář

Cena osobnosti roku v oblasti kultury Hudební skupina Priessnitz, podíl na vzniku a propagaci filmu Alois Nebel

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – hudba Létající rabín, klezmer ensamble, hudební skupina

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – výtvarná umění Dagmar Koverdynská, sochařka

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – divadlo Renáta Mrózková, baletka

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – film, rozhlas a televize Agentura Laffayette, o.s., „Osobnosti Olomouckého kraje“ (7 DVD)

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast literatury Městská knihovna Šumperk, Festival „Město čte knihu“

Cena za výjimečný počin roku v oblasti neprofesionální umělecké činnosti Motýli Šumperk, dětský pěvecký sbor

Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot Město Šternberk „Expozice času“

Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot Hustopeče nad Bečvou, vybudování lapidária v zámku Hustopeče nad Bečvou

Cena médií za přínos v oblasti kultury Projekt Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780

Cena celoživotní přínos, Dvorana slávy František Dvořák, historik umění a Milan Tichák, historik

Cena osobnost roku v oblasti kultury Zdeněk Vacek, malíř

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – hudba Mohelnický dostavník

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – výtvarné umění Bohumil Teplý, sochař

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – divadlo Jaroslava Vysloužilová, filmová a divadelní herečka

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – film, rozhlas a televize DVD Javoříčko, Video Theo

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast literatury Petr Ritter, knihy Wirth versus stát, Studovali práva

Cena za výjimečný počin roku v oblasti neprofesionální umělecké činnosti Mezinárodní folklorní festival Šumperk

Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot Výstava Portolánový atlas v Olomouci

Cena médií za přínos v oblasti kultury Projekt Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780

Cena za celoživotní přínos, Dvorana slávy Lubomír Bartoš, akademický malíř a František Řehák, herec

Cena osobnost roku v oblasti kultury Alois Motýl, sbormistr, varhaník, klavírista, hudební pedagog a Jaroslav Wykrent, hudební skladatel, textař a zpěvák

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast hudby Richard Pachman, hudebník, zpěvák, hudební skladatel

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast výtvarného umění Jiří Andrýsek, fotograf, organizátor výtvarných výstav

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast divadla Jan Sulovský, redaktor, dramatik, divadelní režisér

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění - oblast filmu, rozhlasu a televize Český rozhlas Olomouc

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast literatury Vladimír Körner, spisovatel, dramaturg, scénárista

Cena za výjimečný počin v oblasti neprofesionální umělecké činnosti Academic jazz band Přerov

Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot Kniha „Univerzita v Olomouci 1573-2009“. Vydavatel Univerzita Palackého v Olomouci

Cena za celoživotní přínos, Dvorana slávy Antonín Schindler, hudebník, orgalonog, ředitel Mezinárodního varhanního festivalu v Olomouci

Cena osobnost roku v oblasti kultury Václav Obr, restaurátor historických kočárů, zakladatel Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem a společnosti Mylord

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – hudba Festival Baroko

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – výtvarné umění Oldřich Šembera, retrospektivní výstava

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – divadlo Losinské kulturní léto

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – film, rozhlas a televize Prostějovská architektura přelomu století (dokumentární snímek na DVD s názvem Prostějovská historická architektura)

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast literatury Haná v poezii. Antologie. Editor Bohumír Kolář

Cena za výjimečný počin roku v oblasti neprofesionální umělecké činnosti Baletní studio při Moravském divadle Olomouc

Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot Výstava Portolánový atlas v Olomouci

Cena médií za přínos v oblasti kultury Marcela Kleckerová, za její aktivity při správě hradu Helfštýna a organizace Hefaistonu, mezinárodní setkání uměleckých kovářů

Cena za celoživotní přínos, Dvorana slávy Jiří Louda, heraldik

Cena osobnost roku v oblasti kultury Lea Vivot, sochařka

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – hudba Československý jazz festival Přerov

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – výtvarné umění Fontána „Pramen živé vody sv. Jana Sarkandra“ v Olomouci

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – divadlo Olga KaštickáZimmermanová, herečka Divadla Šumperk

Cena za výjimečný počin v oblasti profesionálního umění – film, rozhlas a televize Televizní dokument „Josef Bryks – Ten, který přecenil českou duši“

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast literatury Nakladatelství Burian a Tichák, s.r.o., za vydávání dvouměsíčníku Listy

Cena za výjimečný počin roku v oblasti neprofesionální umělecké činnosti Festival pěveckých sborů „Svátky písní“ a Bohumila Buriánová – výšivka hanáckých krojů

Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot Realizace projektů „100 let Národního domu v Prostějově“ (rekonstrukce, oslavy, vydání publikace)

Cena médií za přínos v oblasti kultury Výstava fotografií Vladislava Galgonka s názvem „Retrospektiva 35“ v Galerii Podkova v Olomouci

Cena za celoživotní přínos, Dvorana slávy Pavel Novák

Cena osobnost roku v oblasti kultury Jindřich Štreit

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast hudby XI. ročník Blues Alive

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast výtvarného umění XXV. ročník Hefaistonu mezinárodní setkání uměleckých kovářů

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast divadla X. ročník mezinárodního festivalu Divadelní Flora

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast filmu, rozhlasu a televize Academia film Olomouc

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast literatury Kniha „Vincenz Priesssnitz – Světový přírodní léčitel“ autorů Miloše Kočky a Aloise Kubíka

Cena za výjimečný počin v oblasti neprofesionální umělecké činnosti IL. ročník festivalu poezie – Wolkrův Prostějov

Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot Otevření Arcidiecézního muzea

Cena médií za přínos v oblasti kultury Muzeum umění Olomouc a Arcibiskupství olomoucké za otevření a dosavadní činnost Arcidiecézního muzea

kulturabaner

Vážené dámy a pánové, příznivci kultury,

v minulém roce se v důsledku omezení souvisejících s koronavirem mnoho velkých kulturních akcí neuskutečnilo a ze stejného důvodu neproběhlo ani předávání tradičních cen v oblasti kultury. I přesto se kulturní aktéři nevzdali a usilovali o to, aby umění zůstalo stále živé. Využili moderních technologií a přešli do virtuálního prostředí, aby svým divákům
a návštěvníkům umožnili zhlédnout četná divadelní představení, koncerty či výstavy online. Koronavirová pandemie tak umělce zcela nezastavila, naopak v nich mnohdy probudila kreativní a inovativní řešení.

Proto bychom rádi letošním ročníkem ocenili ty, kdo se i ve ztížených podmínkách uplynulých dvou let významně zapsali do uměleckého života v kraji. Vítěze jednotlivých kategorií vyhlásí krajské zastupitelstvo, o ceně veřejnosti můžete rozhodnout také Vy, a to prostřednictvím internetového hlasování v březnu 2022. Doufám, že ceny budeme moci předat opět
osobně, a to během slavnostního večera, který je naplánován na 21. dubna příštího roku v Moravském divadle.

Jan Žůrek

Bc. Jan Žůrek, radní pro kulturu a památkovou péči Olomouckého kraje

Partneři

Rádi byste tento projekt partnersky podpořili a stali se tak jeho součástí? Napište nám na e-mailovou adresu info@forsberg.cz a my se vám ozveme.

Pořadatelé:

Olomoucký kraj Forsberg agency

Partneři:

Rádio Haná net4gas HDev